آیهٔ کلیدی ۱قرنتیان ۱۰: ۱۳

وسوسه اجتناب ناپذیر است!

عزیزان، هیچ انسانی، حتی ایماندارانِ بالغ نیز، از کششِ وسوسه کاملاً مصون نیستند. دوستِ گرامی من، در مقابلِ وسوسه، شما چگونه واکنش نشان می‌‌دهید؟  آیا فروتنانه و از صمیمِ قلب از خداوند درخواستِ کمک می‌‌کنید؟ یا که اغلب تسلیمِ وسوسه می‌‌شوید؟

بیشترِ مردم، از این که چگونه باید نسبت به جاذبهٔ وسوسه، واکنش صحیح نشان دهند، آگاهی کافی ندارند. بسیاری از مردم سعی در مقاومت در مقابلِ وسوسه می‌‌کنند، ولی نهایتاً تسلیم می‌‌شوند. سپس این اشخاص، برای توجیه تن‌ در دادنِ خود به وسوسه این بهانه را می‌‌آورند که؛ خوب، من انسانم دیگه.

بالاخره این اشخاص که تسلیمِ وسوسه شده اند، به خداوند قول می‌‌دهند که دیگر آنها مرتکبِ چنین اشتباهی نخواهند شد.

ولی تجربه نشان داده که این صحت ندارد.

متاسفانه، این دایرهٔ روبرویی با وسوسه و تسلیم آن شدن و مرتکب گناه گردیدن، در زندگی این عزیزان، تداوم می‌‌یابد.

اما ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، مجبور نیستیم تا در چنین شرایطِ بغرنجی به زندگی خود ادامه بدهیم.

اگر چه دنیأیی که ما در آن زندگی می‌‌کنیم، مملو از وسوسه هاست، اما ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، می‌‌توانیم بیاموزیم که؛ “چگونه می‌‌توانیم در مقابلِ وسوسه‌های این دنیا دوام آورده، و تسلیمِ آنها نشویم!”

***************************************************************************

شناختِ طبیعتِ وسوسه!

به نظر من، وسوسه – هر چیزی است که ما را برای رسیدن و به دست آوردنش، از، طریق، زمان و حدِ تعیین شدهٔ خداوند برایمان فراتر می‌‌برد.

اگر ما به وسوسه‌ای حق تقدم بدهیم؛ “چیزی را خواسته ایم که خواستِ خداوند برایمان نبوده است.”

اگر ما به وسوسه‌ای حق تقدم بدهیم؛ “سعی در به دست آوردنِ چیزی نموده ایم که زمانِ مناسبِ خداوند نبوده است.”

اگر ما به وسوسه‌ای حق تقدم بدهیم؛ “از راه‌های نا مشروع، سعی به رسیدن به خواسته خود خواهیم نمود، که خواستِ خداوند برایمان نبوده است.”

***************************************************************************

سه‌ منبعِ اصلی وسوسه!

در کلامِ خدا، در رسالهٔ یعقوب ۱: ۱۴ می‌‌خوانیم که:

این بدین معناست که، بعضی از وسوسه ها؛ “از ذاتِ انسانی گناهکارِ خودمان منشأ می‌‌گیرند.”

منشأِ بعضی دیگر از وسوسه ها؛ “شیطان است.”

پولسِ رسول در نوشته‌های خودش به این مهم اشاره داشته.

در ۱تسالونکیان ۳: ۵ پولس می‌‌فرماید:

مثال دیگر از وسوسهٔ شیطان را در زندگی حوا در پیدایش ۳: ۱ – ۵ می‌‌خوانیم.

در این قسمت می‌‌خوانیم که چگونه شیطان با فریبِ ، حوا را وسوسه نمود تا از امرِ خدا سر پیچی کند.

سومین منشأِ وسوسه ها؛ “شیوه و ساختارِ جامعه هایی هستند که در آنها زندگی می‌‌کنیم.”

برای نمونه، به آگهی‌های رسانه‌های اجتماعیِ محیطِ زندگی خود فکر کنید.

آنها با طرفند‌های گوناگون، همیشه سعی در وسوسهٔ ما به خرید بیشتر دارند.

***************************************************************************

طبیعتِ وسوسه برای تمامی انسانها عالمگیر و عمومی است!

عزیزان، کلام خدا در ۱قرنتیان ۱۰: ۱۳ می‌‌فرماید:

وسوسه، کششی خاص به سوی خود برای تمامی انسانها دارد.

