پیدایش ۱۲: ۱

۱ خداوند به ابرام فرمود: «ولایت، خانه پدری و خویشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را بدانجا هدایت خواهم نمود برو. آمین!

دوستِ خوبِ من، هیجان انگیز‌ترین تغییر در زندگی ما، از پیشگامی و ابتکارِ خداوند آغاز میشه و نه از خودِ ما!

وقتی ما کلامِ خدا را با دقت مطالعه می‌‌کنیم، متوجهٔ یک واقعیتِ متحیر کننده ای میشیم.

این واقعیت که؛ تمامی اشخاصی که خداوند از آنها در خواست و ارادهٔ الهی خودش به گونه‌ای بسیار شگرف و نیرومندی استفاده کار، انسانهأیی معمولی بودند.

خداوند به انسانهأیی معمولی وظایف و ماموریت هأیی خارق العاده محول فرمود، که اونها خودشون هرگز نمی توانستند مبتکر و یا آغاز کنندهٔ آنها باشند.

خداوند با محول نمودنِ ماموریت‌های سنگین و خارق العاده به این انسان‌های معمولی، اونها را سورپرایز کرد.

چون که اون انسان‌های معمولی، اصلا انتظارِ دریافتِ چنین خواسته‌های بزرگ و ماوریت‌های بسیار با اهمیت را از طرفِ خداوند نداشتند.

اما خداوندِ دانای مطلق، خالقِ این هستی‌ و تمامی انسانها، که خودش قلب را آفریده و در درونِ هر انسانی قرار داده، دقیقا می‌‌دونه در درونِ هر کدام از اون قلب‌ها چی‌ می‌‌گذره.

خداوند به درونِ قلب‌های اون انسان‌های معمولی نگاه می‌‌کرد و می‌‌تونست بفهمه که آیا می‌‌تونه به اونها برای انجام وظیفه و ماموریتی خاص اعتماد کنه یا نه.

دوستِ خوبِ من، آیا شما باور دارید که خداوند شما را برای انجامِ نقشه‌ای خاص و خارق العاده‌ای آفریده؟

آیا شما می‌‌دونید خدا می‌‌خواد در و توسطِ زندگی شما چکار کنه؟

آیا شما اطمینان دارید که خداوند به خوبی می‌‌دونه داره در قلبِ شما چی‌ می‌‌گذره؟

آیا شما مطمئن هستید که خدا می‌‌تونه به قلب و شخصیتِ شما اعتماد کنه و وظیفه و ماموریتِ خاصی را محول کنه؟

دوستِ خوبِ من، بیأیید با تعدادی از کسانی که خداوند توانست به اونها اعتماد کنه و کار‌های خارق العاده را توسطِ زندگی اونها به کمال برسونه آشنا بشیم

ابراهیم  –  خداوند با حکمت و دانشِ الهی خود، به درونِ قلبِ ابراهیم نگریست، و دانست که می‌‌تونه برای انجامِ خواسته‌اش به او اعتماد کنه.

خداوند زمانی ابراهیم را به انجامِ ماموریتی فرا خواند که در صددِ شروعِ بوجود آوردنِ قومی خاص برای خود بود.

 

قوم و ملتی خاص که بتواند نسبت به او وفادار و متعهد باشند تا بتوانند اهدافِ الهی او را بر روی زمین به کمال رسانند.

خداوند تصمیم داشت که از درونِ این قومِ خاص، نجات دهندهٔ بشریت را به این جهان بفرستد.

موسی – خداوند همچنین به درونِ قلبِ موسی نگریست، و او را برای انجامِ ماموریتی بس عظیم قابلِ اعتماد شناخت

خداوند به موسی ماموریتِ عظیمِ بیرون آوردنِ قومِ اسرائیل از اسارتِ فرعونِ مصر را محول فرمود.

داوود – خداوند به درونِ قلبِ داوود نگریست و او را هم قابلِ اعتماد تشخیص داد.

خداوند به داوود اعتماد کرد که او می‌‌تونه وفادارانه، تحتِ هدایتِ خودِ او، قومِ اسرائیل را رهبری کنه.

مریم – خداوند به مریم هم به خاطرِ قلبِ تسلیم شدهٔ وی به خود اعتماد نمود.

خداوند به مریم اعتماد کرد، تا وی بتونه حاملِ یگانه فرزندِ خود، خداوندِ در جسم ظاهر شده، منجی بشریت، عیسی مسیح بر روی این زمین بشه.

