آیاتِ کلیدی: عبرانیان ۶: ۱۷ – ۲۰

۱۷ همچنین خدا وقتی می‌خواست صریحتر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است آن را با سوگند تأیید فرمود‌.   ۱۸ پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر (یعنی وعده و سوگند خدا) وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید‌.

پس ما که به او پناه برده‌‌ایم با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است متوسل می‌شویم‌.   ۱۹ آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست، آن امید، قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و به مقدّس‌ترین مکان وارد می‌شود   ۲۰ جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبهً کهانت ملکی صدق تا به ابد کاهن اعظم شده است‌. آمین!

عزیزان، طوفان‌های بسیار گوناگونی می‌‌توانند به زندگی ما وارد شوند.

شاید در همین لحظه، شما با توفانِ ناسازگاری، خصامت و بد اخلاقی با همکار یا صاحب کارتان در محیطِ کاری روبرو هستید.

شاید شما  -با طوفان از دست دادن شغلتان و یا، دشواری شغلتان روبرو هستید.

شاید شما-  با توفانِ بیماری جسمی یا روانی طولانی و دردناکی روبرو هستید.

شاید شما  -با توفانِ رابطه‌ای تلخ و جانکاه با همسر یا فرزندانتان روبرو هستید.

عزیزان، وقتی به هر دلیل، نوعی طوفان به زندگی ما وارد می‌‌شود، ما می‌‌توانیم به دو روش واکنش نشان بدهیم.

واکنشِ اول ما می‌‌تواند این باشد که، زود بترسیم، عصبانی بشویم، شروع به گله و شکوه کنیم.

در این صورت، ما درس‌های روحانی، بسیار حیاتی و آموزنده‌ای که می‌‌توانسته ایم از وجودِ آن توفانِ خاص یاد بگیریم را نخواهیم آموخت.

واکنش دیگر ما می‌‌تواند این باشد که، به یاد داشته باشیم که روح القدس هنوز با ماست و ما را ترک نکرده.

در روبرویی با هر گونه توفانی، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح که روح القدس را در خود داریم، می‌‌توانیم به قدرت، حکمت و محبتِ او برایمان اعتماد کامل داشته باشیم.

ما باید به روح القدس اجازه بدهیم تا برای نیازمان مهیا نموده، و ما را، قادر به غلبهٔ، بر طوفان خاصی که به زندگیمان وارد شده است بگرداند.

عزیزان، ما در دنیای سقوط کرده در گناه بسر می‌‌بریم.

بنابر این، ورود طوفانها به زندگیمان، نباید موجبِ تعجب ما شده و یا غافلگیر مان کنند.

وجود توفان در زندگی  – مروزه مختصِ به ما انیست.

بیش از دو هزار سال پیش، خداوند و منجی ما، عیسی مسیح فرمود:   ۳۳ این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید‌. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت‌. ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده‌‌ام‌‌.» آمین!

انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳

عزیزان، در روبرویی با “هر گونه توفانی” در زندگی، کلام خدا، لنگرِ ثابت، تغییر ناپذیر و قابلِ اعتماد ماست!

در روبرویی با طوفانهای تهیدستی، مضیقه، درد، اندوه، پریشانی و عذاب‌های روحی، برای هدایت، پشتگرمی، قوت و استواری، می‌‌توانیم به کلام خدا متکی بوده و بدان اعتماد کامل داشته باشیم!

***************************************************************************

عواملِ بوجود آورندهٔ توفان‌های زندگی ما چه هستند؟

عزیزان، در این قسمت از مطالعهٔ خود تحتِ عنوانِ ؛ “لنگرِ مطمئن ما در توفان‌های زندگی” به شناخت عواملِ بوجود آورندهٔ توفانهأیی که به زندگی ما وارد می‌‌شوند می‌‌پردازم.

۱  –  گاهی به خاطر گناه، گاهی به خاطر تصمیماتِ غیر الهی و اشتباه، گاهی به خاطر کم تجربه گی و گاهی هم به خاطر عجله در انجامِ کاری، خودِ ما مسببِ اصلی ورود توفان به زندگیمان می‌‌شویم.

۲  –  گاهی انسان‌های دیگر، دانسته و یا نادانسته، به هر دلیل، مسببِ ورود توفان به زندگی ما می‌‌شوند.

۳  –  گاهی شیطان، که کارش در این جهان خرابکاریِ و ممانعت از انجامِ ارادهٔ خداوند در زندگی ایماندارانِ به او می‌‌باشد، مسببِ ورود توفان به زندگی ما می‌‌باشد.

۴  –  گاهی هم خودِ خداوند، بنا بر مشیت و دانشِ الهی خود، توفانی را به زندگی ما می‌‌فرستاد.

به هر حال، عواملِ بوجود آوردنِ توفان‌های زندگی ما هر کس و یا هر چه که باشند، همگی در یک چیز مشترکند.

اشتراک تمامی طوفانهای زندگی ما در این است که، پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، همیشه، نهایتاً تمامی آنها را، برای خوبی و برکتِ ما، و جلالِ نامِ خودش بکار می‌‌برد!

۲۸ ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بحسب ارادۀ او خوانده شده‌اند با هم در کارند،

رومیان ۸: ۲۸

***************************************************************************

هدفِ خداوند از اجازهٔ ورود توفان به زندگی ما چیست؟

عزیزان، حال به پاسخ به این سوال می‌‌پردازم که؛ “هدفِ خداوند از اجازهٔ ورودِ توفان به زندگی ما چیست؟”

۱  – گاهی خداوند اجازهٔ ورودِ توفانی خاص را به زندگی ما می‌‌دهد تا؛ توجهِ ما را دوباره به خود جلب نماید!

وقتی ما در ارادهٔ خداوند زندگی نمی کنیم، یا وقتی فقط رسیدن به خواسته‌های خودمان، هدفِ هر روزِ زندگیمان باشد، در این صورت خداوند، برای جلب توجه دوباره ما به خود، اجازهٔ ورود توفان هایی را به زندگیمان می‌‌دهد.

خداوند برای زندگی هر کدام از ما، نقشه‌ای بس عالی و مقدس دارد.

او برای قادر بودنِ ما در زیستن در آن نقشه و ارادهٔ مقدسش، عطایای خاصی را نیز به ما داده.

وقتی زندگی ما در جهتِ انجامِ ارادهٔ خاص و مقدسی که برای آن‌ ما را آفریده نباشد، آنگاه او برای جلبِ توجهِ دوبارهٔ ما به خود، اجازهٔ ورود توفانهأیی را می‌‌دهد.

۲  –  گاهی خداوند اجازهٔ ورودِ توفانی خاص را به زندگی ما می‌‌دهد؛ تا ما را از آلودگی به گناه پاک نماید!

گاهی خداوند با اجازهٔ ورودِ توفانی خاص به زندگی ما، سعی در انعطافِ توجهِ ما به گناه یا گناهانی دارد که در زندگی ما وجود دارند.

دوست خوبِ من، اگر در روبرویی با توفانی که به زندگیتان وارد شده، خداوند گناه یا گناهانی را به یادتان می‌‌آورد، هر چه سریعتر از آنها دست برداشته، آنها را به خداوند اعتراف نموده و از او طلبِ بخشش کنید.

در غیر این صورت، خداوند آن طوفان را در زندگیتان باقی نگاه خواهد داشت و حتی به شدتِ آن توفان خواهد افزود، تا شما از او اطاعت کنید.

۳  –  گاهی خداوند اجازهٔ ورودِ توفانی خاص را به زندگی ما می‌‌دهد؛ تا ما کاملاً تسلیمِ خواستِ او بشویم!

گاهی ما یک قدم در راهِ خواست خداوند بر میداریم، و قدمِ بعدی را برای رسیدن به خواستِ شخصی خودمان که ارادهٔ الهی او برایمان نیست.

در این صورت، خداوند با اجازهٔ ورودِ توفانی خاص، به ما نشان می‌‌دهد که داریم از او دور می‌‌شویم.

عزیزان، خداوند تمامی زندگی ما را می‌‌خواهد و نه نود و نو درصدِ آن را!

آیا امروز چیزی در زندگی شما هست که می‌‌دانید ارادهٔ خدا برایتان نیست و در حالِ دور نمودنتان از اوست؟

۴  –  گاهی خداوند اجازهٔ ورودِ توفانی خاص را به زندگی ما می‌‌دهد؛ تا ما را شبیه خود سازد!

توسطِ دست و پنجه نرم کردن، با توفانِ خاصی که خداوند اجازهٔ ورود آن را به زندگیمان می‌‌دهد، او سیرتِ ما را از هر گونه آلودگی تصفیه می‌‌نماید.

هدفِ نهأیی خداوند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح این است که، در سیرت شبیه او بشویم.

۲۹ زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می‌شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او در آیند و تا پسر، نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد‌. آمین   !رومیان ۸: ۲۹

۵  –  گاهی خداوند اجازهٔ ورودِ توفانی خاص را به زندگی ما می‌‌دهد؛ تا ما را پرورانیده و مجهز تر به خدمتِ خود بسازد!

عزیزان، بسته به این که برخوردِ ما با توفانِ خاصِ وارده به زندگیمان چگونه باشد، آن توفان یا می‌‌تواند ما را نابود کند یا که در جهتِ خواستِ خدا بپروراند!

اگر ما در طول روبرویی با توفانِ زندگیمان، به خداوند نزدیکتر شده و هر روزه، قدم به قدم با او جلو برویم، نتیجتا، بر حکمت، ایمان، درکِ ما از سیرتِ خداوند بیشتر شده، و مجهز تر به خدمت برای او می‌‌گردیم.

دوستِ خوبِ من، همیشه این مهم را به خاطر داشته باش که، توفان، به هر شکل و به هر دلیلی؛ فقط با اجازهِ خداوند و برای انجام خواستِ مقدسِ او به زندگی ما وارد می‌‌شوند.

اجازه بده تا توفانِ موجود در زندگیتان، و همچنین طوفانهای آینده، درس‌های روحانیِ از طرفِ خداوند را به شما بیاموزند.

***************************************************************************

به چه دلیل کلامِ خدا می‌‌تواند لنگرِ مطمئنِ ما در توفان‌های زندگی باشد؟

عزیزان، کلامِ خدا، آشکار کنندهٔ روشن، استوار و قابلِ اطمینان – از مکشوف نمودنِ سیرت واقعی خود خداست!

کلامِ خدا همچنین، آشکار کنندهٔ ارادهٔ او در خلقتِ این هستی – چگونگی عملکردش در طول تاریخ و دلیلِ فرستادنِ یگانه فرزندش عیسی مسیح به این جهان است.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، با مطالعهٔ تعالیم او و نحوه‌ زندگیش بر روی زمین در کلامِ خداست که با خدای پدر آشنا می‌‌شویم.

۹ عیسی به او گفت: «ای فیلیپس، در این مدت طولانی من با شما بوده‌‌ام و تو هنوز مرا نشناخته‌ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است‌. پس چگونه می‌گویی پدر را به ما نشان بده؟   ۱۰ آیا باور نمی‌کنی که من در پدر هستم و پدر در من است‌. سخنانی که به شما می‌گویم از خودم نیست‌. آن پدری که در من ساکن است همۀ این کارها را انجام می‌دهد‌.

انجیل یوحنا ۱۴: ۹ – ۱۰

با مطالعهٔ کلامِ خداست که می‌‌آموزیم او؛ وفادار – پر محبت – بخشنده – ابدی – قدوس – عادل – دانای مطلق – قادرِ مطلق و خدای همیشه در همه جأ حاضر است!

با مطالعهٔ کلامِ خداست که می‌‌آموزیم؛ او آفرینندهٔ تمامی این هستی‌ می‌‌باشد و کنترلِ دقیقِ هر چه در آن است را در اختیارِ خود دارد!

با مطالعهٔ کلامِ خداست که می‌‌آموزیم؛ او داور و قاضی عادل، مطلق و بی‌ چون و چرای این هستی و بشریّت می‌‌باشد!

کلامِ خدا، عاری از هر گونه اشتباه و کاملاً قابل اعتماد است!

خداوند – کلامش را برای هدایت ما در طول زندگی بر روی این کره‌ خاکی، به ما هدیه فرموده است.

با مطالعهٔ کلامِ خدا می‌‌آموزیم که؛ چرا و چگونه او را پرستش کنیم، چرا و چگونه از اوامرِ او پیروی کنیم، و چگونه با توفان‌های زندگی خود روبرو شده و بر آنها غلبه نمأییم.

***************************************************************************

چگونه مطالعهٔ کلامِ خدا در روبرویی با طوفان‌های زندگی، با ما کمک می‌‌کند؟

۱  –  در روبرویی با توفان‌های زندگی؛ “کلامِ خدا به ما آرامش می‌‌بخشد!”

عزیزان، به هنگامِ روبرویی با طوفانهای زندگیِ خود، در بوحبوحهٔ درد، اندوه و کشمکش با آنها، مزامیر را در کلامِ خدا مطالعه بفرمأیید.

داوود – کسی که قسمتِ اعظمِ این مزامیر را به نگارش در آورد، خودش با توفان‌های بسیاری در زندگی روبرو شد.

در این مزامیر، داوود شرح می‌‌دهد که، چگونه او با توکل و ایمانش به محبت و وفاداری خداوند، آرامش می‌‌یافت.

۱ خدایا بر من رحم کن، بر من رحم کن زیرا به تو پناه می‌آورم. زیر سایه بالهای تو پناه می‌برم تا توفان بلا بگذرد.   ۲ من به درگاه خدای متعال، خدایی که همه احتیاجات مرا برآورده می‌سازد، دعا می‌کنم.   ۳ او از آسمان دعای مرا می‌شنود و مرا نجات می‌دهد. او دشمن مرا شکست می‌دهد و مرا از محبّت و رحمت پایدار خود برخوردار می‌سازد. آمین   ! مزمور ۵۷: ۱ – ۳

۲  –  در روبرویی با توفان‌های زندگی؛ “کلامِ خدا، قول‌های او را به یاد ما می‌‌آورد!”

کلامِ خدا به ما اطمینان از حضورِ خداوند، قدرت و حکمتِ الهی او و همچنین، فراهم سازی برای نیاز‌های زندگیمان را به ما می‌‌دهد.

این فرقی نمی کند که با چگونه توفانی روبرو هستید، کلامِ خدا حتماً می‌‌تواند در موردِ آن توفان خاص با شما صحبت کند.

برای مثال، عیسی مسیح می‌‌فرماید:   ۲۸ ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد‌.  انجیل متی ۱۱: ۲۸

۳  –  در روبرویی با توفان‌های زندگی؛ “کلامِ خدا قطب نمای ماست!”

وقتی در مقابل توفانی که به زندگیمان وارد شده، نمی دانیم حرکتِ بعدی مان چیست، می‌‌توانیم به هدایتِ خداوند اعتماد داشته باشیم.

۵ با دل و جان بر خداوند توکّل کن. بر عقل خود تکیه مکن.   ۶ در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش. او راه راست را به تو نشان خواهد داد.  امثال ۳: ۵ – ۶

۴  –  در روبرویی با توفان‌های زندگی؛ “کلامِ خدا به ما می‌‌آموزد که، پدر آسمانیمان چگونه عمل می‌‌کند!”

با مطالعهٔ زندگی اشخاصی چون، ابراهیم – موسی – یوشع – داوود – دانیال و بسیاری دیگر، می‌‌توانیم نحوه‌ عملکردِ خداوند را در زندگی آنها یاد بگیریم.

مطالعهٔ زندگی ایماندارانِ قبل از ما در کلامِ خدا، به ما می‌‌آموزد تا ما از تکرارِ اشتباهاتِ آنها خودداری کنیم.

۵  –  در روبرویی با توفان‌های زندگی؛ “با مطالعهٔ کلامِ خدا، ما دیدگاهِ او را در مقابله با هر شرایطی خواهیم آموخت!”

عزیزان، هیچ رخدادی در زندگی ما تصادفی نیست!

مطالعهٔ کلام خدا، واکنشِ خدا پسندانه را در روبرویی با هر شرایطی در زندگی به ما یاد می‌‌دهد.

***************************************************************************

حال که آموختیم کلامِ خدا چگونه لنگرِ قابلِ اطمینانِ ما در روبرویی با توفان‌های زندگیست، به توضیحِ این مهم می‌‌پردازم که، “چگونه و به چه طروقی ما می‌‌توانیم از این لنگرِ مطمئن بهره‌مند شویم؟”

۱  –  قبل از هر چیز، ما باید آن را به طور منظم، روزانه بخوانیم!

۲  –  ما باید در کلامِ خدا تعمق کنیم!

درست همان طور که تا لنگر به عمقِ آب فرو نرود، کاربردی نخواهد داشت، اگر ما کلام خدا را نخوانیم و در آن تعمق نداشته باشیم، از آموزه‌های آن بی‌ بهره خواهیم ماند.

۳  –  ما باید به صحتِ کلام خدا ایمان داشته باشیم!

۴  –  ما باید آموخته‌های خود از کلامِ خدا را در زندگیمان به کار بریم!

۵  –  ما باید از آموزه‌های کلامِ خدا کاملاً اطاعت کنیم!

***************************************************************************

خلاصه:

من و شما امروزه در دنیای بسیار فتنه انگیز و شرارت آمیزی زندگی می‌‌کنیم.

اگر لنگرِ قابلِ اطمینانی نداشته باشیم، به آسانی از خدا دور خواهیم شد و عمرمان را به بطالت خواهیم گذرانید.

اجازه ندهید تا امواجِ ضدِّ الهی رایج جامعه، شما را از ارادهٔ خداوند برایتان دور کنند.

خودتان را به لنگرِ کلامِ خدا متصل نگاه دارید.

هیچ مشکلی نیست که با هدایتِ پدر آسمانی در کلامش قابل حل نباشد.

از آن برای برخورداری از یک زندگی شاد و پیروزمندانه، در ارادهٔ الهی خداوند، استفاده کنید!

جلال بر نامِ عیسی مسیح و آرامشِ الهی او همواره با شما.

کوروش باقری