وسوسه، به طور بنیادی در خود، حیله و فریبِ شیطان را اجرا می‌‌کند.

هدفِ شیطان نیز از وسوسه نمودنِ ما این است تا، توجه ما را، از رابطه مان با خداوند، با هر طریقی شده، منحرف گرداند.

وقتی ما تسلیمِ وسوسه می‌‌شویم، و توجه و تمرکز خود را بر خواسته‌های غیر الهی قرار می‌‌دهیم، دعاهای ما از خداوند جوابی دریافت نخواهند نمود.

وقتی ما تسلیم وسوسه شده و توجهِ مان را بر خواسته‌های غیر الهی قرار می‌‌دهیم، قادر به درکِ صحیحِ کلامِ خدا نیز نخواهیم بود.

این مانعِ زیستنِ ما در ارادهٔ خداوند، و شناخت صحیح از او می‌‌گردد.

وسوسه با آزمایشِ خداوند تفاوت دارد!

وسوسه، کشش و تشویقِ ما به نا فرمانی از خداوند، و انجامِ خواستِ شیطان است.

در حالی که، “آزمایش الهی”، به سادگی، دورهٔ زمانی دشواری است که خداوند، برای تصفیهٔ ما،اجازهٔ ورودِ آن را به زندگیمان می‌‌دهد.

شیطان، برای “نابودی ما” سعی در استفاده از هر دو را دارد.

اما خواستِ خداوند، از اجازهٔ روبرو شدنِ ما با “آزمایش الهیش”، تقویت ایمانِ ما به اوست، و تا این که، بفهمیم چقدر به او نیاز مندیم!

باور‌های اشتباهِ ایماندارانِ به عیسی مسیح، در موردِ وسوسه!

۱  –  ‌یک باورِ اشتباه در موردِ وسوسه این است که؛ “خودِ وسوسه شدن گناه است.”

اما حقیقت این است که، وسوسه تنها زمانی گناه است که ما به آن عمل کنیم.

۲  –  باورِ اشتباه دیگر در موردِ وسوسه این است که؛ “وسوسه شدنِ ما، موجب دلسردی و نا امیدی خداوند از ما می‌‌گردد.”

اما حقیقت این است که، خداوند، چنانچه ما عمدا و مکرراً تسلیم وسوسه شده و به گناه تن‌ در دهیم، از ما دلسرد می‌‌شود.

ما صرفا به خاطرِ وسوسه شدن، دل‌ِ خداوند را نمی شکنیم و موجبِ دلسردی وی از خود نیز نخواهیم شد.

۳  –  باورِ اشتباهِ دیگر در موردِ وسوسه این است که؛ “ایمانداران تصور می‌‌کنند که، آنها ناخود آگاه در وسوسه می‌‌افتند و مرتکب گناه می‌‌شوند.”

اما حقیقت این است که، هر شخص، عمداً و آگاهانه، به کششِ وسوسه حق تقدم می‌‌دهد، و به سوی انجام آن وسوسه گام بر می‌‌دارد.”

روح القدس که در درونِ هر ایماندار به عیسی مسیح است، حتماً به وی توان و حکمتِ لازمه برای مقابله با وسوسه را خواهد داد.

۴  –  یک باورِ اشتباهِ دیگر در  موردِ وسوسه این است که؛ “بهترین راه مقابله و وسوسه، فرار از آن است.”

فرار از وسوسه در بعضی شرایط مناسب است.

۲تیموتاوس ۲: ۲۲

اما در تمامی موقعیت‌های روبرویی با وسوسه، ما باید از حضورِ روح القدس با خود آگاه بوده، و از او کمک بطلبیم.

الگوی دأیمی از وسوسه تا ارتکابِ گناه!

وسوسه همیشه به یک طریق ما را به انجامِ گناه و می‌‌دارد.

اول، با کاشتن تخمِ یک ایده، در فکر ما.

بعد از آن، قوه تخیل ما دخالت می‌‌کند و آن تخمِ کاشته شده توسطِ وسوسه را، در فکرمان پرورش می‌‌دهد.

کمی بعد، شخصِ وسوسه شده، شروع به دیدن ثمرهٔ آن تخمِ کاشته شده نموده و هیجان زده می‌‌شود.

سپس، شخصِ وسوسه شده، برای دست یابی به ثمرهٔ تخمِ وسوسهٔ پرورش داده شده در فکرش، آگاهانه، تصمیم به اقدام می‌‌گیرد.

و سر انجامِ کار روشن است.

پیروی از وسوسه – نا فرمانی از خداوند، و ارتکابِ گناه.

***************************************************************************

واکنش‌های عاقلانهٔ ما در مقابلِ وسوسه.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به معرفیِ هفت واکنشِ عاقلانه در مقابلِ وسوسه می‌‌پردازم.

اما قبل از آن‌ باید به عرض برسانم که، ما باید برای انتخاب‌های خودمان در زندگی قبولِ مسؤلیت کنیم!

بله ما باید، مسؤلیتِ افکار – تخیلات و انتخاب‌های روزانهٔ خودمان را پذیرا باشیم.

حال که دانستیم، وسوسه اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود، با وسوسه روبرو خواهیم شد، باید هشیار بوده و از خودمان با یک سیستمِ دفاعی قابلِ اعتماد، محافظت کنیم.

با استناد به آموزه‌های کلام خدا، هفت اقدامِ موثر، برای محافظت در مقابلِ وسوسه را به شما پیشنهاد می‌‌کنم.

۱  –  بر روی تصویری کلی از زندگی خود تمرکز داشته باشید!

شیطان، سعی می‌‌کند تا افکار ما را کوتاه نموده، بر روی خواسته‌ای متمرکز کرده و سر انجام، به انجام گناه وادارد.

در اینجاست که باید به خود آمده و به یاد آوریم که زندگی ما، بسیار با ارزش تر، فراتر و مهمتر از این است که خودخواهانه، تسلیمِ شیطان شده، و وسوسهٔ او را دنبال کنیم.

در عوض باید به یاد آوریم که، نتیجهٔ پیروی از وسوسهٔ شیطان، می‌‌تواند چه ضرباتی بر روی سلامت – وضعیتِ مالی – روابطِ اجتماعی و انجامِ نقشهٔ خداوند در زندگی ما داشته باشد.

ما همیشه، باید از راه‌های خدا پسندانه، اقدام نموده و سعی به بدست آوردن خواسته‌های خود داشته باشیم.

برای مثال – به جای سرقت، ما باید زحمت بکشیم، کار کنیم، پول در آوریم و بعد، اگر هنوز در اشتیاقِ داشتنِ ‌چیزی بودیم، آن را با پولِ زحمت کشیدهٔ خود بخریم.

۲  –  ۱قرنتیان ۱۰: ۱۳ را در کلامِ خدا به یاد آورید!

عزیزان, خداوند با وفاست!

و همیشه به قولهای خود عمل میکند!

او هرگز اجازه نخواهد داد تا ما بیش  از توانمان وسوسه بشویم.

خداوند-  همیشه  راه مقاومت و فرار برای ما در مقابل وسوسه را  مهیا می فرماید.

با به یاد آوردن ۱قرنتیان ۱۳: ۱۰-  به یاد می  آوریم  که باید درمقابل وسوسه مقاومت کنیم.

۱۳ وسوسه‌هایی که شما با آن روبرو می‌شوید، وسوسه‌هایی است که برای تمام مردم پیش می‌آید، اما خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی‌گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید‌. همراه با هر وسوسه‌ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید‌.

۳  –  به قدرت روح القدس در خود اعتماد کند!

عزیزان خداوند – پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح  -روح القدس را در ما قرار داده است.

وجود روح القدس در ما, برای کمک, هدایت, و محافظت از ماست, در تمامی  طول زندگیمان در تمامی شرایط !

کلام خدا این مهم را در انجیل  یوحنا فصل ۱۴ و آیات ۱۵ و ۱۶ چنین  بیان می فرماید:

  ۱۵ «اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد   ۱۶ و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند.

ما در اعتبار فرزند خوانده گی خانواده الهی خداوند – از این  موهبت بی مانند برخوردار شده ایم – تا بتوانیم به کمک روح القدس در خود – فکرمان را از وسوسه های شیطان محافظت نموده و رفتارمان را با خواست  خداوند تطبیق دهیم.

۴  –  افکار خود را بر روی عالم بالا متمرکز نگاه دارید!

کلام خدا در – کولسیان فصل ۳ و آیه ۲ می فرماید:   ۲ دربارۀ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است،  

به عبارت دیگر – ما ایمانداران به اسای مسه – باید همواره سعی  در زیستن  یک زندگی پیروزمندانه  مسیحی داشته باشیم !

ما باید همواره از هر خواسته ای که ما را از خداوند دور می کند بر حذر باشیم!

کلام خدا در انجیل  اول یوحنا فصل ۲ و آیات ۱۵ تا ۱۷ این مهم را بسیار جالب برای ما توضیح داده است:

  ۱۵ به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست‌.   ۱۶ هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می‌کند و آنچه چشمان می‌بینند و طلب می‌کنند و آنچه مایهً فخر و غرور است از پدر نیست‌. اینها همه به دنیا تعلق دارند‌.   ۱۷ جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که ارادهً خدا را به جا آورد، تا به ابد زیست خواهد کرد‌.

دوستان – در مقابل وسوسه توقف کنید  و از خداوند بپرسید – پدر آسمانی – خواست تو در این موردچیست؟

۵ – نقاط  ضعف خودتان را شناسأیی  کنید! 

عزیزان – وقتی ما نقاط ضعف  خودمان  را بشناسیم،  آنگاه  نسبت به هدایت روح  القدس در آن نقاطِ ضعفمان – حساس تر و شنوا تر خواهیم بود.

برای مثال، اگر ضعفِ ما در مصرفِ بی‌ مورد پولمان است، باید از رفتن به فروشگاه‌ها برای بازدید اجناس، خود داری کنیم.

۶  –  زمان هایی که ما ضعیف تر هستیم را شناسأیی کنیم!

عزیزان، در زمان هایی ما نسبت به جاذبهٔ وسوسه ضعیفتر خواهیم بود.

زمانی که ما، گرسنه هستیم، یا عصبانی هستیم، یا تنها هستیم و یا خسته.

باید در این زمان ها، بیشتر مراقبِ حیله‌های شیطان و وسوسه‌های او باشیم.

۷  –  با مطالعه و فرا گیری از کلامِ خدا – سیستم دفاعی داشته باشیم!

عزیزان، مطالعهٔ کلامِ خدا و اطاعت از اوامر موجود در آن، حقیقتِ خداوند را در زندگی ما بنا می‌‌کند.

این حقایقِ ذخیره شده از کلامِ خدا در ما، در مقابله با وسوسه‌ها به ما کمک  می‌‌کنند تا فریب نخوریم.

به جای بگو مگو با شیطان و یا نفسِ عمارهٔ خودمان، تعالیمِ آموختهٔ خود از کلام خدا را به یاد آورده و از آنها پیروی کنیم.

یادتان هست که چگونه خداوند و منجی ما عیسی مسیح، در مقابلِ وسوسه‌های شیطان از آموزه‌های کلامِ خدا نام برد و مغلوبِ شیطان نگردید؟  انجیل لوقا فصلِ ۴ و آیاتِ ۱ تا ۱۲.

***************************************************************************

خلاصه:

عزیزان، می‌‌دانید چرا حتی ایماندارانِ به عیسی مسیح نیز گاهی به انجامِ گناه کشانیده می‌‌شوند؟

دلیلِ اصلی این است که، کلامِ خدا – جایگاه اولیه و صحیحِ خودش را در زندگی این عزیزان ندارد!

من شما را تشویق می‌‌کنم تا کلامِ خدا را به طور منضبط مطالعه بفرمأیید.

سعی در فهمِ آموزه‌های آن داشته باشید و آنها را در زندگی خود به کار برید.

ایماندارانی که پایه زندگی خود را، بر اساسِ تعالیمِ کلام خدا بنا نهاده اند، توانأیی بسیار بیشتری برای مقابله با وسوسه دارند.

دوست خوبِ من، شاید شما یک ایماندار به عیسی مسیح نیستید.

شاید شما در دایره اسارت در وسوسه و ارتکابِ گناه – در حالِ تباهی زندگی خودتان بسر می‌‌برید.

باید بدانید که بدونِ کمکِ خداوند، شما هرگز قادر به تجربهٔ آزادی واقعی از وسوسه نخواهید شد.

گناهانِ خودتان را در همین لحظه به خداوند اعتراف کنید و از او بخواهید تا کنترلِ کاملِ زندگی شما را در اختیارِ خود گیرد.

در این صورت شما از کمک و هدایتِ خداوند برخوردار شده و قادر به مقابله با وسوسه‌های زندگیتان خواهید شد.

این تنها راه آزادی از اسارتِ وسوسه و عاقلانه‌ترین واکنشی است که هر کس می‌‌تواند در مقابلِ جاذبهٔ وسوسه از خود نشان دهد .

جلال بر نامِ عیسی مسیح و آرامشِ الهی او همواره با شما.

کوروش باقری