دوستان، ما ایمانداران به عیسی مسیح، باید همواره آمادهٔ روبرویی با هر چه که او روبرو می‌‌شد و تجربه می‌‌نمود باشیم!

ما باید همواری برای روبرویی و تجربهٔ شادی‌های عظیم و همچنین، رنجها و مصیبت‌ها در مسیر زندگی، آماده باشیم.

این واقعیت زندگی در این دنیاست، و ما ایمانداران به عیسی مسیح هم از تجربهٔ شادی‌های عظیم و همینطور رنجها و مصیبت‌ها کاملاً مصون نیستیم.

پولس رسول از این مهم آگاه بود که همهٔ ایمانداران به عیسی مسیح، حتماً در زمانهأیی در زندگی خود، هم شادی و هم رنج و مصیبت را تجربه خواهند نمود.

به همین دلیل وی در نامهٔ خود به رومیان، در رومیان ۱۲: ۱۵می‌‌فرماید:

۱۵ با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید‌.

بله عزیزان، یک ایماندارِ بالغ و با حکمت، باید همواره خودش را برای روبرویی با رنجها، مصیبت‌ها و چالش هایی که در طول زندگی حتماً به سراغ وی خواهند آمد، آماده و مجهز نموده و آماده و مجهز هر روزه زندگی کند.

همانطور که هر سرباز عاقل و وظیفه شناسی، قبل از شروع جنگ و حملهٔ دشمن، زره جنگی خود را بر تن‌ می‌‌کند تا از خود محافظت نماید، ما ایمانداران به عیسی مسیح هم باید برای محافظت خود در مقابل حملات شیطان و این جهان پرگناه، زره الهی را که وی برایمان مهیا نموده بر تن‌ کنیم.

ما با زره روحانی که عیسی مسیح برای محافظت ما ایمانداران به خود، در مقابل حملات شیطان و این جهان در اختیارمان گذاشته، در کلام خدا، در افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۸آشنا می‌‌شویم.

۱۰ دیگر اینکه در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید‌. ۱۱ زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ‌های ابلیس ایستادگی نمایید، ۱۲ زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم‌. ۱۳ از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله‌های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید‌. ۱۴ پس پایاری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید ۱۵ و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید‌. ۱۶ علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیلۀ آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید‌. ۱۷ و کلاهخود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح‌القدس یعنی کلام خدا را بردارید‌. ۱۸ همۀ اینها را با دعا و مناجات انجام دهید‌. همیشه با هدایت روح‌القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همۀ مقدّسین دعا کنید‌.

عزیزان، در مرکز این زره روحانی، که خداوند برای محافظت ما در مقابل حملات شیطان و این دنیا برای ما مهیا فرموده، “شمشیر روح” یا همان، “کلام خدا” قرار دارد.

هر چه ما “شناختمان از خداوند” و “چگونگی عملکرد او” بیشتر باشد، بهتر قادر خواهیم بود تا در برابر طوفان‌های زندگی ایستاده و مقاومت کنیم.

انجیل متی ۷: ۲۴ – ۲۵

۲۴ پس کسی که سخنان مرا می‌شنود و به آنها عمل می‌کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود‌. ۲۵ باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود‌.

دوستان، مطالعهٔ دقیق و منضبط کلام خدا، تعمق در آن و آشنأیی با آموزه‌های آن، به ما کمک خواهند کرد تا در مقابل حملات شیطان و توفان‌های زندگی غافل گیر نشویم.

آگاهی خوب از کلام خدا، بهترین طرق حفظ آرامش در خود و پیروزی بر توفان‌های زندگی را به ما می‌‌آموزند.

عزیزان، این مهم را به یاد داشته باشید که، وجود نداشتن رنج، مشکلات و چالش‌ها در زندگی یک مسیحی (ایماندار به عیسی مسیح) نیست که او را از دیگران متمایز می‌‌سازد.

همان گونه که قبلاً عرض کردم، تمامی انسانها در طول زندگی با رنج، مصیبت، و چالش‌های خاصی دست به گریبان خواهند شد.

این چگونگی عکس العمل یک مسیحی (ایماندار به عیسی مسیح) مطابق با فرا گرفته‌های خود از کلام خدا در روبرویی با طوفانهای زندگی است که وی را از دیگران متمایز می‌‌سازد.

دوست من، آیا شما با آموزه‌های کلام خدا، برای محافظت خود و مقاومت در مقابل رنجها و مصیبت‌های زندگی، آشنأیی کافی دارید؟

آیا می‌‌دانید چگونه از زره روحانی خداوند برای محافظت خود از حملات شیطان و این دنیا استفاده نمأیید؟

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری