غلاطیان ۶: ۱۴

۱۴ و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیلۀ آن، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا‌.آمین!

عزیزان، در جامعه هایی که امروزه ما در آنها زندگی می‌‌کنیم، نشانِ صلیب را در همه جا مشاهده می‌‌کنیم.

بسیاری از مردم صلیب را بر گردنِ خود می‌‌آویزند، ولی‌ از “پیامی” که آن صلیب برایشان دارد به درستی آگاه نیستند.

مشاهدهٔ صلیب بر گردنِ گروه‌های مختلفِ مردم، یا در ساختمانِ کلیساها و جاهای بسیار دیگر، این سوال را برای ما بوجود می‌‌آورد که، “چرا مسیحیان بر روی صلیب اینقدر تأکید و پافشاری دارند – در حالی که صلیب، در نگاهی سطحی به آن، معرفِ وحشتناک‌ترین مرگی است که یک انسان می‌‌تواند بر روی آن تجربه کند؟”

پولس رسول نیز در تأکید خود بر اهمیتِ پیغامِ صلیب درغلاطیان ۶: ۱۴می‌‌گوید: ۱۴ و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیلۀ آن، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا‌.آمین!

عزیزان، دلایلِ بسیار زیادی وجود دارند که – چرا- مردم از صلیب به طرقِ گوناگون استفاده می‌‌کنند.

اما متاسفانه، گاهی این عزیزان، اهمیتِ قدرتمندِ “پیامِ صلیب” را درک نکرده اند.

حقیقت این است که، پیامی عالی و فوق العاده – که قادر به تاثیر بر روی زندگی هر انسانی می‌‌باشد در سمبلِ صلیب وجود دارد که، شناخت صحیح از آن، برای ما از اهمیتیِ حیاتی برخوردار می‌‌باشد.

اگر ما پیامِ واقعیِ صلیب را درک نموده و آن را بپذیریم، آنگاه معنای زندگی واقعی را نیز درک خواهیم نمود.

زندگی که تنها در صلیب معنا پیدا کرده است.

***************************************************************************

۱ – صلیب – معرفِ عدالتِ خداوند است!

عزیزان، خداوند یگانه فرزندِ خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا به جای انسانهأیی که بر علیه او عصیانگری نموده بودند، بر روی صلیب جان خود را داوطلبانه هدیه کند.

در نگاه اول به این حقیقت، شاید به نظرِ ما؛ این نامعقول و غیر منطقی برسد و از خود سوال کنیم که، چرا؟

چرا خداوند باید یگانه فرزندِ خود را، برای نجاتِ انسانهای گناهکار، بدان طریق وحشتناک مصلوب می‌‌کرد؟

در ارتباط با این مهم است که پولس رسول در ۱قرنتیان ۱: ۱۸می‌‌فرماید: ۱۸ پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست!آمین!

دوستان، خداوندِ ما – قادرِ مطلق، دانای مطلق و بسیار مهربان است!

او در هر عملِ خود، حکمتی الهی را دنبال می‌‌فرماید.

از این جهت، برای یافتنِ پاسخ به سوال خود، باید به کلام خداوندمان در کتابِ مقدس انجیل مراجعه کنیم.

با مطالعهٔ صحیح و دقیقِ کلام خداوند، او به ما می‌‌آموزد که چرا فرستادنِ یگانه پسرش عیسی مسیح، و مرگِ داوطلبانهٔ او به جای انسانِ گناهکار بر روی صلیب، از اهمیّتِ استثنأیی بر خوردار می‌‌باشد.

قبل از هر چیز باید این حقیقتِ مسلم را پذیرفته باشیم که؛ خداوند همیشه در استاندارد‌های مقدسِ خود، به طور صحیح عمل می‌‌کند!

بنا بر این، وقتی “ما” در خارج از ارادهٔ الهی او زندگی کرده و نسبت به خواستِ مقدّس و قوانین و استاندارد‌های او بی‌ حرمتی کنیم، در واقع “گناه” کرده ایم!

و خداوند باید -با عدالتِ الهی خود- با گناه ما برخوردی عادلانه داشته باشد.

بنا بر این، اولین کلمه‌ای که مفهومِ واقعی پیامِ صلیب را تشریح می‌‌کند، “عدالت” است!

عزیزان، طبقِ استاندارد‌های مقدسِ خداوند، همگی ما انسانها به خاطر سرکشی‌هایمان از او، زیر “قضاوتِ الهی” او قرار داریم.

قضاوتِ الهی خداوند هم در قبالِ گناهان ما، “مرگ است و جدایی ابدی ما از او”!

کلام خدا در رومیان ۶: ۲۳به این مهم چنین اشاره دارد. ۲۳ زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است اما خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد‌.آمین!

بله عزیزان، حکمِ بحق و عادلانهٔ خداوند، می‌‌بایستی در حقِ ما انسانهای گناهکار اجرا می‌‌شد.

ما بحق -محکوم بودیم تا به خاطر گناهانمان مرده و برای همیشه از خداوند به دور باشیم!

خداوند در عدالت و قدوسیت و درستکاری خود، نمی توانست گناه ما را نادیده گرفته و از آن بگذرد.

از طرفی دیگر، ما هم با ذاتیِ گناه آلود به دنیا آمده ایم و ضعیف بوده و قادر به کاملاً بی‌ گناه زیستن نمی باشیم.

بنابر این، مجازاتِ به حق و عادلانهٔ خداوند، به طور کامل شایستهٔ آن چه که ما بوده و انجام داده بودیم می‌‌بود – یعنی، مرگ و جدایی ابدی از او!

اما درست به موازاتِ همین زمان، حقیقتِ منحصر بفرد دیگری خود را نشان داد، “و آن محبتِ خداوند برای انسانِ گناهکار بود!”

خداوند به خاطر محبتِ بی‌ مانندش برای انسانِ گناهکارِ از او جدا مانده،)تمامی انسانها) تصمیم به انجام عملی استثنأیی گرفت که فقط از محبتِ خود او سر چشمه می‌‌گرفت.

خداوند برگزید، تا مجازاتی را که ما لایق و شایستهٔ آن بودیم، خود کاملاً پرداخت نماید.

از این جهت، خداوند یگانه فرزندش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد، تا به جای ما، او جان خود را داوطلبانه هدیهٔ بشرِ گناهکار نماید.

از آنجأیی که عیسی مسیح، تنها انسان کاملاً بی‌ گناه بود، تنها او می‌‌توانست واجدِ شرایط و دارندهٔ تمامی مقتضیات برای یک جانشینِ مناسب برای ما باشد.

دوست من، تا زمانی که ما این حقیقت را در مورد مفهومِ واقعی پیامِ صلیب -به طور صحیح درک نکرده باشیم، معنای واقعی صلیب را نیز درک نکرده ایم.

پس صلیب تنها معرفِ “محبت” نیست – اگر چه صلیب والاترین سمبلِ محبت برای بشریت می‌‌باشد.

بلکه صلیب، معرفِ “عدالت خدا” نیز هست – عدالتِ خدا در مجازات انسانِ گناهکار.

در ارتباط با این مهم، در کلام خدا – کتابِ حزقیال ۱۸: ۲۰می‌‌خوانیم که: ۲۰ فقط همان کسی که گناه می‌کند می‌میرد. فرزند به خاطر گناه پدر جزا نمی‌بیند و نه پدر به خاطر گناه فرزند مجازات می‌شود. شخص نیکوکار به خاطر کارهای نیک خودش پاداش می‌گیرد و شخص بدکار به کیفر گناه خودش می‌رسد.آمین!

عزیزان – خداوند، تنها با آنچه که ما انجام می‌‌دهیم برخورد نمی کند، بلکه او با قلب – روح و جانِ ما هم سر و کار دارد.

خداوند کاملاً تمامی وجود و طبیعتِ ما را می‌‌بیند و آن را عوض می‌‌کند.

وقتی ما با وجودِ هر گناهی و در هر شرایطی که باشیم، صلیبِ عیسی مسیح را گرامی داشته و خودِ عیسی مسیح، یعنی کسی را که جان خود را بر روی آن صلیب به جای ما هدیه نموده است به عنوان منجی خود برگزینیم، آنگاه خداوند ما را مبدل به انسانِ جدیدی می‌‌گرداند.

۲قرنتیان ۵: ۱۷ ۱۷ کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده است‌.آمین!

او ما را از درون عوض نموده و به تدریج، مبدل به آن انسانی که از ازل منظور وی بوده و هدفِ خلقتش را داشته است می‌‌گرداند.

***************************************************************************

۲ – صلیب، معرفِ حکمتِ خداست!

دوّمین کلمه‌ای که پیامِ صلیب را تشریح می‌‌کند؛ “حکمت” می‌‌باشد.

عزیزان، هیچ انسانی در هیچ زمانی – هرگز نتوانسته است توسطِ خردِ انسانی و گناه آلود خود، در استاندارد خدا زیسته و کاملاً از هر گناه بدور باشد.

هیچ انسانی قادر نبوده تا خود را در سعی و تلاشش برای خوب بودن از گناه نجات دهد.

کلام خدا در ۱قرنتیان ۱: ۲۱این مهم را بدینگونه تشریح می‌‌کند. ۲۱ خدا در حکمت خویش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند بلکه صلاح دانست که به وسیلۀ همین پیام پوچ و بی معنی ما ایمانداران را نجات بخشد‌.آمین!

دوستان، عرض شد که، پیام انجیل که همان نجاتِ انسانِ گناهکار – فقط بوسیلهٔ ایمان او به عیسی مسیح می‌‌باشد، به نظر کسانی که تصمیم گرفته اند آن را نپذیرند، غیر معقول و غیر منطقی به نظر می‌‌رسد.

سوال اینجاست که چرا؟ چرا “حکمتِ خداوند” در نجاتِ انسانِ گناهکار توسطِ ایمان قلبی آنها به عیسی مسیح، به نظر بعضی غیر معقول و غیر منطقی است؟

پاسخ به این سوال این است که؛ “زیرا حکمتِ خداوند با حکمتِ انسان فانی و محدود، متفات است و با هم قابل مقایسه نمی باشند.”

انسانها اشتباه مهلکی می‌‌کنند زمانی که تصمیم می‌‌گیرند تا خود را با سعی در انجامِ اعمال خوبِ خود نجات دهند!

اینگونه انسانها، فریبِ این نیرنگ شیطان را خورده اند که، شاید گناه و نتایج آن، آنقدر‌ها هم بد نیستند پس نباید آنها را جدی گرفت.

به همین علت است که حکمتِ خداوند می‌‌تواند در “صلیب” دیده شود.

دوستان، زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد، رومیان که جهان آن زمان را تحتِ سلطهٔ امپرطوری خود داشتند، شهروندانِ مجرم و محکوم به اعدامِ خود را توسطِ صلیب نمی کشتند.

به این دلیل که، مرگ بر روی صلیب بسیار وحشتناک و شرم آور بود.

حال سوال اینجاست که، “پس چرا خداوند اجازه داد تا یگانه فرزندش، عیسی مسیح، بدان طریقِ وحشتناک بر روی صلیب بمیرد؟”

پاسخ به این سوال این است که، “زیرا تنها با مشاهدهٔ مرگی آنچنان وحشتناک است که ما تاوانِ واقعی گناهانمان را دیده و درک می‌‌کنیم!”

و دیگر این که؛ “خدا اجازه داد، تا یگانه فرزندش بر روی صلیب به طور مشهود و فیزیکی جان بدهد، تا برای ما به اثبات برسد که عیسی مسیح براستی تاوانِ تمامی گناهانِ انسان را یکبار برای همیشه بر روی آن صلیب پرداخت نمود!”

انسانی که سعی دارد تا خود را با انجامِ اعمال خوبش نجات دهد، هرگز اطمینان ندارد که آیا او به اندازهٔ کافی اعمالِ خوب انجام داده است یا نه؟

هر انسانی، در وجدان بیدار و فروتنِ خود، می‌‌پذیرد که حیاتِ بی‌ گناه بر روی این کره‌ خاکی برای هیچ انسانی امکان پذیر نمی باشد.

اما خداوند توسطِ ایمانمان به عیسی مسیح، راهی مهیا فرموده است تا ما از نجاتِ خود و دریافتِ حیاتِ ابدی در نزدش در بهشت، اطمینان داشته باشیم!

به همین دلیل او در کلامش، در رومیان ۱۰: ۱۳به ما می‌‌گوید: ۱۳ زیرا «هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت‌‌.» آمین!

عزیزن، هیچ راه دیگری، نجات و زندگی ابدی در بهشت با خداوند را تضمین نمی کند!

***************************************************************************

۳ – صلیب معرفِ محبتِ خداست!

سومین کلمه‌ای که پیامِ صلیب را تشریح می‌‌کند، “محبت” است.

محبتِ خداوند، به او اجازه نمی داد تا گناه انسان را نادیده انگارد.

اما محبتِ وی او را بر انگیخت تا راه نجاتی برای ما انسانهای گناهکار، از مجازاتِ گناهانمان مهیا فرماید.

خداوند خود بهای کامل، اصلی و نهأیی گناهانِ ما را پرداخت نمود، تا ما از اسارتِ گناه آزاد شده و در قدرتِ روح القدس زندگی کنیم.

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌آوریم، ما به عنوانِ “فرزند خوانده” به عضویتِ خانوادهٔ الهی خداوند پذیرفته می‌‌شویم.

پس از آن، دیگر هیچ عملی باقی نمیماند تا برای نجاتِ ما از گناه ضروری باشد.

خداوند بدون هیچ قید و شرطی ما را پذیرفته است.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۰: ۲۸فرمود: ۲۸ من به آنها حیات جاودان می‌بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست من بگیرد‌.

دوست من، این پذیرفتگیِ ما توسطِ خداوند، نباید بدین معنا تلقی گردد که ما می‌‌توانیم در زندگی گناه آلود گذاشتهٔ خود ادامه دهیم.

بلکه بر عکس، چون خداوند آنقدر ما را دوست داشته و محبت نموده است، باید حال در نهایت پاکی و فروتنی، در ارادهٔ مقدسِ او برایِ زندگی تازه دریافت نموده از او زندگی کنیم!

***************************************************************************

۴ – صلیب، معرفِ قدرتِ خداست!

چهارمین کلمه‌ای که پیامِ صلیب را تشریح می‌‌کند، “قدرتِ ” خداوند است.

دوست عزیز من، برای خدای قادر مطلقِ مهربان، فرقی نمی کند که شما چقدر گناهکار بوده‌اید – یا چند وقت است که در گناه زندگی می‌‌کرده اید.

قدرتِ عالی خدای قادرِ مطلق، توسطِ مرگ عیسی مسیح و قیامِ او از مردگان، قادر است تا نه تنها مجازاتِ گناهان را از شما دور سازد، بلکه شما را از کنترل و اسارتِ هر گناهی نیز آزاد سازد.

در اینجا باید بار دیگر فرمایش پولس رسول را در ۱قرنتیان ۱: ۱۸یاد آور شود: ۱۸ پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست.آمین!

چرا این حقیقت دارد؟

زیرا کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و نجاتِ او را دریافت نموده اند، حال می‌‌توانند باور کنند که بر روی صلیب، “خداوند قدرتِ الهی خود را برای غلبه بر گناه و مرگ، به نمایش گذارد!”

توسطِ آن‌ قدرت الهی خداوند بر روی صلیب است که ما از مرگ، یعنی جدأیی ابدیی از خداوند برای همیشه – نجات یافته ایم!

***************************************************************************************

خلاصه:

دوست عزیز من، “عدالت و دادگری خداوند”، رستگاری شما را امکان پذیر می‌‌سازد!

“حکمتِ خداوند”، نقشهٔ نجات او را در قلب و وجدانتان برای شما آشکار می‌‌سازد!

“محبتِ خداوند”، نجاتِ دریافت نموده از او را برایتان تا ابدیت محافظت می‌‌نماید!

لطفاً به این نکته دقت بفرمأیید.

این خداوند است که تمامی این‌ها را برای شما انجام می‌‌دهد!

شما هرگز قادر نخواهید بود نجاتِ خود را، با سعی در اجرای قوانین دینی و مراسمِ مذ هبی بدست آورید.

عیسی مسیح، در محبتِ و قدرتِ الهی بی‌ مانندش، نجات را برای شما بر روی صلیب مهیا فرمود!

تنها کاری که شما می‌‌توانید انجام دهید این است که هدیهٔ گرانقدر او را از وی دریافت نمأیید.

دوست عزیز من، اجازه بدهید تا در پایانِ صحبتم از شما سوالی بپرسم.

“پیامِ صلیب به نظرِ شما چیست؟”

حقیقتِ پیامِ صلیب این است که؛ “عدالت – حکمت – محبت و قدرتِ خداوند، برای پیروزی بر مرگ و گناه، به شما هدیه داده شده است!”

بنابر این، منصفانه و عاقلانه است تا ما “صلیب” را که، نشانِ خاصِ تعهدِ خداوند تا ابدیت است پذیرفته و آن را گرامی بداریم.

دوست عزیز من، این مهم نیست که در این لحظه شما در چه شرایطی هستید و خود را چگونه می‌‌نگرید.

خداوند شما را همانگونه که هستید بی‌ نهایت دوست دارد و به شروع رابطه‌ای پدر و فرزند گونه فرا می‌‌خواند.

اگر می‌‌خواهید از میزانِ محبت خداوند برای خود اطمینان حاصل کنید، به صلیب و این که وی برای شما بر روی آن‌ صلیب، چه فداکاری عظیمی نمود و چه بهای سنگینی را متحملِ گردید بیندیش.

او شما را در همین لحظه خواهد پذیرفت و زندگی نوی برای بودنِ با خود تا ابدیت عطا خواهد فرمود.

جلال بر نام عیسی مسیح مهربان و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری