۱تیموتأوس ۱: ۱ – ۸

۱ از طرف پولس که به فرمان نجات دهندۀ ما خدا و به دستور مسیح عیسی – امید ما – رسول مسیح عیسی است،

۲ به تیموتاؤس، فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می‌گردد‌. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند‌. ۳ همچنانکه در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم باز هم از تو می‌خواهم که در افسس بمانی‌. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می‌دهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند‌. ۴ به آنها بگو که خود را با افسانه‌ها و شجره نامه‌های بی پایانی که انسان را به مجادله می‌کشند سرگرم نسازند‌. اینها به پیشرفت نقشۀ خدا که از راه ایمان شناخته می‌شود کمکی نمی‌کنند‌. ۵ هدف تعلیم ما، برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می‌آید‌. ۶ بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راهشان را گم کرده‌اند‌. ۷ آنها مایلند معلمان شریعت باشند، بدون آنکه بفهمند چه می‌گویند و یا دربارۀ چه چیز این طور با اطمینان سخن می‌گویند‌. ۸ ما می‌دانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیحی از آن استفاره شود‌. آمین!

عزیزان، سه‌ سوال از اهمیّتِ جاودانه برخوردارند.

این سه سوال عبارتند از:

۱ – خدا کیست؟

۲ – خدا به چه شباهت دارد؟

۳ – آیا ما می‌‌توانیم خدا را بشناسیم؟

دنیای امروزهٔ ما، مملوِ از مذاهب و باور هایی است که سعی در پاسخ دادن به این سؤالات نموده اند.

اگر شما از مردم در مورد “خدا” سوال کنید، آنها بر اساس تصوراتِ شخصی شان، به شما پاسخ هایی مبهم و نا مشخصی خواهند داد.

بسیاری از مردم، “خدا” را طوری معرفی میکنند که مناسب و موافقِ خواسته‌های شخصی و طرزِ رفتارشان در زندگی می‌‌باشد.

عزیزان، “کلام خدا”، به روشنی شخصیّتِ حقیقی و خواستِ قلبی او را برای ما مکشوف می‌‌فرماید.

خداوند بیشتر از هر چیز، مشتاقِ این است که – تمامی انسانها نجات یابند و او را به طورِ صحیح و قلبی بشناسند.

۱تیموتاوس ۱: ۱ – ۴ ۱ از طرف پولس که به فرمان نجات دهندۀ ما خدا و به دستور مسیح عیسی – امید ما – رسول مسیح عیسی است، ۲ به تیموتاؤس، فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می‌گردد‌. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند‌. ۳ همچنانکه در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم باز هم از تو می‌خواهم که در افسس بمانی‌. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می‌دهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند‌. ۴ به آنها بگو که خود را با افسانه‌ها و شجره نامه‌های بی پایانی که انسان را به مجادله می‌کشند سرگرم نسازند‌. اینها به پیشرفت نقشۀ خدا که از راه ایمان شناخته می‌شود کمکی نمی‌کنند‌. آمین!

بله دوست من، خدا بیشتر از هر چیز مشتاق است تا من و شما “شناختِ نجات دهنده‌ای از او داشته و در نقشهٔ الهی، خاص و مقدسی که برای زندگیمان دارد زندگی کنیم”.

***************************************************************************

در این مطالعه، بر اساسِ تعالیمِ کلامِ خدا، به شناختِ او، و خواستهٔ قلبی‌اش برای تمامی انسانها می‌‌پردازم.

۱ – خداوند مشتاق است – تا ما او را بشناسیم و نجات یابیم!

دوست گرامی من، اگر از شما سوال کنم، آیا عیسی مسیح را می‌‌شناسید؟ شما فقط به دو طریق می‌‌توانید پاسخ دهید، بله یا نه.

همان گونه که عرض شد، اولین و والاترین اشتیاقِ قلبی خداوند، این است که، “تمامی انسانها او را به طور صحیح و واقعی بشناسند”!

ما تنها می‌‌توانیم خدا را بوسیلهٔ عیسی مسیح بشناسیم – توسطِ مرگِ جانفشانانهٔ او بر روی صلیب به جای ما، و همین طور، توسطِ قیامِ او از مردگان.

عزیزان، ما باید گناهانمان بخشیده شوند- قبل از این که بتوانیم نجات یابیم.

خداوند، پر ارزش‌ترین هدیه را به ما تقدیم نمود – یعنی، بخششِ گناهانمان در ایمانمان به عیسی مسیح.

خداوند این هدیهٔ بی‌ مانند را، به خاطرِ اشتیاقِ قلبی خود برای انسان به او تقدیم نمود.

۲ – خداوند مشتاق است -تا ما از حقیقتِ او آگاهی داشته باشیم!

این بسادگی بدین معناست که، ما به وضوح درک کنیم که خدا کیست.

خدا یکی است – و او به هیچ وجه، با باورِ خدایان دروغین و ساخته ذهنِ انسانِ محدود سازش و مدارا نمی کند.

خداوند ده فرمان را به ما داده است، تا ما از خواستِ قلبی او، برای روشِ زندگی که برایمان منظور داشته، به خوبی آگاه باشیم) .کتابِ خروج فصلِ بیستم(

خداوند ده فرمان را به ما داده است، تا بدانیم چگونه زندگی کرد – او را خدمت نموده و روابطمان با دیگران به چه صورت باشد.

عزیزان، کلام خدا در انجیل و تورات، مملو از اصول و قواعدِ مقدسِ اوست است که، زندگی ما باید با آنها در مطابقت باشد.

۳ – خداوند مشتاق است -تا ما در زندگی مسیحی خود همواره رشد کنیم!

دوست من، آیا شما تصور می‌‌کنید که خداوند می‌‌خواهد، شما به همان گونه که برای اولین بار با او آشنا شده و به عنوانِ منجی به اوایمان آوردید باقی بمانید؟ البته که نه!

خداوند بسیار مشتاق است، تا ما هر روزه، در شناختِ بهتر از او و زندگی مسیحیمان، در حال رشد باشیم.

این دقیقا به همین دلیل است که خداوند، “روح القدس” را فرستاده، تا او در ما ساکن شده، و در این امر، ما را هادی و حامی باشد.

هر چه که ما با “حقیقتِ خداوند” و خواستِ الهی او بیشتر آشنا می‌‌شویم، همان “حقیقتِ خداوند”، ما را تغییر داده و به شباهتِ انسانی که منظور وی بوده است می‌‌گرداند.

خداوند همچنین برای رشدِ روزانهٔ ما در شناختِ از خود و خواستِ الهیش برای زندگیمان، “کلام خود” را به ما هدیه نموده است.

خداوند “کلامِ خود” و “روح القدس” را به ما هدیه فرموده، تا در مبدل شدن به فرزندِ او عیسی مسیح هادی و حامی ما باشند.

بدون مطالعهٔ کلام خدا و هدایتِ روح القدس، ما قادر به شناخت حقیقتِ خدا و ارادهٔ او نخواهیم بود، و در نتیجه، رشدی هم در زندگی مسیحیمان نخواهیم داشت.

۴ – خداوند مشتاق است -تا تمامی انسانها حقیقتِ او را بشناسند!

کلامِ خدا در ۱تیموتاوس۲: ۲ – ۵ می‌‌فرماید: ۲ به تیموتاؤس، فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می‌گردد‌. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند‌. ۳ همچنانکه در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم باز هم از تو می‌خواهم که در افسس بمانی‌. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می‌دهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند‌. ۴ به آنها بگو که خود را با افسانه‌ها و شجره نامه‌های بی پایانی که انسان را به مجادله می‌کشند سرگرم نسازند‌. اینها به پیشرفت نقشۀ خدا که از راه ایمان شناخته می‌شود کمکی نمی‌کنند‌. ۵ هدف تعلیم ما، برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می‌آید‌. آمین!

آری عزیزان، خداوند بسیار مشتاق است تا “تمامی انسانها”، اعم از مرد، زن، پیر یا جوان، حقیقتِ او را بشناسند.

خداوند هیچ انسانی را خلق نفرموده تا او، عمر خود را در نا آگاهی از حقیقتش به پایان برده و پس از مرگ، تا ابدیت از او جدا باقی بماند.

اگر چه متاسفانه بعضی به خاطرِ سماجت در غرور، و بی‌ ایمانی خود، عاقبتِ فلاکت باری را تجربه خواهند نمود.

اما وسیلهٔ بخشش از گناهان، و دریافتِ حیاتِ ابدی در بهشت، در اختیارِ تمامی انسانهای روی این کرهٔ خاکی قرار داده شده است.

به همین دلیل است که خداوند مشتاق است تا ما، مژدهٔ انجیل را، با تمامی انسانها در میان بگذاریم.

عیسی مسیح – برای پرداخت تاوانِ تمامی گناهانِ تمامی انسانها؛ جان خود را داوطلبانه بر روی صلیب جلجتا هدیه نمود.

او می‌‌خواهد تا تمامی انسانهای روی این کرهٔ خاکی، از این حقیقتِ حیات بخش آگاهی یابند!

۵ – اشتیاقِ خداوند برای شناخت ما از حقیقتِ او؛ “بر انگیخته شده از شرایطِ گناه آلود ماست!”

دوستان، شاید در اینجا این سوال بوجود آید که، چرا خداوند چنین اشتیاق هایی برای ما دارد؟

چرا خداوند اینقدر به ما توجه نموده و مشتاقِ تغییر و شناخت ما از حقیقتِ اوست؟

اول این که، اشتیاق‌های خداوند برای ما، بر انگیخته شده از درکِ صحیحِ او از گناهکار بودنِ ما انسان‌هاست.

خداوند به خوبی می‌‌داند که چقدر ما انسانها برای غلبه بر گناهِ خود ناتوان می‌‌باشیم و هرگز نمی توانیم خودمان را نجات دهیم.

ما در مقابل گناه، کاملاً ناتوان هستیم و با تلاش انسانی خودمان، به هیچ وجه قادر به رهانیدنِ خودمان از اثراتِ فلاکت بار گناه نخواهیم بود!

دیگر این که، خداوند، در حکمت و علمِ بی‌ پایانِ الهی خود، ناتوانی ما را در مقابل گناه می‌‌بیند و مشتاقِ نجات ماست.

۶ – اشتیاقِ خداوند برای شناختِ ما از حقیقتِ او؛ “بر انگیخته شده از محبتِ اوست برای ما!”

محبتِ جاویدانِ خداوند برای ما، وی را بر انگیخت تا توسطِ یگانه فرزندش عیسی مسیح به میان ما انسانهای گناهکار آید.

عزیزان، کلام خداوند در رومیان ۵: ۸ می‌‌فرماید: ۸ اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد‌. آمین!

دقت بفرمأیید؛ خداوند، ما را بی‌ قید و شرط دوست دارد؛ محبتِ او، به خاطر این که ما که هستیم و یا چه می‌‌کنیم نیست!

خداوند ما را دوست دارد چرا که او خود محبت است!

۷ – اشتیاقِ خداوند برای شناختِ ما از حقیقتِ او؛ “بر انگیخته شده از نقشهٔ عالی و الهی اوست برای ما!”

دوستِ گرامی من، خداوند مشتاق است تا ما او را بشناسیم و نجات یابیم، زیرا که او نقشه‌ای عالی برای زندگی تمامی انسانهأیی که خود آفریده دارد.

ما باید به خداوند، نه تنها به عنوانِ آفرینندهٔ خود، بلکه به عنوانِ یگانه منجی خود نیز اعتماد و ایمانِ قلبی داشته و در تمامی راه‌های خود، به خواست او ارجحیتِ اول را بدهیم.

در این صورت خداوند، ما را قدم به قدم، در نقشهٔ عالی و الهی خود برای زندگیمان به پیش خواهد برد.

نقشهٔ عالی خداوند برای ما، تنها محدود به سال‌های زندگی ما بر روی این کرهٔ خاکی نمی شود.

بلکه نقشهٔ خداوند برای ما، نقشه‌ای است ابدی!

وقتی روح ما این بدن‌های فیزیکی ما را ترک کند، در لحظه‌ بعدی، ما در حضور خداوند خواهیم بود تا ابدیت.

آری، ما تا ابدیت، با خداوند در بهشت، در ادامهٔ نقشهٔ عالی او برایمان خوهیم زیست!

۸ – اشتیاقِ خداوند برای ما این است تا – “ما ماموریتِ مهمی را که او به ما سپرده است، به پایان رسانیم!”

عزیزان، قبل از این که عیسی مسیح این کرهٔ خاکی را ترک نماید و در دستِ راستِ خدای پدر نشیند، او به ما فرمانی داد که، ما آن را، “ماموریتِ بزرگ” می‌‌نامیم.

ماموریتِ بزرگِ عیسی مسیح به ما یعنی؛ “ابلاغِ مژدهٔ انجیل در تمامی نقاطِ این جهان و به تمامی انسانها.”

عیسی مسیح “توسطِ روح القدس” هر کدام از ما ایماندارانِ به خود را، برای اجرای نقشِ خودمان، در به کمال رسانیدنِ این ماموریتِ بزرگ یعنی، ابلاغِ مژدهٔ نجاتِ انسانِ گناهکار در ایمانش به عیسی مسیح قادر می‌‌سازد.

ما ایمانداران به عیسی مسیح، فرصتی خجسته داریم، تا اشتیاق خداوند را برای تمامی انسانها، به آنها بگوییم.

به تمامی انسانها بگوییم که؛ “خداوند مشتاق است تا آنها حقیقتِ او را شناخته و از گناهانِ خود نجات یابند!”

خلاصه:

دوست گرامی من، براستی که در چه زمانِ حساس و پر هیجانی در تاریخِ بشریت زندگی می‌‌کنیم.

این درسته که دنیای امروزهٔ ما، دنیای پر گناهی است و عصیان‌های بیشماری بر ضدِّ خداوند در همه جا مشاهده می‌‌شود – با این وجود برای انسان امید هست!

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، بهترین خبر را برای بشرِ سر در گم و غرق شده در گناه داریم!

شایسته است تا خبرِ چگونگی یگانه راه دریافتِ نجات از گناه را، به انسانهای دردمند و در گناه رسانیده و بدین طریق، وظیفهٔ خودمان را در ماموریتِ بزرگی که به ما محول شده،به کمال رسانیم.

خداوند توسطِ ما، اشتیاقِ قلبی خود را، برای بشرِ گم شده در گناه اعلان می‌‌دارد.

تمامی انسانها، لایقِ شنیدنِ خبر خوشِ انجیل، که محبتِ خداوند و فراهم نمودن راه نجات از اسارتِ گناهانشان می‌‌باشد هستند.

آیا شما در انجام ماموریتِ بزرگی که خداوند به شما محول نموده جایگاه خود را یافته و در آن فعال هستید؟

کوروش باقری