امثال ۴: ۱۸

۱۸ راه مردم نیکوکار مانند سپیده دَم است که هر لحظه روشنایی آن بیشتر می‌شود تا روز برسد. آمین!

دوست عزیز من، بعضی از روزهای زندگی ما، بسیار تاریک به نظر می‌‌رسند.

آنقدر تاریک، که حتی مسیرِ جلوی قدمِ بعدی خودمان را هم نمی بینیم.

در چنین روز هایی، تنها کاری که می‌‌توانیم انجام دهیم این است که؛ “دستمان را در دستِ پدرِ آسمانیمان بگذاریم و اعتماد داشته باشیم که او، در نور مقدّس و الهی خود، ما را جلو خواهد برد!”

این، ماهیت و اساسِ ایمان است!

عزیزان، خداوند از ما می‌‌خواهد تا به او اعتماد کنیم، اگر چه چیزی را نمی بینیم.

او در کلامش، رومیان ۸: ۲۴ می‌‌فرماید: زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم، اما امیدی که بر آورده شده باشد دیگر امید نیست‌. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ آمین!

آری، خداوند از ما می‌‌خواهد تا او را در مسیرِ ناشناخته‌ای که خود هدایت می‌‌کند پیروی کنیم.

خداوند مطمئن می‌‌شود که ما به تنهأیی، قادر به یافتنِ مسیر صحیح خود و جلو رفتن در آن مسیر نباشیم.

زیرا اگر ما بتوانیم همیشه، مسیر صحیحِ خود را یافته و در آن گام برداریم، دیگر نیازی به ایمانِ ما به خدا نبود و در نتیجه، ما شخصیّتِ حقیقی او را نیز نمی شناختیم.

ما از محبت، دانش، توان و حکمتِ الهی بی‌ مانند و بی‌ انتهای او بی‌ خبر می‌‌ماندیم.

در روزهای تاریک زندگی، اغلب ما آرزو می‌‌کنیم که بتوانیم به تنهأیی، و تنها با اتکا به خودمان، مسیرمان را یافته و خود را به مقصدی برسانیم.

اما حقیقت این است که؛ “فقط خدای دانای مطلق، پدر آسمانی ماست که، می‌‌تواند نور لازمه را به زندگی و مسیر تاریکِ ما بتاباند!”

وقتی ما این حقیقت را نادیدیده گرفته، و در اتکا به توان و حکمتِ محدودِ انسانی خود، برای یافتنِ راهمان در تاریکی سماجت به خرج دهیم، شرایط را بدتر از آن که بوده خواهیم نمود.

سر انجام هم با آشفتگی بیشتر، و یاس و نا امیدی روبرو خواهیم شد.

اما خبرِ خوش، برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، این است که؛ “پدرِ آسمانی ما، به ما قول داده که مسیرِ تاریک زندگی ما را روشن می‌‌سازد!”

خداوند در اشعیا ۴۲: ۱۶ می‌‌فرماید: «قوم نابینای خود را در راه‌هایی که هرگز نرفته‌اند، رهبری خواهم کرد. ظلمت آنها را به نور و زمین ناهموار را در برابر آنها هموار خواهم کرد. این است وعده‌های من و همه آنها واقع خواهد شد. آمین!

عزیزان؛ “خداوند – نه تنها مسیر گامهای فیزیکی ما را روشن می‌‌سازد، بلکه، عمق و محتوای واقعیت‌های روحانی خود را نیز برای ما روشن می‌‌فرماید!”

به همان گونه که او در کلامش، در دانیال ۱۲: ۳ می‌‌فرماید: حکیمان همانند آفتاب خواهند درخشید و کسانی که مردم را به راه راست هدایت کرده‌اند، همچون ستارگان تا ابد تابناک می‌شوند.» آمین!

دوست گرامی من، بدان که خداوند دارد ماهرانه و استادانه، شما را هدایت می‌‌کند.

اگر شرایطِ زندگی شما تاریک است، و خود را درمانده می‌‌بینید، دستِ خداوند را محکم بچسبید!

خداوندِ مهربان و قادرِ مطلق، نورِ زندگی و مسیر تاریکِ شما خواهد بود و شما را حتماً به مقصدی که، برایتان منظور دارد خواهد رسانید!

در روزهای تاریکِ زندگی، دست در دستِ پدرِ آسمانی نهادن، جای هیچ ترس، ندانم کاری و نا امیدی نخواهد داشت.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری