دوستان، با خدا صبر کن به معنای این است که، “خدا در حال عمل می‌‌باشد.”

ولی‌ خدا طبق خواست و برنامهٔ خاص خودش عمل می‌‌کند و هیچ منّت، وظیفه و اجباری هم ندارد تا زمان برنامه‌های خود را با من و شما مطابق سازد.

ما ممکن است به خدا بگوییم، خدایا – خواهش می‌‌کنم این مشکل من را حل کن و یا این کمبود من را بر طرف.

خدا هم به ما می‌‌گوید، “صبر کن!”

ولی‌ ما دوست نداریم با او صبر کنیم.

قسمتی از مشکلِ صبر کردن ما با خدا در اینجاست که، ما معنا و اصول صبر با او را به طور صحیح نشناخته ایم و درک نکرده ایم.

عزیزان، صبر کتاب مقدسی، آن صبری که خداوند در کلامش به ما می‌‌آموزد تا با وی داشته باشیم، یک صبر بی‌ تفاوت و غیر فعال و ساکنی نیست.

صبری که خداوند در کلامش به ما می‌‌آموزد و ما را بدان دعوت می‌‌کند، این نیست که ما در بی‌ فعالیتی کامل بسر برده و دلخور و پر توقع از خدا روزانه زندگی کنیم.

بر عکس، صبر با خدا، صبری است بسیار فعال و متمرکز بر روی حل مشکلات و یا بر طرف نمودن نیاز‌هایمان که او هم خود می‌‌داند و هم ما به او گفته ایم.

صبر با خدا یعنی؛ “گام به گام با خدا جلو رفتن در راه دریافت خواسته‌هایمان از او – منتهی – به روش و در زمان خاص خود او!”

عزیزان، یک برکتی که در زمان صبر با خدا عاید ما می‌‌گردد و ما کمتر بدن توجه داریم این است که؛ “در صبر با خدا ما – می‌‌آموزیم – و – رشد می‌‌کنیم!”

صبر با خدا تجربهٔ آموختن از وقایعی هستند که در اراده خدا رخ می‌‌دهند تا لحظه‌ای که وی در خواست ما را از خود به کمال رساند.

صبر با خدا ما را فروتن می‌‌سازد و یاد آور این مهم که، “او خداست و ما خدا نیستیم!”

صبر با خدا به ما ثابت می‌‌کند که او طبق برنامهٔ کامل خودش عمل می‌‌کند و نه زمان دلخوه ما.

وقتی یاد می‌‌گیریم تا چطور با خدا صبر کنیم، در پایان او به ما اجازه می‌‌دهد تا درک کنیم که، چگونه وی در زمان صبر ما در فعالیت بوده، و داشته در حکمت و دانش بی‌ انتهای خود، برای حل مشکلات ما و بر طرف نمودن نیاز‌هایمان همه چیز را جفت و جور می‌‌کرده.

دوست من، به این دلیل که من و شما نمی توانیم هر عمل خداوند را در هر لحظه مشاهده کنیم، دلیل بر این نیست که او در فکر ما و در عمل برای ما نیست!

خدا هر لحظه در تلاش است تا ارادهٔ مقدّس خودش را در زندگی ما به کمال برساند، حال یا ما آن را ببینیم یا نبینیم.

نویسندهٔ مزمور چه جالب می‌‌فرماید: مزمور ۳۷: ۷

۷ در حضور خداوند ساکت باش و با صبر منتظر کار او باش. نگران کسانی که با حیله گری در زندگی موفّق می‌شوند، نباش.

دوست عزیز من، خدا تمامی درب و پنجره‌های زندگی من و شما را می‌‌بیند.

او خوب می‌‌داند؛ در چه زمانی – و به چه صورت – چه دری را باز کنه – و چه دری را بسته نگاه داره.

با خدا خوش باش و بگذار توی زندگی شما خدأیی کنه.

درهای بستهٔ زندگی به خواست خدای دانای مطلقِ مهربان، برای خیریت، برکت و محافظت شماست.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری