اعداد ۱۳: ۳۰ کالیب، بنی اسرائیل را که در حضور موسی ایستاده بودند خاطر جمع نموده گفت: «بیایید فوراً هجوم ببریم و آنجا را تصرف کنیم، چون می‌توانیم آن را فتح نماییم.»

عزیزان آیه‌ای که در ابتدای این مطالعه خواندیم، قسمتی از رویدادی است که در کلام خدا در کتابِ اعداد فصل‌های ۱۳ و ۱۴ به ثبت رسیده است.

در این قسمت از کلام خدا – ماجرای ارسال دوازده مامور شناسأیی، یا به عبارتی دیگر جاسوس را توسطِ موسی، که به همراه قومِ اسرائیل در راه رسیدن به کنعان در محلی اطراق نموده بودند، مطالعه می‌‌کنیم.

بعد از باز دید این دوازده تن‌ از سرزمین کنعان، می‌‌خوانیم که ده تن‌ از این دوازده مامورِ شناسأیی سرزمین کنعان، گزارش منفی آوردند و به موسی و قوم اسرائیل گفتند.

آنها در گزارششان از سرزمین کنعان به این که آنجا سرزمین شیر و عسل می‌‌باشد اشاره کردند.

شیر و عسل – به طور سمبلیک بیان کنندهٔ این حقیقت بود که، سرزمین کنعان، سرزمینی بسیار حاصلخیز بود – درست همانگونه که خداوند قولِ آن را به موسی و قوم اسرائیل داده بود.

ولی‌ تأکیدِ این ده نفر بیشتر بر این بود که، مردم سرزمین کنعان غول پیکر هستند و به همین دلیل، قومِ اسرائیل قادر به شکست دادن آنها و تسخیر سر زمین کنعان نخواهند بود.

از این دوازده مامور شناسأییِ ارسال شده برای بررسی سرزمینِ کنعان، فقط دو نفر، یعنی کالیب و یوشع خبر مثبت و صحیح آوردند.

کالیب و یوشع به موسی و قوم اسرائیل گفتند که، آنها حتماً قادر خواهند بود مردم غول پیکر سرزمین کنعان را شکست داده و آنجا را تصاحب نمایند.

عزیزان، اگر چه این قسمت از کلام خدا قرن‌ها پیش نوشته شده، ولی درس‌های مفیدِ نهفته شده در آن، هنوز به ما برکت می‌‌دهند.

درس اول – درس اولی که از این قسمت از کلام خدا می‌‌آموزیم این است که، وقتی زمانِ آن می‌‌رسد که ما باید از دوره آزمایش و امتحاناتِ ایمانی خود در بیابان‌های جانکاهِ زندگی بیرون آمده و به سوی – به کمال رسانیدنِ آن نقشه‌ای که خداوند برای زندگیمان دارد حرکت کنیم – حتماً موانعی در راه ما وجود خواهند داشت!

عزیزان، فراغت از بیابان‌های روحانی شخصی )زمان‌های بسیار دشوار زندگی) و سعی در حرکت برای ورود به سرزمین موعود شخصی (به کمال رسانیدنِ نقشهٔ خداوند در زندگیمان) بدین معناست نیست که، کشمکش ما با مشکلات، مخالفت‌ها و چالش‌ها به اتمام رسیده است.

بلکه بر عکس – کشمکش‌های ما با مخالفینِ حقیقتِ کلام خدا، مشکلات و چالش ها، به نوعی دیگر تازه شروع می‌‌شوند.

بله – ما برای بدست آوردن پیروزی و رسیدن به سرزمین موعود شخصی خود، یعنی اجرای خواستِ خداوند در زندگیمان، باید با موانع و چالش‌های بیشماری که در مسیر اطاعتمان از خداوند وجود خواهند داشت، با کمک روح القدس و در حکمتِ الهی او روبرو شده و نترسیم.

این مهم را همیشه به یاد داشته باشید که، به صرف این که ما به سوی سرزمینِ موعود شخصی خود – بنا به خواستِ خداوند برای زندگیمان در راه هستیم، دلیل بر وجود نداشتنِ هیچ گونه مانع، مخالفت و چالش نخواهد بود.

درس دوم – درس دومی که از فصل‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب اعداد در کلام خدا می‌‌آموزیم این است که، “در راه رسیدن به سرزمین موعود شخصی مان، در هر قدم، ما مجبور به تصمیم گیری هستیم.”

یا به عبارتی دیگر، “در هر قدم – در راه اجرای خواستِ خدا در زندگی شخصی مان، ما یک حق انتخاب داریم.”

انتخاب این که آیا به خداوند اعتماد می‌‌کنیم تا ما را به سرزمین موعود مان (به کمال رسانیدن اراده و خواستش در زندگیمان) برساند یا که به عقل، شعور و توانایی‌های محدودِ انسانی خودمان متکی شده و امیدمان را از دست می‌‌دهیم؟

آیا ما مثل آن ده مامور شنا سأیی که با تکیه بر عقل و شعور محدودِ انسانی خود، پیروزی‌شان بر مردم غول پیکرِ سرزمین کنعان را غیر ممکن تصور کردند و خبر منفی و بد آوردند خواهیم شد یا که، مانند یوشع و کالیب بر خداوند اعتماد نموده و با اعتمادِ کامل به کمک خداوند به پیروزی خود و رسیدن به سرزمین موعودمان امیدوار به جلو می‌‌رویم؟

اشتباه نشود، در سرزمین کنعان موانع بسیاری وجود داشتند.

آن ده ماموری که خبر منفی آوردند، تخیلاتی نشده بودند و دروغ هم نمی گفتند.

مردمی که در سرزمین کنعان زندگی می‌‌کردند غول پیکر بودند و این ظاهر، ترس و نا امیدی را بر آنها مستولی ساخته بود.

عزیزان، هر اتفاقی که در بیابان‌های روحانی شخصی برای ما رخ می‌‌دهد، وسایل و تعالیمی هستند که ما را برای روبرویی و غلبه بر غولهای مشکلات – در راه رسیدن به سرزمین موعود که خداوند برایمان منظور دارد آماده می‌‌سازند.

ما با فرا گیری درسهای ارزشمند در بیابان‌های زندگیمان، با اعتماد و ایمان راسخ به خدا، زندگی روزانه با او و هدایت روح القدس، قادر خواهیم بود تا برای هر قدم خود به جلو- تصمیم صحیح اتخاذ کنیم.

درس سوم – درس سومی که از مطالعهٔ فصل‌های ۱۳ و ۱۴ در کتاب اعداد در کلام خدا می‌‌آموزیم، این است که، “تصمیمات ما برای رسیدن به سرزمین موعود شخصیمان باید با خواست پدر آسمانیمان مطابقت داشته باشند.”

یوشع، کالیب و موسی، تصمیم صحیحی که مطابق با خواست خدا بود را اتخاذ نمودند.

آنها قوم اسرائیل را ترغیب نمودند که به سوی سرزمین کنعان حرکت نموده و آن را به تصرف خود در آورند.

عزیزان، من و شما هم ماند موسی، یوشع و کالیب، باید شجاعتی متولد شده از ایمانِ راسخ به قوت، حکمت و عدالتِ خدا داشته باشیم و برای انجام ارادهٔ الهی او در زندگیمان – قدم به قدم روزانه به پیش برویم.

لطفاً دقت بفرمأیید؛ “ما برای پیروزی در رسیدن به سرزمین موعود شخصی زندگیمان؛ برای قادر به اجرای خواستِ خداوند شدن در زندگیمان، برای غلبه بر چالش‌ها و غول‌های هر روزه‌ زندگیمان، باید از دید و درک محدود انسانیمان فراتر رفته و از دیدگاه خداوند به هر آنچه که در سر راه ما مانعِ حرکت ما به جلو می‌‌گردد بنگریم.”

دوست من، شاید شما امروز در حال تصمیم گیری مهمی برای زندگی آینده خود می‌‌باشید.

شاید دارید سرزمینِ موعود زندگی خود را از دور می‌‌بینید.

شاید چشمان شما به غول هایی از مشکلات، کمبودها، و چالش‌های سرزمین موعودتان دوخته شده.

اجازه بدهید تا کلام خدا، و اطمینان از حضور او با شما -به شما امید بدهد.

دست خود را در دست پدر آسمانی خود نگاه دار، از دیدگاه او به سرزمین موعودت بنگر و اجازه بده تا پدر آسمانیِ قادر مطلق و دانای مطلق شما، در هر قدم به شما قوت و حکمتِ لازمه را عطا فرماید.

در این صورت، او حتماً شما را در پیروزی کامل، به مقصدی که خود پیش از خلقت و تولدتان منظور داشته خواهد رسانید.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری.