آیهٔ کلیدی این مطالعه:  انجیلِ یوحنا ۳: ۳

۳ عیسی جواب داد: «اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می‌گویم عین حقیقت است.» آمین! دوستِ خوبِ من، وارد شدن در رابطهٔ آمرزنده و نجات بخش با عیسیِ مسیح، بزرگترین تجربهٔ عوض کنندهٔ زندگی ما خواهد بود!

وقتی ما با شناختِ کافی از شخصیتِ واقعی عیسی مسیح به او ایمان می‌‌یاریم، از همان لحظه همه چیز درموردِ ما نو و تازه میشه!این مهم را کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ اینطور بیان فرموده؛ ۱۷ کسی که از آن مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.

آری دوستِ من، همه چیز در موردِ ما نو و تازه می‌‌گردد و نه فقط بعضی چیزها!

بعد از آن که ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، او سرور، ارباب و خداوندِ زندگی ما میشه!

از لحظهٔ ایمان به عیسی مسیح، او همیشه توسطِ روحِ مقدسِ خود با ما حضور خواهد داشت و تمامی جوانبِ زندگی ما را تحتِ تاثیر الهی خود قرار خواهد داد.

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ “او به ما کمک می‌‌کنه تا طرزِ تفکر و افکارمون نو و تازه بشند!”

افکاری پاک و هماهنگ با خواستِ مقدسِ او.

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ “او به ما کمک می‌‌کنه تا رفتار، مرام و خلق و خوی ما نو و تازه گردند!”

رفتار، مرام و خلق و خویی شایستهٔ یک ایماندار به خود.

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ “او به ما کمک می‌‌کنه تا ارزشهای ما عوض شوند!”

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ “او به ما کمک می‌‌کنه تا نسبت به گناه و یا انجامِ گناه حساس بشیم!”

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ “او به ما کمک می‌‌کنه تا اولویت‌های ما با اولویت‌های الهی او همگام و هماهنگ شوند!”

وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ “او به ما کمک می‌‌کنه تا به امورِ زندگی خودمان و این جهان، از دیدگاهِ او بنگریم.”

آری دوستِ خوبِ من، “مسیحیت”، چیزی نیست که ما اون را به زندگیمون اضافه کنیم.

مسیحیت و مسیح گونه زندگی کردن خودِ حیات و زندگیست!

عزیزان، در کلامِ خدا ما با شخصی آشنا می‌‌شیم به نامِ نیقودیموس.

نیقودیموس یک شخصیتِ برجسته در فرقهٔ فریسیان و بسیار پایبند قوانینِ دینی خودش بود.

نیقودیموس با وجودی که قلبی باز برای شناختِ از خدای واقعی و راهِ نجات و رستگاری او در خود داشت، اما در باوری اشتباه عمر خود را بسر می‌‌برد.

نیقودیموس در این باورِ اشتباه بود که، نجات و رستگاری انسان، توسطِ انجامِ مراسمِ دینی بسیار و اعتقاد به یک سری قوانین من در آوردی وابسته به دینی خاص میسر می‌‌شد.

نیقودیموس از ماهیتِ واقعی فیضِ خداوند و نجات فقط توسطِ ایمان به عیسی مسیح شناخت و آگاهی نداشت.

عزیزان، امروزه هم انسان‌های بی‌ شماری هستند که مثلِ نیقودیموس، از فیضِ خداوند و یگانه راه رستگاری و آمرزشِ گناهانشون، شناخت و آگاهی ندارند.

این عزیزان همانندِ نیقودیموس به اشتباه در این تصور هستند که؛ با انجامِ مراسمِ دینی و باور داشتن به یک سری قوانینِ من در آوردی، توسطِ انسانها می‌‌تونند نجات پیدا کنند و رستگار بشند.

اما دوستِ خوبِ من، کلامِ خودِ خداوند به ما یاد میده که؛ ” تنها وقتی ما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خود ایمان می‌‌یاریم، گناهانِ ما آمرزیده میشند و ما نجات می‌‌یابیم!”

انجیلِ یوحنا ۳: ۳

۳ عیسی جواب داد: «اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می‌گویم عین حقیقت است.» آمین!

عزیزان وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ “خداوند به ما قلبِ نو و تازه‌ای می‌‌ده و همه چیز را در موردِ ما عوض می‌‌کنه!”

خداوند به ما مغز، خرد، ضمیر و فکرِ نو و تازه‌ای عطا می‌‌کنه.

مغز و فکری که می‌‌تونه مانندِ عیسی مسیح فکر کنه.

خداوند به ما احساسات و عاطفه‌ای نو عطا می‌‌کنه؛ تا ما بتونیم مانندِ عیسی مسیح نسبت به همه چیز و همه کس، احساسات و عاطفه‌ای همانندِ او داشته باشیم!

خداوند توسطِ روح القدس به ما کمک می‌‌کنه، تا روابطِ انسانی ما با دیگران تحتِ هدایتِ او قرار داشته باشند.

تا ما بتونیم دیگران را مانندِ خودِ وی ببخشیم، دوست بداریم و محبت کنیم.

تا بتونیم در میانِ دیگران نور و نمکِ او باشیم.

دوستِ خوبِ من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند ایمان دارید؟

آیا با او در رابطه‌ای شخصی و صمیمی زندگی می‌‌کنید؟

اگر به او ایمان دارید، آیا متوجهٔ تغییراتی که خداوند پس از ایمانتان به عیسی مسیح در شخصیت و زندگی شما بوجود آورده شده اید؟

عزیزان از شما دعوت می‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که امروز به من تاثیراتِ مثبتی را که تو بعد از ایمانم به عیسی مسیح به من عطا می‌‌فرمأیی به من شناساندی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که بزرگترین تجربهٔ عوض کنندهٔ تمامی جوانبِ زندگی مرا در ایمانم به عیسی مسیح به من هدیه می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که یگانه راهِ تولدِ تازه و دیدنِ ملکوتِ خودت را در ایمان به عیسی مسیح برای من مهیا فرموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که بعد از ایمانم به عیسی مسیح مرا مبدل به شخصِ کاملا عوض شده و نوی مبدل می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که بعد از ایمانم به عیسی مسیح واردِ قلب و زندگی من می‌‌شوی و تمامی جوانبِ زندگی من را موردِ تاثیرِ الهی خودت قرار می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، طرزِ فکرِ من را عوض می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، رفتار، مرام و خلق و خوی مرا عوض می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، ارزش‌های مرا عوض می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، مرا نسبت به هر گونه گناهی حساس می‌‌سازی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، به من کمک می‌‌کنی تا اولویت‌های زندگی من با خواستِ الهی تو هماهنگ گردند.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، به من کمک می‌‌کنی تا دیدگاهم نسبت به زندگی خودم و این هستی‌، با دیدگاهِ تو هماهنگ و موذون شود.

خداوند، من تمامِ وجودم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به قلب و زندگی من بیا و هر گونه تغییری را که خود صلاح می‌‌دانی در هر جنبهٔ زندگی من انجام بده.

خداوند، از زندگی من در ارادهٔ خاصِ خودت استفاده کن.

در نام عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری