غلاطیان ۴: ۴ – ۵

۴ اما وقتی زمان معین فرا رسید خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد   ۵ تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم‌.

دوست گرامی من، آیا شما در این لحظه، در انتظارِ چیزی بسر می‌‌برید و صبرتان رو به پایان می‌‌باشد؟

در ابدیتِ گذشته، پدر آسمانی، خدای پسر )عیسی مسیح( و روح القدس، آسمان، فلک و ملکوت را طراحی نمودند و آفریدند.

اما قبل از این که آدم، یعنی انسانِ اولیه، اولین نفسِ خود را بکشد، خداوند به خوبی آگاه بود که گناه، وارد خلقتِ او خواهد شد، و آن گناه، موجب خواهد گردید تا نوع بشر از وی جدا گردد.

با این وجود، نقشه‌ای برای باز خریدِ بشرِ  از خدا جدا شده، از قبل در فکرِ خداوند بود.

مطابق با نقشهٔ باز خرید ما انسانهای گناهکارِ جدا شده از خدا، “در بهترین زمانِ مقرر” که در فکرِ خداوند بود، پسر یگانهٔ خداوند، به شکل نوزادی به این جهان آمد، و بر روی این کرهٔ خاکی زندگی کرد.

عزیزان، خداوندِ دانای مطلقِ مهربانِ ما، هیچ عملی را به طور اتفاقی و شانسی انجام نمی دهد.

تمامی نقشه‌های خداوند، در دانش و حکمتِ بی‌ پایانِ الهی وی، از پیش تعیین شده اند، و به گونه‌ای کاملاً دقیق، در زمانِ مقرر به وقوع می‌‌پیوندند.

این دقتِ انجام هر عملی، در بهترین وقتِ مقرر توسطِ خداوند، تنها مربوط به رویدادهای بسیار مهم رخ داده در تاریخ بشریت نمی شوند.

از آنجأیی که خداوند برای هر ایماندار به عیسی مسیح، نقشه‌ای خاص و عالی دارد، او در حکمت، دانش و توانِ الهی خویش، حتماً نقشهٔ خود را در زندگی هر شخص به اجرا در خواهد آورد!

۱۱ تنها من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعیین کرده‌ام، آگاهم. سرنوشتی که برای شما رفاه و سعادت می‌آورد نه مصیبت، نقشه‌ای برای آینده‌ای که در انتظار آن هستید.  ارمیا ۲۹: ۱۱

خداوند از لحظه‌ تولدِ ما، از پیش می‌‌دانست که ما با چه وقایعی هر روزه مواجه خواهیم بود.

خداوند همچنین می‌‌داند که ما، دقیقا چه مدتی بر روی این کرهٔ خاکی خواهیم زیست.

خداوند، درست همانگونه که در بهترین وقتِ مقرر، یگانه فرزند خود را –   به صورتِ نوزادی به این جهان فرستاد، تمامی خواسته‌های مقدسِ خود را نیز، در هر لحظه زندگی ما نیز به کمال خواهد رسانید!

عزیزان، دقت داشته باشید که، “اگر چه تمامی نقشه‌های خداوند، برای زندگی هر کدام از ما بهترین هستند؛ اما ما، تنها در صورتی شاهدِ به کمال رسیدن و ثمراتِ آن نقشه‌ها خواهیم بود، اگر – از خداوند کاملاً اطاعت کنیم!”

خداوند قول داده که در صورتِ اعتمادِ کامل ما به او، اطاعت از خواسته‌های وی از ما، همه چیز را برای خیریت و برکتِ ما و نهایتاً، جلال نام خود به کار برد.

۲۸ ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بحسب ارادۀ او خوانده شده‌اند با هم در کارند،   رومیان ۸: ۲۸

دوستِ من، آیا شما اجازه می‌‌دهید  تا خواستِ عالی و مقدس خداوند، که همیشه بهترین می‌‌باشد در زندگی شما انجام پذیرد؟

پس به “زمان‌های خداوند برای به وقوع پیوستن هر امری در زندگی خود حقِ تقدم اول را بدهید!”

خداوند که از تمامی امور گذشته، حال و آینده‌ی این هستی آگاه است، در حکمتِ الهی خود، می‌‌داند که در هر لحظه دارد چکار می‌‌کند و چه اموری را پیش می‌‌برد.

با جلو زدن از زمانِ منتخبِ خداوند – یا تأخیر و سر باز زدن از اطاعتِ وی، نقشهٔ او را برای زندگیتان به تعویق نیندازید و یا از بین نبرید.

در فروتنی و اعتمادِ کامل به خداوند، به او اجازه دهید تا هر روزه در بهترین زمانی که خود می‌‌داند، “هر واقعه‌ای را” برای برکتِ شما و جلال نام خود و گسترش ملکوتش به کمال رساند.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری