عزیزان، در شروعِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، تحتِ عنوانِ ؛ “اشتیاقِ شناختِ عیسی مسیح”، آیاتِ ۳ تا ۱۱ در فیلیپیان فصلِ سوم را با هم مرور می‌‌کنیم.

۳ ما با قطع کردن قسمتی از بدن خود، فرزند خدا نمی شویم ، بلکه با پرستش خدا بوسیله روح او. ختنه واقعی همین است . ما مسیحیان به آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار می کنیم و تصدیق می نماییم که با توانایی ها و امتیازات انسانی خود، قادر به نجات خود نیستیم .

۴ خود من بیش از هرکس دیگری ، دلیل داشتم که می توانم خود را نجات دهم . اگر دیگران فکر می کنند که با تکیه به اصل و نصب و امتیازات شخصی خود می توانند نجات یابند، من بیشتر حق دارم چنین فکری بکنم ! ۵ زیرا من در یک خانواده اصیل یهودی ، از طایفه “بنیامین “، بدنیا آمده ام ؛ و هشت روزه بودم که ختنه شدم . بنابراین ، یک یهودی کامل هستم . از این گذشته ، عضو فرقه “فریسیان “ نیز بودم ، که در زمینه اجرای احکام دین یهود، از همه سختگیرترند. ۶ تعصب من در دین یهود بقدری بود که مسیحیان را آزار و شکنجه می دادم ، و می کوشیدم که فرایض دینی را مو به مو اجرا نمایم . ۷ اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار باارزش بود، دور ریخته ام ، تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم . ۸ بلی ، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح ، بی ارزش است . بنابراین ، همه را کنار گذاشته ام ، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم ، ۹ و با او یکی شوم ، و دیگر برای نجات یافتن ، بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم ، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد؛ زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی گناه بحساب می آورد. ۱۰ اکنون من همه چیز را رها کرده ام ، چون دریافته ام که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد، دست یابم ؛ من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه . ۱۱ تا به هر قیمتی که شده ، بتوانم مانند کسانی که در روز قیامت زنده می شوند، زندگی کاملا جدیدی بیابم و در تازگی و خرمی آن بسر برم . آمین! فیلیپیان ۳: ۳ – ۱۱

دوستِ خوبِ من، آیا شما تاکنون اسمِ عیسیِ مسیح را شنیده اید؟

آیا شما عیسی مسیح را به درستی می‌‌شناسید؟

آیا شما از این که عیسی مسیح چه فداکاری بی‌ مانندی برایتان انجام داده بخوبی آگاه هستید؟

آیا شما از این که عیسی مسیح در حالِ حاضر داره برای شما چکار می‌‌کنه شناختِ کافی دارید؟

عزیزان، بیشتر مردم راجع به حقایق اساسی “شخصیت و عملکرد” عیسی مسیح فقط چیزهایی شنیده اند.

اما متاسفانه تعداد کمی از مردم با خود عیسی مسیح به صورت شخصی آشنا شده و با او ارتباطی صمیمی و مستقیم دارند.

مردم عادی و حتی بسیاری از ایمان داران به عیسی مسیح اینروز‌ها آنقدر سرگرم فعالیت‌ها و اجرای نقشه‌هایی‌ خودشان هستند که به عیسی مسیح تا زمانی که موقعیت دشوار یا خطرناکی برایشان بوجود نیاید نمی اندیشند و رابطه‌ای ندارند.

اما خدا را شکر– زیرا افراد بی‌ شماری در سراسر این جهان هستند که، طعم محبت و فیض عیسی مسیح را چشیده و با وی به صورت خیلی صمیمانه – رابطه ای  شخصی – صمیمی و پیوسته دارند.

این افراد فروتن، همواره در شناخت بهتر از عیسی مسیح و تقویت روابطشان با او می‌‌کوشند.

شناخت هر چه بهتر از عیسی مسیح، وقت گذرانیدن بیشتر با او هر روزه، اطاعت و همینطور، اجرای خواست‌های او در زندگیشان برای این عزیزان در صدر الویت قرار دارد.

دوستِ خوبِ من، بیأیید با هم بیاموزیم چگونه ما هم می‌‌توانیم مسیح را در صدر همه چیز در زندگی خود قرار داده و از برکات او برخوردار گردیم.

برای شروع از شما دعوت می‌‌کنم تا به آیاتِ ۸ تا ۱۰ در فصلِ سومِ فیلیپیان توجه خاصی مبذول بفرمأیید.

در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم: ۸ بلی ، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح ، بی ارزش است . بنابراین ، همه را کنار گذاشته ام ، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم ، ۹ و با او یکی شوم ، و دیگر برای نجات یافتن ، بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم ، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد؛ زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی گناه بحساب می آورد. ۱۰ اکنون من همه چیز را رها کرده ام ، چون دریافته ام که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد، دست یابم ؛ من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه . آمین!

۱ عزیزان – وقتی ما عیسی مسیح، خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در اولویتِ اول قرار می‌‌دهیم:

او بر شدت اشتیاق ما در شناخت بهتر از خودش می‌‌افزاید.

با وجود این که پولس رسول رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی با عیسی مسیح داشت، اما با این وجود وی در آیهٔ هشتم می‌‌فرماید؛ ۸  بلی ، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح ، بی ارزش است . بنابراین ، همه را کنار گذاشته ام ، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم ، آمین!

۲ – وقتی ما عیسی مسیح و خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در اولویتِ اول قرار می‌‌دهیم:

او زندگی ما را برکت داده و تغییر می‌‌دهد.

شناخت بهتر و بیشتر صحیح از عیسی مسیح، ما را در رشد روحانی بالغ تر می‌‌سازد.

دیگر تنها به اعمال نیک خود و تلاش‌هایمان برای رستگاری و بخشش گناهانمان فخر نفروخته و تکیه نخواهیم کرد.

) آیهٔ ۹(  و با او یکی شوم ، و دیگر برای نجات یافتن ، بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم ، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد؛ زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی گناه بحساب می آورد. آمین!

۳ – وقتی ما عیسی مسیح و خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در اولویتِ اول قرار می‌‌دهیم؛ وی بر اعتماد ما نسبت به خود می‌‌افزاید و در داشتن یک زندگی پاک و بی‌ گناه کمک می‌‌فرماید.

قدرت روح القدس، در افرادی که به عیسی مسیح نزدیکترند بهتر عمل خواهد نمود.

۴ – وقتی ما عیسی مسیح و خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در اولویتِ اول قرار می‌‌دهیم؛ این موجب آن می‌‌شود تا ما با دیدگاهی بهتر و شناختی عمیقتر به فداکاری که مسیح برای ما انجام داده است آشنا گردیم.

درک صحیح از فروتنی و شدت درد و رنجی که مسیح برای پرداخت تاوان گناهان ما پرداخت، ما را در مشکلات زندگی و مصا یبی که در زندگی برایمان پیش می‌‌آیند مهیا ساخته و برای پیروزی بر آنها قوت می‌‌بخشد.

پولس در آیهٔ دهم می‌‌فرماید: ۱۰ اکنون من همه چیز را رها کرده ام ، چون دریافته ام که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد، دست یابم ؛ من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه . آمین!

۵ – وقتی ما عیسی مسیح و خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در اولویتِ اول قرار می‌‌دهیم؛ موجب این می‌‌شود که تا ما خودمان را نسبت به گناه مرده انگاریم.

گناه زمانی ارباب ما بود و ما اسیر و برده آن.

اما در ایمان به عیسی مسیح، روح القدس او ما را در غلبه بر گناه و داشتن یک زندگی پاک و خدا پسندانه راهنمأیی و کمک خواهد فرمود.

دوستِ خوبِ من، آیا زندگی شما منعکس کنندهٔ این حقیقت است که، ” عیسی مسیح و خواست و ارادهٔ وی در اولویتِ اول قرار دارد؟

آیا شناخت و رابطهٔ شما از عیسی مسیح سطحی، نا استوار و تنها به صورت یک عادت کهنه در آمده است؟

برای شروع داشتن یک رابطهٔ دوستانه و بسیار صمیمی با عیسی مسیح می‌‌توانید از همین لحظه شروع کنید.

از او بخواهید تو به شما در شناخت و پیروی بهتر از خود کمک نماید.

اجازه ندهید خوشی‌های زودگذر و وسوسه‌های این دنیا شما را از گنج شناخت عیسی مسیح به دور نگاه دارند.

بیأید تا ما هم مانند پولس رسول بگوییم: آیهٔ ۷ اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار باارزش بود، دور ریخته ام ، تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم . آمین!

شنوندگانِ عزیز، با این امید که این مطالعه در کلامِ خدا با قلبِ شما صحبت کرده باشه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چگونه تو را در صدرِ اولویت‌های زندگی خودم قرار دهم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی، در صورتی که تو را در صدرِ اولویت‌های زندگیم قرار دهم، چه برکاتی را به من عطا خواهی فرمود.

خداوند، به من کمک کن تا سر گرمی‌ها و مشغول بودن برای رسیدن به خواست‌های شخصی؛ هرگز جایگزینِ شناختِ بهتر از تو و داشتنِ رابطه‌ای صمیمی و منظم با تو نشوند.

خداوند،  به من کمک کن، تا همیشه خواست و ارادهٔ الهی تو را در زندگیم در اولویتِ اول قرار دهم.

خداوند، به من کمک کن، تا اشتیاقِ شناختِ بهتر از تو همیشه در من بیدار باشد.

خداوند، به من کمک کن، تا تمامی جوانبِ زندگی من، تحتِ خواستِ تو باشند.

خداوند، به من کمک کن، تا هر روزه به تو برای همه چیز، بیشتر و بیشتر اعتماد و ایمان داشته باشم.

خداوند، به من کمک کن، تا به تمامی جوانبِ زندگیم، و امورِ این جهان، از دیدگاهِ تو نگاه کنم

خداوند، به من کمک کن، تا همیشه به یاد داشته باشم که تو چه فدا کاری بی‌ مانندی برایم انجام داده ای.

خداوند، به من کمک کن، تا نسبتِ به گناه مرده ولی‌ برای شناخت و خدمتِ به تو زنده و مشتاق باشم.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری