آیهٔ کلیدی این تعلیم؛ انجیلِ یوحنا ۸: ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. آمین! دوستِ خوبِ من، حتما شما هم این گفتهٔ رایج را شنیدید که؛ “گذشتِ زمان، تمامِ زخم‌ها و درد‌های ما را شفا میده.”

اما این گفته اصلا حقیقت نداره!

“زمان”، در خودش هیچ قدرتی نداره که بتونه زخمهای ما را شفا بده.

“زمان”، در خودش هیچ قدرتی نداره که بتونه درد‌های جسمی و روحی ما را شفا بده.

“زمان”، قادر نیست تا الگو‌های فکری اشتباه و مخرب را در ما شناسأیی کنه و تشخیص بده.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمانِ قلبی دارید، حال خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، خداوندی که تمامی این هستی‌ و شما را آفریده، پدرِ آسمانی شماست.

فقط پدرِ آسمانی ماست که به خوبی قادره تا شناسأیی کنه و تشخیص بده که؛ “ما در چه زمانی، کجا و به چه صورتی در گذشته، از نظرِ فکری و روحی مجروح شده ایم.”

فقط پدرِ آسمانی ماست که دقیقا می‌‌دونه، “ما برای محافظتِ خودمون در برابرِ درد و زخم‌های فکری و روحیمون، به چه شیوه‌های خطرناکی متوسل میشیم.”

فقط پدرِ آسمانی ماست که آگاهه ، ” ما چه دروغ هایی را در موردِ خودمون باور کرده ایم.

فقط پدرِ آسمانی ماست که آگاهه؛ “چه الگو‌های فکری و همچنین، چه رفتار‌ها و روش هایی ما را در اسارتِ خودشون نگاه داشته ا‌ند.

عزیزان، این یکی از دلایلِ اصلی هست که چرا مطالعهٔ کلام خدا، تعمق و درکِ صحیح از آموزه‌های آن، برای ما از اهمیتِ حیاتی برخورداره.

هر چه ما کلامِ خدا را بیشتر مطالعه و آموزه‌های آن را به طورِ صحیح درک کنیم، بهتر هم قادر میشیم تا دروغ هایی را که در موردِ خودمون پذیرفته ایم شناسأیی کنیم.

این در واقع، عملکردِ روح القدس در ماست.

روح القدس که از لحظهٔ ایمانمان به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند، در ما سکنا گزیده.

روح القدس به ما کمک می‌‌کنه تا بتونیم کلامِ خدا را به طورِ صحیح بفهمیم، و به شخصیت و ماهیتِ واقعی خودمون در چشمِ او پی ببریم.

روح القدس همچنین به ما کمک می‌‌کنه تا کلمات و پیام‌های دروغینی را که در گذشته شنیده و اونها را باور کرده بودیم بشناسیم.

از آن به بعد، خداوند پدرِ آسمانیمان به ما کمک می‌‌کنه تا بفهمیم؛ چرا ما در گذشته بدانگونه تصمیم می‌‌گرفته ایم و چرا رفتار و گفتارمان بدان گونه بوده.

در همین راستا، خداوند همچنین شروع به جایگزین کردنِ حقیقتِ خود با دروغ هأیی که ما در مغز و ضمیرمان نگه داشته ایم می‌‌کنه.

حقیقتِ الهی که ما را از اسارتِ تمامی دروغ‌ها آزاد می‌‌کنه.

عیسی مسیح در موردِ این حقیقت در انجیلِ یوحنا ۸: ۳۲ می‌‌فرماید؛ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. آمین!

عزیزان، لازمه به یاد داشته باشیم که این تعویضِ دروغ‌ها با حقیقتِ خداوند در ما، یکشبه بوقوع نمی پیونده بلکه زمان می‌‌بره.

اما در تمامی طولِ این زمان، ما باید در مطالعهٔ کلامِ خدا و درکِ هر چه بهتر از آموزه‌های آن کوشا و منضبط باشیم!

باید از روح القدس بخواهیم تا در درکِ صحیح از آموزه‌های کلامِ خدا به ما کمک کنه.

در این صورت، خداوند بتدریج افکار و باور‌های دروغین را از ذهنِ ما پاک، و با حقیقتِ الهی خودش جایگزین می‌‌کنه.

آموزه‌های کلامِ خدا به ما یاد می‌‌دند که چطور به شرایطِ گوناگونِ زندگی خودمون و امور این دنیا، از دیدگاهِ او نگاه کنیم.

همچنین خداوند توسطِ آموزه‌های کلامش به ما یاد میده که؛ چرا احساساتِ ما زود جریحه دار می‌‌شد.

چه چیز هایی موجب میشدند تا روح ما زود آزرده بشه و ما درد‌های روحی را در خودمون نگه داریم.

آموزه‌های کلامِ خدا به ما یاد میدند که؛ واکنشِ صحیحِ ما به عنوانِ یک ایماندار به عیسی مسیح در روبرویی با شرایطی که قبلا زود عصبانی مون می‌‌کردند یا روحمون را آزار می‌‌دادند، باید چطور باشه.

آموزه‌های کلامِ خدا، ماهیتِ واقعی ما و هدفِ خداوند از خلقتمون را به ما یاد میدند.

آنگاه ما با برخورداری از پری حقیقتِ خداوند در خود،

با شناخت از ماهیتِ راستینمان در چشمِ او،

با شناخت از ارادهٔ خاص او برای زندگیمون،

با اطمینان از حضورِ روح القدس با خود،

با همکار شدن با وی در انجامِ ارادهٔ خداوند و جلالِ نام او، معنای یک زندگی شاد، موفق و پیروز به معنای واقعی را خواهیم شناخت و آن را تجربه خواهیم نمود.

بنا بر این دوستِ خوبِ من، فرصت را غنیمت بشمار و از دست نده.

مطالعهٔ منظمِ کلامِ خدا را از همین امروز آغاز کن.

با روحی فروتن، قبل از هر مطالعه، از روح القدس درخواست کن تا به شما در درکِ هر قسمت که مطالعه می‌‌کنید، کمک کنه.

این مطمئن‌ترین راهِ دریافتِ شفای واقعی هر جراحتِ روح، زخمِ روان و درد‌های روحی برای شماست.

عزیزن، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خدود، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من حقیقتِ کلامت را شناساندی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی که “گذشتِ زمان”، به شفای درد‌های روحی و احساسی من کمکی نمی کنه.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی که تنها حقیقتِ تو، آموزه‌های کلامت و کمکِ روح القدس می‌‌توانند تمامی جراحاتِ روح و درد‌های احساسی من را شفا دهند.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، گناهانِ من را می‌‌بخشی، و مرا به فرزند خواندگی بر می‌‌گزینی.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، من تمامی جوانبِ زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا قادر به درکِ حقیقت تو بشوم.

خداوند، به من کمک کن تا با پیروی از آموزه‌های کلامِ تو، از دروغ‌ها و باور‌های اشتباه در امان باشم.

خداوند، به من کمک کن تا به شرایطِ زندگی خودم و عملکردِ تو در این دنیا، از دیدگاهِ تو نگاه کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا به گونه‌ای خاص آفریده‌ای و برای زندگی من نقشه‌ای خاص داری.

از زندگی من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ مقدست استفاده کن.

در نام عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین.

نویسنده، کوروش باقری