دوست من، آیا می‌‌دانید شما کی هستید؟ شاید این سوال من به نظر شما کمی عجیب می‌‌آید، اما حقیقت این است که بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح، هویّتِ واقعی خودشان را نشناخته اند.

در نتیجه – این عزیزان برای زیستنِ یک زندگی خداپسندانه در کشمکش دائم بسر برده و سر در نمی آورند که چرا آنها همواره احساسِ شکست می‌‌کنند و حتی شاید از زندگی خود نیز رضایتی ندارند.

این عزیزانی که هویتِ واقعی خود را – بعد از ایمانشان به عیسی مسیح بدرستی ناشناخته اند، خود را در مقابلِ وسوسه‌های مرسومِ این دنیا و عاداتِ گناه آلودی که همه جا ما را احاطه نموده اند، ضعیف پنداشته و تصور می‌‌کنند که پیروزی آنها بر وسوسه و گناه، امکان پذیر نمی باشد.

اگر این طریق اندیشهٔ اشتباه در آنها ادامه پیدا کند، پس از مدتی ممکن است این شّک در آنها بوجود آید که، “آیا من نجات را دریافت نموده و حال در ارادهٔ خدا زندگی می‌‌کنم؟”

دوست گرامی من، ریشهٔ اصلی این مشکل که بسیاری با آن در چالش هستند، در این است که؛ “آنها نیاموخته اند که هویّتِ واقعی‌شان در ایمانشان به عیسی مسیح چیست!”

بنا بر این، برای حّل این مشکل – برای این که من و شما هم در دام این افکار و احساساتِ غلط و نابود کننده اسیر نشویم – برای این که ماهیتِ واقعی خودمان را به عنوان ایماندار به عیسی مسیح بدرستی بشناسیم، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم به کلام خدا مراجعه نموده و ماهیت واقعی خودمان را از دیدگاه کلام خداوند بشناسیم.

در درجهٔ اول، باید این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشیم که، تجربهٔ نجاتمان، یعنی آمرزشِ گناهانمان در ایمانمان به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند و دریافت حیاتِ ابدی دربهشت در نزد او، تجربه‌ای است شگفت انگیز – اگر چه ما در هر لحظه، احساس خاصی در قبالِ این موهبت بی‌ مانندِ دریافت نموده از خداوند در خود نداشته باشیم.

عزیزان، ما بعد از ایمان به عیسی مسیح، از نظرِ روحانی، دیگر آن شخصی که قبلاً بودیم، نخواهیم بود.

ما نجات یافته ایم و این نجات را هرگز از دست نخواهیم داد!

کلام خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ این مهم را چنین بیان می‌‌فرماید:   ۱۷ پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای است؛ چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. آمین!

این تولدِ تازه، این حیاتِ نو، این مبدل به شخصی جدید شدنِ ما بعد از ایمانمان به عیسی مسیح، معنا و مفاهیمی هستند برای توصیفِ ماهیتِ واقعی ما، که در سراسرِکلام خدا در قسمتِ عهد جدید، مطالعه می‌‌کنیم.

توجه بفرمأیید.

تولدِ دوباره – به معنای باز سازی و یا تعمیر و اصلاحِ شخصیّتِ ما در ایمانمان به عیسی مسیح نیست!

خداوند، سعی در بهتر سازی ما ندارد!

خداوند، سعی در تعمیر و ترمیم ما نیز ندارد!

خداوند نمی خواهد که ما نسبت به قبل از ایمانمان به عیسی مسیح کمی بهتر شویم!

بلکه خداوند در تولدِ نو، ما را از نظرِ روحانی کاملاً عوض نموده و مبدل به شخصی جدیدی که خود منظور داشته است می‌‌گرداند.

عزیزان، آن ذاتِ گناه آلودی که ما با آن بدنیا آمده ایم، هرگز تغییر پذیر نیست، و قابل تعمیر و ترمیم نیز نمی باشد!

ما در ایمانمان به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند، فیض او را دریافت نموده، و به سببِ این فیض، ذات نو بی‌ گناهی نیز از وی دریافت می‌‌کنیم.  کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۶

۱۲ پس شما که برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید‌.   ۱۳ متحمل یکدیگر شوید‌. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید‌.   ۱۴ به همۀ اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند‌.   ۱۵ آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید‌.   ۱۶ اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پُری آن سرتاسر وجود شما را فرا گیرد‌. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید‌. آمین!

بنابر این چه چیز در مورد ما از نو بوجود آمده؟

به طور آشکار، بدنِ فیزیکی ما نیست.

هر ساله ما مسن تر می‌‌شویم و اثراتِ کهنسالی جسمی، هر ساله خودشان را در بدن فیزیکی ما به نمایش می‌‌گذارند.

عزیزان، خداوند و منجی ما عیسی مسیح به نیقودیموس، که یک فریسی جویای شناختِ خدای یگانهٔ راستین بود فرمود:

۳ عیسی پاسخ داد: «یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند‌‌.» آمین!

انجیل یوحنا ۳: ۳

عیسی مسیح این فرمایش خود را در آیهٔ ششم توضیح داد که “این تولد نو، تولدی است روحانی و نه جسمی فیزیکی.”

۶ آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است‌. آمین!

انجیل یوحنا ۳: ۶

عزیزان، همگی ما، تا قبل از ایمانمان به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی، از نظر فیزیکی زنده ولی از نظر روحانی مرده بودیم!

ما در موقعیتِ مرده در گناهانِ خود – به هیچ وجه قادر به داشتنِ رابطه با خدای قدوس و همچنین نجاتِ خودمان نمی بودیم!

این مشکلِ گناه بشریت، از انسانِ اولیه یعنی همان آدم بوجود آمد.

وقتی آدم، همان انسانِ اولیهٔ خلق شده توسطِ خداوند – از امر وی سر پیچی نموده و گناه کرد، گناه او به تمامی انسانها به ارث رسید.

پس از آدم، تمامی انسانهای تولد یافته بعد از وی – وارث گناهِ او شده – و مجازاتِ آن گناه که مرگ و دوری از خداوند بود.   رومیان ۵: ۱۲

۱۲ گناه به وسیلۀ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد‌. در نتیجه، چون همه گناه کردند مرگ همه را در بر گرفت‌. آمین!

تنها راه چاره برای این شرایطِ هولناک بشر، “تولدِ دوباره ی‌‌ روحانی او می‌‌بوده و هست!”

این درست همان تولدی است که ما در ایمانِ خود به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، از وی دریافت می‌‌داریم.

بله  – ما در ایمانمان به عیسی مسیح، از نظرِ روحانی از نو متولد گردیده – گناهانمان آمرزیده شده – با خدا آشتی نموده – به عضویتِ خانوادهٔ الهی او برگزیده شده – حیاتِ ابدی از وی دریافت نموده و با او در بهشت زنده خواهیم بود!

عزیزان، ما توسط روح القدس – روحِ مقدّسِ خداوند تولد روحانی دوباره را بدست می‌‌آوریم.

بعد از نجات، روح القدس “همواره” تا آخرین لحظه‌ زندگیمان، با ما خواهد بود.

دیگر آن طبیعت و ذاتِ گناه آلود اولیهٔ ما که با آن بدنیا آمده بودیم، با مسیح مصلوب شده و قدرتِ مرگ و تسلطِ گناه، توسط روح القدس شکسته می‌‌شود  .رومیان ۶: ۶

۶ این را می‌دانیم که: آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم، آمین!

ما دیگر اسیر و برده ی‌‌ گناه نخواهیم بود؛ “چرا که روح القدس ما را قادر به پیروزی بر گناه و زیستن در ارادهٔ مقدس خداوند خواهد گردانید.”

بعد از نجات، ما از نظر روحانی مبدل به شخصِ جدیدی می‌‌شویم.  افسسیان ۴: ۲۴

۲۴ و شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید‌. آمین!

در اینجا باید به یک سوال پاسخ دهیم.

سوال این است که؛ خوب، مشکل ما با گناه چه می‌‌شود؟

به عبارتی دیگر، چرا هنوز ما گاهی با گناه در کشمکش قرار می‌‌گیریم؟

عزیزان، اگر چه بعد از لحظه‌ نجات، ما حیاتِ ابدی روحانیِ جدیدی را دریافت می‌‌کنیم، ولی بدن‌های فیزیکی ما، هنوز در موقعیتِ گناهکار قبلی خود باقی می‌‌ماند.

پولس رسول این مهم را در رومیان ۷: ۱۸ چنین شرح می‌‌دهد:

۱۸ می‌دانم که در من یعنی در طبیعت نفسانی من جایی برای نیکویی نیست زیرا اگر چه میل به نیکی کردن در من هست ولی قدرت انجام آن را ندارم‌. آمین!

پولس رسول همچنین برای این کشمکش بین جسمِ فیزیکی گناهکارِ قدیمی مانده با ما، و خواستِ فکری جدیدمان می‌‌فرماید:   ۲۲ باطنأ از شریعت خدا لذت می‌برم،   ۲۳ ولی می‌بینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من می‌جنگند و مرا اسیر فرمان گناه می‌سازد یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است‌. آمین!

رومیان ۷: ۲۲ – ۲۳

سوال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم این است که؛ “بنابر این، چگونه بر گناه غلبه کنیم و مطابق و شایستهٔ موقعیتِ جدیدمان در ایمانمان به عیسی مسیح، خداپسندانه زندگی کنیم؟”

عزیزان، پیروزی ما بر گناه، توسطِ نو سازی فکرمان آغاز می‌‌گردد!

پولس رسول در افسسیان ۴: ۲۲ – ۲۴ می‌‌فرماید:   ۲۲ شما باید از آن زندگی‌ای که در گذشته داشتید، دست بکشید و آن آدمی که در پیش بودید از خود دور سازید، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است‌.   ۲۳ دل و ذهن شما باید کاملا نو شود   ۲۴ و شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید‌. آمین!

توجه بفرمأیید.

ما فکرمان را نو نمی کنیم تا شخصی نو شویم، بلکه ما فکرمان را نو می‌‌کنیم چرا که روح القدس ما را نو ساخته است!

عزیزان، مبدل به خلقتی تازه شدنِ ما، در لحظه‌ ی‌‌ ایمانمان به عیسی مسیح حاصل می‌‌گردد.

در حالی که، نو سازی افکارمان، در طی مرحلهٔ تقدیسِ ما به تدریج صورت می‌‌گیرد.

افکار ما یکشبه کاملاً نو نمی شوند.

تقدیسِ ما هم یکشبه حاصل نمی گردد.

مرحلهٔ تقدیس ما، که همان دوری از هر گناه و شبیه عیسی مسیح شدن می‌‌باشد، تا روزی که زنده هستیم ادامه خواهد داشت.

برای پیشرفت در مرحلهٔ تقدیس، باید دست در دستِ روح القدس، فروتنانه هر روز با او زندگی کنیم.

ما باید خود را نسبت به گناه مرده انگاریم.

پولس در کولسیان ۳: ۵ – ۱۰ می‌‌فرماید:   ۵ بنابراین تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوی و هوس، شهوت و طمع را (که یک نوع بت پرستی است) در خود نابود سازید‌.   ۶ به سبب این اعمال است که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می‌شوند‌.   ۷ زمانی که شما در آن وضع زندگی می‌کردید اعمال شما نیز مانند دیگران بود‌.   ۸ اکنون شما همچنین باید خشم، غیظ و بد خواهی را از دلهایتان و اهانت و حرف‌های زشت را از لبهای خود بطور کلی دور سازید‌.   ۹ دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده‌اید‌.   ۱۰ و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع کرده‌اید انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می‌آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد‌. آمین!

بله در عوض ما باید پارسأیی عیسی مسیح را پوشیده و به خواسته‌های جسمی خود اجازهٔ کنترل نمودنمان را ندهیم.

۱۴ خود را باعیسی مسیح، خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید‌.

رومیان ۱۳: ۱۴

ما باید دیگر خود را خلقتی جدید دانسته و پذیرفته و اطمینان داشته باشیم که؛ نیکو کاری و پارسأیی عیسی مسیح ما را کاملاً در بر گرفته است.

حال روح القدس، ثمرات خود را، برای جلال خداوند عیسی مسیح، در و توسط ما پرورش داده و به نمایش می‌‌گذارد.

۲۲ اما ثمراتی که روح‌القدس به بار می‌آورد: محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری،   ۲۳ فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد وجود ندارد آمین!

غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳

عزیزان، به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح، این وظیفه ماست تا به روح القدس اجازه دهیم، توسطِ کلام خدا، هر روزه ما را عوض نموده و شبیه عیسی مسیح بگرداند.

هر گاه ما کلام خدا را مطالعه می‌‌کنیم، افکار ما با افکار او مطابقت می‌‌یابد و روح ما قوتی تازه برای اطاعت از اوامر الهی او دریافت می‌‌دارد.

دوست عزیز من، در دنیأیی که از هر سوی دارد به ما فشار می‌‌آورد تا ما را از خداوند و خواست مقدسِ او دور نماید، بیأیید تا به کلام او چسبیده و آن را سر مشقِ هر روزه‌ زندگی خود قرار دهیم.

بیأیید تا فروتنانه دست در دستِ روح القدس، با برخورداری از هدایت و یاری الهی او، پیروزمندانه و شاد در ارادهٔ خداوندمان زندگی کنیم.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما!

کوروش باقری