انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۷

۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان کیست‌‌؟» ۱۴ آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است»

۱۵ عیسی پرسید: «شما مرا کی می‌دانید‌‌؟» ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی‌‌.» ۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است‌.

دوستان، مهمترین سوالی که امروزه ما با آن روبرو هستیم یک سوال سیاسی، نظامی یا اقتصادی نیست!

اگر چه سؤالات سیاسی، نظامی و اقتصادی جامعه‌های ما به جای خود مهم هستند، اما در مقابل مهمترین سوال که؛ “عیسی کیست” می‌‌باشد، قابل مقایسه نیستند و رنگ می‌‌بازند.

عزیزان، ما نمی توانیم پاسخ به این سوال را به تأخیر بیندازیم و یا به آن اهمیتی ندهیم.

چرا که پاسخ ما به این سوال که “عیسی کیست”، سیرت ما، سیستم باوری ما، روش زندگی ما و نهایتاً، جایگاه ابدی ما را تعیین می‌‌کند.

عیسی مسیح، دعوی عناوین شگفت انگیزی را برای خود داشت.

برای مثال، او فرمود :انجیل یوحنا ۱۴: ۶

۶ عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی‌آید‌.

ما نمی توانیم حد وسطی را برای مشخص کردن این که عیسی کیست تعیین کنیم.

حد وسطی برای این که عیسی کیست، وجود ندارد.

عیسی یا یگانه پسر کاملاً بی‌ گناه خدا بود و یا یک فریبکار.

ما باید یکی از این دو تعریف را برای پاسخ به این که عیسی براستی که بود، برگزینیم.

مادامی که بسیاری بر این تصور اشتباه هستند که زندگی عیسی با تولد او در آخوری در بیت لحم آغاز شد، حقیقت این است که، عیسی همیشه وجود داشته و بوده است.

به عبارتی دیگر، عیسی قبل از آغاز زمان، به طوری که ما زمان را می‌‌شناسیم، بوده.

عیسی، به عنوان یکی از اعضای تثلیث، پسر ابدی خداست که موجودیت وی ابتدأیی نداشته و انتهأیی نیز ندارد.

۱ در ازل کلمه بود‌. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، انجیل یوحنا ۱: ۱

عیسی، فرزند خداوند، و خدای پدر، آنچنان با هم یکی هستند که، هر چه در مورد یکی صورت گیرد، به دیگری نیز مربوط می‌‌شود.

از این جهت، رعد کردن و نپذیرفتن عیسی، مانند ردّ کردن و نپذیرفتن خداست.

انجیل یوحنا ۸: ۲۹ و ۱۰: ۳۰، و ۱۴: ۹

۲۹ فرستندۀ من با من است‌. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می‌سازد به عمل می‌آورم‌‌.»

۳۰ من و پدر یک هستیم‌‌.»

۹ عیسی به او گفت: «ای فیلیپس، در این مدت طولانی من با شما بوده‌‌ام و تو هنوز مرا نشناخته‌ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است‌. پس چگونه می‌گویی پدر را به ما نشان بده؟

عزیزان، عیسی، مسیح موعود بود که به این کرهٔ خاکی آمد، تا اراده پدر آسمانی خود را انجام دهد.

عیسی، زمانی که بر روی این کرهٔ خاکی در بدن انسانی زندگی کرد، در سرزمین اسرائیل به مردم تعلیم، بیماران را شفا و معجزات انجام می‌‌داد.

در زمانی عیسی از شاگردان خود پرسید، “شما مرا که می‌‌دانید؟”

انجیل متی ۱۶: ۱۵ – ۱۷

۱۵ عیسی پرسید: «شما مرا کی می‌دانید‌‌؟» ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی‌‌.» ۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است‌.

وقتی پطرس پاسخ داد که، “مسیح فرزند خدای زنده”، عیسی به او گفت، خدا – پدر آسمانی او، این حقیقت را برای او آشکار فرموده است.

دوستان، مانند پطرس، ما هم به کمکِ خداوند برای درک صحیح این مهم که “عیسی کیست” نیازمندیم.

بهترین راه شناختِ صحیح عیسی، مطالعهٔ کلام خداست.

کلام خداست که، عملکرد عیسی، خصلت‌های او، لقب‌های او و زندگی شگرف انگیزش را به ما آموزد.

اول به شناخت خصیصه‌های عیسی در کلام خدا می‌‌پردازیم.

************************************************************************************************

خصیصه‌های عیسی:

دوستان، کلام خدا خصلت‌های گوناگون عیسی را به ما معرفی می‌‌کند.

۱ – کلام خدا عیسی را، “خالق” و “هستی بخش” معرفی می‌‌کند.

در کولسیان، ۱: ۱۵ – ۱۷می‌‌خوانیم که:

شخصیت و کار مسیح

۱۵ مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همۀ مخلوقات برتر است، ۱۶ زیرا به وسیلۀ او هر آنچه در آسمان و زمین است دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، تخت‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات به وسیلۀ او و برای او آفریده شد‌. ۱۷ او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیلۀ او به هم می‌پیوندد و مربوط می‌شود‌.

بله عزیزان، عیسی، خلق این هستی، و هر چه که در آن است می‌‌باشد و خود او نیز نگاهدارندهٔ نظم دقیق آن می‌‌باشد.

۲ – کلام خدا عیسی را، “فرمانروای مطلق و عالی” معرفی می‌‌کند.

در مزمور ۱۰۳: ۱۹می‌‌خوانیم که:

۱۹ خداوند تخت خود را در آسمانها برقرار کرده و از آنجا بر همه عالم حکمرانی می‌کند.

۳ – کلام خدا عیسی را، “عالم مطلق” یا “همه چیز دانِ مطلق” معرفی می‌‌کند.

عیسی، همه چیز را راجع به ما و تمامی خلقتِ خود، و همچنین، گذشته، حال و آینده، کاملاً می‌‌داند.

۴ – کلام خدا عیسی را، “قادر مطلق” و “همه کار دان” معرفی می‌‌کند.

عیسی با زندگی کاملاً بی‌ گناه خود، معجزات خود و قیام خود از مردگان، خصلت قادر مطلق بودن خود را به اثبات رسانید.

۵ – کلام خدا عیسی را، “حاضر مطلق” یا “حاضر در همه جا در آنِ واحد” معرفی می‌‌کند.

اگر چه عیسی در بدنِ انسانی ظاهر شد، امروزه روح القدس، در تمامی مکان ها، در تمامی زمان‌ها حضور دارد.

۶ – کلام خدا عیسی را، “آمرزنده” و “بخشندهٔ گناهان” معرفی می‌‌کند.

عیسی کاهن اعظم ماست، کسی که با تمامی وسوسه‌ها و ضعف‌های ما آشناست و رحمت و آمرزش خود را هدیه می‌‌کند.

در عبرانیان ۴: ۱۵ – ۱۶می‌‌خوانیم که:

۱۵ زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعفهای ما بی خبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید‌. ۱۶ پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم‌.

۷ – کلام خدا عیسی را، “برّه خدا” معرفی می‌‌کند.

عیسی قربانی کامل و پذیرفته شده از طرف خداوند، به جای ما انسانهای گناهکار می‌‌باشد.

خون ریخته شدهٔ عیسی بر روی صلیب جلجتا، آمرزش گناهان را به ما هدیه نمود.

او همواره در طریق شبیه او شدن به ما کمک می‌‌کند.

۸ – کلام خدا عیسی را “هم صد در صد خدا” و هم “صد در صد انسان” به ما معرفی می‌‌کند.

یگانه فرزند خدا، عیسی، بدن انسانی پوشید و در میان ما انسان‌ها ظاهر شد.

فیلیپیان ۲: ۵ – ۸

۵ طرز تفکر شما دربارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد: ۶ اگر چه او از ازل دارای اولوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، ۷ بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد‌. ۸ چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتّی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد‌.

***************************************************************************

اسامی گوناگون عیسی مسیح:

عزیزن، در این قسمت از مطالعهٔ خود در مورد، “شناخت عیسی” به شناخت اسامی که کلام خدا به عیسی نسبت داده است می‌‌پردازم.

کلام خدا هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید، اسامی گوناگونی را برای مخاطب قرار دادن عیسی در خود دارند.

اسامی گوناگونِ عیسی در کلام خدا، سیرت، ماموریت عیسی بر روی زمین و همچنین، قیامش به آسمان را آشکار می‌‌نمایند.

۱ – کلام خدا عیسی را “عمانوئیل” خطاب فرموده است.

عمانوئیل ، یعنی خدا با ماست.

این اسم، حاکی از این حقیقت است که چگونه خدا به شکل انسان به این کرهٔ خاکی زمین آمد.

عیسی امروز هم به شکل روح، در تمامی ایمانداران به خود زندگی می‌‌کند.

۲ – اسم دیگری که کلام خدا برای عیسی به کار برده، “رستگار کننده” یا “آزاد کننده” می‌‌باشد.

رستگار کنندگی و یا آزاد کنندگیِ عیسی، حاکی از دلیل ماموریت آمدن او بر روی زمین می‌‌باشد.

عیسی به شکل انسان در میان انسانها بر روی کرهٔ خاکی ظاهر شد، تا ما انسانهای گناهکار را از مجازات و اسارت گناهانمان آزاد ساخته و حیاتی ابدی هدیه کند.

۳ – کلام خدا همچنین برای مخاطب قرار دادن عیسی، “سنگ زاویه” را به کار برده است.

نامبری عیسی به عنوان “سنگ زاویه” حاکی از سروری، برتری و استیلای وی – بالاتر از هر نام و کس دیگری برای مهیا نمودن نجات و بخشش گناهان ما می‌‌باشد.

۴ – کلام خدا برای نامبری از عیسی، “خداوند” یا “شاه شاهان” را به کار برده است.

این اسامی، اشاره‌ای صریح و روشن به عیسی به عنوان داور نهأیی و حاکم بر ما دارند.

کلام خدا می‌‌گوید که روزی هر زانویی در مقابل عیسی خم خواهد شد.

***************************************************************************

فعالیت‌های عیسی در حال حاضر:

در این قسمت از مطالعهٔ خود در مورد، “عیسی کیست”، به شناخت فعالیت‌های عیسی در حال حاضر می‌‌پردازم.

عزیزان، فعالیت‌های عیسی، خداوند و نجات دهندهٔ ما، با صعود او به آسمان به اتمام نرسیدند.

عیسی امروزه هم فعالانه “از جانب ما” و “برای ما” در تلاش است.

در اینجا به معرفی بعضی از فعالیت‌های عیسی در حال حاضر می‌‌پردازم.

۱ – کلام خدا به ما می‌‌آموزد که؛ “عیسی در حال حاضر در دست راست خدای پدر نشسته و برای ما شفاعت می‌‌کند.”

حال ما توسط عیسی، به حضور خدا می‌‌رویم.

۲ – عیسی امروزه توسط روح القدس در وجود هر ایماندار به خود زندگی سکنا دارد.

روح القدس در ماست تا، حکمت و قوت زیستن در ارادهٔ خدا را بدهد و حقیقت سیرت او را بر ما مکشوف فرماید.

۳ – عیسی در حال آماده سازی محلی برای ما در بهشت می‌‌باشد.

او زمانی به این زمین باز خواهد گشت تا ما را برای زیستن ابدی با خود بدان محلی که برایمان مهیا نموده است ببرد.

انجیل یوحنا ۱۴: ۲ – ۳

۲ در خانۀ پدر من منزل‌های بسیاری هست‌. اگر چنین نبود، به شما می‌گفتم‌. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم ۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید‌.

۴ – عیسی در حال آماده سازی شرایط این جهان، برای بازگشتش بدان می‌‌باشد.

او به این کرهٔ خاکی باز خواهد گشت تا به عنوان، “شاه شاهان” و “خداوند” – سلطنت و فرمانروأیی کند.

۵ – عیسی در حال آشکار و مکشوف ساختنِ خداوند به ماست.

عیسی به ما نشان می‌‌دهد که خدا، پدر آسمانی ماست.

او از ما می‌‌خواهد تا ما هم با خدای پدر، در رابطه و گفتگو باشیم همانگونه که او خود می‌‌باشد.

۶ – عیسی با ماست، تا به ما حیات ابدی بدهد.

انجیل یوحنا ۱۰: ۱۰

۱۰ دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد‌. من آمده‌‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند‌.

حیاتی مملو از آرامش، خوشی قوت و حکمت، تا قادر به انجام ارادهٔ او باشیم.

***************************************************************************

شگفتی‌های زندگی عیسی:

دوستان، در ادامهٔ مطالعهٔ خود در مورد، “شناختِ عیسی”، به شناخت شگفتی‌های زندگی او می‌‌پردازم.

در زمان زندگی عیسی بر روی این کرهٔ خاکی و انجام خدمات خود، اکثریت مردم متوجّهٔ او و این که عیسی چگونه شخصیتی بود نبودند.

اما امروز ما می‌‌دانیم که هیچ کس مانند عیسی، تاثیری بزرگتر و مهمتر بر روی این هستی‌ نداشته است.

برای مثال،

۱ – اگر چه عیسی در اصطبلی بدنیا آمد، پادشاهان برای پرستش به نزد او آمدند.

۲ – تولد عیسی، رویدادی آنچنان پر اهمیت است که تاریخ را به دو قسمت، قبل از تولد خود و بعد از آن تقسیم نموده است.

۳ – اگر چه بسیاری از او نفرت داشتند، اما ایمانداران به او، وی را دوست داشته و پرستشش می‌‌کنند.

۴ – عیسی هم نگاهدارنده و هم موضوع کلام خداست!

۵ – عیسی خود هرگز شعر یا سرودی ننوشت، اما هزاران شعر و سرود در وصف او به نگارش در آورده شده است.

۶ – او به مسافرت‌های دور و دراز نرفت و از محل تولد خود زیاد دور نشد، در حالی که شخصیّت او، تمامی دنیا را تحت تاثیر قرار داد.

۷ – عیسی هرگز خانه‌ای برای خود نساخت، در حالی که وی در حال مهیا ساختن مسکن برای تمامی ایمانداران به خود در بهشت می‌‌باشد.

۸ – او در مورد پزشکی مطالعه ننمود، در حالی که وی بهترین پزشک و شفا دهندهٔ انسان‌های بیشماری، از هر گونه امراض روحی و جسمی بوده و هست.

۹ – عیسی هرگز ارتشی را گرد آوری ننمود و شخصی جنگجو نبود، با این وجود، حکومت‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

۱۰ – شیطان، قادر به فریب دادن وی نبود.

۱۱ – شیطان، قادر به نابودی وی نبود.

۱۲ – شیطان، قادر به محبوس نگاه داشتن وی نبود.

***************************************************************************

نتیجه:

عزیزان، امیدوارم که مطالعهٔ امروز ما در مورد، “عیسی کیست”؛ شخصیتِ راستین او را به شما شناسانیده باشد.

حال که آموختید، عیسی که بوده و برای چه، در بدنی انسانی به این جهان آمد، باید نسبت به این فروتنی، محبت و فداکاری عظیمی که برایتان انجام داده، واکنش مناسب نشان دهید.

دوست من، واکنش شما نسبت به عیسی چیست؟

شناخت صحیحِ عیسی و ردّ نمودن آن‌، مانند خودکشی روحانی است که مرگ و جدایی ابدی از خداوند را به همراه دارد.

تنها امید شما به آمرزش گناهانتان و دریافت حیات ابدی در نزد خدا، ایمان به عیسی مسیح است.

او داوطلبانه، در محبت بی‌ مانندش برایتان، به جای شما مرد، تا شما بتوانید با او تا ابدیت در بهشت زندگی کنید.

تنها واکنش عاقلانه این است که، به او به عنوان منجی و خداوند زندگیان، ایمان آورده و هدیهٔ نجات او را دریافت کنید.

پس از آن می‌‌توانید در آرامش، حکمت و قوتی که از خود اوست، بقیهٔ زندگی خود را در دوست داشتن دیگران، خدمت به آنها و رابطه‌ای گرم و صمیمی با عیسی بسر برید.

آغوش گرم و پر محبتِ عیسی برای پذیرش شما، گشوده است.

این فرصت بی‌ مانند را از دست ندهید.

کوروش باقری