دوست من، آیا شما قادر به تشخیصِ صدای خدا هستید؟

آیا هنگامی که خدا با شما صحبت می‌‌کند، درک می‌‌کنید که، در واقع اوست خدا – که در حال صحبت با شما می‌‌باشد؟

آیا شنیدنِ صدای خدا، شما را به انجام آنچه که بدان حکم می‌‌کند بر می‌‌انگیزد؟

عزیزان، به خوبی قادر به تشخیصِ صدای خدا بودن و آن را از تمامی صداها‌ی دیگرِ اطرافمان تمیز دادن، برای برخورداری از زندگی روزانه با او و شناختِ نقشه‌های خاصش برای زندگیمان حیاتی است.

به همین دلیل، برای من و شما، بسیار حائز اهمیّت است تا بتوانیم صدای پدر آسمانی خود را به بهترین نحوِ ممکن بشناسیم.

وقتی ما به خوبی قادر به شنیدن و تمیز دادنِ صدای پدرِ آسمانیمان از دیگر صداها باشیم؛ تنها در آنصورت است که می‌‌توانیم از برکتِ برخورداری از رابطه‌ای شخصی و صمیمی با او نیز بهره‌مند گردیم.

قدم اول برای این که ما قادر به شنیدن و تشخیص صدای پدر آسمانیمان بشویم، فروتنی و اشتیاقِ صادقانهٔ ماست، و سپس، قاطعانه و هدفدار، به صداهأیی که می‌‌دانیم از سوی خدا هستند، توجه نمأییم.

دوست من، اگر شما براستی مشتاقِ شنیدنِ صدای پدر آسمانی خود باشید، وی آن اشتیاق شما را شناخته، ارزج می‌‌نهد و حتماً با شما صحبت خواهد کرد!

خدا – پدر آسمانی شما، بنا به مشیتِ الهی خود، گاهی توسط دیگران، گاهی توسط کلامش، و گاهی توسط شرایط زندگی با شما صحبت می‌‌کند.

آری عزیزان، خداوند، در حقیقت توسطِ تمامی رخدادهای زندگی ما، دارد با ما صحبت می‌‌کند و درس می‌‌آموزد.

ما شاید همیشه قادر به شنیدنِ صدای خداوند با گوش‌های فیزیکی خود نباشیم، ولی وقایعی که در زندگی ما، بنا به خواست خداوند بوجود می‌‌آیند، صدای او را به گونه‌ای رسا به ما می‌‌رسانند.

چالش ما در این خواهد بود که فروتن شده و درس‌های آموزش داده شده به ما توسط پدر آسمانیمان را به عمل در آوریم.

صحبت خدا با ما، صحبتی بی‌ فایده و بی‌ نتیجه نیست، بلکه همیشه پر حکمت و راهنمای ما هستند.

یعقوب ۱: ۲۲این نکته را به ما گوشزد می‌‌فرماید.  ۲۲ اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید،

دوست گرامی من، اگر ما بتوانیم تغییراتِ لازمه را، در کیفیّت و کمیتِ چگونگی گوش دادن و شنیدنِ صدای خداوند در خود بوجود آوریم، رابطهٔ شخصی ما با او، به طور ریشه‌ای و بنیادی تغییر خواهد نمود.

باز هم لازم به یادآوری این مهم می‌‌دانم که؛ “خداوند توسط تمامی شرایط و وقایع زندگی ما، با ما در حال گفتگوست.”

اما شنیدنِ از خدا و آموختنِ درس‌های وی به ما، بستگیِ مستقیم به این دارد که، ما چقدر انتظارِ شنیدن از خدا را داریم و چقدر به شنیده‌های خود از او عمل می‌‌کنیم.

بنابر این، اجازه بدهید ساختارِ فکری شما در هر روز اینگونه باشد که؛ “خدا امروز می‌‌خواهد با من صحبت کرده و درسی بیاموزد.  و من نباید به هیچ وجه آن را از دست بدهم.”

عزیزان،علیرغمِ شرایطی که دارید در زندگی خود تجربه می‌‌کنید، مطمئن باشید که پدر آسمانی دارد شما را قادر می‌‌سازد تا بر روی مسیری که برایتان منظور دارد مانده و بهترین برکاتِ او را تجربه نمأیید.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوند – گناهانِ مرا در نام عیسی مسیح ببخش.

از تو درخواست می‌‌کنم هر چه که مانع شنیدنِ صدای پدرانهٔ تو است، از زندگی من دور کن.

به من کمک کن تا همواره تو را بشنوموقادر به تشخیصِ صدایت باشم.

ممنونم که همیشه با من هستی و با من صحبت می‌‌کنی.

در نام عیسی مسیح، آمین.

کوروش باقری