Warning: Error while sending QUERY packet. PID=14913 in /home/radioaramesh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2056

انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۷

۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان کیست‌‌؟»   ۱۴ آنها جواب دادند: «بعضی‌ها می‌گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می‌گویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است»   ۱۵ عیسی پرسید: «شما مرا کی می‌دانید‌‌؟»   ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی‌‌.»   ۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است‌. آمین!

عزیزان اگر از شما سوال شود که؛ “عیسی مسیح کیست”، چه جوابی خواهید داد؟

شایسته است تا هر ایماندارِ به عیسی مسیح، او را به طور صحیح و کامل بشناسد و همچنین قادر باشد تا عیسی مسیح را به دیگران نیز بشناساند!

بسیاری در شناختِ صحیح و کامل از عیسی مسیح قاصر مانده، و به این دلیل، خود را قادر و شایستهٔ معرفیِ عیسی مسیح به دیگران نیز نمی دانند.

از آنجأیی که در دنیای امروزهٔ ما، هر گروهی برای خود شناختی خود ساخته از عیسی مسیح دارند، این بر عهدهٔ ما ایمانداران اوست که شخصیّتِ حقیقی وی را به دیگران بشناسانیم.

بهترین منبعِ موثق و کامل برای شناختِ صحیح از عیسی مسیح، “کلام خداست”!

به اتفاق به کلام خدا مراجعه می‌‌کنیم تا شخصیّتِ راستینِ عیسی مسیح را شناخته و همچنین قادر به معرفی او به دیگران بشویم.

با مطالعهٔ کلام خدا در انجیل متی فصل شانزدهم، در می‌‌یابیم که پس از آن که عیسی مسیح از شاگردانِ خود پرسید، “مردم مرا که می‌‌دانند”، سپس وی از شاگردانِ خود پرسید، “شما مرا که می‌‌دانید؟”انجیل متی ۱۶: ۱۵

در پاسخ به این پرسشِ عیسی مسیح، شمعونِ پطرس از جانب بقیهٔ شاگردان به عیسی جواب داده و گفت، “تویی مسیح، پسر خدای زنده!” (آیهٔ ۱۶(

عزیزان، پطرس با سعی و تلاش محدوده انسانی خودش به این نتیجه نرسیده بود که عیسی مسیح پسر خدای زنده می‌‌باشد.

بلکه خدای پدر این حقیقت را برای وی مکشوف فرموده بود، درست همانگونه که امروزه برای من و شما این حقیقت را مکشوف می‌‌فرماید.

۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است‌. آمین!  (انجیل متی ۱۶: ۱۷(

***************************************************************************

حال سوالی که باید بدان پاسخ دهیم این است که؛ “اهمیتِ شناخت صحیح از عیسی مسیح برای ما چیست؟

در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که، در درجهٔ اول، برای ایمان راستین به عیسی مسیح، باید حتماً از وی شناختِ کامل و صحیحی داشته باشیم!

شناختِ کامل و صحیح از عیسی مسیح و ایمانِ به او به عنوان منجی و خداوند، تاثیراتی را بر روی تمام جوانبِ زندگی ما خواهد داشت که مختصراً به معرفی و شناخت آنها می‌‌پردازم.

۱  –  شناختِ کامل و صحیح از عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند؛ “شخصیّت و خصلت‌های ما را شکل می‌‌دهد!”

پس از آن، ما بطور پیوسته‌ای به شباهتِ شخصیّت و خصلت‌های وی مبدل می‌‌گردیم.

۲  –  شناختِ کامل و صحیح از عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند؛ “ایمان فکری و قلبی ما را شکل می‌‌دهد!”

عزیزان، عیسی مسیح توسطِ روح القدس در ما – در افکارِ ما عمل می‌‌کند – به ما اطمینان از نجاتمان می‌‌دهد – دیدگاه ما را نسبت به خودمان و تمامی این هستی شکل می‌‌دهد و آنها را با افکار و دیدگاه خود موزون می‌‌گرداند.

۳  –  شناختِ کامل و صحیح از عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند؛ “شیوهٔ زندگی ما را شکل می‌‌دهد!”

بر اساسِ کلام خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ که می‌‌فرماید:   ۱۷ کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده است‌. آمین!

بنابر این، بعد از شناختِ صحیح و ایمان به عیسی مسیح، دیگر زندگی گناه آلودِ قبلی مان شایستهٔ ما نخواهد بود.

تمامی جوانبِ زندگی ما، منجمله، دیدگاهها، افکار و شیوهٔ زندگی ما، باید با عیسی مسیح مطابقت یافته و در آن جهت ادامه یابد.

روشِ زندگی جدیدِ ما، بعد از ایمان به عیسی مسیح و دریافتِ حیاتِ نو، باید منعکس کنندهٔ وی به جهان اطرافمان باشد!

۴  –  شناختِ کامل و صحیح از عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند؛ “سر انجام و مقصدِ ابدی ما را تعیین می‌‌کند!”

این اوجِ “دلیلِ ” شناختِ کامل و صحیح ما از عیسی مسیح است و همچنین ایمان ما به وی به عنوان منجی و خداوند.

عزیزان، ما ابدیت را –   یا با عیسی مسیح در بهشت با او خواهیم گذرانید و یا   -در جهنم بودنِ با او بودن.

حق انتخاب مقصدِ ابدیمان کاملاً بستگی به انتخاب امروز ما دارد!

***************************************************************************

دوست من، اگر از شما سوال کنم که، “شما چگونه عیسی مسیح را می‌‌شناسید” پاسختان چیست؟

در این قسمت از مطالعهٔ خود تحتِ عنوان “شناختِ عیسی مسیح”، به آمدن اولیهٔ او به این جهان – به نامهأیی که وی بدانها ملقب است – و همچنین، خصوصیات و خصلت‌های شخصی وی اشاره می‌‌کنم.

۱  –  آمدنِ اولیهٔ عیسی مسیح به این جهان، به شکل انسان:

عزیزان، مژدهٔ تولدِ عیسی مسیح هفتصد سال قبل از بسته شدنِ نطفهٔ او توسطِ روح القدس و تولدش از باکره در شهرِ بیت الحم، نبوت شده بود.

اما در واقع، این زمانی نیست که عیسی مسیح بوجود آمده باشد؛ او از زمانی بسیار قدیمی تر از آن نیز بوده.

هیچ زمانی نبوده که عیسی مسیح نبوده باشد  !او همیشه بوده!

در کلام خدا در پیدایش ۱: ۲۶ می‌‌خوانیم که:   ۲۶ پس از آن خدا فرمود: «اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و بر تمام زمین حکومت کنند.» آمین!

عزیزان، این آیه، نقشِ سه شخصیتِ تثلیث را توضیح می‌‌دهد.

بشر –  به شباهتِ خدای پدر – خدای پسر (عیسی مسیح) و خدای روح القدس خلق گردید.

نتیجه می‌‌گیریم که، آمدنِ عیسی مسیح به این جهان به شکلِ انسان، منحصر بفرد است و به هیچ انسانِ معمولی دیگری شباهت ندارد.

۲  –  نامهای عیسی مسیح:

کلام خدا با نام‌های متعددی عیسی مسیح را به ما معرفی می‌‌کند.

شاه شاهان، ربّ الارباب، پادشاهِ آرامش، نجات دهنده، خدا با ما و مشاور بسیار خوب، نمونه هایی از القابِ عیسی مسیح می‌‌باشند.

از آنجأیی که هر کدام از این القاب برای معرفی عیسی مسیح، در خود معنأیی شگرف و عمیق دارند، شایسته است تا به دقت، معنای هر کدام از آنها را بشناسیم.

۳  –  خصلت‌های خاصِ عیسی مسیح

الف) اولوهیتِ عیسی مسیح

عزیزان، یگانه پسر خدا عیسی مسیح، اگر چه در بدنی صد در صد انسانی-   و به شکلِ انسان به این جهان آمد، اما او در عینِ حال صد در صد خدا نیز بود!

اگر چه عیسی مسیح در مواقعی نمایش و کاربردِ خصوصیاتِ خدأیی خود را محدود نمود، اما وی در همه حال، دانای مطلق – قادرِ مطلق و همیشه در همه جا حاضر بود.

ب) عیسی مسیح صد در صد انسان بود:

آری عزیزان، عیسی مسیح اگر چه صد در صد خدا بود – او در عینِ حال انسانِ بی‌ گناهی بود که به این جهان آمد تا خدای پدر را به ما نشان داده – و به جای ما – جانِ خود را داوطلبانه – برای بخشش گناهان مان-  یکبار برای همیشه بپردازد.

ج) عیسی مسیح انسانِ پر محبتی بود:

او نهایتِ محبتِ راستین خود برای انسان گناهکارِ از خدا جدا مانده را در سراسر زندگی خود و نهایتاً با اهدای داوطلابانهٔ جانش ثابت نمود.

*****************************************************************

عیسی مسیح چگونه خود را معرفی می‌‌کند؟

۱  –  شبانِ نیکو  –  انجیل یوحنا ۱۰: ۱۱

۱۱ من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. آمین!

عیسی مسیح همچون شبانی نیکو ما را دوست دارد، از ما مراقبت می‌‌کند و برای نیاز‌هایمان فراهم می‌‌فرماید.

۲  –  نانِ حیات  –  انجیل یوحنا ۶: ۳۵

۳۵ عیسی به آنها گفت: «من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید‌. آمین!

عیسی مسیح ما را خوراکِ روحانی می‌‌دهد تا قادر گردیم تا هر روزه بیشتر و بیشتر شبیه او شده و همچنین بتوانیم در ارادهٔ او زندگی کنیم.

۳  –  تاک  –  انجیل یوحنا ۱۵: ۵

۵ «من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید‌. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می‌آورد چون شما نمی‌توانید جدا از من کاری انجام دهید‌. آمین!

ما شاخه هستیم و عیسی مسیح تاک.

همانگونه که صمغِ منشا گرفته از تاک، برای ادامهٔ حیات و بوجود آوردنِ میوه، در شاخه‌های آن جریان دارد، همینطور زندگی عیسی مسیح توسطِ روح القدس در ما جریان دارد.

۴  –  راه و راستی  –  انجیل یوحنا ۱۴: ۶

۶ عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی‌آید‌. آمین!

با این توصیفات، دیگر جای هیچ شکی باقی نمی ماند که؛ “تنها راه دریافتِ حیاتِ ابدی، ایمان به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند می‌‌باشد!”

***************************************************************************

زندگی استثنأیی عیسی مسیح:

عزیزان، اگر چه عیسی مسیح هیچ کتابی را به نگارش در نیاورد، اما کلام خدا تماماً در مورد وی نوشته شده است.

اگر چه عیسی مسیح هیچ سرود و شعری نسرأیید و ننوشت، اما سرودها و شعر‌های بیشماری در وصف و پرستش وی به نگارش در آمده است.

اگر چه عیسی مسیح هیچ ساختمانی نساخت، اما او قول داد تا محلی برای اقامتِ ما در بهشت مهیا می‌‌کند.

۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید‌. آمین!   انجیل یوحنا ۱۴: ۳

اگر چه عیسی مسیح مدارکِ علم پزشکی نداشت، ولی او انسانهای بسیاری را از انواعِ امراض جسمی و روحی شفا بخشید.

اگر چه عیسی مسیح از نظر جغرافیأیی از محلِ سکونتِ خود دور نشد، ولی شخصیت، اعمال و تعالیمِ وی، تمامی جهان را تحتِ تاثیر قرار داده است.

اگر چه عیسی مسیح سرباز یا جنگجو نبود، اما وی امپرطوری‌ها را به زانو در آورد.

زندگی عیسی مسیح سراسر محبت، کمک به نیازمندان، بخشش و رحمت بود.

عیسی مسیح در آخرین روز‌های زمینی خود در سفرش به اورشلیم، توقف نمود تا فقیر کوری را که از او کمک خواسته بود شفا دهد.

شفای بارتیماؤس نابینا

۴۶ آنها به شهر اریحا رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون می‌رفت، یک گدای نابینا به نام بارتیماؤس پسر تیماؤس در کنار راه نشسته بود‌.   ۴۷ وقتی شنید که عیسای ناصری است شروع به فریاد کرد و گفت: «ای عیسی، پسر داود، بر من رحم کن‌‌.»   ۴۸ عده زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود‌. ولی او هر چه بلندتر فریاد می‌کرد «ای پسر داود، بر من رحم کن».   ۴۹ عیسی ایستاد و فرمود: «به او بگویید اینجا بیاید‌‌.» آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند: «خوشحال باش، بلند شو، تو را می‌خواهد»   ۵۰ بارتیماؤس فوراً ردای خود را به کناری انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد‌.   ۵۱ عیسی به او فرمود: «چه می‌خواهی برایت بکنم‌؟» آن کور عرض کرد: «ای استاد، می‌خواهم بار دیگر بینا شوم».   ۵۲ عیسی به او فرمود: «برو، ایمانت تو را شفا داده است‌‌.» او فوراً بینایی خود را باز یافت و به دنبال عیسی به راه افتاد‌. آمین!

انجیل مرقس ۱۰: ۴۶ – ۵۲

به همانگونه، امروزه عیسی مسیح به ندای درخواست‌های ما از او گوش فرا می‌‌دهد.

هیچ مشکلی برای او آنقدر بزرگ نیست که قابل حّل نباشد.

هیچ کمبودی برای او آنقدر عظیم نیست که وی قادر به فراهم نمودنِ آن نباشد.

عیسی مسیح همیشه به دعا‌‌های ما گوش فرا میدهد.

براستی که هیچ کس شبیه عیسی مسیح نیست!

هیرودیس پادشاه نتوانست او را بکشد.

شیطان نتوانست او را بدام اندازد.

مرگ نتوانست او را نابود کند.

قبر نتوانست او را در خود محبوس نگاه دارد.

اما چرا ما گاهی سکوت می‌‌کنیم؟

چرا ما آنچنان که باید و شاید، آنچنان که شایستهٔ اوست، عیسی مسیح را به جهانیان معرفی نمی کنیم؟

عزیزان، هر چه مردمِ بیشتری بی‌ ایمانی و بی‌ اطلاعی خود را از این که، عیسی مسیح کیست اعلان کنند، در مقابل، ما ایمانداران به او باید بیشتر در جهتِ معرفی او به دیگران کشا باشیم.

چرا که کلام خدا در اعمالِ رسولان ۴: ۱۲ می‌‌فرماید:   ۱۲ در هیچ کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم‌‌.» آمین!

***************************************************************************

ماموریتِ عیسی مسیح از آمدن به شکلِ انسان به این جهان چه بود؟

عزیزان، عیسی مسیح به دلایل متفاوتی به شکل انسان به این جهان آمد.

۱  –  او آمد؛ “تا خدای پدر را بر ما مکشوف فرماید.”

۲  –  او آمد؛ “تا جان خود را داوطلبانه – برای پرداخت تاوانِ تمامی گناهان بشر، یکبار برای همیشه هدیه نماید.”

۳  –  او آمد؛ “تا بر مرگ غلبه نموده و از آن قیام نماید.”

ایماندارانِ عیسی مسیح، خدای زنده را خدمت و پرستش می‌‌کنند و نه خدأیی مرده و در قبر مانده را.

۴  –  عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمد؛ “تا حقیقت را به ما شناسانیده، کلیسای خود را بنا نهاده و به ما اطمینان دهد که ما هم بعد از مرگ جسمانیمان، حیاتِ ابدی را خواهیم زیست.”

***************************************************************************

 

واکنشِ ما نسبت به عیسی مسیح

عزیزان، امیدوارم حال که به پایانِ این مطالعه تحتِ عنوان، “شناخته عیسی مسیح” نزدیک می‌‌شویم، از وی شناخت کامل و صحیحی حاصل نموده باشید.

بنابر این، شایسته است تا واکنشِ خودمان را نسبت به او بشناسیم.

۱  –  اولین واکنشِ ما بعد از شناختِ کامل و صحیح از عیسی مسیح، “اعتماد و ایمان به او به عنوان منجی و خداوند می‌‌باشد!”

۲  –  دوّمین واکنشِ ما بعد از شناختِ کامل و صحیح از عیسی مسیح، “این است که، زندگی‌های خودمان را کاملاً به او تسلیم کنیم!”

۳  –  سومین واکنشِ ما بعد از شناختِ ِ کامل و صحیح از عیسی مسیح، “این است که در ارادهٔ او زیسته و وی را خدمت نمأییم!”

۴  –  چهارمین واکنشِ ما بعد از شناختِ کامل و صحیح از عیسی مسیح، “این است که وی را به دیگران معرفی کنیم!”

***************************************************************************

سخنان پایانی:

دوست عزیز من، آیا شما براحتی قادر و مایل به معرفی عیسی مسیح به دیگران هستید؟

اگر نه – چه چیز مانع می‌‌شود تا شما نتوانید او را به دیگران معرفی کنید؟

اطمینان و اعتماد به نفس شما در موردِ ، “اطلاعاتتان در موردِ شخصیّت و عملکرد عیسی مسیح” و “اعلان آن به روشنی و با اطمینانِ خاطر به دیگران” در چه حد است؟

مطالعهٔ منظمِ کلام خدا، زندگی هر روزه با روح القدس، تسلیم کاملِ زندگی خود به عیسی مسیح، به ما کمک می‌‌کنند تا نه تنها خودمان وی را به طور کامل و صحیح بشناسیم، بلکه تا قادر به معرفی او به دیگران نیز بشویم.

تمامی انسانها نیازمندِ شناخت کامل و صحیح  از عیسی مسیح هستند!

بر عهدهٔ ماست که این خداوندِ فیض، رحمت و محبت را به همگان معرفی کنیم.

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما.

کوروش باقری