۱پطرس ۵: ۷

۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد.آمین.

عزیزان، پطرسِ رسول، درس بسیار با ارزشی را در زندگی خود آموخته بود.

پطرس آموخته بود که، بزرگترین مانع برای هر انسان، در راه حق تقدم دادن به دیگران و دعا‌ کردن برای آنها، دلواپسی و حسادت از این است که؛ “اگر من به دیگران حق تقدم داده و برای آنها دعا‌ کنم، دیگر چه کسی به من کمک خواه نمود؟”

دوست گرامی من، آیا شما اینگونه می‌‌اندیشید و برای حق تقدم دادن به دیگران و دعا‌ برای آنها با نیّت خوش مشکل دارید؟

آیا نگران این هستید که، اگر به دیگران حق تقدم داده و برای آنها دعا‌ نموده و خواستار، شادی، سلامتی و موفقیت باشید، دیگر چه کسی به شما توجه خواهد داشت و به فریادتان خواهد رسید؟

پاسخ این است که؛ “خداوند – مراقب و محافظ شماست!”

در کلام خدا، ۱پطرس ۵: ۶می‌‌خوانیم:

۶ پس اگر خود را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید، او در زمان مناسب شما را سرافراز خواهد نمود. آمین.

دوست من، تمام غصه‌ها – نگرانی‌ها و ترسها را به خداوند دادن، طریق تواضع و فروتنی واقعی است.

مشکلات، غصه ها، نگرانی‌ها و ترس‌های خود را کاملاً به خدا سپردن، شخص را قادر می‌‌سازد تا علاقه مند به کمک به‌ دیگران و عاقبت به خیری آنها نیز بگردید.

آیا شما امروز با غصه، نگرانی و ترس روز‌های زندگی خود را سپری می‌‌کنید؟

برای رها شدن از آنها به چه کس یا چه چیزی اتکا دارید و متوسل هستید؟

در مطالعهٔ امروز خداوند به شما یاد آور می‌‌شود که؛” ۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد.آمین.

در اثنای سپردنِ غصه ها، نگرانی‌ها و ترس‌های خودتان به خداوند، تنها بر خود و هر چه که از خداوند می‌‌خواهید تمامی توجه خود را متمرکز نسازید.

بلکه توجه داشته باش که خداوند اجازهٔ ورود چه کس یا کسانی دیگر را به زندگی شما داده که نیاز به دعا‌ و کمکِ شما دارند؟

سعی کن بدون خود خواهی به آنها حق تقدم داده – به کمک آنها شتافته و نیاز‌های آنها را در دعایی با نیّت خوش، به حضور خدا ببری!

۱پطرس ۵: ۶

۶ پس اگر خود را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید، او در زمان مناسب شما را سرافراز خواهد نمود. آمین.

دوست من، ما ایمانداران به عیسی مسیح، هرگز تنها بی‌ مراقب و بی‌ محافظ نیستیم.

خداوند هرگز ما فرزندان خانوادهٔ الهی خود را تنها در این جهان رها نمی کند!

او هر لحظه با ماست تا از ما مراقبت نموده و در طی طریق نمودن در ارادهٔ مقدسش برای زندگیمان به ما کمک نماید.

دوست من، امروز خداوند شما را برای کمک، امید دادن، شاد گردانیدن و رفع احتیاجات چه کسی هدایت می‌‌کند؟

در این امر فروتنانه کوشا باش، تا خداوند هم نیاز‌های شما را بر آورده و هم سر افرازتان سازد.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما باشد.

کوروش باقری