عیسی مسیح – او به دوازده انسانِ معمولی به عنوان نخستین شاگردان و سفیرانِ اولیهٔ خود اعتماد نمود.

دوازده انسانِ معمولی و کم سواد، ولی‌ با قلبی کاملا به او تسلیم شده.

دوازده انسانِ معمولی که با داشتنِ قلبی پاک و تسلیم شده به خداوند، توانستند مژدهٔ انجیل را به تمامی نقاط جهان برسانند.

آری دوستِ خوبِ من، خداوند همیشه در طولِ تاریخِ بشریت بدین گونه عمل نموده.

خداوند در زندگی انسان‌های معمولی پیش قدم شده و توسطِ زندگی‌های پاک و قلب‌های تسلیم شدهٔ آنها به خود، خواست‌های الهی شگرفِ خودش را انجام داده و به کمال رسانیده.

وظایف و ماموریت هایی خارق العاده‌ای که، آنها هرگز به فکرشان نیز خطور نکرده بود.

دوستِ خوبِ من، شاید خداوند همین امروز داره توی زندگی شما پیش قدمی می‌‌کنه و می‌‌خواد ابتکارِ الهی خودش را به کار ببره.

در این صورت، وقتی خداوند به روشِ الهی خودش با شما صحبت می‌‌کنه و بهتون میگه که نقشهٔ او چیست، به او کاملا اعتماد کنید.

با خداوند که به قلبِ کاملا تسلیم شدهٔ شما به خود اعتماد نموده، لحظه به لحظه زندگی و قدم به قدم جلو روید.

اجازه ندید تا مشغولیاتِ این زندگی، شما را اونقدر به خودشون مشغول و سرگرم نگه دارند که دیگه هیچ وقتی برای شناختِ خواستِ خداوند از خودتون نداشته باشید.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان قلبی دارید، حال خداوند تمامی گناهانتون را آمرزیده.

خداوند شما را به عنوانِ فرزند خوانده، به خانوادهٔ الهی خود برگزیده.

حال خداوند روح القدس در شما بسر می‌‌بره.

روح القدس در شماست تا به شما کمک کنه به شباهت عیسی مسیح مبدل گردید.

روح القدس در شماست تا به شما کنه قادر به انجام ارادهٔ خداوند از خود باشید.

روح القدس در شماست تا برای موفقیت در زیستنِ یک زندگی پاک و مسیحی کمک کنه.

خداوند از خلقتِ شما، نقشه‌ای بس عالی و مقدسی را داشته.

او بسیار مشتاقه تا در انجامِ اون نقشه با شما همکاری کنه.

شایسته است تا به او همکاری کنید.

دوستِ خوبِ من، خداوند حتما شما را برای قادر شدن به انجامِ هر وظیفه‌ای که بهتون محول می‌‌کنه، کاملا مجهز و آماده می‌‌کنه.

خداوند روح القدس، در تمامی مراحلِ انجامِ هر وظیفه و ماموریتی که بهتون محول می‌‌کنه، با شما در همکاری نزدیک خواهد بود.

شما با اعتمادِ کامل به خداوند و تسلیمِ کاملِ قلبِ پاکتان به او، قادر به انجامِ هر خواستهٔ او از خود خواهید بود!

از همین لحظه اجازه بدید تا هیجان انگیز‌ترین تغییر در زندگی شما توسطِ تسلیمِ کاملِ قلب و تمامی جوانبِ زندگیتون  به او آغاز بشه.

در کلامِ خدا، در افسسیان ۳: ۲۰ می‌‌خوانیم: ۲۰ حال، خدا را جلال باد که قادر است بوسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می‌کند، برای ما کارهایی بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد. آمین!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی که تو برای زندگی من نقشه‌ای بس عالی داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا به گونه‌ای خاص و منحصر بفرد آفریده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که از آنچه که در قلبِ من می‌‌گذارد به خوبی آگاهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی به من کمک کنی تا مبدل به عیسی مسیح بشوم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا در انجامِ خواسته‌های الهیت در طولِ عمر من، با من همکار باشی.

خداوند، من قلب و زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

خداوند، به من کمک کن تا هر روزه تو را بهتر بشناسم و در انجامِ خواستِ تو وفادار و کوشا باشم.

خداوند، به من کمک کن تا مشغولیات این زندگی توجهِ مرا از تو منحرف نکنند.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری