Warning: Error while sending QUERY packet. PID=13450 in /home/radioaramesh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2056
منبع هویّتِ واقعی شما – رادیو آرامش

امثال ۲۳: ۱۷

۱۷ به شریران حسادت نورز، بلکه آرزوی تو اطاعت از خداوند باشد؛  آمین!

دوست گرامی من، طرد شده گی از طرف دیگران، می‌‌تواند دردناک‌ترین احساسات را در ما بوجود آورده و در اسارتِ خود نگاه دارد.

چراِ که این احساسِ بسیار دردناک و خطر ناک، بر روی ریشهٔ این که  -ما چگونه خود را می‌‌شناسیم و باور می‌‌کنیم، تاثیر مستقیم و شدیدی دارد.

وقتی ما از طرف شخص یا اشخاصی، بنا به هر دلیل، نا خواسته و طرد می‌‌شویم، نا خود آگاه این تصورات غلط در ما بوجود می‌‌آیند و رشد می‌‌کنند که، پس حتماً همهٔ مردم من را شخصی دوست نداشتنی، نالایق و بی‌ ارزش قلمداد می‌‌کنند.

ممکن است ما فکر کنیم که احساسِ طرد شده گی از طرف دیگران، برای ما آنقدر‌ها هم زیان بخش و عذاب آور نبوده، و حتی شاید به یاد هم نیاوریم که در زمانی ما طرد شده گی را تجربه کرده ایم.

به هر حال، ما به طور غریزی، مبدل به شخصی می‌‌گردیم که، دائماً خودش را مورد انتقاد قرار می‌‌دهد و نکوهش می‌‌کند.

در روابطمان با دیگران، با این اندیشهٔ اشتباه مراوده می‌‌کنیم که، حتماً آنها هم متوجهٔ بی‌ ارزشی و نالایقی من هستند، در حالی که اینطور نیست.

این تصورِ غلط از خودمان در نزدِ دیگران، از ما شخصی بد بین و ستیزه جو می‌‌سازد.

بله عزیزان، احساسِ خطرناکِ طرد شده گی در ما، پایهٔ اصلی باور ما را، در مورد هویّتِ واقعی خودمان ، تحتِ تاثیر نابود کنندهٔ خودش قرار می‌‌دهد.

احساسِ خطرناکِ طرد شده گی در ما، موجب می‌‌گردد تا ما، درکِ کاملاً اشتباهی از ارزش و هویتِ واقعی خودمان داشته باشیم.

اما چرا؟  چرا ما اجازه می‌‌دهیم تا احساسِ خطرناکِ طرد شده گی در ما بوجود بیاید و هویت و ارزشِ واقعی ما را زیر سوال ببرد؟

پاسخ این است، “به دلیلِ وجود طبیعتِ گناه آلودِ موجود در ما.”

بیاد داشته باشید که کلام خدا در رومیان ۵: ۲۱ می‌‌گوید:   ۲۱ پس همان طور که گناه به وسیلۀ مرگ، انسان را تحت فرمان خود در آورد فیض خدا نیز به وسیلۀ نیکی مطلق فرمانروایی می‌کند و ما را به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح به حیات جاویدان هدایت می‌کند‌. آمین!

عزیزان، ما باید نقشِ گناه را در اینجا تشخیص دهیم، “هدفِ اصلی گناه – ویرانگری و تباهی می‌‌باشد!”

بنابر این، قابل فهم است که طبیعتِ گناه آلودِ موجود در قلب‌های ما، زمین حاصل خیزی برای دریافتِ خبر‌های دروغ، زیان بخش و مضر، و محلی مناسب برای رشدِ آنها می‌‌باشد.

قلب‌های با طبیعتِ گناه آلودِ موجود در ما، ناخود آگاه، خبر‌های دروغ و زیان بخش را در موردِ خود فوراً دریافت نموده، در خود نگاه داشته و رشد می‌‌دهد.

به همین دلیل است که ما عادت داریم تا بیشتر و سریعتر، گفتارِ زیان بخشِ دیگران را در مورد خودمان باور نموده تا تشویقها و سخنانِ سازندهٔ آنها  را.

دوست من، حقیقت این است که، اگر ما وجود اثراتِ مخرب و خطرناکِ احساس طرد شده گی در خود را ناشناخته و نادیده انگاریم؛ اگر با احساس خطر ناکِ طرد شده گی در خودمان برخوردی صحیح و قاطع نداشته باشیم، در اسارتِ این احساس باقی خواهیم ماند.

احساسِ خطرناکِ طرد شده گی در ما، همچنین تمامی روابط اجتماعی ما را نیز مسموم می‌‌سازد.

بنا بر این، ما باید هر چه سریعتر، تمام پیام‌های دروغینی را که، طرد شده گی در ما بوجود آورده و ذخیره نموده است، از وجودمان ریشه کن نموده، و به جای آن، حقایقِ کلام خدا را در مورد هویّتِ واقعی خودمان جایگزین سازیم.

عزیزان، در کلام خدا، ما به طور صحیح با پدرِ آسمانیمان، خدای یگانهٔ قادر مطلق و محبتِ بی‌ قید و شرط او برایمان آشنا می‌‌شویم.

اجازه ندهید تا بیشتر از این، شیطان شما را در اسارتِ دروغ‌های خود زندانی باقی نگاه دارد.

شما آنقدر برای خدا با ارزش و دوست داشتنی هستید، که او برای بودنِ با شما، جان خود را بدان طرزِ فجیع بر روی صلیب به شما هدیه نمود.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوند، پدر آسمانی مهربانم، به من کمک کن تا از اسارتِ احساس طرد شده گی درونم رهأیی یابم.

به من کمک کن تا باور من در مورد هویّتِ واقعی خودم، مطابق با محبت و باور تو برای من باشد.

ممنونم که مرا بی‌ قید و شرط دوست داری.

در نام عیسی مسیح، آمین.

کوروش باقری