آیاتِ کلیدی: انجیل متی ۲۸: ۱ – ۸

رستاخیز عیسی

۱ بعد از روز سبت، در سپیده دم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند‌.

۲ ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست‌.   ۳ صورت او مثل برق می‌درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود‌.   ۴ از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند‌.   ۵ آنگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید، می‌دانم که به دنبال عیسای مصلوب می‌گردید‌.   ۶ او اینجا نیست‌. چنانکه خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت‌. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید   ۷ و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید‌. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید‌‌.»   ۸ آنها با عجله و ترس و در عین حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند‌. آمین!

عزیزان، مشاهدهٔ مصلوب شدنِ عیسی مسیح، قلبِ شاگردانِ وی را شکست و آنها را محزون ساخت.

اما وقتی همان شاگردان، سه‌ روز پس از دفنِ عیسی مسیح، قبرِ خالی او را مشاهده نمودند، دل‌ شکستگی، حزن و نا امیدی آنها کاملاً بر طرف گردید.

گفتهٔ فرشتهٔ خداوند که؛ “او اینجا نیست؛ همانطور که خودش گفته بود زنده شده است”، تمامی شّک‌ها – ترس‌ها – نا امیدی و حزنِ شاگردان عیسی مسیح را، به شعف، ایمان و امیدی پایدار مبدل نمود.

بیانِ این گفته که؛ “او اینجا نیست! همانطور که خودش گفته بود زنده شده است،” امروزه پس از گذشتِ بیش از دو هزار سال، چه معنأیی می‌‌تونه برای ما داشته باشه؟

عزیزان، مهمترین رخ دادِ مسیحیت، “که قیامِ عیسی مسیح از مردگان می‌‌باشه”، باید بر روی زندگی من و شما، تاثیرِ پر مغز و عمیقی داشته باشه!

به خاطرهِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان؛ “ما از گذشتهٔ پر گناهِ خود شفا می‌‌یابیم!”

به خاطرهِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان؛ “ما حکمت و قدرتِ لازمه برای روبرو شدن با مشکلاتِ هر روزه‌ زندگی خود و غلبه بر آنها را می‌‌یابیم!”

به خاطرهِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان؛ “ما زندگی ابدی در بهشت با خداوند را می‌‌یابیم!”

عزیزان، در این مطالعهٔ کوتاه در کلامِ خدا؛ به شناختِ پنج پیامِ امید بخشی که قبرِ خالی عیسی مسیح به ما می‌‌آموزد، می‌‌پردازم.

***************************************************************************

۱  –  اولین پیامِ امید بخشی که از قبرِ خالی عیسی مسیح می‌‌آموزیم این است که: “او زنده شد، از مردگان قیام فرمود و حال او زنده است!”

عزیزان، شاگردانِ عیسی مسیح، با چشمانِ خود دیده بودند که سربازانِ رومی، او را با چه وضعِ فجیعی مصلوب نمودند.

شاگردانِ عیسی مسیح با چشمانِ خود دیده بودند که بعد از آن که وی بر روی صلیب جان داد، جسدِ بی‌ جانِ او را از صلیب پایین آوردند و آن را در پارچه‌ای پیچیدند.

شاگردانِ عیسی مسیح همچنین با چشمانِ خود دیده بودند که شخصی به نامِ یوسف که اهلِ رامه بود، جسدِ بی‌ جانِ عیسی مسیح را در قبری که برای خود آماده نموده بود دفن نمود.

شواهد اثباتِ دفنِ عیسی مسیح آنقدر قوی بودند که هر چهار انجیلِ متی، مرقس، لوقا و یوحنا آن را ثبت نموده اند.

انجیلِ یوحنا ۱۹: ۳۸ و انجیلِ لوقا ۲۳: ۵۰ – ۵۳ و انجیلِ مرقس ۱۵: ۴۲ – ۴۶ و انجیلِ متی ۲۷: ۵۷ – ۶۱

بله، با مشاهدهٔ تمامی این وقایع، دیگر هیچ شکی برای شاگردان عیسی مسیح باقی نمانده بود که او به مفهومِ واقعی کلمه، جان داده و مرده بود!

بعد از دفنِ جسدِ بی‌ جانِ عیسی مسیح در قبر، کاهنانِ اعظم و فریسیان، که مسولینِ امور بودند، برای اینکه کسی جسدِ بی‌ جان و دفن شدهٔ عیسی مسیح را نرباید، قبر او را مهر و موم کردند و سربازانی نیز برای مراقبت در آنجا گماشتند.

این واقعه را ما در انجیلِ متی فصلِ ۲۷ و آیاتِ ۶۲ تا ۶۶ مطالعه می‌‌کنیم.

۶۲ روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و فریسیان به طور دسته جمعی پیش پیلاطس رفته   ۶۳ گفتند: «عالیجناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از سه روز از نو زنده خواهم شد‌.   ۶۴ پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد والا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند».   ۶۵ پیلاطس گفت: «شما می‌توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید‌. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید‌‌.»   ۶۶ پس آنها رفته قبر را مهر و موم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند‌. آمین!

با وجود این، وقتی در روز یکشنبه‌، تعدادی از زنان ایماندار به عیسی مسیح و شاگردان او منجمله، مریمِ مجدلیهٔ – یونا – مریم مادرِ یعقوب و چند زنِ دیگر برای بازدیدِ قبر رفتند، آن را خالی دیدند.

شمعونِ پطرس، یکی دیگر از شاگردان عیسی مسیح، با چشمانِ خود قبر او را خالی دید.

در انجیلِ یوحنا ۲۰: ۳ – ۷ می‌‌خوانیم:   ۳ پس پطرس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند‌.   ۴ هر دو با هم می‌دویدند ولی آن شاگرد دیگر از پطرس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید‌.   ۵ او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت‌. ولی به داخل قبر نرفت‌.   ۶ بعد شمعون پطرس هم رسید و به داخل قبر رفت‌. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت   ۷ و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود‌. آمین!

عزیزان، عیسی مسیح زنده است!

او در دستِ راستِ خدای پدر نشسته، و برای ایماندارانِ به خود شفاعت می‌‌کند.

۲۵ و به این سبب او قادر است همهً کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می‌آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می‌کند‌. آمین !عبرانیان ۷: ۲۵

چون عیسی مسیح از مردگان قیام فرمود و حال زنده است، می‌‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او؛ از تمامی شرایط و چالش‌های زندگی هر روزه‌ ما کاملاً آگاهه.

او با توان، حکمت و دانشِ الهیش – برای نیاز‌های ما ایماندارانِ به خود، مهیا خواهد فرمود.

او همچنین برای غلبه بر مشکلات و چالش هایمان، به ما کمک می‌‌کند.

۲  –  دوّمین پیامِ امید بخشی که از قبرِ خالی عیسی مسیح می‌‌آموزیم این است که؛ “حیات پس از قبر ادامه دارد!”

بعضی از انسانها بر این عقیده هستند که، وقتی شخصی فوت می‌‌کنه، او بسادگی از هستی ساقط شده و دیگه وجود نداره.

اگه این عقیده درست باشه، میتونیم بپرسیم، پس زندگی یک انسان – چه هدف و منظوری میتونه داشته باشه؟

عزیزان، فقط خدا میتونه به زندگی ما معنا و هدف راستین بده!

به خاطرهِ پیروزی عیسی مسیح بر مرگ، حال ما اطمینان داریم که حیات و دنیأیی پس از مرگ و در قبر نهاده شدن وجود داره.

امید و اطمینان از وجودِ ادامهٔ حیاتِ پس از مرگ و در قبر نهاده شدنمان است که به زندگی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، معنا و هدف می‌‌بخشد.

چرا؟

زیرا کلامِ خدا به ما می‌‌آموزد که، همهٔ ما به خداوند – برای اینکه چگونه عمرمان را تا لحظه‌ مرگ بر روی این زمین گذرانیده ایم، پاسخگو خواهیم بود.

۲۷ همان طور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند،  عبرانیان ۹: ۲۷

عزیزان، زندگیِ فعلیِ زمینی ما – در مقایسه با ابدیت لحظه‌ای بیش نیست.

ما باید در تمامی طولِ عمر کوتاهِ زمینی مان، همیشه قادر به پاسخ گویی به این سوال باشیم که، آیا کیفیتِ زندگی کنونیِ من، مرا برای زندگی بعدیِ ابدی آمده می‌‌کند؟

۳  –  سومین پیامِ امید بخشی که از قبرِ خالی عیسی مسیح می‌‌آموزیم این است که؛ “کفارهٔ او برای گناهانِ ما، پذیرفته شده است!”

عزیزان، تا قبل از پذیرشِ نجات که هدیهٔ خداوند می‌‌باشد، ما به خاطرِ ذات گناه آلودمان از او جدا بسر می‌‌بردیم.

اما عیسی مسیح با هدیهٔ جانِ خود، داوطلابانه، تاوانِ تمامی گناهانِ ما را یکبار برای همیشه پرداخت نمود.

عیسی مسیح با این فداکاری بی‌ مانندِ خود، در حقیقت مجازاتی را که ما می‌‌بایستی می‌‌پرداختیم، او به جانِ خود خرید و پرداخت.

حال ما توسطِ ایمانمان به عیسی مسیح، به عنوانِ یگانه منجی، در چشمِ خداوند “عادل” یعنی بی‌ گناه شمرده می‌‌شویم.

۲۴ مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته‌اید‌.  آمین ! ۱پطرس ۲: ۲۴

آری عزیزان، عیسی مسیح فاصله و جداییِ بین ما انسان‌های گناهکار و خدای قدوس را بر داشت، و ما را با او آشتی داد.

در ایمان به عیسی مسیح، حال ما با خداوند در رابطه‌ای پدر و فرزند گونه قرار گرفته ایم.

رابطهٔ شیرینی که تا ابدیت با او خواهیم داشت.

۱۸ این‌ها همه از طرف خدایی است که به وسیلۀ مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می‌توانند دوستان او بشوند‌.   ۱۹ به عبارت دیگر خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد به وسیلۀ مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است‌.   ۲۰ پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیلۀ ما شما را می‌خواند‌. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم: با خدا مصالحه کنید‌.   ۲۱ مسیح کاملا بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیلۀ اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم‌. آمین !

۲قرنتیان ۵: ۱۸ – ۲۱

۴  –  چهارمین پیامِ امید بخشی که از قبرِ خالی عیسی مسیح می‌‌آموزیم این است که؛ “هر ایماندار به‌ او نیز به طور فیزیکی و در بدنی نو و جلال یافته از مرگ قیام خواهد نمود!”

عزیزان، عیسی مسیح با بدنی فیزیکی و جلال یافته از مرگ قیام فرمود و از قبری که در آن نهاده شده بود بیرون آمد.

شاگردان وی که باورِ این واقعیتِ شگرف برایشان دشوار بود، در ابتدا تصور کردند که روحی را می‌‌بینند.

عیسی مسیح برای بر طرف نمودنِ شکِ شاگردانش به آنها فرمود:   ۳۹ به دستها و پاهای من نگاه کنید، خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید، شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد‌‌.»  انجیل لوقا ۲۴: ۳۹

قیامِ عیسی مسیح از مردگان، مژده‌ای است از این واقعیت که، روزی ما ایماندارانِ به وی هم ، با بدن هایی فیزیکی از مرگ بر خواهیم خاست!

۲۰ اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است   ۲۱ زیرا چنانکه مرگ به وسیلۀ یک انسان آمد همان طور قیامت از مردگان نیز به وسیلۀ یک انسان دیگر فرا رسید‌.   ۲۲ و همان طور که همۀ آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می‌میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد‌.   ۲۳ اما هر کس به نوبت خود زنده می‌شود اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند‌. آمین !

۱قرنتیان ۱۵: ۲۰ – ۲۳

بدن‌ قیام نمودهٔ ما، کاملاً نو و مناسب برای یک زندگی ابدی خواهد بود!

آری ما تنها روح نخواهیم بود.

بلکه، روح‌ نجات یافته ما، در بدن‌ جلال یافته مان، تا ابدیت با خدا در بهشت خواهد زیست.

۵  –  پنجمین پیامِ امید بخشی که از قبرِ خالی عیسی مسیح می‌‌آموزیم این است که؛ “ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، دیگر از مرگ ترسی نداریم!”

بیشتر مردم از مرگ و مردن در وحشت هستند.

چرا؟

چون که آنها از گناهانِ خود بر ضدِ خدا آگاهند، ولی نمی خواهند بپذیرند که پس از مرگشان چه بر سرشان خواهد آمد.

بسیاری از مردم با غرور و خود خواهی که به سر انجام بسیار فلاکت باری منتهی خواهد شد زندگی می‌‌کنند.

بسیاری از مردم در غرور و خودخواهی، خودشان را با این اندیشهٔ اشتباه متقاعد نموده اند که؛ من با وجودِ زندگی پر گناهی که داشته ام، باز هم قادرم پس از مرگم با خدا روبرو بشوم.

اما بر اساسِ تعالیمِ کلامِ خودِ خدا، اینگونه باور‌ها  -هیچ کمکی به آنها برای آمرزشِ گناهانشان و دریافتِ نجات نخواهد کرد.

عزیزان، قانونِ خدا، برای هیچ کس استثنا قائل نمی شود.

عیسی مسیح می‌‌فرماید:   ۶ عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی‌آید‌. آمین  !انجیل یوحنا ۱۴: ۶

او همچنین قول داد که، برای کسانی که به او ایمان می‌‌آورند، خانه‌ای (مکانی برای زیستنِ ابدی) در بهشت مهیا خواهد فرمود.

۲ در خانۀ پدر من منزل‌های بسیاری هست‌. اگر چنین نبود، به شما می‌گفتم‌. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم   ۳ پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خود می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید‌. آمین  !انجیل یوحنا ۱۴: ۲ – ۳

ایماندارانِ به عیسی مسیح اطمینان دارند که آنها حتماً قادرند تا با خداوند روبرو شوند.

این اطمینان به خاطرِ انجامِ کار‌های خوبشان نیست، بلکه به خاطرِ هدیهٔ نجاتِ خداوند است که به ایماندارانِ به عیسی مسیح عطا فرموده است.

دوست عزیز من، آیا می‌‌دانید شما چگونه خواهید توانست بهشت و پادشاهی خود را مشاهده کنید؟

شما باید از نو تولدِ دوباره یابید!

۳ عیسی پاسخ داد: «یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند‌‌.» آمین !انجیل یوحنا ۳: ۳

برای تولدِ نو یافتن، باید ایمان آورید که عیسی مسیح تاوانِ تمامِ گناهانتان را بر روی صلیب پرداخت نمود.

۱۶ زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود  آمین  !انجیل یوحنا ۳: ۱۶

شما باید به عیسی مسیح به عنوانِ منجی خود صادقانه و صمیمانه از قلب ایمان آورید!

اگر چنین کنید، کلام خدا قول می‌‌دهد که گناهانتان آمرزیده خواهند شد.

۹ زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت   ۱۰ زیرا انسان با قلب ایمان می‌آورد و نیک محسوب می‌گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد‌. آمین  !رومیان ۱۰: ۹ – ۱۰

در لحظه‌ای که شما زندگی خود را به عیسی مسیح تسلیم کنید، حیاتِ ابدی تان توسطِ خداوند تضمین می‌‌شود.

خلاصه:

دوستِ عزیز من، قیام عیسی مسیح از مردگان، مهمترین رخدادِ ایمان مسیحی و مسیحیت است!

به خاطرِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان است که ما ایمان داریم خداوندمان عیسی مسیح زنده است!

به خاطرِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان است که ما ایمان داریم حیات پس از مرگ و در قبر نهاده شدن ادامه می‌‌یابد!

به خاطرِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان است که ما ایمان داریم کفارهٔ جانفشانانهٔ عیسی مسیح به جای ما، پذیرفته شده است!

به خاطرِ قیامِ عیسی مسیح از مردگان است که ما ایمانداران به او از مرگ و در قبر نهاده شدن ترسی نداریم!

خدا را شکر به خاطرِ این فیضِ بی‌ مانندش برای ما انسان‌های گناهکار.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما.

کوروش باقری