ما گناهکاریم و به نجات احتیاج داریم!، ما گناهکاریم و احتیاج به صالح شدن در چشم خداوند را داریم! عزیزان، این گفته موضوع اصلی زندگی ماست. به طور کلی – هر انسانی دور راه برای حل این بزرگترین مشکلِ خود در پیش دارد.

راه حلِ اول:

شما می‌‌توانید برای حلِ این بزرگترین موضوع زندگی خود، به عیسی مسیح، و آنچه که او برایتان انجام داده است اعتماد نموده و متکی باشید.

راه حلِ دوم:

شما می‌‌توانید برای حلِ این بزرگترین موضوعِ زندگی خود، تنها به توان، هوش و درکِ محدود انسانیتان، در محدودهٔ اجرای یک سری مراسم ساخته ذهن انسانِ مذهبی اعتماد نموده و متکی باشید.

دوست من، اگر شما راه حّلِ دوم را بر می‌‌گزینید، بدینگونه پذیرفته اید که برای بخششِ گناهانتان، دریافتِ نجات و پارسا گردیدن در چشم خداوند، باید یک سری اعمالی را حتماً انجام دهید.

چنانچه شما راه حّلِ اول را بر می‌‌گزینید، بدینگونه پذیرفته اید که برای بخششِ گناهانتان، دریافتِ نجات و پارسا گردیدن در چشم خداوند، تنها به آنچه که عیسی مسیح برایتان انجام داده است اعتماد نموده و متکی هستید و دیگر انجام هیچ عملی ضروری نمی باشد.

دقت بفرمأیید.

اگر چه کسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ زندگی خود ایمان می‌‌آورند، به او خدمت نموده و در ارادهٔ الهی او زندگی می‌‌کنند، ولی هیچ عملِ ایماندارِ به عیسی مسیح، برای دریافتِ نجاتِ از وی نیست!

عزیزان، “تنها خونِ عیسی مسیح می‌‌تواند ما را نجات داده و در چشم خداوند پارسا گرداند!”

کلام خدا، راه حّل اول – که همان اعتماد و ایمانِ هر شخص تنها به عیسی مسیح برای آمرزشِ گناهانش می‌‌باشد را به ما تعلیم می‌‌دهد.

از دیدگاه کلام خدا، بروشنی در می‌‌یابیم که، “برای هیچ انسانی – نجات از طریق فعالیت‌های ولو خوبِ انسانی و اجرای قوانینِ دینی فراهم نمی گردد!”

بلکه بخششِ گناهان هر انسانی و صالح شدنِ وی در چشم خداوند، فقط و فقط توسطِ ایمان قلبی او به عیسی مسیح و کاری که او انجام داده است امکان پذیر می‌‌باشد.

به هر حال امروزه ما در جامعه هایی زندگی می‌‌کنیم که افراد آن، برای اطمینان از بخششِ گناهانشان و صالح گردیدن در چشم خداوند، تنها به خود و تلاشهای انسانیشان متکی هستند.

ما در جامعه هایی زندگی می‌‌کنیم که انسان خود را با خدا برابر می‌‌داند.

ما در جامعه هایی زندگی می‌‌کنیم که سعی به تحمیلِ این دروغ به بشر دارد که؛ تو می‌‌توانی آمرزشت را با اعمال خوب و دینی بدست آوری، پس فقط به خودت متکی باش.

در صورتی که کلام خدا کاملاً این ایده‌های جذاب ولی کاذب و شکست خوردهٔ جامعه‌های امروزهٔ ما را ردّ کرده است.

کلام خدا به ما ثابت می‌‌کند که ما، قادر به نجاتِ خودمان نمی باشیم – بلکه باید به عیسی مسیح متکی باشیم.

کلام خدا به ما ثابت می‌‌کند که، توان – دانش و درکِ محدودِ انسانی ما، به هیچ وجه برای نجات ما کافی نیست بلکه باید به عیسی مسیح متکی باشیم.

دوست گرامی من، موضوع اصلی زندگی ما، زمانی به طور کامل و صحیح پاسخ می‌‌یابد که ما فروتنانه بپذیریم که بدون عیسی مسیح ما هرگز قادر به انجام هیچ کاری نمی باشیم!

۵ «من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید‌. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می‌آورد چون شما نمی‌توانید جدا از من کاری انجام دهید‌.  انجیل یوحنا ۱۵: ۵

دوست خوبِ من، آیا شما نیازِ مبرمِ خود به نجات را پذیرفته اید؟

انتخاب شما برای آمرزشِ گناهانتان – دریافتِ نجات و صالح شمرده شدن در نزد خداوند چیست؟

عیسی مسیح برخورداری از نجات را برای تمامی بشریت میسر فرموده است.

فقط کافی است تا به او ایمان آورید!

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری