۳ من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند، به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد،   ۴ در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که انبیا پیشگویی کرده بودند. آمین!

۱قرنتیان ۱۵: ۳ – ۴

عزیزان، اطمینان از برخورداری از نجات – یعنی آمرزشِ تمامی گناهانمان توسط خداوند و دریافتِ حیاتِ ابدی در نزد او در بهشت، وجود ما را از آرامش و خوشی باطنی حقیقی سرشار می‌‌گرداند.

اما شیطان با پاشیدنِ تخم دروغ، شّک و سر درگمی، سعی در کوچک نمودنِ ارزش واقعی این موهبتِ بی‌ مانند خدا برای ما می‌‌نماید.

یکی از اهدافِ شیطان برای کاهشِ خوشی، آرامش و اطمینان از برخورداری ما از نجاتمان این است که، ارزش ایمان ما به عیسی مسیح را که تنها دلیلِ دریافتِ این نجات الهی گردیده است را، نزد دیگران کم جاذبه سازد.

اطمینانِ کامل فکری و قلبی از برخورداری از نجاتمان، برای خنثی سازیی دروغ‌های شیطان و ممانعت از کاهشِ آرامش و خوشی باطنی مان، حیاتی است.

برای محافظتِ خود از تاکتیک‌های حمله‌ای شیطان، برای تولید شّک در ما از داشتن نجاتمان، ما باید به طور صحیح و دقیق بدانیم که،

۱  –  نجات به چه معناست؟

۲  –  نجات توسط چه کسی میسر گردیده و چگونه ما آن را دریافت می‌‌کنیم؟

۳  –  بعد از برخورداری از نجات، زندگیمان باید چگونه باشد؟

به اتفاق به کلام خدا مراجعه می‌‌کنیم تا پاسخ صحیح و کامل به این سؤالات خود را، مطابق با فرمودهٔ خودِ خداوند بیابیم.

۱  –  نجات به چه معناست؟

عزیزان، اگر چه تمامی انسانها به طور فیزیکی زنده هستند، اما از نظر روحانی مرده اند.

به عبارتی دیگر، تمامی انسانها از خداوند جدا و در گناه مرده اند.

۱۲ در آن زمان، شما کاملا جدا از مسیح زندگی می‌کردید و جزو قوم خدا نبودید و هیچیک از وعده‌های امیدبخش خدا شامل حال شما نمی‌شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید.  افسسیان ۲: ۱۲

بر طبق انجیل یوحنا ۳: ۳، برای ورود به ملکوت خود، باید تولدِ دوباره یافت!

۳ عیسی جواب داد: «اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می‌گویم عین حقیقت است.» آمین!

۲  –  نجات توسط چه کسی میسر گردیده و چگونه ما آن را دریافت می‌‌کنیم؟

عزیزان، عیسی مسیح – جان خود را برای پرداختِ تاوانِ تمامی گناهانِ بشر، بر روی صلیب هدیه داد.

تمامی بشریت-   به خاطر گناه-   از خدا جدا  -و سزاوار جهنمِ ابدی بود.

اما عیسی مسیح در محبت بی‌ مانندش برای بشرِ غرق شده در گناه، داوطلبانه، جان خود را یکبار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا هدیه نمود.

۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین  !رومیان ۶: ۲۳

دقت بفرمأیید، “جانشینی قربانی عیسی مسیح به جای انسانِ گناهکار –  بخششِ کامل از گناهان را برای هر انسانی که به او ایمان آورد میسر ساخت!”

۴۳ تمام پیامبران نیز در کتاب آسمانی ما نوشته‌اند که هر کس به او ایمان بیاورد، گناهانش بخشیده خواهد شد.»

اعمال ۱۰: ۴۳

عیسی مسیح همچنین با قیام از مردگان  پس از گذشتِ سه روز، اقتدار خود را بر قدرتِ مرگ به اثبات رسانید.

دوست من، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان می‌‌آوریم، تمامی گناهان گذشته – حال و آینده ما آمرزیده شده، از مرگ و جدایی ابدی از خدا خواهیم رست و حیاتی ابدی در نزد خداوند در بهشت را دریافت خواهیم نمود.

۲۴ یقین بدانید، هر که سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است‌.  انجیل یوحنا ۵: ۲۴

۳  –  بعد از برخورداری از نجات، زندگیمان باید چگونه باشد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که، “داشتنِ زندگی خدا پسندانه – زندگی مسیحی – زندگی که رضایتِ خدا را جلب می‌‌کند، با سعی و تلاش انسانی خودمان امکان پذیر نیست!”

به همین دلیل است که خداوند روح القدس را به این جهان فرستاد، تا او برای همیشه در انسانهأیی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان دارند زندگی کند.

۱۱ اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد همان طور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیلۀ همان روح‌القدس که در شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید‌.

رومیان ۸: ۱۱

عزیزان، زمانی که فروتنانه کنترل کامل زندگیمان را به روح القدس می‌‌دهیم، او همواره در تمامی طول زندگی، ما را به سوی حقیقت و زیستن در ارادهٔ خداوند هدایت نموده و یاری می‌‌فرماید.

۱۳ در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط دربارۀ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما را از امور آینده با خبر می‌سازد‌. انجیل یوحنا ۱۶: ۱۳

دوست گرامی من، “گناه” انسان را از خدا جدا نمود و ما از نظر روحانی مرده بودیم.

اما خدا راهی برای آشتی با انسان گناهکار جدا از خود فراهم فرمود.

ایمان به عیسی مسیح، یگانه راه دریافتِ نجات و حیاتِ ابدی است!

۶ عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی‌آید‌.

انجیل یوحنا ۱۴: ۶

آیا شما از نجاتِ خود و برخورداری از حیاتِ ابدی در نزد خدا در بهشت اطمینان دارید؟

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری