امثال ۱: ۳۲ – ۳۳

۳۲ زیرا سرکشی احمقان، ایشان را خواهد کشت و بی خیالی نادانان آنها را از پای در خواهد آورد. ۳۳ ولی همه کسانی که به من گوش دهند، از هیچ بلایی نخواهند ترسید و در امنیت زندگی خواهند کرد.»

عزیزان، در هر روز زندگی، هر کدام از ما با مسائل، چالش‌ها و شرایطی روبرو می‌‌شویم که مجبوریم برای حل آنها تصمیم بگیریم.

حال سوال اینجاست که؛ “چطور ما می‌‌توانیم تشخیص دهیم که تصمیمِ اتخاذ شدهٔ ما، ریشه در حکمتِ انسانی خودمان دارد یا که حکمتی است از جانب خدا؟”

برای پاسخ به این سوال، در نظر بگیرید که حکمتِ انسانی هر کس؛ در محدودهٔ درک، دانش و تجربهٔ محدودِ انسانی وی نیز قادر به تصمیم گیری می‌‌باشد.

حکمتِ انسانی هر شخص، آن تصمیماتی را اتخاذ می‌‌کند و آن اعمالی را انجام می‌‌دهد که برایش طبیعی هستند.

بدین معنی که، حکمتِ انسانی ما، همیشه میل به گرایش به سیر کردن و راضی نگاه داشتنِ خواسته‌ها و احساساتِ انسانی ما دارد، و به طریقی سعی در آرام سازی غرورمان.

حکمتِ انسانی ما، نمی تواند از طبیعتِ محدود و و گناهکارِ ماهیت خود فراتر رود.

در نتیجه، تصمیماتِ اتخاذ شده، در پیروی از درک، دانش و تجربه‌های انسانیمان، معمولاً نتیجهٔ مخربی بدنبال دارند.

اما حکمتِ خدایی، تصمیماتی را اتخاذ می‌‌کند و اعمالی را انجام می‌‌دهد که “روح القدس” ما را ملزم به انجامشان می‌‌گرداند.

عزیزان، تصمیماتِ اتخاذ شده و اعمال انجام شدهٔ ما توسط هدایت روح القدس، “همیشه رضایت خداوند و برکت ما را بدنبال خواهند داشت!”

دقت بفرمأیید – وقتی ما فروتنانه اجازه می‌‌دهیم تا خداوند ما را در اتخاذِ تصمیماتمان هدایت کند، آنگاه توانأیی ما درروابطمان با دیگران – گفت و شنود با دیگران – فهمیدنِ دیگران – خلاقیت و واکنش‌های خداپسندانه نیز بسیار بالاتر خواهد رفت.

دوستان در این قسمت از این تعلیم کوتاه تحت عنوانِ ، “حکمتِ انسانی یا حکمتِ خدأیی” به شناختِ ویژه گی‌های حکمت خدأیی می‌‌پردازم.

۱ – خلوص یا اصالت: حکمتِ خدایی – در ما رفتاری خلوصانه، با اصالت و خداپسندانه بوجود می‌‌آورد.

رفتار و مرامی که اطاعت از عیسی مسیح و جلالِ نام او در مرکزیت همه چیز قرار دارد.

۲ – آرامش: حکمتِ خدایی – موجبِ آرامش ما می‌‌گردد و بین ما و دیگران صلح و دوستی برقرار می‌‌سازد.

۳ – اشتیاق خدمت به دیگران: حکمتِ خدایی – در ما روحی فروتن بوجود می‌‌آورد، تا به خواستِ دیگران نسبت به خواستِ خودمان حق تقدم داده و مشتاقِ خدمت و محبتِ به آنها باشیم.

۴ – عدالت: حکمتِ خدایی – عدالت و انصاف را در ما فعال می‌‌سازد و ما را از تبعیض قائل شدن و جانبداری نا حق از دیگران مانع می‌‌گردد.

۵ – صداقت: حکمت خدایی – موجب اتخاذِ تصمیماتِ صادقانه توسط ما می‌‌شود.

۶ – اعتماد به نفس: حکمتِ خدأیی – موجب افزایش اعتماد به نفس ما می‌‌شود، چون که قدرت خدا در ما عمل می‌‌کند.

عزیزان، حکمت خدأیی، همیشه ما را ترغیب به گذشتن از خود – اعتماد به خدا و اطاعت از روح القدسِ در ما دارد، تا خواستِ مقدّس خدا را، پیروزمندانه در زندگی‌های شخصی و همینطور این جهان به انجام رسانیم.

بنابر این، خودتان را کاملاً به خداوندِ دانای مطلق تقدیم کنید تا او بتواند با تصمیماتِ اتخاذ شده شما تحتِ هدایت خود، نه تنها شما را در چار چوبِ ارادهٔ مقدسش روزانه به کار برد، بلکه دیگران را نیز برکت دهد.

امیدوارم که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشد.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری