آیاتِ کلیدی: اشعیا ۴۰: ۱ – ۳۱

عزیزان، همهٔ ما هر از گاهی، به تسلّی خداوند نیاز مند می‌‌شویم! گاهی ما به خاطرِ بیماری خاص یا زخمی در بدنمان، دردهای فیزیکی را تجربه می‌‌کنیم و نیاز به تسلی داریم.

گاهی هم ما، به دلایلِ بسیار گوناگونی از قبیلِ ، از دست دادنِ کارمان – یا خیانتِ دوستی به ما – یا مرگ عزیزی، از دردهای عاطفی رنج خواهیم برد و نیاز به تسلّی داریم.

دوستِ من، وقتی شرایطِ زندگی شما بسیار دشوار می‌‌شود، عکس العملِ شما چیست؟

عکس العملِ بیشترِ مردم در برابرِ دشواری‌های زندگیشان این است که، در سریع‌ترین زمانِ ممکن، خودشان را از شرایطِ دشوارِ بوجود آمده دور کنند.

اما این عکس العمل همیشه عاقلانه‌ترین نیست.

باید یک واقعیت را همیشه به خاطر داشته باشیم، آن واقعیت این است که؛ “همیشه، یک پاسخِ قابلِ اطمینان و پا بر جا، برای تمامی دلشکستگی‌ها و شرایطِ بغرنجی که ما با آنها در زندگی خود روبرو می‌‌شویم وجود دارد، آن پاسخ – خدای قادرِ مطلقِ ما می‌‌باشد!”

اشعیای نبی در پیام‌های خود به مردم از سوی خداوند، همیشه قلبِ لطیف، پر مهر و نوازشگر او را برای مردمش، ابلاغ می‌‌نمود.

در کلامِ خدا، در اشعیا فصلِ چهلم    -او ویژگی‌های سیرتِ خداوند را تشریح می‌‌کند.

امروزه من و شما هم، می‌‌توانیم به حضورِ همان خدای پر مهر و نوازشگرِ قادرِ مطلق برویم و اطمینان داشته باشیم که، او حتماً قادر به کمک به ما در روبروی با هر مشکل و کمبودی می‌‌باشد!

ما می‌‌توانیم اطمینان داشته باشیم که خداوند، مشتاقِ کمک به ماست!

خداوند در کلامش بارها و بارها، به ما قول داده که او تسلّی دهندهٔ ما در هر شرایطِ دشوارِ زندگیمان خواهد بود.

***************************************************************************

ویژگی‌های تسلّی دهندهٔ ما 

عزیزان، در این قسلمت از مطالعهٔ خود تحتِ عنوانِ ” خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ به شناختِ شش ویژگی خاصِ این خدای پر مهر، نوازشگر و قادرِ مطلق می‌‌پردازم.

۱  –  خدای تسلّی دهندهٔ ما، “جاودانه است!”

در کلامِ خدا، اشعیا ۴۰: ۸ می‌‌خوانیم: ۸ آری، علفها پژمرده و گُلها می‌خشکند، امّا کلام خداوند تا ابد پایدار است.

عزیزان، انسان برای مدتِ کوتاهی بر روی این زمین خواهد زیست، و سپس، این جهان به خواستِ خدا از بین خواهد رفت.

اما خداوند، جاودانه است!

او همیشه بوده و همیشه )تا ابدیت( خواهد بود!

این اهمیت و مفهومِ راستینِ “هستم آنکه هستم” می‌‌باشد.

اسمی که خداوند از خود، بر موسی مکشوف فرمود و در کلام او در خروج ۳: ۱۴ آن را می‌‌خوانیم:   ۱۴ خدا فرمود: «هستم آنکه هستم. به بنی اسرائیل بگو او که هستم نامیده می‌شود مرا نزد شما فرستاده است.

هستم آن که هستم – خدأیی که همیشه بوده و همیشه خواهد بود!

خدایی پر مهر، نوازشگر و قادرِ مطلقی که تمامی خلقتِ خود را – در کنترلِ کاملِ خود دارد.

نه تنها خداوند خود جاودانه است، بلکه کلامِ او نیز جاودانه می‌‌باشد.

اصول و قواعدِ جاودانهٔ خداوند، در حکمت، محبت و فیضِ وی، برای خیریت، برکت و رستگاریمان به ما عطا شده است.

۲  –  خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ “قادرِ متعال است!”

در کلامِ خدا، اشعیا ۴۰: ۱۰ می‌‌خوانیم: ۱۰ خداوند قادر متعال می‌آید تا با قدرت حکومت کند، او با خودش قومی را که نجات داده است، خواهد آورد.

بله خداوندِ قادرِ متعالِ ما؛ “در تمامی زمان ها، کنترلِ کاملِ تمامی شرایطِ خلقتِ خود را در کنترل دارد!”

این کنترلِ کاملِ تمامی خلقتِ خداوند، شاملِ تمامی شرایطِ زندگی من و شما نیز می‌‌شود.

اگر چه در بسیاری از مواقع، ما دلیلِ اجازهٔ ورودِ آزمایش‌ها و مشکلات، توسطِ خداوند به زندگیمان را درک نمی کنیم، اما می‌‌توانیم با اطمینانِ خاطر به حضور او رفته، و مطمئن باشیم که او حتماً قادر است تا به ما کمک کند.

خداوند به خوبی قادر است، تا از تمامی شرایطِ زندگی ما، برای جلالِ نامِ خودش و برکت ما استفاده کند.

۳  –  خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ “شبانی است نیکو!”

در کلامِ خدا، اشعیا ۴۰: ۱۱ می‌‌خوانیم:   ۱۱ او مثل یک شبان از گلّه خود محافظت خواهد کرد. او برّه‌ها را با هم جمع می‌کند و آنها را در آغوش خود به آغل می‌بَرد. و میش‌ها را هم با ملایمت، هدایت می‌کند.

عزیزان، یک شبانِ دلسوز و وظیفه شناس، از گله خود مراقبت می‌‌کند، و برای نیاز‌های آنها فراهم می‌‌سازد.

وقتی منجی و خداوندِ ما عیسی مسیح، در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۱ گفت که او شبانِ نیکوست، وی در حقیقت با این گفته خود، قلبِ خدای پدر را برای ما توصیف می‌‌نمود.

۱۱ من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد

آری، خداوند همچون شبانی نیکو، همواره قادر و مشتاق است تا ما را از میان هر شرایطِ دشوارِ زندگیمان عبور دهد.

۴  –  خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ “عالم مطلق است!”

در کلامِ خدا، اشعیا ۴۰: ۱۳ و ۱۵ می‌‌خوانیم:   ۱۳ چه کسی می‌تواند به خداوند بگوید که او باید چه کند؟ یا چه کسی می‌تواند به او تعلیم دهد یا او را نصیحت کند؟   ۱۴ خداوند با چه کسی مشورت می‌کند تا بداند، درک کند و بیاموزد چگونه هر چیزی می‌باید انجام شود؟   ۱۵ ملّتها در برابر او ناچیز و مثل یک قطره آب می‌باشند. و جزایر دوردست برای او از غبار سبک‌ترند.

بله، خداوند براستی متعال است و بر تمامی این هستی‌ تسلطِ کامل دارد!

ما به عنوان انسان، میزانِ درکمان محدود است.

اما خداوند تمامی این هستی را همیشه، در مد نظر خود دارد.

اشعیا در ۴۰: ۱۲ می‌‌گوید: ۱۲ آیا کسی می‌تواند آب اقیانوسها را با کف دست خود، یا آسمان را با وجب‌های خویش اندازه بگیرد؟ آیا کسی می‌تواند تمام خاک زمین را در یک فنجان جای دهد، و یا کوه‌ها و تپّه‌ها را در ترازویی وزن کند؟

عزیزان، ما قادر به درکِ حکمت و علمِ خداوند نیستیم.

گاهی شرایطِ زندگی برای ما آنقدر دشوار می‌‌شود که، فکر می‌‌کنیم شاید خداوند من را فراموش کرده، یا از نیاز و موقعیتِ من بی‌ اطلاع می‌‌باشد.

حقیقت این است که، خداوند، شبانِ نیکوی ما و عالم مطلقی است که همیشه با ماست و تمامی لحظاتِ زندگی ما را می‌‌بیند.

او از هر شرایط و نیاز ما به خوبی آگاه است.

۵  –  خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ “قادرِ مطلق است!”

در کلامِ خدا، اشعیا ۴۰: ۲۲ – ۲۳ می‌‌خوانیم:   ۲۲ آن کس که آنها را به وجود آورده بر تخت خود، بر فراز زمین و در ورای آسمانها نشسته است. مردم روی زمین مثل مورچه‌های ریزی در حرکت هستند، او آسمان را چون پرده‌ای گسترده و مثل خیمه‌ای برای زندگی پهن کرده است.   ۲۳ او فرمانروایان زورمند را ساقط و آنها را نابود می‌کند.

عزیزان، ما به خدای قادر مطلق، یعنی خدأیی که انجامِ هیچ عملی برای وی دشوار یا غیر ممکن نیست ایمان داریم و تنها او را می‌‌پرستیم.

خداوند، تنها بر افرازندهٔ فرمانروایان و ساقط کنندهٔ فرمانده هان بر روی این کرهٔ زمین است.

در آیهٔ ۲۵ در همان فصلِ چهلم، اشعیا ادامه می‌‌دهد: ۲۵ خدای قدّوس را با چه کسی می‌توان مقایسه کرد؟ آیا کس دیگری شبیه او وجود دارد؟

آری، هیچ انسانی با خدای قادرِ مطلقِ ما قابلِ مقایسه نیست!

تکبر و خودبینی انسان و دست آورد‌های وی، خداوندِ ما را تحتِ تاثیر خود قرار نمی دهند.

سپس اشعیا در آیهٔ ۲۶ ادامه می‌‌دهد: ۲۶ به آسمان نگاه کنید! چه کسی این ستارگان را آفریده است؟ و چه کسی آنها را چون یک ارتش هدایت می‌کند؟ او تعداد آنها و نام هریک از آنها را می‌داند! او آن قدر تواناست که هرگز حتّی یکی از آنها گُم نمی‌شود.

خداوند نه تنها در حکمت، توان و ارادهٔ الهی خود تمامی ستارگان و سیاراتِ موجود در این هستی را خلق فرموده و در جایگاه دلخواهش قرار داده، بلکه وی نامِ هر کدام از آنها را نیز می‌‌داند.

براستی که چه خدای توانا، دانا و مهربانی داریم!

ما می‌‌توانیم برای دریافتِ آرامش واقعی و پایدار و بر آورده نمودنِ نیاز هایمان، فقط به او کاملاً اعتماد داشته باشیم و نه هیچ چیز یا هیچ کسِ دیگری در این دنیا.

۶  –  خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ “خدای خستگی ناپذیر است!

در کلامِ خدا، اشعیا ۴۰: ۲۸ می‌‌خوانیم: ۲۸ آیا نمی‌دانید؟ آیا نشنیده‌اید؟ خداوند، خدای جاودان است. او تمام جهان را آفریده، و هیچ وقت خسته یا فرسوده نخواهد شد. هیچ کسی افکار او را درک نمی‌کند.

عزیزان، هر انسانی هر چقدر هم قوی، بالاخره در زمانی انرژی او به انتها می‌‌رسد و خسته می‌‌شود.

اما خداوندِ خستگی ناپذیرِ ما، هرگز خسته و نا توان نمی گردد.

ما می‌‌توانیم با اطمینانِ خاطر، و با هر شرایطی، بارها و بارها با او گفتگو کنیم و او همچنان با صبر و توانِ بی‌ مانندش به ما گوش خواهد سپرد.

خداوند هرگز از وقت گذرانی ما با او خسته و کسل نمی شود.

***************************************************************************

 

 

 

خدای تسلّی دهندهٔ ما به ما چه قول هایی داده است؟ 

عزیزان، در این قسمت از مطالعهٔ خود تحتِ عنوانِ “خداوند تسلّی دهندهٔ ماست”، به معرفی دو قولِ مهمی که خداوند به ما داده است می‌‌پردازم.

۱  –  خداوندِ تسلّی دهندهٔ ما، با ما قول داده است تا به ما، “قوت” و “توانِ لازمه برای زندگی در ارادهٔ مقدسِ خود را عطا فرماید.

در کلامِ خدا، اشعیا ۴۰: ۲۹ می‌‌خوانیم: ۲۹ او به افراد ضعیف و خسته نیرو می‌بخشد.

عزیزان، وقتی ما ضعیف و خسته هستیم، خداوند به ما “قوت” و “توانِ ” لازمه را می‌‌دهد.

ما باید وفادارانه، در قبالِ این محبت او، قوت و توانِ دریافت نموده از خداوند را برای جلالِ نامش در محبت و خدمتِ به دیگران مصرف کنیم.

۲  –  خداوندِ تسلّی دهندهٔ ما؛ “به ما قول داده است که؛ ما در اعتماد و ایمانمان به‌ وی، حتماً قادر به غلبه بر مشکلاتمان و عبور از آنها خواهیم شد!”

همانگونه که پرندگان، از انرژی باد، برای پرواز در طوفانها استفاده می‌‌کنند، ما نیز می‌‌توانیم در شرایطِ دشوارِ زندگیمان، کاملاً به خداوند اعتماد داشته و متکی باشیم تا او ما را حفظ نموده و ثابت نگاه دارد.

آری، با اعتماد و ایمانِ راسخ به، توان، وفاداری و محبتِ خداوند برایمان، من و شما قادر خواهیم بود تا بر هر مشکلی در زندگیمان پیروز شویم.

***************************************************************************

خلاصه:

عزیزان، حال که به پایانِ مطالعهٔ خود تحتِ عنوانِ “خداوند تسلّی دهندهٔ ماست” نزدیک می‌‌شویم، اجازه بفرمأیید تا ویژگی‌های خاصِ این خداوند تسلّی دهنده را یکبار دیگر خدمتِ شما یاد آور گردم.

با مطالعهٔ کلام خدا در اشعیا فصلِ چهلم و آیاتِ یک تا سی و یک، دریافتیم که، “خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ جاودانه است!”

برای موجودیت او، آغازی نبوده و برای نبودن او نیز انتهأیی نیست.

دریافتیم که؛ “خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ قادرِ متعال است!”

او در کنترلِ کامل و دقیقِ تمامی این هستی‌ که خود آفریده است می‌‌باشد.

دریافتیم که؛ “خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ “شبانِ نیکی ماست!”

او همواره از ما دقیقا مراقبت می‌‌نماید و برای نیاز‌هایمان مهیا می‌‌فرماید.

دریافتیم که؛ “خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ “عالمِ مطلق است!”

او همه چیز را در موردِ همه کس و همه چیز، در تمامی لحظات، کاملاً می‌‌داند.

هیچ چیزی در این هستی، نمی تواند خدای عالمِ مطلقِ ما را غافلگیر و یا سورپرایز نماید.

دریافتیم که؛ “خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ قادرِ مطلق است!”

او قادر به انجامِ هر کاری برای ما هست.

دریافتیم که؛ “خدای تسلّی دهندهٔ ما؛ خستگی نپذیر است!”

ما هرگز نباید نگران شویم که، شاید او در جهتِ گوش دادن، و یا کمک نمودن به ما خسته و درمانده شود.

عزیزان، کلامِ خدا در اشعیا ۴۰: ۳۱ به ما می‌‌گوید: ۳۱ امّا کسانی که برای کمک به خداوند توکّل می‌کنند، نیروی تازه می‌یابند. آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد، و از دویدن، خسته و از راه رفتن، فرسوده نخواهند شد.

آیا شما آموخته اید تا به خداوند کاملاً متکی باشید؟

یا که برای حّل مشکلاتِ خود و بر آورده نمودنِ نیاز هایتان، به توان و دانشِ خودتان متکی هستید؟

شایستهٔ هر ایماندار به عیسی مسیح است تا در فروتنی، از خداوند درخواست کند تا به وی نشان دهد چگونه می‌‌تواند کاملاً به او متکی باشد.

هئچ انسانی بدونِ کمکِ خداوند، هرگز قادر به تجربهٔ آرامش پایدار و واقعی و همچنین غلبه بر مشکلاتِ زندگی نخواهد بود.

خداوند با اشتیاقِ فراوان آماده است تا در ایمانتان به عیسی مسیح گناهانتان را ببخشد و روح القدسِ خود را عطا فرماید.

روح القدس، تا پایانِ عمرتان بر روی این زمین، در تمامی لحظات با شماست، تا شما را قادر به زیستن در ارادهٔ مقدسِ خداوند برایتان بگرداند.

روح القدس همچنین به شما در زمان‌های نیاز، تسلّی خواهد داد.

دعوتِ این خدای تسلّی بخش را از شما – برای ایمانِ به خود بپذیرید، تا از آرامشِ واقعی او، از حکمت و توان برای غلبه بر مشکلاتِ هر روزه‌ زندگی، بخششِ گناهانتان و دریافتِ حیات ابدی با خداوند در بهشت برخوردار گردید.

جلال بر نامِ عیسی مسیح و آرامشِ الهی او همواره با شما!

کوروش باقری