عزیزان، مطالعهٔ صحیحِ کلام خدا، برای ما روشن می‌‌سازد که؛ “خداوند – بنا به مشیتِ الهی خود، بعضی اوقات اجازهٔ ورود فلاکت هایی را به زندگی ما می‌‌دهد تا منظورِ خاصِ خودش را به کمال رساند.”

با مطالعهٔ زندگی یوسف در کلام خدا – قسمتِ کتابِ پیدایش، می‌‌آموزیم که پدر وی یعقوب، سعی در پنهان نمودن علاقهٔ شدیدِ خود نسبت به یوسف، که از همسر مورد علاقهٔ او راحیل متولد گردیده بود نمی کرد.

این علاقهٔ خاصِ یعقوب نسبت به یوسف، موجبِ بر انگیختنِ حسادت دیگر برادران وی گردیده بود.

در ادامهٔ مطالعهٔ زندگی یوسف می‌‌خوانیم که وقتی او دو خوابی را که دیده بود برای پدرش تعریف نمود، برادرانش از روی نفرت و حسادت، در صددِ نابود کردن وی بر آمدند.

چرا که یوسف در دو خوابی که دیده بود، خود را برتر و والاتر از دیگر برادرانش دیده بود.

او در خواب‌هایش دیده بود که دیگر برادرانش برای احترام و خدمت به وی، جلوی او تعظیم نموده بودند.

بالاخره یک روز برادرانِ حسودِ یوسف، که از وی بسیار نفرت داشتند، او را به بردگی فروختند تا از وجودش خلاصی یابند.

در ادامهٔ مطالعهٔ زندگی یوسف در کلام خدا می‌‌خوانیم که، چندی بعد، یوسف بنا به خواست و کنترلِ کامل خدا بر اوضاع زندگیش، توسطِ خادمی والا مقام در کاخِ سلطنتی فرعون مصر به نام فوتیفار، به عنوان برده خریداری شده و در خدمت او در کاخِ فرعون مشغول به کار می‌‌شود.

پس از گذشته مدتِ کوتاهی، یوسف به مقام برجسته‌ای – در همان سمتِ برده‌ای خود در کاخِ فرعونِ مصر منصوب می‌‌شود.

اما وقتی زن فوتیفار به دروغ به یوسف تهمتِ نا روا می‌‌زند، ناعادلانه او را به زندان می‌‌اندازند.

حتی در زندان نیز یوسف به سمتِ رهبری منصوب می‌‌شود.

وقتی یوسف، خواب‌های دو خادمِ فرعون را که با وی در زندان بودند، به طور صحیح برایشان تعبیر نمود، تصور می‌‌نمود که شاید حال موقعیتش عوض خواهد شد و او را از زندان آزاد خواهند نمود.

اما دو هم زندانی یوسف – خادمان فرعون – کسانی که یوسف خواب‌هایشان را تعبیر نموده بود و از زندان بیرون آمده بودند، برای مدتِ دو سال فراموش کرده بودند که از وجود یوسف در زندان حرفی به فرعون بزنند.

تا زمانی که خودِ فرعون خوابِ ترسناکی دید و احتیاج به یک تعبیر کنندهٔ موثقِ خواب نداشت، خادمِ فرعونِ همزندانی با یوسف، از وجود یوسف در زندان به او خبری نداده بود.

پیدایش فصل‌های ۳۹ و ۴۰

بعد از آن‌، در بهترین زمان که فقط خودِ خداوند می‌‌دانست، او بدبختی‌های یوسف را بر عکس نمود.

بعد از آن که یوسف خوابِ فرعون را به طور صحیح برای وی تعبیر نمود، فرعون یوسف را به سمتِ ریاستِ کّل فراورده‌های کشاورزی کشور مصر منصوب نمود.

بعد از آن، وقتی یوسف به مقامِ نخست وزیری منصوب گردید، وی از این سمتِ بسیار قدرتمندِ خود استفاده نمود تا خانوادهٔ خود را که در چالش با قحطی مرگ آور و عالمگیری گرفتار آمده بودند، کمک نماید.

بعد از آن که یعقوب، پدر یوسف فوت نمود، برادران او به وحشت افتادند.

چرا که گمان می‌‌بردند حال یوسف، در نبود پدرشان، به خاطر جنایتی که در حق وی روا داشته بودند از آنها انتقام خواهد گرفت.

اما یوسف انسانی کینه‌ای و انتقام جو نبود.

او در عوضِ انتقام از برادرانش به آنها گفت‌:   ۱۹ ولی یوسف به آنها گفت: «نترسید. من نمی‌توانم خودم را جای خدا بگذارم.   ۲۰ شما برای من نقشه بد کشیدید ولی خدا، آن را خیّریت گردانید تا چنانکه امروز می‌بینید، جان عدّه زیادی را حفظ کند.  پیدایش ۵۰: ۱۹ – ۲۰

بعد از سپری شدن سالهای بسیار، وقتی یوسف، حال که به اوج قدرت و شهرت رسیده بود به زندگی گذشتهٔ خودش می‌‌اندیشید، درک می‌‌کرد که خداوندِ دانای مطلق – در کنترل کاملِ تمامی لحظاتِ زندگی او می‌‌بوده است.

یوسف درک می‌‌کرد و باور داشت که تمامی وقایعِ رخ داده در سراسر طول زندگیش، خارج از ارادهٔ خداوند و پنهان از دانش الهی او نبوده اند.

یوسف درک می‌‌کرد و باور داشت که، هر آنچه او در زندگیش تجربه نموده بود، همگی نقشهٔ مقدسِ خداوند برای او می‌‌بوده‌اند.

دوست گرامی من، امروز اگر شما به خداوند عیسی مسیح به عنوانِ یگانه منجی خود ایمان دارید، اگر زندگی خود را کاملاً به او تقدیم نموده اید، حال شما متعلقِ به او هستید.

هرگونه وقایعی که در زندگی شما رخ می‌‌دهند، چه خوب و چه به ظاهر ناخوشایند، همگی از ارادهٔ مقدّس خداوند عبور نموده و اجازهٔ ورود به زندگی شما را دریافت نموده اند.

هیچ لحظه‌ای در زندگی من و شما وجود ندارد که خداوند از آن بی‌ اطلاع باشد.

هیچ حادثه‌ای در زندگی من و شما رخ نداده و نخواهد داد که خداوند اجازهٔ ورود آن را نداده باشد.

نظارت و کنترلِ کاملِ زندگی من و شما توسط خداوند – هرگز از توانأیی و حکمتِ الهی او بیرون نیست.

بنا بر این، باید بپذیریم که خداوند، بنا بر مشیتِ الهی خود، گاهی اجازهٔ ورود مشکلاتی را به زندگی ما می‌‌دهد.

خداوند همیشه از تمامی وقایع خوب و بد زندگی ما، برای اجرای خواستِ مقدّس و پدارانهٔ خود در زندگی شخصی ما و آموزش به دیگران استفاده می‌‌کند.

دوست من، آیا شما زندگیتان را کاملاً به عیسی مسیح تقدیم نموده اید؟

اگر پاسخِ شما بله می‌‌باشد، مطمئن باشید که هر شرایطی که در آن هستید، با خواست خداوند برای برکت شما و جلال نام او به اتمام خواهد رسید.

۲۸ ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بحسب ارادۀ او خوانده شده‌اند با هم در کارند،  رومیان ۸: ۲۸

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری