عزیزان، خداوندِ مهربان، با روح مقدسِ خود، ما را در صورتِ فروتن شدن – و داشتنِ رابطه‌ای قلبی و شخصی با او، در زیستنِ یک زندگی پاک، حتماً کمک می‌‌کنه.

خداوند، توسطِ روح مقدسِ خود، بر تمامی این دنیا، و هر چه که در اون هست، و هر اتفاقی که در اون بوقوع می‌‌پیونده، نظارت و کنترلِ دقیق داره.

زندگی‌های من و شما هم از این واقعیت مستثنا نیستند!

خداوندِ قادرِ مطلقِ ما، با روح پاک، مهربان و مقدسش، از وجود تک‌ تکِ ما – و هر چی‌ که در زندگیمون میگذره، در هر کجای این دنیای بزرگ که باشیم، کاملاً آگاهه.

خداوند همینطور، با دانش خدأیی خویش، که فوقِ تصور و درکِ محدودِ انسانی ماست، از چیز‌های نا دیدنی این هستی نیز کاملاً آگاهه.

در اینجا، منظورم از چیز‌های نا دیدنی، احساساتمان هستند.

آری عزیزان، خداوند، با حکمتِ الهی‌ای که فقط شایستهٔ اوست، از تمامی حالاتِ روحی و روانی ما که، با چشم انسانی قابلِ دیدن نیستند نیز آگاهه.

خداوند همینطور، از تمامی ضعف‌ها – خواست‌ها – امیال و تصمیماتِ ما هم کاملاً آگاهه.

خواست‌ها و امیالی که به طور مستقیم، در تصمیم گیری‌های روزانهٔ زندگی هر کدام از ما، تاثیر دارند.

نتیجهٔ خواست ها، امیال و تصمیماتِ شخصی ما، زندگی ما را شکل میدند –  اما ببینیم چطور؟

خوب، طبیعتا اگر در طی هر روز، توجه و تلاشِ ما به دنبالِ چیز‌های منفی و گناه آلود باشه، از یک زندگی منفی و گناه آلودی هم برخوردار خواهیم شد.

و بر عکس، اگه خواست ها، امیال و تصمیماتِ شخصی هر روز خودمون را، در آن محدوده و چارچوبی که، رضایت و خرسندی خداوند را جلب می‌‌کنند دنبال کنیم، نتیجتا از یک زندگی پاک نیز برخوردار خواهیم شد.

عزیزان، قبل از ادامهٔ صحبت، مایلم تا نکتهٔ مهمی را یادآور بشم، و آن نکته اینه که؛ “تمامی ما انسانها، مخلوقِ یک خداوندِ قادرِ مطلقِ مهربان هستیم!”

خدأیی که همهٔ انسانها را – با تمامی وجودش دوست داره!

خدأیی که عادل، عاری از هر خطا و گناه و کاملاً قدوسه!

از این جهت، خواست و انتظارِ او از ما نیز، عدالت، پاکی، بی‌ گناهی و قدوسیت می‌‌باشه.

ولی متاسفانه به هر دلیل، ما خواست و انتظارِ خداوند از خود را به جا نیاورده ایم.

ما با سر پیچی از اوامر خدای قدوس، گناه کرده ایم و به این دلیل، از اوجدا هستیم.

عزیزان، باید این حقیقت را بپذیریم که، خداوند قدوسه و ما گناهکار.

گناهانِ ما، قلبِ خدا را میشکنه.

اما کرامت و لطفِ خداوند در حقِ ما بی‌ اندازست.

به حدی که، او خود – در نهایتِ محبت و فیض برای ما انسانهای گناهکار، فروتنانه با هدفِ داشتنِ یک رابطهٔ شخصی و صمیمانه با هر کدام از ما – به شکل انسان به این جهان آمد.

آری عزیزان، خداوند به خاطرهِ محبتش برای ما، سعی بر این داره که با کمکِ روح مقدسش، یعنی همان روح القدس، به ما کمک کنه، تا از یک زندگی شاد، پاک و مقدسی برخوردار باشیم.

ما نمونه‌ای بارز از فروتنی خداوند و محبتِ او برایمان را در کلامش، کتابِ مکاشفه فصل سه‌ آیهٔ بیست مطالعه می‌‌کنیم.

۲۰ «اکنون در مقابل در ایستاده، در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد، و او نیز با من. آمین!

عزیزان، پدرِ آسمانی ما، که خالقِ ما واین جهان است، موجودی تخیلی و غیر قابل دسترس نیست.

خداوند به خاطرِ محبتِ بی‌ حدی که برای من و شما   – همیشه  داشته و داره، کمی بیش از دو هزار سال پیش، در بدنِ عیسی مسیح به این کرهٔ خاکی زمین آمد و در میانِ ما انسانهای گناهکار زندگی کرد.

سپس او، برای پرداختِ تاوانِ تمامی گناهان بشر یکبار برای همیشه، جان خود را دوطلبانه بر روی صلیبِ جلجتا هدیه داد.

عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما انسانهای گناهکار مرد!

بعد از مرگش بر روی صلیب، عیسی مسیح را در قبری دفن نمودند.

اما چون اولوهیتِ الهی داشت، ٔبر مرگ غلبه نمود و از مردگان قیام فرمود.

مدتی بعد، در حالی که شاگردانش در کنارش بودند، عیسی مسیح به آسمان صعود فرمود.

مدتی بعد، همان گونه که عیسی مسیح به شاگردنش قول داده بود، خدای روح القدس به این جهان آمد.

۲۶ ولی وقتی پدر «تسلی بخش» را به جای من فرستاد، منظورم همان روح‌القدس است، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد؛ درضمن هر چه من به شما گفته‌ام، به یادتان خواهد آورد.  آمین!  انجیل یوحنا ۱۴: ۲۶

حال روح القدس، با تمامی ایماندارانِ به عیسی مسیح است تا آنها را در مصیبت‌هایشان تسلی بدهد.

روح القدس همچنین هادی، محافظ و مدد کارِ هر ایماندارِ به عیسی مسیح است.

عزیزان، اگه شما حقیقتا و قلبا به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان آورده اید، حال روح القدس در شما زندگی میکنه.

او همیشه، در همه جا و تا پایان عمرتون بر روی این کره‌ خاکی با شما خواهد بود.

روح القدس اکنون شما را به یک دوستی صمیمانه و دأیمی با خود دعوت می‌‌کنه.

دوت من، در مکاشفه ۳: ۲۰ خداوند در نهایتِ صمیمیت به هر کدوم از ما می‌‌گه‌، من بر در قلبت ایستادم، درِ قلب تو از داخل – توسطِ خودت باز میشه.

اگه درِ قلب را باز کنی، من داخل اون میشم.

دقت فرمودید چه خداوندِ عالی داریم!

خدای ما، اگر چه قادر مطلقه و انجامِ هیچ کاری براش غیر ممکن و حتی سخت هم نیست، اما اون هرگز به خودش اجازهٔ ورود به قلبمون را بدون دعوتِ ما از او نمی دٔه.

خداوند فقط زمانی به قلب ما وارد میشه که؛ ما  -با امید، ایمان و رضایت، او را دعوتِ به دخول کنیم!

و بعد خداوند چه دلنشین ادامه می‌‌دٔه و میگه؛ با او – (یعنی هر کس که روحِ او را به قلبش دعوت کرده)، دوستی دأیمی بر قرار خواهم کرد و او نیز با من. آمین!

دوستِ من، آیا این فرمایش خداوند قلب شما را لمس کرده؟

اگه مایلید تا روح او را که بر درِ قلبتون منتظر ایستاده، به قلبتون راه بدید و با او دوستی صمیمی و ابدی داشته باشید، میتونید به سادگی به او بگید:

خدای قدوس و پاک، من به تو نیازمندم – من با ایمان، تو را به قلب خودم دعوت می‌‌کنم – خواهش می‌‌کنم به زندگی من بیا و کنترلِ کاملِ آن را در دست‌های پر قدرتِ خودت بگیر.

من ایمان دارم که تو مرا بی‌ نهایت دوست داری.

تا حدی که، یگانه پسرت عیسی مسیح را برای پرداختِ جریمهٔ گناهان من، قربانی کردی.

من زندگیم را کاملاً به تو تقدیم می‌‌کنم، در نام عیسی مسیح، آمین!

حال که به روح خدا اجازه دادیم تا به قلبمون آمده و کنترل زندگی ما را در دست داشته باشه، بیأیید تا از او بیاموزیم که حال او چگونه رفتاری را از ما انتظار داره.

مطالعهٔ کلام خودِ خدا، قابلِ اعتماد‌ترین منبعِ شناختِ صحیح از اینه که، خداوند از ما ایمانداران به خود، که حال با روح القدسِ در قلب‌هایمان زندگی میکنیم چگونه رفتارهایی را انتظار داره!

یکی از مناسبترین قسمت‌های کلام خدا برای آموزشِ به ما در این موردِ خاص، یعنی،“زندگی پاک به وسیلهٔ روح خدا” در غلاطیان ۵: ۱۶ – ۲۲ می‌‌باشد.

من این قسمت از کلام خدا را از ترجمهٔ تفسیری انتخاب کرده‌ ام.

۱۶ از اینرو، به شما توصیه می‌کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید؛ او به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید. در اینصورت دیگر برده امیال نفس سرکش خود نخواهید بود.   ۱۷ زیرا ما انسانها، بطور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را بجا آوریم، امیالی که مخالف اراده و خواست روح خداست. برعکس، هرگاه می‌خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و خواست او را بجا بیاوریم، امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها می‌پردازد. این دو نیرو، مدام در ما درحال کشمکش هستند و می‌کوشند بر اراده ما مسلط شوند. در نتیجه، هر کاری بخواهیم انجام دهیم، از تأثیر این نیروها خالی نیست.   ۱۸ اما هرگاه روح خدا شما را هدایت کند، دیگر لازم نخواهد بود برای انجام دستورهای خدا، به خود فشار بیاورید.   ۱۹ هنگامی که از امیال و خواسته‌های نادرست خود پیروی می‌کنید، این گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی عفتی؛   ۲۰ بت پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دو بهم زنی؛ کینه توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه جویی؛ در اشتباه دانستن دیگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛   ۲۱ حسادت و آدم کشی؛ مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، باز تکرار می‌کنم هر که این چنین زندگی کند، هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت.   ۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. آمین!

در آیهٔ ۱۶ در فصلِ پنجم غلاطیان می‌‌خوانیم:   ۱۶ از اینرو، به شما توصیه می‌کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید؛ او به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید. در اینصورت دیگر برده امیال نفس سرکش خود نخواهید بود. آمین!

در همین ابتدا خدا به ما امر می‌‌فرماید که، از “روحِ ” خودِ او پیروی کنیم!

زیرا که او، آموزندهٔ مهربان و دانأیی است که، ما را از هر چه برایمان مفیده آگاه میسازه و به انجام آن عملِ مفید، تشویق میکنه.

پس به طور خلاصه، برای شروعِ برخورداری از یک زندگی پاک، ما می‌‌بایستی از روحِ پاکِ خودِ خداوند پیروی کنیم!

پیروی در چه چیز هایی؟  در همه چیز!

خداوند میخواد که ما حتی در آمد و شد هامون هم با او در مشورت باشیم و از او راهنمأیی بخواهیم.

کلامِ خدا ادامه می‌‌دٔه؛ در این صورت ، در چه صورت عزیزان؟   در صورتِ پیروی و اطاعت از روحِ خدا. دیگر برده امیالِ نفسِ سر کش خود نخواهید بود.

توجه به این نکته مهمه که خداوند، نفسِ انسانی را سرکش قلمداد فرموده و برای غلبهٔ بر آن‌، ما را به اطاعتِ از روحش امر می‌‌کنه.

لطفاً به آیهٔ ۱۷ در فصل پنجمِ غلاطیان دقت بفرمأیید. .   ۱۷ زیرا ما انسانها، بطور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را بجا آوریم، امیالی که مخالف اراده و خواست روح خداست. برعکس، هرگاه می‌خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و خواست او را بجا بیاوریم، امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها می‌پردازد. این دو نیرو، مدام در ما درحال کشمکش هستند و می‌کوشند بر اراده ما مسلط شوند. در نتیجه، هر کاری بخواهیم انجام دهیم، از تأثیر این نیروها خالی نیست. آمین!

من فکر می‌‌کنم که خودِ این آیه، به روشنی مشکلی را که ما با نفسِ انسانیمون داریم توضیه داده.

به خاطر میارید که در اولِ صحبت در این تعلیم، خدمتتون عرض کردم، خداوند –   از تمام حالتِ روحی، روانی، امیال و تصمیمات ما، کاملاً مطلع است!

از کجا ما این را می‌‌دونیم؟

از فرمایش خودِ خداوند در آیهٔ ۱۷ فصل پنجم غلاطیان که به روشنی به ما گفت‌ که، ما برای اطاعت از او مشکل خواهیم داشت!

اما باز این مهربانی، لطف و بزرگواری روحِ مقدسِ خداوند – روح القدسهِ که، برای قادر شدن ما – در برخورداری از یک زندگی پاک و خداپسندانه، به کمکِ ما می‌‌شتابه!

کلام خدا در آیهٔ ۱۸ در فصل پنجمِ غلاطیان، چارهٔ این مشکلِ ما را بیان می‌‌کنه.

۱۸ اما هرگاه روح خدا شما را هدایت کند، دیگر لازم نخواهد بود برای انجام دستورهای خدا، به خود فشار بیاورید.

خدا را شکر برای حکمتِ خداوند و لطفش در حق ما.

عزیزان، جان کلام اینه که، ما برای انجامِ ارادهٔ خداوند به عنوان یک انسان، کاملاً نا توانیم!

ما با دانش، قدرت و تلاش محدودِ انسانی خودمون، هرگز قادر نیستیم تا همیشه پاک و بی‌ گناه زیسته و در رضایت و خشنودی خداوند از خود زندگی کنیم!

مذهب و اجرای مراسم، دستورات و قوانینِ آن هم، هرگز نتونستند و نخواهند توانست کوچکترین کمکی برای پاک و بی‌ گناه زیستن برای ما باشند.

پس چاره چیه؟

ما چطور میتونیم از یک زندگیِ پاک در جهتِ خشنودی خدا برخوردار باشیم؟

پاسخِ صحیح به این سوالِ حیاتیِ ما اینه که؛ “اراده و اختیارِ زندگیهامون را، کاملاً به خودِ خداوند بسپاریم!”

بله عزیزان، تنها راه و چارهٔ مطمئنِ ما – برای برخورداری از یک زندگی پاکِ خداپسندانه، داشتنِ روحِ پاک خداوند، روح القدس در خود است و تسلیم کاملِ زندگی هامون به او!

لفطا به آیه ۱۸ در فصل پنجم توجه بفرمأیید. ۱۸ اما هرگاه روح خدا شما را هدایت کند، دیگر لازم نخواهد بود برای انجام دستورهای خدا، به خود فشار بیاورید. آمین!

در اینجا برای یافتنِ پاسخ به سوال دیگرمون که؛ “چگونه باید به روح خدا اجازه بدیم تا ما را هدایت کنه می‌‌باشه، باز به کلامِ خودِ خداوندمان رجوع می‌‌کنیم.

اگه خاطرتون باشه، چند دقیقه پیش آیهٔ ۲۰ در فصل سوم مکاشفه در کلامِ خدا را خدمتتون خواندم.

این آیه می‌‌فرماید:   ۲۰ «اکنون در مقابل در ایستاده، در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد، و او نیز با من. آمین!

دوستِ عزیزِ من، حال که روحِ خدا، توسطِ کلامِ خدا، در این مطالعه به ما آموخت که”چطور ما ایمانداران به عیسی مسیح، می‌‌تونیم از یک زندگی پاک و خودپسندانه‌ای برخوردار بشیم، بیأیید از او اطاعت کنیم!”

بیأیید تا بیش از این با نفسِ خود در کشمکش نباشیم.

بیأیید تا با کمک و هدایتِ روح القدسِ در خود، در آرامش و ارادهٔ خداوندمان، زندگی پاکی داشته باشیم و برای جلال نام او هر روزه زندگی کنیم.

بیأیید با هم دعا‌ کنیم، تا روح القدس ما را در شروعِ یک زندگی پاک و خداپسندانه، مددکار و راهنما گردد.

خدای قدوس و پاک، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و قلب تو را بارها شکسته ام.

من می‌‌پذیرم و ایمان میارم که عیسی مسیح تاوانِ تمامی گناهانِ مرا، بر روی صلیب جلجتا تماماً پرداخت نمود!

من اعتراف می‌‌کنم که به خواست و توانِ خودم، نمی تونم آن‌طور که خواستِ توست، پاک و بی‌ گناه زندگی کنم.

من در این لحظه، درِ قلبم را به روی تو باز می‌‌کنم.

خواهش می‌‌کنم به قلب من بیا و اختیارِ کامل زندگی مرا در دست‌های پر قدرتِ خودت بگیر.

در نام عیسی مسیح از تو می‌‌طلبم، آمین!

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامشِ الهی او همواره با شما.

کوروش باقری