آیاتِ کلیدی: ۱سموئیل ۱۵: ۱ – ۲۸

عزیزان، خداوند همیشه بهترین‌هایش را برای ما منظور دارد! اوامرِ الهی خداوند به ما، فقط برای منفعت و کمک به ما هستند! اوامرِ الهی خداوند به ما، برای دور نگاه داشتنِ ما از لذت‌های پاکِ زندگی نیستند!

باید این حقیقت را بپذیریم که، سرکشی از اوامرِ خداوند، همیشه زندگی ما را دشوار، تلخ و پیچیده می‌‌کند.کلامِ خداوند به صراحت به ما می‌‌گوید که، ما همانی را درو (برداشت) خواهیم کرد که کاشته ایم.

۷ فریب نخورید، هیچ کس نمی‌تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد‌.  آمین!

غلاطیان ۶: ۷

بله ما به هیچ وجه نمی توانیم از عاقبتِ سرکشی خود از اوامرِ خداوند فرار کنیم.

بنا بر این، برای ما بسیار خطرناک خواهد بود، چنانچه دانسته و در سماجت، سعی در نا فرمانی از خداوند داشته، و از اوامر او سر کشی کنیم.

عزیزان، وقتی زندگی شما دشوار، تلخ و پیچیده می‌‌شود، وقتی دعا‌‌های شما جوابی از خداوند دریافت نمی کند، وقتی آرامش ندارید، زندگی روحانی خودتان را بررسی کنید.

در بررسی زندگی روحانی خود، ببینید کیفیتِ رابطهٔ شخصی شما با خدا چگونه است.

اطمینان حاصل کنید که در ارادهٔ الهی خداوند برای زندگیتان هستید.

همچنین مطمئن شوید که اوامر الهی خداوند را، در تمامی جوانبِ زندگیتان اطاعت می‌‌کنید!

تنها در صورتِ تسلیمِ کاملِ زندگیمان – به خواستِ مقدس خداوند از ما – و زیستن در آن چار چوبِ خاص است که، ما آرامش الهی او را تجربه، و از برکات الهیش برخوردار خواهیم شد.

***************************************************************************

 

 

 

فطرت یا طبیعتِ سرکشی چیست؟

حال ببینیم، فطرت یا طبیعتِ سرکشی چیست؟

در زمینهٔ الهیاتِ مسیحی، به طور کلی؛ ” سرکشی  – تضاد و بر هم زدنِ نظمِ مقرر شده از جانبِ صاحبِ کلِ اختیار و قدرت در این جهان که خداوند می‌‌باشد است.”

انسان همینطور میتواند نسبت به اشخاصِ خاصی که خداوند برای انجامِ ماموریت خاصی مسح نموده و در اقتدار قرار داده سرکشی نماید.

عزیزان، وقتی ما آگاهانه از انجامِ امرِ خداوند که خواستهٔ خاص و مقدسِ او از ماست، سر باز می‌‌زنیم، در واقع، نسبت به خداوند “سرکشی نموده ایم.”

وقتی ما پس از سرکشی از امر خداوند، آگاهانه و در سماجت، به دنبال خواسته‌های خودمان می‌‌رویم، غرور و خود خواهی خودمان را به نمایش می‌‌گذاریم.

در کلامِ خدا، در موردِ اهمیت و خطر سرکشی از خداوند درس‌های بسیاری وجود دارند.

برای این مطالعه تحتِ عنوانِ ؛ ” تباهیِ سرکشی از خداوند” من نتیجهٔ وحشتناکِ سرکشی شائول را انتخاب کرده ام.

شائول، اولین پادشاهِ کشورِ اسرائیل، به خاطرِ سرکشی خود از امرِ خداوند، بهای بسیار گزافی پرداخت.

خداوند، در حکمتِ الهی خود که فوقِ درکِ هر بشری می‌‌باشد، می‌‌خواست عدالتِ الهی خود را اجرا و قوم عمالیق را، به خاطر سرکشی از خود و رفتار بدشان با قوم اسرائیل در گذشته، مجازات کند.

با این هدف، خداوند از شائول خواست تا قوم عمالیق را تماماً به هلاکت برساند و نابود سازد.

این هلاکت و کشتارِ قوم، تنها شامل نیرو‌های رزمی و جنگندهٔ قوم عمالیق نبود؛ بلکه، تمامی مردم آن قوم و حتی تمامی حیواناتشان.

با وجودِ این که شائول دقیقاً می‌‌دانست که، خداوند از او چه خواسته، ولی او از اجرای امر خداوند کاملاً پیروی ننمود.

شائول در سرکشی از امر خداوند، پادشاه قومِ عمالیق، و همچنین، بهترین حیوانات اهلی آن قوم را نگاه داشت و از بین نبرد.

سموئیل، که پیامبر منتخبِ خداوند در آن زمانِ خاص بود، با شائول روبرو شده و او را به خاطرِ سر کشی‌اش از امرِ خداوند، موردِ مؤاخذه و سرزنش قرار داد.

در جوابِ سموئیل، شائول گفت که من امرِ خداوند را اجرا کرده ام.

شائول با سعی در مقصر شناختنِ سربازان ارتش خود، اظهار داشت که، او حیوانات را برای این از بین نبرده تا آنها را برای خداوند قربانی کند.

ولی حقیقت این بود که، شائول قسمتی از امرِ خداوند را اجرا کرده بود و نه تمامی آن را.

عزیزان، اطاعتِ غیر کامل از امرِ خداوند، سرکشی از اوست!

***************************************************************************

دیدگاهِ خداوند نسبت به سرکشی از او.

عزیزان، کلامِ خدا به ما می‌‌آموزد که، عواقبِ نافرمانی از اوامر او، یا همان سر کشی، به جدیتِ عواقبِ گناهِ ٔبت پرستی و جادوگری است.

در ۱سموئیل ۱۵: ۲۳ می‌‌خوانیم:   ۲۳ نافرمانی مثل جادوگری، گناه است. سرکشی مانند شرارت و بت پرستی است. چون تو از فرمان خداوند پیروی نکردی، بنابراین او هم تو را از مقام سلطنت بر کنار کرده است.  آمین!

در اینجا لازم به ذکرِ این مهم می‌‌دانم که، سرکشی، فقط مختصِ به نافرمانی از خودِ خداوند نمی شود.

سرکشی و نافرمانی؛ “شاملِ تخطی از استاندارد‌های اخلاقی که؛ کلام خدا به ما می‌‌آموزد نیز می‌‌شود.”

عزیزان، قوانین، استانداردها، و درس‌های خداوند پدرِ آسمانی ما، همیشه برای ما بهترین هستند.

خداوند، دانای مطلق است – او همه چیز را می‌‌داند.

خداوند، قادرِ مطلق است – او به خوبی قادر است تا در هر شرایط و موقعیتی به ما کمک کند.

قوانین و استاندارد‌های خداوند به گونه‌ای برای ما طراحی شده‌اند، تا در تمامی جوانبِ زندگیمان، از ما محافظت کنند.

خداوند، صاحب اختیار مطلق و نهأیی در تمام این هستی است.

۱۸ آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است‌. آمین  !انجیل متی ۲۸: ۱۸

اما خداوند در حکمت و صلاح دیدِ الهی خود، برای اجرای خواستِ الهیش بر روی این کرهٔ خاکی، برای هدایت و مراقبت از ما، اختیار و قدرتِ مشخص و معینی را به کسان دیگر هم محول می‌‌فرماید.

مثلاً به دولتمردان، به والدین، به شبانانِ کلیساها، به مربیان.

بدونِ متصدیانِ امور وظیفه شناس، که از طرف خداوند به آنها اقتدار داده شده، هرج و مرج و بی‌ نظمی، جامعه‌های ما را به هم می‌‌ریخت.

خداوند خداوندِ عادل و با انظباط است.

***************************************************************************

به چه ما طروقی از اوامرِ خداوند سرکشی می‌‌کنیم.

در انجا به پاسخ به این سوال می‌‌پردازم که؛ “ما به چه طروقی از اوامرِ خداوند سرکشی می‌‌کنیم؟”

۱  –  اولین طریقی که ما از خداوند سرکشی می‌‌کنیم بدینگونه است که؛ “ما بسادگی به دعوت و خواندگی خداوند از خود نه می‌‌گوییم!”

عزیزان، خداوند هر کدام از ما را، برای به انجام رسانیدن ارادهٔ خاص و مقدّسِ خودش در طولِ زندگیمان آفریده است.

متاسفانه بسیاری از این مهم آگاه نیستند و یا اگر هستند بدان توجهی ندارند.

فقط برای رسیدن به خواسته‌های خودمان زیستن، و به خواستهٔ خداوند بی‌ توجه بودن، نا فرمانی و سرکشیِ عمدی از اوست!

۲  –  دوّمین طریقی که ما از خداوند سرکشی می‌‌کنیم بدینگونه است که؛ “در طول زندگی خود، بدنبالِ کسبِ چیز هایی هستیم که خداوند آنها را برای ما منع فرموده است!”

شکستنِ دستور‌های کلامِ خدا، سرکشی عمدی از او هستند.

کلامِ خداوند به روشنی به ما می‌‌آموزد که راهِ خداپسندانهٔ زندگی چگونه است.

خداوند نقشهٔ کاملِ یک زندگی خدا پسندانه را، در زندگی و تعالیم عیسی مسیح به ما عطا فرموده است.

ما باید فروتنانه به طور منضبط کلام او را مطالعه و از اوامر آن اطاعت کنیم.

۳  –  سومین طریقی که ما از خداوند سرکشی می‌‌کنیم بدینگونه است که؛ “ما بدنبالِ چیز‌های شایسته و خدا پسندانه در زندگی خود هستیم، ولی به طریقی اشتباه که آن طریق، خواستِ خدا نیست!”

برای مثال، در صددِ پیشرفت در محیط کار و رسیدن به رتبه‌های بالاتر بودن، خودی خود بد نیست و نا فرمانی از خداوند هم به حساب نمی آید.

ولی اگر برای رسیدن به این هدفِ خود، از دیگر همکارانمان بدگویی نموده و یا آنها را اشخاصی نا لایق تر از خود بدانیم، از خواستِ خداوند بدور می‌‌افتیم.

۴  –  چهارمین طریقی که ما از خداوند سرکشی می‌‌کنیم بدینگونه است که؛ “ما بدنبالِ چیز‌های شایسته و خدا پسندانه در زندگی خود هستیم، ولی در زمان خودمان می‌‌خواهیم بدان خواسته برسیم و نه در زمانی که خداوند منظور دارد!”

برای مثال، ازدواج شایسته و خدا پسندانه است.

ولی اگر نوجوان ۱۵ ساله‌ای در همان سال، تصمیم به ازدواج بگیرد، این عملِ وی در جهتِ خواستِ خداوند نیست و سرکشی از اوست.

چرا؟ چون که یک نو جوان در آن سنّ – از بلوغ آمادگی برای متعهد شدن به شخصی دیگر را برای تمامی عمر خود ندارد.

عزیزان، قبل از اتخاذِ هر تصمیمِ مهمی در زندگی، همیشه قادر به جوابگویی به این سوال باشید که؛ خدا پسندانه‌ترین حرکتِ من باید چگونه باشد؟

وقتی شما زندگی خودتان را کاملاً به خداوند تسلیم کنید، او حتماً شما را به بهترین راه‌های خود هدایت خواهد فرمود.

تا زمانی که از خداوند پاسخِ مشخصی دریافت ننموده اید، دست به هیچ اقدامی نزنید.

***************************************************************************

به چه دلایلی ما از خداوند سرکشی می‌‌کنیم؟

۱  –  شک به کلامِ خدا!

عزیزان، سرکشی از خداوند می‌‌تواند موجبِ تباهی زندگی ما گردد.

خداوند سرکشی ما را از خود، اگر به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندِ خود ایمان داشته باشیم و از او درخواستِ بخشش کنیم، حتماً می‌‌بخشد!

۹ اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می‌کند او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد‌. آمین!

انجیل ۱یوحنا ۱: ۹

ولی او همیشه  – نتایجِ سرکشی ما را از میان بر نمی دارد.

برای مثال، وقتی حوا، همسر آدم، انسان اولیهٔ خلق شده توسطِ خداوند، به دلیل شّکِ خود به کلامِ خدا، میوهٔ ممنوع شده از جانبِ او را خورد، در حقیقت او از امرِ خداوند سرکشی نمود.

۱۷ امّا هرگز از میوه درخت شناخت خوب و بد نخور زیرا اگر از آن بخوری در همان روز خواهی مرد.»

پیدایش ۲: ۱۷

نتیجهٔ این سرکشی حوا از خداوند، موجبِ تغییر شدید و ناگهانی زندگی او شد.

آری عزیزان، سرکشی ما از اوامرِ خداوند، همیشه بهأیی بس گزاف دارد که ما حتماً آن را خواهیم پرداخت!

گاهی نتیجهٔ سرکشی ما از خداوند، منجر به متحملِ ضرر‌های مادی شدنِ ما می‌‌شود.

گاهی هم نتیجهٔ سرکشی ما از خداوند، آسیب‌های درونی برای ما خواهند داشت.

سرکشی از خداوند، حتماً آرامش، خوشی و شادی درونی ما را تباه می‌‌کند.

سرکشی از خداوند، حتماً روابطِ ما با دیگران را خدشه دار می‌‌کند.

۲  –  غرور!

انسان‌های مغرور، همیشه فقط در پی رسیدن به منفعت و خواسته‌های خود هستند.

آنها همچنین می‌‌خواهند به خواسته خود، به هر طریقی که شده، هر چه زودتر برساند.

شیطان که این ضعفِ انسان را می‌‌شناسد، در گوش ما نجوا می‌‌کند که، اگر آن خواسته ‌ات را همین حالا بدست نیاوری، دیگر هرگز به آن نخواهی رسید.

پیروی از این دروغ شیطان، و مغرورانه فقط به دنبال رسیدن به خواسته خود بودن، موجبِ سرکشی ما از خداوند می‌‌گردد.

۳  –  کینه و رنجش از دیگران داشتن!

بسیاری از مردم، نسبت به امر خداوند سرکشی می‌‌کنند، زیرا که حاضر نیستند تا دیگران را کاملاً ببخشند.

اینگونه انسانها، روحی نبخشنده در خود دارند، و اینگونه روح، از کینه، نفرت و رنجش از دیگران مملو است.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از خداوندمان نمونه می‌‌گیریم، که باید، با قلب و فکری کاملاً پاک و عاری از هر گونه کینه و رنجش از دیگران، در اطاعت از خداوند زندگی کنیم.

۳۷ عیسی جواب داد: «خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار‌.   ۳۸ این اولین و بزرگترین حکم شریعت است‌.   ۳۹ دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خویش دوست بدار‌.   ۴۰ در این دو حکم تمام تورات و نوشته‌های انبیا خلاصه شده است‌‌.»

انجیل متی ۲۲: ۳۷ – ۴۰

۴  –  خودخواهی!

بسیاری از مردم نسبت به خداوند سرکشی می‌‌کنند، زیرا که آنها بر این باور هستند که، اوامر کلامِ وی از آنها، برایشان محدودیت ایجاد می‌‌کند.

نباید فراموش کنیم که، هیچ انسانی، نمی تواند نسبت به خداوند در سرکشی بسر برد، و در عینِ حال، از آرامش و خوشی الهی او نیز بر خوردار باشد!

هر جا سرکشی از خداوند هست، از آرامش الهی او خبری نیست.

***************************************************************************

نتایجِ سرکشی از خداوند.

عزیزان، کلام خداوند مثال‌های بسیاری، از چگونگی واکنشِ او نسبت به انسانهای سرکش و نا فرمان از خود را به ما می‌‌آموزد.

یک مثالِ بارز در این مورد، مجازاتِ قوم اسرائیل می‌‌باشد.

وقتی قومِ اسرائیل از امر خداوند به آنها که، جنگیدن با مردم ضدّ  خدای سرزمین کنعان بود سرپیچی نمودند، خداوند این سرکشی قومِ اسرائیل از خود را مجازات نمود.

او اجازه داد تا آنها در بیابان هلاک شوند.

نمونه‌ای دیگر از واکنشِ خداوند نسبت به سرکشانِ از امرِ خود را، در کلام او، اعداد ۱۶: ۱ – ۴۰ مطالعه می‌‌کنیم.

در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم که وقتی قورح، نسبت به موسی شورش نمود، خداوند اجازه داد تا زمین باز شده و قورح و تمامی خانوادهٔ او را در خود فرو برده و ببلعد.

نمونه‌ای دیگر از واکنشِ خداوند نسبت به سرکشان از امر خود را، در زندگی شائول می‌‌خوانیم.

شائول، اولین پادشاهِ قوم اسرائیل، به خاطرِ سرکشی خود از امرِ خود به او، بهای گزافی پرداخت.

نه تنها روحِ خداوند او را ترک نمود، بلکه او از نظرِ روحی و روانی، بسیار آشفته و پریشان گردید.

عزیزان، می‌‌دانید وقتی ما از امرِ خداوند نا فرمانی می‌‌کنیم، چه اتفاقی می‌‌افتد؟

اول از هر چیز، رابطه شخصی ما با خداوند شکسته می‌‌شود.

دوماً، دیگر ما قادر به داشتن و لذت بردن از، آرامش، شادی و خوشی که فقط خودِ خداوند می‌‌تواند به ما بدهد نخواهیم بود.

سوماً، ما در پریشانی و ندانم کاری، بدون هدایت و حمایت روح القدس، دست به اقدامات اشتباه خواهیم زد.

و نهایتاً این که، ما درد‌های روحی و جسمی را تجربه خواهیم نمود.

خداوند در صورتِ سرکشی ما از خود، برای برگردانیدنِ توجه کاملِ ما به خود، گاهی اجازه می‌‌ دهد تا ما، درد هایی روحی یا جسمی را متحمل شویم.

***************************************************************************

 

 

خلاصه:

دوستِ خوب من، انتخابِ ما بسیار ساده است.

ما یا به خدا تسلیم می‌‌شویم و اوامر الهی او را اطاعت می‌‌کنیم؛ و یا این که از او نا فرمانی کرده و نسبت به او سرکشی می‌‌کنیم.

در هر دو صورت، ما همانی را درو خواهیم نمود که کاشته ایم.

بیاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند از خدا نا فرمانی کرده و در آرامش زندگی کند.

نهایتاً اتخاذِ تصمیم با ماست.

انسان‌های فروتن، هشیار و خدا دوست، بر می‌‌گزینند تا اوامرِ خداوند را، هر چه که باشد، کاملاً اطاعت نموده و نتیجه را به خودِ او بسپارند.

این کلیدِ برخورداری از بهترین زندگی است!

جلال بر نام عیسی مسیح و آرامشِ الهی او همواره با شما.

کوروش باقری