دوستان، در سراسر کلام خدا می‌‌خوانیم که چگونه او همواره در صدد کمک به ایمانداران به خود می‌‌باشد تا به آنها برای غلبه بر ترس‌ها و ضعف‌هایشان یاری نماید.

یک نمونهٔ بسیار بارز و آموزنده از کمک خداوند به ایمانداران به خود را، در زمانی که وی به یوشع که بعد از مرگ موسی رهبری قوم اسرائیل را بر عهده داشت مطالعه می‌‌کنیم.

در این قسمت از کلام خدا، در یوشع ۱: ۵می‌‌خوانیم که خداوند به یوشع می‌‌فرماید:۵ همان طور که با موسی بوده‌ام با تو نیز خواهم بود و تا پایان عمرت، هیچ کس نخواهد توانست، در برابر تو مقاومت کند. همیشه همراه تو خواهم بود و هرگز تو را ترک نخواهم کرد.

دوست من، وقتی از حضور دائمِ خدای قادر مطلق و دانای مطلق با خود اطمینان داشته باشیم، اقدام به هر فعالیتی برایمان سهل می‌‌گردد.

خداوند بعد از مطمئن ساختن یوشع از حضور خود با وی، او را از مقصود خود آگاه ساخت. یوشع ۱: ۲ – ۳

۲ «خادم من موسی، وفات یافته است. پس تو و همه مردم اسرائیل آماده شوید تا از رود اردن عبور کرده به سرزمینی که من به آنها خواهم داد، بروید. ۳ همان طور که به موسی گفته‌ام به شما هم می‌گویم، هر جایی که پای شما به آن برسد، آنجا را به شما خواهم داد.

عزیزان، کاری که خداوند برای یوشع در آن زمان و برای من و شما هر روزه انجام می‌‌دهد این است که؛ “به ما کمک می‌‌کند تا تمرکز ذهن صحیح داشته باشیم.”

وقتی ما در مسیر زندگی خودمان، بر روی خواست خدا از ما و انجام ارادهٔ مقدسش تمرکز ذهن داشته باشیم، آنگاه دچار سرگردانی نشده و ترسی بر ما مستولی نمی گردد.

و چون ترس که پدر هر شکستی هست از ما دور شده، احتمال شکست ما در انجام خواست خدا از ما نیز بسیار کم می‌‌گردد.

عزیزان، وقتی ما نمیدانیم چه باید بکنیم و در مسیر زندگی خود با ضدّ و نقیض‌ها روبرو می‌‌شویم، ترس به سرعت وارد زندگی ما می‌‌شود و کنترل آن را در اختیار می‌‌گیرد.

اما وقتی ما هر روزه بیدار شده – و از خواستهٔ خداوند از خود برای آن‌ روز آگاه باشیم – و تمرکز خود را بر آن متمرکز ساخته – و در راه انجام آن خواستهٔ خداوند از ما فعال، آنگاه ترس از شکست، با امید و شور و شوق زندگی پر برکت در ارادهٔ خدا عوض می‌‌شود.

کلام خدا به ما قول نمی دهد که ما در طول زندگی، هرگز مزهٔ شکست را نخواهیم چشید، تجربه هم ثابت کرده که همگی ما گاهی به هر دلیل شکست را تجربه خواهیم نمود.

اما باید از هر شکستِ خود درس آموخته و از آنها برای پله‌های صعود و موفقیت در فعالیات‌های آینده استفاده کنیم.

خداوند، پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما را برای به انجام رسانیدن نقشه‌ای مقدّس آفریده است.

خداوند به هر کدام از ما ماموریتی خاص محول نموده که باید انجام دهیم.

شاید ما به اشتباه، به هر دلیل خودمان را نالایق و ناتوان به حساب آورده و از اطاعت خواستهٔ خدا از خود سر باز زنیم.

اما با تمرکز بر حضور خداوند با خود، قادر به مقابله و غلبه بر هر مانعی در راه انجام خواست خدا از خود خواهیم بود.

عزیزان، خداوند یک خواسته از ایمانداران به خود دارد، و آن، همیشه موفق شدن و یا انسان کامل بودن نیست، بلکه وفاداری به اوست!

۱قرنتیان ۴: ۲

۲ مهمترین وظیفه یک خدمتگزار اینست که دستورات اربابش را بطور کامل اجرا کند.

دوست خوب من، آیا زندگی شما برای خداوند مفید هست؟

از حضور خدای قادر مطلق و دانای مطلق با خود اطمینان داشته باش و فروتنانه اجازه بده تا وی ارادهٔ مقدسش را – در – و – توسط شما به کمال رساند.

فیض و آرامش عیسی مسیح با شما.

کوروش باقری