آیهٔ کلیدی این تعلیم افسسیان ۴: ۲۵ می‌‌باشد.

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا در افسسیان فصلِ چهار آیهٔ ۲۵ می‌‌فرماید: ۲۵ دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع، به خودمان لطمه می‌زنیم. آمین!

عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.

خداوند، از تو درخواست می‌‌کنیم تا به ما یاد بدی، این قسمت از کلامِ تو، چه درسی برای زندگی امروزِ من داره. در نامِ عیسی مسیح. آمین!

عزیزان، از لحظه‌ای که ما بعد از شناختِ کافی از عیسی مسیح به او به عنوانِ منجی و خداوندِ خودمون ایمان می‌‌یاریم، باید فروتنانه و با جدیت در شبیهِ او شدن کوشا باشیم.

شبیهِ او شدن نه از نظرِ ظاهری و فیزیکی، بلکه از نظر روحانی و در نحوهٔ رفتار، گفتار و فکر کردنمان.

تمامی خصلت‌های انسانی ما، از لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، باید با کمک و هدایتِ روح القدس، شروع به تغییر کنند و شبیهِ خصلت‌های او شوند.

در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، خداوند تمامی گناهانِ ما را می‌‌آمرزد و به ما تولدی نو عطا می‌‌فرماید.

همچنین، در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، خداوند “روحِ حقیقت” را در ما قرار می‌‌دهد.

در انجیلِ یوحنا ۱۶: ۱۳ می‌‌خوانیم:  ۱۳ ولی وقتی روح‌القدس که سرچشمه همه راستی‌ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت. زیرا نه از جانب خود، بلکه هر چه از من شنیده است خواهد گفت. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت. آمین!

عزیزان، نقشِ “روحِ حقیقتِ خداوند”، روح القدس اینه که ما را در تمامی حقیقتِ خداوند هدایت کنه.

روحِ حقیقتِ خداوند روح القدس، مشتاقه تا فکر و مغزِ ما را از تمامی حقیقت پر کنه.

کلامِ خدا در فیلیپیان ۴: ۸ می‌‌فرماید:  ۸ برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم: فکرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است، ثابت نگاه دارید. در باره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. در باره چیزهایی فکر کنید که می‌توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. آمین!

عزیزان، اگه ما به روحِ حقیقتِ خداوند روح القدس اجازه بدیم تا ما را از حقایقِ الهی خداوند پر کنه، آنگاه ما در اعمال و روابطمان با دیگران راستگو و صادق خواهیم بود.

شاید در اینجا این سوال برای شما پیش بیاد که؛ راستگو و صادق بودن با دیگران یعنی چه و به چه صورتی هست؟

طبقِ فرمایشِ عیسی مسیح راستگو و صادق بودن با دیگران یعنی این که؛ “بلهِ ” ما همیشه به معنای بله باشه و “نهِ ” ما هم همیشه به معنای نه!

عیسی مسیح در انجیل متی ۵: ۳۳ – ۳۷ می‌‌فرماید: ۳۳ باز گفته شده که قسم دروغ نخور و هرگاه به نام خدا قسم یاد کنی، آن را وفا کن.  ۳۴ اما من می‌گویم: هیچگاه قسم نخور، نه به آسمان که تخت خداست،  ۳۵ و نه به زمین که پای انداز اوست، و نه به اورشلیم که شهر آن پادشاه بزرگ است؛ به هیچیک از اینها سوگند یاد نکن.  ۳۶ به سر خود نیز قسم مخور، زیرا قادر نیستی مویی را سفید یا سیاه گردانی.  ۳۷ فقط بگو: «بلی» یا «نه». همین کافی است. اما اگر برای سخنی که می‌گویی، قسم بخوری، نشان می‌دهی که نیرنگی در کار است. آمین!

دوستِ خوبِ من، این دنیأیی که امروزه من و شما در اون زندگی می‌‌کنیم، بر این باوره که راستگویی و بیانِ حقیقت دلبخواهی هست.

دنیای امروزهٔ ما معتقده که ما می‌‌تونیم به دلخواهمون انتخاب کنیم کی راستگو باشیم و حقیقت را بگیم و کی دروغ بگیم و حقیقت را پنهان نگه داریم.

متاسفانه امروزه فریبکاری، تقلب، نیرنگ و حقه بآزی تمامی قشر‌های جامعه‌های ما را به خودشون آلوده کرده ا‌ند.

خداوند و منجی ما عیسی مسیح مسبب و دلیلِ اصلی این مشکلِ ما را شناسأیی و به ما معرفی نموده.

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۸: ۴۴ می‌‌فرماید:  ۴۴ شما فرزندان پدر واقعی‌تان شیطان می‌باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره‌ای حقیقت پیدا نمی‌شود، چون ذاتا دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. آمین!

عزیزان، از همان برخوردِ اولِ شیطان با انسان، او در حالِ دروغ گویی به او بوده.

از همان برخوردِ اولِ شیطان با انسان، او با دروغ‌های خود، سعی در متقاعد نمودن انسان برای دوری از حقیقت و زندگی در دروغ و نیرنگ بوده.

این دنیای سقوط نموده در گناه، همیشه سعی داره ما را وسوسه کنه، تا راستگویی و بیانِ حقیقت را جدی نگیریم و بی‌ ارزش قلمداد کنیم.

این دنیای سقوط نموده در گناه، همیشه سعی داره ما را با دروغِ جذابی فریب بده.

این دروغ که؛ اگه ما از راستگویی و بیانِ حقیقت خود داری کنیم، به منافعِ بیشتری خواهیم رسید.

دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرمأیید.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ما فرزند خواندگانِ خانوادهٔ الهی او؛ هرگز نمی تونیم با کتمانِ حقیقت و دروغ گویی، ارادهٔ مقدس و خاصِ او را در طولِ زندگیمون انجام بدیم!

خداوندِ قدوسِ ما، هرگز از نیرنگ و طریق‌های دروغین، برای انجامِ مقاصدِ پاک و عالی الهی خود استفاده نمی کنه!

عزیزان، وقتی ما بنا به هر دلیل مرتکبِ گناهی بشیم، شاید این وسوسه در ما بوجود بیاد که اون گناهِ خودمون را کم اهمیت قلمداد کنیم و حقیقت را پنهان نگه داریم.

اما بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا، تنها زمانی ما می‌‌تونیم بخششِ خداوند و آزادی واقعی را تجربه کنیم که گناهِ خودمون را در راستگویی و حقیقتِ کامل اعتراف می‌‌کنیم.

کلامِ خدا در یعقوب ۵: ۱۶ می‌‌فرماید: ۱۶ نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانه مرد درستکار، قدرت و تاثیر شگفت انگیز دارد. آمین!

دوستِ خوبِ من، آنچه که ما بر زبان می‌‌یاریم، منعکس کنندهٔ محتوای قلبِ ماست.

اگه قلبِ ما مملوِ از فریبکاری، نیرنگ و دروغ باشه، زبانِ ما هم زبانی فریبکار و دروغ گو خواهد بود.

بیأیید در همین لحظه از خداوند در خواست کنیم تا او ما را از روحِ حقیقتِ الهی خود مملو کنه.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلام خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من اهمیتِ راستگویی و بیانِ حقیقت را یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی و به من تولدی نو عطا می‌‌فرمأیی.

خداوند، منِ به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند ایمان می‌‌آورم.

خداوند، به قلب و زندگیِ من بیا و مرا از روحِ حقیقتِ خودت مملو بساز.

خداوند، به ما کمک کن تا همیشه راستگو باشم و تمامی حقیقت را بیان کنم.

خداوند، به من کمک کن تا هر روز بیشتر و بیشتر، در اعمال، گفتار و افکارم شبیه عیسی مسیح شوم.

خداوند، مرا به تمامی حقیقتِ خودت هدایت فرما.

خداوند، به من کمک کن تا فکرم را بر هر چه خوب، راست و درست است ثابت نگه دارم.

خداوند، به من کمک کن تا در بارهٔ چیز هایی فکر کنم که پاک و زیبا هستند.

خداوند، به من کمک کن تا همیشه در صفاتِ خوب و پسندیدهٔ دیگران تامل کنم.

خداوند، به من کمک کن تا همیشه و به مفهومِ واقعی، بلهٔ من بله و نه من نه باشد.

خداوند، به من کمک کن تا هرگز قسم نخورم.

خداوند، به من کمک کن تا فریبِ دروغ‌های شیطان را نخورم.

خداوند، به من کمک کن تا هیچ گونه، فریب، نیرنگ و دروغ در قلبِ من وجود نداشته باشد.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.

در نام عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین   !نویسنده، کوروش باقری