عزیزان، خداوند هرگز چیزی را به ما نمی دهد تا آن را فقط برای خودمان حفظ کنیم.

اگر حکمت است، اگر درکِ صحیح از تعالیم کلام خداست، یا هر عطیهٔ دیگری که وی بنا بر دانش الهی خود به ما عطا فرموده است، او ما را تشویق به شریک نمودن با دیگران می‌‌فرماید.

دوستان، خداوندِ ما عیسی مسیح در انجیل متی ۲۸: ۱۹ – ۲۰ به ما امر فرموده ‌است:   ۱۹ پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید   ۲۰ و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته‌‌ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا اتقضای عالم با شما هستم‌‌.» آمین!

عیسی مسیح همچنین قبل از صعود خود به آسمان به شاگردان خود فرمود:   ۸ اما وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده‌ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود‌‌.»

اعمال رسولان ۱: ۸

بله عزیزان، عیسی مسیح به طور بسیار قاطع و روشن، به شاگردان خود فهمانید که آنها نباید حقایق یاد گرفتهٔ خود را از او، تنها برای خودشان حفظ کنند.

عیسی مسیح به شاگردان خود امر فرمود تا هر آنچه را که آنها از استاد – خداوند و منجی خود دیده و یاد گرفته بودند، با دیگران در میان گذارند.

پولس رسول هم به شاگرد خود تیموتائوس پند داد تا حقایقِ آموختهٔ خود را از وی و کلام خدا به دیگران نیز بیاموزد تا آنها هم آن تعالیم آموخته شده را به دیگران منتقل کنند  .دوم تیموتائوس ۲ : ۲

۲ و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده‌ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند‌. آمین!

پولس رسول همچنین در ۲قرنتیان ۵: ۲۰ ما ایمانداران به عیسی مسیح را “سفیران خداوند” معرفی می‌‌کند.

۲۰ پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیلۀ ما شما را می‌خواند‌. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم: با خدا مصالحه کنید‌. آمین!

عزیزان، تنها وظیفهٔ یک سفیر، بازگو نمودنِ خط مشی و تصمیماتِ فرستادگان وی به مردم کشوری است که بدانجا برای این خدمت ارسال گردیده است.

دقت بفرمأیید.

تمامی ما ایمانداران به عیسی مسیح، در قبال کاری که او برای بخششِ گناهانمان و دریافتِ حیاتِ ابدی بر روی صلیب جلجتا انجام داد، به او مدیون هستیم!

ما وظیفه اخلاقی داریم، تا شخصیّتِ راستینِ عیسی مسیح و حقایق تعالیم او را، به تمامی مردم جهان اعلان نمأییم.

دوست من، ما همواره در حال پیام رسانی به انسان‌های اطرافمان هستیم – چه زمانی که صحبت می‌‌کنیم و چه زمانی که صحبت نمی کنیم.

ما همواره در حال پیام رسانی به انسان‌های اطرافمان هستیم – چه با اعمالی که انجام می‌‌دهیم و چه با اعمالی که انجام نمی دهیم.

بنا بر این، می‌‌بایستی حقیقتا و با وجدانی پاک، واکنش‌های خودمان را در قبالِ آموخته‌های خود از کلام خدا – شخصیّتِ راستین عیسی مسیح – کاری که او برای ما انجام داده و کاری که در حال انجام دادن است را سنجیده و ارزش یابی کنیم.

آیا ما حقیقتا آموخته‌های خود از کلام خدا را، در زندگی روزانه مان به کار می‌‌بریم؟

آیا وقتی حقیقتی را در کلام خدا می‌‌آموزیم، خودمان را با آن حقیقت مطابقت می‌‌دهیم؟

آیا ما در حال شبیه مسیح شدن هستیم؟

آیا ما از موقعیت هایی که خداوند برای معرفی او به دیگران به ما می‌‌دهد به خوبی استفاده می‌‌کنیم؟

چه عاملی مانع یادگیری من از حقیقتِ کلام خدا – شناختِ صحیح از عیسی مسیح – زندگی در راستای خواستهٔ او و انتقال آموخته‌هایم از او و کلام خدا به دیگران، در زندگی من وجود دارد؟

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری