عزیزان، در کلام خدا، در دوم تیموتائوس   ۴: ۲ می‌‌خوانیم که:

۲ در هر موقعیت، و در وقت و بی وقت، کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر وقت لازم شد، مومنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی. همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم ده. آمین.

سوال اینجاست که،”چرا پولس رسول تیموتائوس را به انجام چنین رفتاری تشویق فرموده است؟”

پاسخ این است: “زیرا آنچه که ما به صورت نوشته‌ٔ کلام خدا امروزه داریم، دقیقا همان افکار و منظور خدا برایمان می‌‌باشد!”

کلام خدا، راه اصلی شناختِ صحیح ما از خداست!

روح القدس، توسطِ کلام خدا، در ما عمل می‌‌کند، تا شخصیّتِ ما را هر روزه، بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح بگرداند.

به عبارتی دیگر، روح القدس توسطِ کلام خدا، به ما کمک می‌، کند تا خواسته و ارادهٔ الهی خدا را از ما در کلامش، رومیان ۱۲: ۲ به کامل رسانیم.

۲ رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست، کشف کنید. آمین.

کلام خدا همچنین در عبرانیان ۴: ۱۲ به ما می‌‌گوید:

۱۲ کلام خدا زنده و با نفوذ است و برّنده‌تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا می‌کند، زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می‌شکافد تا ما را آنچنانکه هستیم، به خودمان نشان دهد. آمین.

به عبارتی دیگر، روح القدس “توسطِ کلام خدا”، به مناسب‌ترین طریق با عمیق‌ترین قسمت‌های جان ما صحبت می‌‌کند.

مطالعه و درکِ صحیح از کلام خدا؛ “زخم‌های روحی، روانی و عاطفی ما را شفا می‌‌دهد!”

مطالعه و درکِ صحیح از کلام خدا؛ ” به ما هشدار می‌‌دهد و ما را متوجّهٔ گناهانمان می‌‌گرداند!”

مطالعه و درکِ صحیح از کلام خدا؛ “ما را در شکست‌هایمان تشویق نموده و یاری می‌‌دهد!”

مطالعهٔ و درکِ صحیح از کلام خدا؛ “خواست و ارادهٔ خدا را برای ما و برای این جهان بر ما مکشوف می‌‌فرماید!”

این قدرتِ فطری و اساسی کلام خداست.

توسط کلام خدا، او به ما کمک می‌‌کند تا فراتر از توانأیی و دانش خود، قادر به تغییر یافتن بشویم.

تغییر از انسانی، گناهکار – ضعیف – خودپسند و سرکشِ از او – به سوی آن خصوصیاتی که عیسی مسیح به ما نشان داده است.

بدونِ کلام خدا – ما قادر به مبدل شدن به آن شخصیتی که خدا ما را برای آن منظور آفریده نخواهیم بود.

عزیزان، این فرقی نمی کند که ما کی هستیم، ازکجا آمده ایم یا در چه محیطی بزرگ شده ایم، زیرا روح القدس، دانای مطلقِ همیشه در همه جا با ما، توسطِ کلام خدا به گونه‌ای با ما صحبت می‌‌کند که برای ما قابل درک باشد.

۷ احکام خداوند کامل است و جان را تازه می‌سازد، کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می‌بخشد.   ۸ فرامین خداوند راست است و دل را شاد می‌سازد، اوامر خداوند پاک است و بصیرت می‌بخشد.   ۹ قوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا ابد برقرار می‌ماند. احکام خداوند تماما حق و عدل است،   ۱۰ از طلای ناب مرغوب‌تر و از عسل خالص شیرینتر.   ۱۱ احکام تو بنده‌ات را آگاه و هوشیار می‌سازد و هر که آنها را بجا آورد، پاداش عظیمی خواهد یافت.   ۱۲ کیست که بتواند به گناهان نهان خود پی ببرد؟ خداوندا، تو مرا از چنین گناهان پاک ساز!   ۱۳ و نیز مرا از گناهان عمدی بازدار و نگذار بر من مسلط شوند. آنگاه خواهم توانست از شر گناه آزاد شده، بی عیب باشم.  آمین.

مزمور ۱۹: ۷ – ۱۳

عزیزان، در تمامی این هستی، هیچ کلامی پر ارزشتر و سازنده تر از کلام خدا نیست!

چرا؟  زیرا کلام خدا، به طور کاملاً صحیح و واقعی، خودِ خدا را بر ما مکشوف فرموده و به ما می‌‌شناساند.

دوست من، شما را تشویق می‌‌کنم تا کلام خدا را به طور منظم و با قلبی باز روزانه مطالعه بفرمأیید.

خدا، خالق و پدرِ آسمانی شما ایماندارانِ به عیسی مسیح، مشتاق گفتگوی روزانه با شما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود می‌‌باشد.

با مطالعهٔ صحیح، منضبط و فروتنانهٔ کلام، شما با فیض و محبت بی‌ مانندش برایتان و برای بشرِ گناهکار آشنا خواهید شد.

شایسته است تا با مطالعهٔ کلام خدا، محبتِ او را برایمان شناخته – هدف از خلقتمان را فهمیده و با راهنمأیی‌های موجود در همان کلامش، در ارادهٔ الهی او برای زندگیمان هر روزه زندگی کنیم.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری