انجیل لوقا ۱۲: ۴۸

۴۸ اما اگر کسی ندانسته عمل خلافی انجام دهد، کمتر مجازات خواهد شد. به هر که مسئولیت بزرگتری سپرده شود، بازخواست بیشتری نیز از او بعمل خواهد آمد، و نزد هر که امانت بیشتری گذاشته شود، مطالبه بیشتری نیز خواهد شد.

عزیزان، منجی ما، خداوند عیسی، به شاگردانِ خود اخطار کرده بود که آنها باید، در همه حال هشیار بوده و گوش بزنگِ بازگشتِ ثانویهٔ او به این جهان باشند.

انجیل لوقا ۱۲: ۳۵ – ۳۶

۳۵ «همواره لباس بر تن، برای خدمت آماده باشید!   ۳۶ مانند خدمتکارانی که منتظرند اربابشان از جشن عروسی بازگردد، و حاضرند هر وقت که برسد و در بزند، در را به رویش باز کنند.

عیسی مسیح همچنین به شاگردان خود اخطار کرده بود که آنها باید، مادامی که برای بازگشتِ ثانویهٔ او در انتظار بسر می‌‌برند، به انجام وظایف خاصشان – برای جلال نام او و گسترش پادشاهی خداوند سخت کوشا باشند.

انجیل متی ۲۴: ۴۴ – ۵۱

۴۴ به همان ترتیب، شما نیز برای آمدن ناگهانی من، همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید.   ۴۵ آیا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند هستید؟ آیا می‌توانید از اهل خانه من مواظبت کنید و به ایماندارانم هر روز خوراک دهید؟   ۴۶ خوشابحال شما اگر وقتی باز می‌گردم، شما را در حال انجام وظیفه ببینم.   ۴۷ من اختیار تمام دارایی خود را به چنین خدمتگزاران وظیفه شناس خواهم سپرد.   ۴۸ ولی اگر شما خدمتگزاران بی وفایی باشید و بگویید: خداوندمان به این زودی نمی‌آید،   ۴۹ و به همقطارانتان ظلم کنید و به عیاشی با میگساران بپردازید،   ۵۰ آنگاه در لحظه‌ای که انتظار ندارید، خداوندتان خواهد آمد،   ۵۱ و شما را به سختی تنبیه خواهد کرد و به سرنوشت ریاکاران دچار خواهد ساخت و به جایی خواهد انداخت که گریه و ناله و فشار دندان بر دندان باشد.

با در نظر داشتن این دو فرمایش عیسی مسیح، می‌‌توانیم بگویم که؛ “اگر” ما به بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح به این جهان ایمان داریم و در انتظارِ آن بسر می‌‌بریم، “باید” به انجام وظایفی که او به هر کدام از ما محول فرموده، مشغول باشیم!

حال در اینجا باید به دو سوال پاسخ دهیم.

سوال اول – “بر سر کسانی که برای بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح آماده نیستند، چه خواهد آمد؟”

عزیزن، خودِ عیسی مسیح پاسخ این سوال را به ما داده است.

در انجیل لوقا ۱۲: ۴۷ – ۴۸عیسی می‌‌فرماید:  ۴۷ «آن خدمتکاری که وظیفه خود را بداند و به آن عمل نکند، به سختی مجازات خواهد شد.   ۴۸ اما اگر کسی ندانسته عمل خلافی انجام دهد، کمتر مجازات خواهد شد. به هر که مسئولیت بزرگتری سپرده شود، بازخواست بیشتری نیز از او بعمل خواهد آمد، و نزد هر که امانت بیشتری گذاشته شود، مطالبه بیشتری نیز خواهد شد.

این گفته عیسی مسیح به روشنی بیان می‌‌فرماید که برای ناباورانِ به او و کسانی که برای جلال نامش و گسترش پادشاهی خدا، به انجام وظایفشان مشغول نیستند، باید در انتظار مجازات‌های الهی او باشند.

لطفاً دقت بفرمأیید.

عیسی مسیح خداوند، نیّتِ اصلی قلبِ هر کدام از ما را به خوبی می‌‌شناسد.

چرا که او خود آن‌ قلب را آفریده، و حال با روحش در آن زندگی نیز می‌‌کند.

او به شاگردان خود، و امروز به من و شما یاد آور می‌‌شود که؛ “او از کسانی که شناختِ بهتر و بیشتری از او و ارادهٔ الهیش برای زندگیشان دارند، توقع بیشتری نیز دارد.”

دوست من، عیسی مسیح می‌‌داند که هر انسانی، چقدر مایل است تا او را بشناسد.

عیسی مسیح می‌‌داند که هر انسانی، چقدر براستی مایل است تا از او اطاعت کند.

عیسی مسیح می‌‌داند که هر انسانی با چه “نیتی” از پی اوست و انجام وظیفه می‌‌کند.

مجازات‌ها و پاداش‌های عیسی مسیح به هر کس، بنا بر کمیت و کیفیتِ اشتیاقِ به شناخت هر کس از اوست و همچنین، اخلاصِ نیّت در انجام وظیفه‌ای که به هر شخص از طرف خود او داده شده است.

دوست من، آیا شما عیسی مسیح را بدرستی می‌‌شناسید؟

آیا منتظر بازگشتِ ثانویهٔ او به این جهان هستید؟

آیا مشتاق اطاعت از او هستید؟

اگر او در این ساعت به این جهان بازگردد، آیا شما را در حال خدمتِ به خود خواهد یافت؟

سوال دومی که باید به آن پاسخ بدهیم این است که؛ “بر سر آن کسانی که برای بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح به این جهان آماده نیستند چه خواهد آمد؟”

عزیزان، خداوند عیسی مسیح پاسخ این سوال را نیز به ما داده است.

در انجیل لوقا ۱۲: ۴۲ – ۴۴عیسی مسیح می‌‌فرماید:  ۴۲ عیسای خداوند در جواب فرمود: «این را به هر خدمتکار امین و آگاهی می‌گویم که اربابش او را بر سایر خدمتکاران می‌گمارد تا در غیاب خود، خوراک و آذوقه را بموقع به ایشان بدهد.   ۴۳ خوشابحال چنین خدمتکاری که وقتی اربابش باز می‌گردد، او را در حال انجام وظیفه ببیند.   ۴۴ یقین بدانید که او را ناظر تمام دارایی خود خواهد ساخت.

بنابر این، اطمینان می‌‌یابیم که، برای آن کسانی که به بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح به این جهان ایمان دارند و با نیتی پاک، فقط برای جلال نام او در حال انجام وظایف خود می‌‌باشند، پاداش هایی در نظر گرفته شده است.

عزیزان، با توجه به، اخلاصِ ایمان – کیفیتِ نیّت و نحوه‌ تلاشمان در جهتِ انجام ارادهٔ خدا در زندگیمان، او به ما مسؤلیت‌های بزرگتری را در پادشاهی خود واگذار خواهد فرمود.

در همین ساعت، با توجه به ندای وجدانمان و تعالیمِ عیسی مسیح – باید امیدوار به بازگشت او در هر لحظه بوده، وظیفهٔ خاص محول شده به خودمان را بشناسیم و در انجام آن کوشا باقی بمانیم.

فقط در این صورت زندگی ما معنای واقعی خواهد داشت و قادر به تجربهٔ آرامش، رضا مندی و قناعتِ الهی او خواهیم بود!

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او با شما.

کوروش باقری