انجیل لوقا ۲۴: ۱ – ۹

۱ در روز اول هفته (یکشنبه) صبح خیلی زود سر قبر آمدند و حنوطی را که تهیه کرده بودند، با خود آوردند‌. ۲ آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده ۳ و وقتی به داخل رفتند، از جسد عیسی اثری نبود‌.

۴ حیران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در کنار آنان قرار گرفتند‌. ۵ زنها وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند‌. آن دو مرد گفتند: «چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ ۶ او اینجا نیست بلکه زنده شده است‌. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت، به یاد بیاورید‌. ۷ که چطور پسر انسان می‌بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند‌‌.» ۸ آن وقت زنها سخنان او را به خاطر آوردند ۹ و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده حواری و دیگران گزارش دادند‌. آمین!

دوست گرامی من، واکنش شما چه می‌‌بود اگر معلمِ صدیق و مهربانی که، برای مدتِ سه سال از وی تعلیم گرفته و وی را پیروی نموده بودید به شما می‌‌گفت؛ ” من و پدر یک هستیم‌‌. ” انجیل یوحنا ۱۰: ۳۰

یا این که می‌‌گفت ؛۶ …. «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی‌آید‌.

انجیل یوحنا ۱۴: ۶

شما، در طول مدتِ سه‌ سالی که با این معلمِ صدیق و مهربانِ خود بودید، به او اعتماد نموده، تعالیم او را باور کرده، و ایمان داشتید که او براستی همان مسیح وعدهٔ داده شده در کلام خداست.

اما در طول همین زمان، به ناگهان، شما معلمِ صدیق و رهبر مهربانِ خود را می‌‌دیدید که توسطِ رهبرانِ مذ هبی آن زمان در بند گذاشته شده و بر صلیب میخکوب شد.

به ناگهان، مسیح شما- معلمِ صدیق و مهربانِ شما ، بر روی صلیبی در میان دو دزدِ منفور جامعه، اعدام شده بود.

چه صحنهٔ وحشتناک و دلخراشی!

دوست گرامی من، واکنشِ شما با دیدنِ چنین صحنه‌ای چه می‌‌بود؟

به احتمالِ زیاد، شما هم همان واکنشی را از خود نشان می‌‌دادید که شاگردانِ عیسی مسیح از خود نشان دادند.

با دیدنِ این صحنه، معلم و رهبری که به او ایمانِ کامل داشتید، حال بر روی صلیبی در حال جان دادن بود.

در این صورت، حتماً شما وحشت نموده و خود را درمانده می‌‌یافتید.

اما این یک طرفِ ماجراست – از طرف دیگر، شما بسیار تشویق شده و الهام می‌‌یافتید، زمانی که می‌‌دیدید چگونه خداوند، آن‌ شرایطِ وحشتناک را، برای جلال نام خود، و رستگاری انسانِ گناهکار، کاملاً دگرگون نمود.

شاگردان عیسی مسیح، سه‌ روز بعد از در قبر مدفون نمودنِ او، برای بازدید قبرش به آن‌ محل برگشتند.

ولی آنها دریافتند که معلم و رهبرشان، یعنی همان عیسی مسیح، در قبر نبود، قبر وی خالی بود!

در همان حال، فرشتگانِ خداوند، خبر عجیب و متحیر کننده‌ای را به شاگردان مسیح اعلان نمودند.

فرشتگانِ خداوند، به شاگردانِ عیسی مسیح فرمودند: انجیل متی ۲۸: ۶

۶ او اینجا نیست‌. چنانکه خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت‌. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید.

چرا تمامی شرایطِ شاگردانِ عیسی مسیح به ناگهان تغییر نمود؟

زیرا بعد از شنیدنِ این خبر از فرشتگانِ خداوند که؛ عیسی مسیح زنده شده، آنها به طورِ کامل یقین پیدا کردند که هر آن چه که معلمِ صدیق و مهربانِ آنها، یعنی عیسی مسیح به آنها گفته بود، کاملاً حقیقت داشتند!

***************************************************************************

در این تعلیم، “به شناختِ پیامِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان” می‌‌پردازم.

۱ – تأثیرِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان بر شما:

دوست گرامی من، آیا شناخت از حقیقتِ پیامِ قیامِ عیسی مسیح، بر روی زندگی شما هیچگونه تاثیری داشته؟

آیا شما در قدرت و حکمتِ الهی او زندگی می‌‌کنید؟

در جامعه هایی که ما امروزه در آنها زندگی می‌‌کنیم، هر روزه خبر‌های بسیاری می‌‌شنویم.

ولی هیچ خبری در طول تاریخ به میزانِ واقعیتِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان، قدرتمند و قادر به دگرگون سازی زندگی انسانها نبوده است.

عزیزان، عیسی مسیح برای دلیل بسیار مشخصی به این جهان آمد.

او آمد، تا جان خود را داوطلبانه هدیه نموده، تا بدین وسیله، تاوان تمامی گناهانِ تمامی انسانها را – یکبار برای همیشه بپردازد، و سپس از مردگان قیام کند، تا نجات را برای ما فراهم نماید!

حال ما این افتخار و مسؤلیتِ بسیار مهم را بر عهده داریم، تا خبرِ نجات انسانِ گناهکار در ایمانش به عیسی مسیح را به جهانیان اعلان نمأییم.انجیل متی ۲۸: ۱۹ – ۲۰

۱۹ پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید ۲۰ و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته‌‌ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا اتقضای عالم با شما هستم‌‌.» آمین!

دوست من، حال که عیسی مسیح در نهایتِ فروتنی و محبت، جان خود را برای بخششِ گناهان شما و نجاتتان از غضبِ خداوند و عطای حیاتِ ابدی هدیه نمود، آیا برای سپاسگزاری از وی این خبر خوش را به دیگران اعلام می‌‌کنید؟

***************************************************************************

۲ – عیسی مسیح زنده است!

شاید شما در پاسخ به سوال من، سکوت اختیار نموده و نمی دانید که دقیقا چه باید بگویید.

شاید شما تصور می‌‌کنید که اطلاعاتِ لازم و کلماتِ مناسب را برای اعلامِ خبر خوش انجیل، یعنی نجاتِ انسانِ گناهکار در ایمانش به عیسی مسیح را ندارید.

اما هیچ چیز این حقیقتِ مسلم را نقض نمی کند که؛ “عیسی مسیح زنده است!”

عیسی مسیح در دستِ راستِ خدای پدر نشسته – برای ایمانداران به خود، در نزد پدر شفاعت می‌‌کند و کنترل تمامی این هستی را، در اختیار کامل خود دارد!

عزیزان، عیسی مسیح فرمود: ۱۸ شما را تنها نمی‌گذارم، پیش شما بر می‌گردم‌. ۱۹ پس از اندک زمانی، جهان دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده‌‌ام شما هم خواهید زیست‌. انجیل یوحنا ۱۴: ۱۸ – ۱۹

دوست من، چون عیسی مسیح مرگ را شکست داد و از مردگان قیام فرمود؛ “حال ما هم در ایمانمان به او به عنوانِ منجی – بر مرگ پیروزیم!”

ما تا ابد با عیسی مسیح در بهشت خواهیم زیست!

تمامی انسانهای دیگر مردند و در قبر‌های خود خفته اند، در حالی که عیسی مسیح بر مرگ غالب گردید و زنده شد!

هیچ قدرتی نمی تواند کلام خدا را خاموش سازد!

کلام خدا در ۱قرنتیان ۱۵: ۳ – ۷ می‌‌فرماید که: ۳ آنچه را که به من رسیده بود یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد ۴ و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدّس در روز سوم زنده گشت ۵ و بعد خود را به پطرس و پس از آن به دوازده حواری ظاهر سخت ۶ و یک بار هم به بیش از پانصد نفر از پیروان دیگر ظاهر شد که اغلب آنها تا امروز زنده‌اند ولی بعضی مرده‌اند‌. ۷ بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند. آمین!

باز هم در موردِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان در کلامِ خدا – در اعمالِ رسولان ۱: ۳ می‌‌خوانیم که: ۳ او پس از مرگ، با دلایل بسیار، خود را به این افراد، زنده نشان داد و مدت چهل روز بارها به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد‌. آمین!

***************************************************************************

۳ – عیسی مسیح در ایمانداران به خود زنده است!

بهترین خبر این است که، “عیسی مسیح توسطِ روح القدس، در هر که به او ایمان دارد، سکنا گزیده است!

او ما را همواره هدایت و به ما کمک می‌‌کند.

او به ما قوت و توانِ لازم برای پیروزی بر چالش‌های هر روز زندگی را می‌‌بخشد.

او ما را شفا می‌‌دهد و برای نیاز‌های ما مهیا می‌‌فرماید.

دوست عزیز، اگر چه همهٔ این برکات عالی هستند، ولی‌ اینها تمامی آنچه که عیسی مسیح برای ما انجام می‌‌دهد نیستند.

اطمینان از حضورِ عیسی مسیحِ زنده با ما، در همه حال – در همه جا و در تمامی شرایطِ زندگی، سه‌ موهبتِ دیگر را نیز برای ما، ایمانداران به خود تضمین می‌‌کند.

الف – حضورِ عیسی مسیحِ زنده با ما؛ “بخششِ کاملِ گناهانمان را تضمین می‌‌کند!”

عزیزان، در کلام خدا، در رومیان ۱۰: ۹ می‌‌خوانیم که: ۹ زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت. آمین!

ما در ایمانمان به عیسی مسیح به عنوانِ منجی، یعنی پرداخت کنندهٔ تاوان تمامی گناهانمان، یکبار برای همیشه، حال – در چشم خداوند “عادل” یعنی، بی‌ گناه می‌‌باشیم.

چرا که خداوند تمامی گناهان گذشته، حال و آینده ما را بر عیسی مسیح گذارد و عیسی مسیح نیز، تاوان تمامی آنها را با دادن جان خود بر روی صلیب، کاملاً پرداخت نمود.

ما در ایمانمان به عیسی مسیح با خداوند آشتی نموده و با او در رابطه‌ای پدر و فرزند گونه بسر می‌‌بریم.

ب – حضورِ عیسی مسیحِ زنده با ما؛ “نجاتِ ما را برای ابدیت تضمین می‌‌کند!”

در کلام خدا، در انجیلِ اول یوحنا ۱: ۹ می‌‌خوانیم که: ۹ اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می‌کند او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد‌. آمین!

دوست گرامی، با درکِ این حقیقت از کلامِ خدا، دیگر ما نیازی به این که هر از گاهی مجددا، از گناهانمان نجات یابیم را نداریم!

دقت بفرمأیید؛ ما به بهای جانِ عیسی مسیح – برای همیشه – برای خداوند – و با او بودن – باز خرید شده ایم!

ما هرگز نباید دو حقیقت را فراموش کنیم.

حقیقتِ اول این است که، “ما هرگز نمی توانستیم بدونِ ایمان به عیسی مسیح نجات خود را بدست آوریم.”

حقیقتِ دوم این است که؛ “حال که به عیسی مسیح به عنوانِ یگانه منجی خود ایمان داریم، هرگز نمی توانیم نجاتِ دریافت نموده از او را، از دست بدهیم!”

ج – حضورِ عیسی مسیحِ زنده با ما؛ “این حقیقت را برای ما تضمین می‌‌کند که، ما فرزندان او هستیم!”

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۲۷ – ۲۸ می‌‌فرماید: ۲۷ گوسفندان من صدای مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و آنها به دنبال من می‌آیند‌. ۲۸ من به آنها حیات جاودان می‌بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست من بگیرد‌. آمین!

هیچ چیز نمی تواند فرزندانِ خداوند را از او جدا سازد!

***************************************************************************

۴ – عیسی مسیح برای همیشه در شما زنده است!

کلام خدا در عبرانیان ۹: ۲۷ به ما می‌‌آموزد که؛ ۲۷ همان طور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، آمین!

دوستان، هر انسانی تا ابدیت در مکانی بسر خواهد برد!

حال سوال اینجاست که، “در کجا”؟

برای تمامی کسانی که به “عیسی مسیح” به عنوانِ نجات دهندهٔ خود ایمان آورده اند و “عیسی مسیح” در آنها زندگی می‌‌کند، آنها تا ابدیت زنده بوده و با” عیسیِ مسیحِ زنده” خواهند زیست!

اجازه بفرمأیید تا این نکتهٔ بسیار مهم را، با بیانِ شش یاد آوری از آموزه‌های کلام خدا در این مورد، خدمتِ شما توضیح بدهم.

الف – معنای اول این مهم که؛ هر که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی خود ایمان آورد، عیسی مسیح در آن شخص زندگی می‌‌کند، و وی تا ابد زنده بوده و با عیسی مسیح خواهد زیست، در واقعیتِ ؛ “بیعانهٔ روح القدس به ماست!”

روح القدس، ما را در خود “مهر” نموده و ما هرگز از او جدا نخواهیم شد.

هدیهٔ روح القدس به ما – وثیقهٔ خداوند به ما می‌‌باشد.

این بدین معناست که، تمامی قول‌های خداوند به ما و برکاتش را، حتماً دریافت خواهیم نمود!

بله، ما تا ابدیت با روح القدس در بهشت خواهیم زیست.

افسسیان ۴: ۳۰ روح‌القدس خدا را نرنجانید زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می‌شوید‌. آمین!

ب – معنای دوم این مهم که؛ هر که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی خود ایمان آورد، عیسی مسیح در آن شخص زندگی می‌‌کند، و وی تا ابد زنده بوده و با عیسی مسیح خواهد زیست، در واقعیتِ ؛ ” دیدار شادمانهٔ مجددِ ما با عیسی مسیح است!”

عزیزان، هر گاه یک ایماندار به عیسی مسیح فوت می‌‌کند و به بهشت می‌‌رود، ما این اطمینان خاطر را داریم که، حتماً روزی او را در بهشت ملاقات خواهیم نمود!

۱تسالونیکیان ۴: ۱۳ – ۱۷

۱۳ ای دوستان، نمی‌خواهم در مورد آنانی که فوت نموده‌اند بی اطلاع باشید، مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید، ۱۴ زیرا اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مرده‌اند همراه عیسی باز خواهد آورد‌. ۱۵ ما این را به حکم خدا به شما می‌گوییم: آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده می‌مانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد‌. ۱۶ در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می‌شود خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده‌اند خواهند برخاست ۱۷ و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می‌مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود‌. آمین!

یک ایماندار به عیسی مسیح را نمی شود مرده پنداشت، چرا که خدا او را در ایمانش به مسیح زنده خواهد نمود.

ما از این واقعیت خوشحالیم که دیگر ایمانداران به عیسی مسیح را در بهشت ملاقات نموده و با آنها، و با خودِ مسیح برای همیشه خواهیم زیست.

ج – معنای سومِ این مهم که؛ هر که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی خود ایمان آورد، عیسی مسیح در آن شخص زندگی می‌‌کند، و وی تا ابد زنده بوده و با عیسی مسیح خواهد زیست، در واقعیتِ ؛”بدنِ از عالمِ مردگان رستاخیز نمودهٔ او می‌‌باشد!”

کلام خدا در ۱قرنتیان ۱۵: ۵۳ به ما می‌‌گوید: ۵۳ زیرا فنا باید با بقاء پوشیده شود و مرگ به حیات جاودان ملبس گردد‌. آمین!

بله – این بدن‌های فعلی ما، زمانی که به مسیح ملحق می‌‌شویم، بلافاصله تغییر نموده و به صورتِ بدنی جلال یافته در خواهد آمد.

۱تسالونیکیان ۴: ۱۳ – ۱۷

انجیل اول یوحنا ۴: ۱ – ۲

۱ ای عزیزان، به هر نبوتی (الهامی) اعتماد نکنید، بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه، زیرا عدهً زیادی هستند که به سرتاسر دنیا رفته به دروغ نبوت می‌کنند‌. ۲ چگونه می‌توان نبوتی را که از طرف روح خداست تشخیص داد؟ هر که با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خداست. آمین!

د – معنای چهارمِ این مهم که؛ هر که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی خود ایمان آورد، عیسی مسیح در آن شخص زندگی می‌‌کند، و وی تا ابد زنده بوده و با عیسی مسیح خواهد زیست، در واقعیتِ ؛ “قولِ اقامتِ ابدی در بهشت است!”

سوال – چرا بدن‌های ما تغییر یافته و جلال می‌‌یابند؟

پاسخ – تا ما را، مناسبِ محلِ زندگی جدیدمان تا ابدیت در بهشت بگرداند.

کلام خدا در فیلیپیان ۳: ۲۰ – ۲۱ می‌‌فرماید: ۲۱ او طوری بدن‌های ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پر شکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او در می‌آورد انجام خواهد دارد‌. آمین!

ح – معنای پنجمِ این مهم که؛ هر که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی خود ایمان آورد، عیسی مسیح در آن شخص زندگی می‌‌کند، و وی تا ابد زنده بوده و با عیسی مسیح خواهد زیست، در واقعیتِ ؛” به تحقق‌ پیوستنِ هدفِ نهأیی از خلقتِ ما – توسطِ خداوند می‌‌باشد!”

در بهشت، خانهٔ ابدیمان، ما بی‌ کار و یا در خوابِ دائم نخواهیم بود.

بلکه هر کدام از ما، بنا به ارادهٔ الهی خداوند و عطایای خاصِ داده شدهٔ او، به فعالیت مشغول خواهیم بود.

عزیزان، در بهشت ما باز نشست نخواهیم شد و خواستار باز نشست شدن هم نخواهیم بود.

چرا؟ زیرا که ما در شعف – رضایت – قناعت و خرسندی غیر قابلِ وصفی از نوع خدمتِ خاصِ خود همواره بسر خواهیم برد.

کلام خدا در مکاشفه ۲۲: ۳ می‌‌فرماید: ۳ دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد‌. تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود‌. آمین!

و – معنای ششمِ این مهم که؛ هر که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی خود ایمان آورد، عیسی مسیح در آن شخص زندگی می‌‌کند، و وی تا ابد زنده بوده و با عیسی مسیح خواهد زیست، در واقعیتِ ؛” این حقیقت است که، ما محلِ سکونتی عالی، که ساخته خود خداوند برایمان است را از او دریافت می‌‌کنیم!”

عزیزان، عیسی مسیح فرمود:

انجیل یوحنا ۱۴: ۳ ۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید‌. آمین!

آری، خداوند در حال آماده سازی محلی، برای اقامتِ ابدی ما در بهشت می‌‌باشد.

در آنجا ما به صورتِ خانواده‌ای با عیسی مسیح و دیگر ایمانداران به وی خواهیم بود.

ما تا ابد، از عیسی مسیح سپاسگزار خواهیم بود که ما را بدان محل رسانیده است.

***************************************************************************

خلاصه:

عزیزان، پیامِ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، براستی که اعجاب انگیز و الهام بخش است.

چون عیسی مسیح زنده شده و از قبر بیرون آمد، حال ما ایمانداران به وی قادریم تا رنج و مصیبت‌ها را، ظلم و جورها را کمبودها و وسوسه‌ها را با یاری او تحمل کنیم.

ما می‌‌توانیم زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشیم، چرا که عیسی مسیح به ما قول داده که هرگز ما را ترک و فراموش نخواهد نمود.

عبرانیان ۴: ۱۵ – ۱۶

۱۵ زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعفهای ما بی خبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید‌. ۱۶ پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم‌. آمین!

عبرانیان ۱۳: ۵

۵ نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد، بلکه به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است: «من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد‌‌.» آمین!

عیسی مسیح همیشه با ما خواهد بود تا ما را در تمامی روزهای زندگیمان حامی و هادی باشد!

دوست گرامی من، “همهٔ انسانها حقِ شنیدنِ خبرِ الهام بخشِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان را دارند!”

ما ایمانداران به عیسی مسیح، امروزه بدنِ او هستیم بر روی زمین، شاهد و مدرکی موثق از مسیحِ قیام نموده، که حال در این جهان، در – و – توسطِ ما زندگی می‌‌کند.

دوست من، آیا شما مشتاقِ اعلانِ این خبرِ حیات بخش به دیگران هستید؟

عادلانه و سزاوار نیست که ما هدیهٔ نجاتِ دریافت نموده را فقط برای خودمان نگاه داریم.

ما مهمترین خبرِ حیات بخش برای تمامی انسانها را داریم که باید با آنها در میان بگذاریم!

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری