دوست من، ما تقریباً هر روز، به گونه‌های مختلف، توسطِ دیگران – چه عمدی، چه غیر عمدی، چه دانسته و چه نا دانسته آسیب می‌‌بینیم.

حال سوال اینجاست که، برخورد صحیحِ ما ایمانداران به عیسی مسیح  – با کسانی که به ما آسیب می‌‌رسانند باید چگونه باشد؟

عیسی مسیح، خداوند و منجی ما، به ما امر می‌‌فرماید که ما ایمانداران به او، باید با مردمِ بی‌ ایمان تفاوت داشته باشیم.

عکس العملِ ما در مقابله با شخص یا اشخاصی که به ما به هر دلیل آسیب می‌‌رسانند، باید متفاوت باشد.

خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی ۵: ۴۳ – ۴۷ می‌‌فرماید:

  مهربانی با دشمن

۴۳ شنیده‌اید که: «همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی کن‌‌.»   ۴۴ اما من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می‌رسانند دعا کنید‌.   ۴۵ به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان می‌تاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران می‌باراند‌.   ۴۶ اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی‌کنند؟   ۴۷ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق‌العاده‌ای کرده‌اید؟ مگر بی دینان همین کار را نمی‌کنند؟  آمین

حال که آسیب ندیدن از دیگران در این دنیا برای ما غیر ممکن است، با هدایتِ روح القدس و تعالیم کلام خدا، بیاموزیم که ما باید چگونه با شخص یا اشخاصی که به ما آسیب رسانیده اند برخورد نموده و آنها را ببخشیم.

در این تعلیم مختصر، به معرفی و شناختِ سه عکس العملِ صحیح، در مقابل کسانی که به ما آسیب رسانیده اند می‌‌پردازم.

۱  –  عکس العملِ اولِ ما – بخششِ شخص یا اشخاصی که به ما آسیب رسانیده اند می‌‌باشد!

عزیزان، چنانچه ما دیگران را سریع و کاملاً  نبخشیم، پس از مدتی، خشم و غیضِ بوجود آمده در ما، مبدل به تلخی خطرناکی در ما می‌‌گردد.

سر انجام، این تلخیِ در درون ما پنهان شده، روحی آزرده، که قادر به بخشیدنِ دیگران نمی شود را خواهد پرورانید.

دوست عزیز من، اگر شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان دارید، حال توسطِ فیض او، شما منابع روحانی‌ای را در اختیار دارید که، شما را قادر به بخشیدنِ هر شخصی می‌‌گرداند.

برای روشن ساختنِ این مهم، و درکِ صحیحی از اهمیّتِ بخشش دیگران، مطالعهٔ قسمتی از کلام خدا به ما کمک می‌‌نماید.

خواهش می‌‌کنم این قسمت از کلام خدا را با صبر و دقت تمام مطالعه بفرمأیید.

  کسی که دیگران را نمی‌بخشد

۲۱ در این وقت پطرس پیش عیسی آمده از او پرسید: «خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا هفت بار‌‌؟»   ۲۲ عیسی در جواب گفت: «نمی‌گویم هفت بار، بلکه هفتاد مرتبه هفت بار‌.   ۲۳ چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد‌.   ۲۴ وقتی این کار را شروع کرد شخصی را نزد او آوردند که میلیونها تومان به او بدهکار بود   ۲۵ اما چون او نمی‌توانست آن را بپردازد اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستی‌اش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد‌.   ۲۶ آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: «ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت‌‌.»   ۲۷ دل ارباب به حال او سوخت به طوری که از دریافت طلب خود صرفنظر کرد و به او اجازه داد برود‌.   ۲۸ اما او وقتی از آنجا رفت در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود صد و پنجاه تومان به او بدهکار بود، او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: «بدهی خود را به من بپرداز‌‌.»   ۲۹ آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: «به من مهلت بده، پول تو را می‌پردازم‌‌.»   ۳۰ اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد‌.   ۳۱ خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند‌.   ۳۲ او آن مرد را احضار کرده به او گفت: «ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی من همه بدهی تو را به تو بخشیدم‌.   ۳۳ آیا نمی‌باید همین طور که من دلم برای تو سوخت تو هم به همکار خود ترحم می‌کردی‌‌؟»   ۳۴ ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود‌.   ۳۵ پدر آسمانی من هم با شما همین طور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید‌‌.»  آمین  .انجیل متی ۱۸: ۲۱  -۳۵

همینطور افسسیان ۴: ۳۲

۳۲ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید‌.  آمین

دوست عزیز من، وقتی ما بدهی شخصی را به خود، از صمیمِ قلب می‌‌بخشیم، یا به عبارتی دیگر، آسیبی را که به ما رسانیده است در نامِ عیسی مسیح می‌‌بخشیم، آنگاه – قادر خواهیم شد تا آن شخص را آنگونه که مسیح می‌‌بیند ببینیم.

تنها در این صورت است که دیگر، عصبانیت، تلخی و نفرت، هیچ جای پأیی در وجود ما نخواهند داشت.

و از آن بالاتر، ما قادر خواهیم شد تا با روحی آزاد، سالم و شاد به زندگیمان در ارادهٔ خدا ادامه داده و نام او را جلال دهیم.

۲  –  عکس العملِ دوم ما ایمانداران به عیسی مسیح، درمقابل آسیب دیدن از دیگران، باید این باشد که؛ “سعی در درکِ آن شخص یا اشخاصی که به هر دلیل به گونه‌ای به ما آسیب رسانده اند باشد!”

عزیزان، ما باید عادت به گوش دادن به دیگران را در خودمان تقویت کنیم.

باید موقعیتی را که موجبِ آسیب دیدنِ ما گردیده را از دیدگاهِ آن شخصِ آسیب رساننده به ما دیده و بر رسی کنیم.

باید در جستجوی پاسخ برای این سوال باشیم که، “چه عامل یا عواملی موجبِ بر انگیختنِ این شخص شده که مرا اینطور آسیب رسانیده؟”

باید در جستجوی پاسخ برای این سوال باشیم که؛ “در زندگیِ خصوصی این شخص، براستی چه می‌‌گذرد؟”

در بسیاری از موارد، شخصی که به ما آسیب می‌‌رساند، خودش قبلا قربانی آسیب از دیگران بوده است.

شناختِ عاملِ اصلی این که، “چرا این شخص به من آسیب می‌‌رساند،” می‌‌تواند قدم سازنده‌ای در جهتِ آشتی با او گردیده و ما را از صدمات و دشمنی آینده از جانبِ او محافظت کند.

۳  –  عکس العملِ سوم ما ایمانداران به عیسی مسیح، در مقابل شخصی که به ما آسیب رسانیده است این است که؛ “با او با زبانی خوش و مودب – ولی قاطع و رو راست صحبت کنیم!”

دوست خوبِ من، وقتی ما فروتنانه تصمیم بگیریم، تا آنگونه که در این تعلیم خدمتتان معرفی نمودم، با اشخاصی که ما را آسیب می‌‌رسانند برخورد کنیم، روح القدس ما را کمک می‌‌کند.

برخوردِ خداپسندانهٔ ما با دیگران، موجب این می‌‌گردد تا خدا بتواند در قلب آنها جا باز کند.

تا کسانی که زمانی قصدِ آسیب رسانیدن به ما را داشته اند، محبتِ خدا را چشیده و تشنهٔ داشتنِ رابطه‌ای شخصی با او بشوند.

خداوند همیشه فروتنی ما را از خود – در جهتِ بخششِ دیگران برکت و پاداش خواهد داد.

از روح القدس بخواهید تا به شما کمک کند و در همین لحظه، برای آن شخص یا اشخاصی که به شما آسیب رسانیده اند از صمیمِ قلب دعا‌ کنید.

در اینصورت خودتان را از اسارتِ رنج، تلخی و دوستی‌های ناپایدار آزاد خواهید نمود.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری