آیهٔ کلیدی این تعلیم: مزمورِ ۴: ۳

۳ بدانید که خداوند اشخاص درستکار را برای خود برگزیده است، پس وقتی نزد او فریاد برآورم صدایم را خواهد شنید. آمین! دوستِ خوبِ من، عزیزترین، با ارزشترین و گرامی‌ترین شخص در چشمِ خداوند کسی هست که، خدا شناس و خدا پرست باشه!

شخصی که از صمیمِ قلب می‌‌خواد خدا را هر روزه بهتر و بهتر بشناسه و بیشتر و بیشتر به او خدمت کنه و نام او را جلال بده.

شخصی که از گناه دوری می‌‌کنه و با اطاعت از قوانینِ کلامِ خدا و کمکِ روح القدس، زندگی پاکی داره.

وقتی خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح یک چنین شخصی را می‌‌بینه، قلبِ او شاد میشه.

خداوند از اون شخصِ فروتنِ خدا پرست خوشنود و خرسند میشه.

خداوند اون شخص را در جای مخصوصی در قلبِ خودش جا میده.

خداوند اون شخص را همواره با توجهِ خاصی در نظر داره.

خداوند با اشتیاقی خاص همیشه گوش به زنگِ شنیدن از اشخاصِ خدا شناس و خدا پرسته.

خداوند، بسیار مشتاقه تا درخواست‌های اونها را بشنوه تا به بهترین نحوِ ممکن به اونها جواب بده.

**********

دوستِ خوبِ من، “گناهِ ما”؛ ما را از خداوند جدا و دور می‌‌کنه.

همینطور،” گناهِ ما”؛ موجب میشه تا خداوند دعا‌های ما را نشنیده بگیره.

زمانی که ما “آگاهانه و دانسته” در سماجت و خود خواهی، گناهی را مرتکب میشیم، دیگه نباید انتظار داشته باشیم خداوندِ قدوس، پدرِ آسمانی ما، به دعا‌های ما گوش کنه و به اونها جواب بده.

بله، توقع و انتظارِ ما از خداوند برای شنیدنِ دعا‌های ما و جواب دادن به آنها زمانی که به خوبی می‌‌دونیم که هنوز گناه در زندگیمون هست، انتظاری بیجاست از او.

 اما عزیزان، بر عکسِ این هم صحت داره.

زمانی که ما خداوند را در اولویتِ اولِ زندگیمون قرار می‌‌دیم، با تمامِ وجودمون در جهتِ ارادهٔ او زندگی می‌‌کنیم و از هر گناهی دوری، در این صورت خداوند به گونه‌ای دیگه نسبت به دعاهای ما واکنش نشون میده.

در این صورت ما همان شخصی شده ایم که در چشمِ خداوند، عزیزترین، با ارزش‌ترین و گرامی ترینه.

خداوند از ما خشنود و خرسنده و همچنین، جای خاصی در قلبِ او پیدا کرده ایم.

عزیزان، در چنین رابطه‌ای با خداوند هست که یک خاطر جمعی و امنیتِ خاصی وجودِ ما را در بر می‌‌گیره.

خاطر جمعی و امنیتی پایدار که از اطمینانِ حضورِ خداوند با خود و اشتیاقِ او برای شنیدنِ از ماست.

 شخصی که خداوند در اولویتِ اولِ زندگی اوست، شخصی که شناختِ بهتر از خداوند و پیروی کامل از او روشِ زندگی اوست، شخصی که فروتنانه در اطاعتِ از خداوند از هر گونه گناه دوری می‌‌کنه از یک موهبتِ خاصی نیز از سوی خداوند برخوردار میشه

این موهبت که؛ او دیگه هرگز در شک و تردید از این که آیا خداوند به دعا‌های من گوش می‌‌کنه یا نه نیست!

چنین شخصی به یاد می‌‌یاره که خداوند در انجیلِ اولِ یوحنا ۵: ۱۴ – ۱۵ به او چنین قولِ امید بخشی داده.

۱۴ از اینرو، خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید؛  ۱۵ و اگر یقین داریم که دعای ما را می‌شنود، می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد. آمین!

دوستِ خوبِ من، شخصی که خدا شناس و خدا پرسته، کاملا مطمئن هست که خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ وی، به دعا‌ها و در خواست‌های او حتما گوش می‌‌کنه.

چنین شخصی همچنین مطمئن هست که خداوند، پدرِ آسمانی مهربانِ وی، بلا فاصله با تمامی قدرت، حکمت، و محبتِ الهی، خود به فریادِ او می‌‌رسه و به خواستهٔ او جواب میده.

**********

عزیزان، وقتی ما خداوند را در اولویتِ اولِ زندگیمون قرار می‌‌دیم؛ وقتی ما تمامی جوانبِ زندگی خودمون را به او تسلیم می‌‌کنیم و آلوده به گناهانِ این دنیا نمی شیم، این اول برای خودِ ما آرامش، اطمینانِ خاطر و احساسِ امنیت بوجود می‌‌یاره.

چرا که ما اطمینان پیدا می‌‌کنیم که خداوند، پدرِ آسمانی ما، شاهدِ زندگی کاملا تسلیم شدهٔ ما به خود هست.

ما اطمینان پیدا می‌‌کنیم که خداوند از تمامی اعمال، گفتار و افکارِ ما که حال موردِ پسندِ وی می‌‌باشند، به خوبی آگاهه

بله دوستِ من، آگاهی و اطمینان از این که خداوند از ارادتِ قلبی ما به او، از تسلیمِ کاملِ زندگیمون به او، از زندگی کردن در جهتِ انجامِ ارادهٔ او به خوبی آگاهه، موجبِ آرامشِ خاطر، دلشادی و قوتِ قلب ما میشه.

براستی که اطمینان از این امتیازِ فوق العاده که ما، به عنوانِ فرزندی عزیز، با ارزش و گرامی جای خاصی در قلبِ خداوند داریم، چقدر مسرت بخش است.

این دنیای گناه آلودی که من و شما امروزه در آن زندگی می‌‌کنیم؛ همیشه سعی می‌‌کنه به دلایلِ گوناگونی انسان را شهرت و جاه و مقامی موقتی و کاذب بده.

اما هیچ جاه و مقامی والاتر، استوارتر و با ارزشتر از این نیست که بدانیم ما در ایمانمان به عیسی مسیح، حال در چشمِ خداوند چقدر عزیز، با ارزش و گرامی هستیم و چه جایگاهِ خاصی در قلبِ وی داریم.

 عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من، ثمراتِ اطاعت از خودت را آموختی.

خداوند، سپاسگزارم که به دعا‌های من گوش می‌‌دهی و مشتاقی تا به آنها رسیدگی کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در جای خاصی از قلبِ خودت جای داده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که یگانه راه آمرزشِ گناهان، و در ارتباطِ مستقیم قرار گرفتن با خودت را فقط  در ایمانم به عیسی مسیح برای من مهیا فرموده ای.

خداوند، من به رحمت، فیض و بخششِ الهی تو نیاز مندم.

خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح با مرگِ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیبِ جلجتا، تاوانِ گناهانِ من را، یکبار برای همیشه کاملا پرداخت نمود.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

خداوند، به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا تو را در اولویتِ اولِ زندگیم قرار دهم

خداوند، به من کمک کن تا همیشه در راهِ شناختِ بهتر از تو کوشا باشم.

خداوند، به من کمک کن تا همیشه در فروتنی کامل، فقط از خواستِ الهی تو پیروی کنم.

خداوند، به من کمک کن تا همیشه در ارادهٔ خاصِ تو برای زندگیم همواره کوشا باشم.

خداوند، به من کمک کن تا آلوده به گناهان این دنیا نشوم و همیشه دست در دستِ تو هر روزِ زندگیم را در جهتِ خواست و رضایتِ الهی تو سپری کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده؛ کوروش باقری