۱۳ اگر مطمئن نبودم که نیکویی خداوند را بار دیگر در این دنیا می‌بینم، تا به حال از بین رفته بودم.

مزمور ۲۷: ۱۳

عزیزان، عیسی مسیح – خداوند و منجی ما فرمود: ۳۳ این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده‌ام.

یوحنا ۱۶: ۳۳

همچنین پولس رسول آن خادمِ وفادار و جانفشان عیسی مسیح و نویسندهٔ قسمتِ اعظمی از کلام خدا در عهد جدید نیز فرمود: ۱۲ در واقع، همه آنانی که می‌خواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند، از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید. دوم تیموتائوس ۳: ۱۲

با شنیدن فرمایشات این مقدسین در کلام خدا، دیگر نباید جای هیچ گونه گله و تعجبی برای ما باقی بماند چنانچه در طول زندگی خود، با محنت ها، رنجها، چالشها و ستم هایی مواجه شویم.

با حفظ این هشدارِ الهی در کلام خدا که، در مسیر زندگی حتماً با دشواری‌ها روبرو خواهیم شد، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با امیدِ استوار به “نیکویی خداوند” برایمان، روزانه دست در دستِ او به پیش رویم.

عزیزان، بر طبقِ آموزش آیه‌ای که در ابتدای این تعلیم خواندیم، یعنی مزمور ۲۷: ۱۳ باید بر این باور استوار باشیم که ما حتماً نیکویی خداوند را در این دنیا هم تجربه خواهیم نمود.

کلام خدا مملو از قول‌های اوست، مبنی بر این مهم که انواع نیکویی‌ها از جانب او، به کسانی که او را دوست دارند و در اراده‌اش زندگی می‌‌کنند خواهد رسید.

بله – ما ایمانداران به عیسی مسیح، فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی خداوند، می‌‌بایستی توکلِ کامل خود را به او حفظ نموده و از او درخواست نمأییم تا بنا بر ارادهٔ الهیش، نیکویی‌های خود را به ما عطا فرماید.

صرفنظر از این که در مسیر زندگی با چه نوع رنجها، مشقات و چالش هایی روبرو هستیم یا خواهیم شد، ما باید اعتماد کاملِ خود به نیکی، وفاداری و پاک سرشتی خداوند را حفظ نمأییم.

اگر با خودمان رو راست باشیم باید این حقیقت را بپذیریم که، براستی حق با داوود بود.

اگر ما نیز امید دیدنِ نیکویی خداوند را نمی داشتیم، قادر به تحمل مشکلاتی که هر روزِ زندگی برایمان به ارمغان می‌‌آورد نمی بودیم و نابود می‌‌شدیم.

داود به دیدنِ نیکویی خداوند در این دنیا ایمان راسخ داشت.

داود اجازه نمی داد تا رنج ها، عذاب ها، ترس‌ها و دلواپسی‌هایی‌ که او با آنها روبرو بود، امید و ایمان او را به دیدن نیکویی خداوند در این دنیا از بین ببرد.

زیرا که داوود امیدش را بر خداوندی بنا نهاده بود که قادرِ مطلق است.

خداوندی که می‌‌تواند به تمامی قول‌های خود حتماً وفا نماید و نیکویی الهی و پدرانه‌اش را به فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود تقدیم نماید.

عزیزان، این درسته که ما در این دنیای پر از رنج، عذاب، بیماری و ستم از طرفِ دیگران بسر می‌‌بریم، اما ما چشمان خود را بر خداوندِ قادر مطلقِ دوخته ایم و به او امید داریم – و نه به شرایط دشوارمان و دروغ‌های شیطان.

عزیزان، عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳ می‌‌فرماید: این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده‌ام.

بنا بر این دوست من، به هیچ وجه نا امید نباش – ترسان نباش – دلواپس نباش!

خداوندِ دانای مطلق – قادرِ مطلق و در همه جا حاضر، خالق من و شما، پدر آسمانیتان، حتماً در بهترین زمان، شما را از نیکویی خود بهره مند خواهد فرمود.

جلال بر نام عیسی مسیح، و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری