مزمور ۵۵: ۲۲

۲۲ مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. آمین.

عزیزان ما همیشه سعی در خلاص شدن و فرار از آزمایش‌ها – دردسر‌ها – رنج‌ها و محنت هایی که در طول زندگی با آنها برخورد می‌‌کنیم داریم.

ما همیشه در فکرمان دنبال مکانی هستیم که از هر گونه آزمایش – درد سر – رنج و محنت عاری بوده که بتوانیم بدانجا گریخته و در آرامش بسر بریم.

داوود هم مثل ما در جستجوی یک چنین جایی بود.

او می‌‌گوید، ”   ۶و۷ به خود می‌گویم: «ای کاش همچون کبوتر بال می‌داشتم تا به جایی دور در صحرا پرواز می‌کردم و در آنجا پنهان می‌شدم و استراحت می‌کردم؛  ” آمین  .مزمور ۵۵: ۶ – ۷

عزیزان به عوضِ روبرو شدن و برخوردِ صحیح با مشکلاتِ زندگی، اشتیاق و عکس العملِ اولیهٔ ما این است که از آنها بگریزیم.

باید این حقیقت را بپذیریم که برای هیچ انسانی در هیچ کجای این کرهٔ خاکی، گریز از آزمایش‌ها – درد سر‌ها – رنج‌ها و محنت‌های زندگی امکان پذیر نیست.

ما قادر نیستیم تا همانندِ کبوتر بال داشته و به هنگام دشوار شدنِ زندگی، پرواز نموده و به مکانی دیگر برویم.

عزیزان، به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح، شایستهٔ است تا به جای آرزوی قادر به پرواز نمودن و فرار از مشکلاتِ خود و به مکانی دیگر رفتن، با مشکلاتی که خداوند اجازهٔ ورودشان را به زندگی ما داده است، به گونه‌ای صحیح و قاطع برخورد کنیم.

در این صورت، خداوند – پدر آسمانیمان به ما کمک خواهد نمود.

همانگونه که در مزمور ۵۵: ۲۲ آموختیم که؛ ”  ۲۲ مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد. ” آمین.

آری عزیزان، صحیح‌ترین روشِ برخورد با هر مشکلی در زندگی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، سپردنِ کامل آن به خداوند می‌‌باشد.

درست همانگونه که کلامِ خود خداوند به ما امر می‌‌فرماید.

به جای این که خودمان به تنهأیی سعی در حل مشکلاتمان داشته باشیم، باید آن را به خداوند داده و بگذاریم تا وی آن مشکل را برایمان حل کند.

لطفاً دقت بفرمأیید.

زندگی من و شما – تنها به اختیار و برای خودمان نیست.

ما موجوداتی نیستیم که برای فرد زیستی آفریده شده باشند.

ما همینطور مسئول محافظتِ از خود و فراهم نمودن برای نیاز‌هایمان نیز نمی باشیم.

مسئولِ محافظت از ما – و فراهم نمودن برای نیاز‌های ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، پدر آسمانیمان، خدای یگانهٔ قادرِ مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضر می‌‌باشد.

دوستِ من، ما مخلوقاتی هستیم آفریده شده توسطِ خدای قادرِ مطلقی که خودِ وی “مسؤلیتِ محافظت از ما” و “فراهم نمودنِ نیاز هایمان” را به عهده گرفته است.

ما در همه چیز و برای همه چیز – کاملاً به خدا وابسته هستیم و به او احتیاج داریم.

بنابر این، هر چه سریعتر و دقیقتر این حقیقت را شناخته، درک نموده و بپذیریم، سریعتر هم به آرامشی که خداوند به ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود قول داده است دست یافته و آن را تجربه خواهیم نمود.

عزیزان خداوند – پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، از این که ما مشکلات، نگرانی‌ها و نادانی‌های خدا را به وی بسپاریم، به هیچ وجه رنجیده و آزرده خاطر نمی شود.

چرا که او خدا – خالق – پدر آسمانیِ مهربانی است که ما را بی‌ نهایت دوست دارد و مسؤلیت کامل ما را متقبل گردیده است.

این را همیشه به خاطر داشته باش که، “خدا – واقعاً مشتاق است تا به فرزندانِ خود کمک کند!”

اشعیای نبی از قول خداوند می‌‌فرماید ۱۳ من که خداوند، خدای تو هستم دست راستت را گرفته‌ام و می‌گویم نترس، زیرا تو را یاری خواهم داد.»  آمین   .اشعیا ۴۱: ۱۳

بله خداوند پدر آسمانی مهربانِ ما، به هنگامِ سختی‌های زندگی دست ما را می‌‌گیرد.

از این فراتر – خداوند نه تنها در روبریی با مشکلات ما را هدایت می‌‌فرماید، بلکه او مطمئن می‌‌شود که ما بر آن مشکلات پیرز می‌‌شویم!

دوستِ من، چنان چه ما “در گناه زندگی نمی کنیم – ارادهٔ زندگیمان را کاملاً به خدا سپرده ایم و حال او خداوند و رهبرِ زندگی ماست”، او هرگز اجازه نخواهد داد تا ما فرزندانِ خانوادهٔ الهیش در مقابله با مشکلاتِ زندگی شکست خورده و از پای در آییم.

کلام او در رومیان ۸: ۳۷ – ۳۹ یاد آور خوبی از این مهم برای ماست.

۳۷ اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت!   ۳۸ زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند.   ۳۹ در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده، محروم سازد. آمین

دوست من، در هر شرایطی که هستی، بیاد داشته باش که خداوندِ قادر مطلق شما را بی‌ نهایت دوست دارد و همواره مراقب شماست.

او منتظر است تا شما نگرانی‌های خود را به او بدهید.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری