دوستِ خوبِ من، اگر چه ما دوست داریم اینطور فکر کنیم که ما خودمون همیشه در کنترلِ کاملِ زندگیمون هستیم، ولی‌ باید بپذیریم که حقیقت طورِ دیگه‌ای هست

ما به عنوان یک انسان، حتی نمی تونیم مطمئن باشیم فردا برامون چی‌ پیش می‌‌یاد چه برسه به این که بخواهیم شرایطِ زندگی ماه یا سالِ آیندهٔ خودمون را هم با اطمینان پیش بینی کنیم.

زندگی هر انسانی مملوِ از نا ثباتی و عدمِ اطمینان هست.

با در نظر داشتنِ این واقعیت، اگه ما دائم بر روی عدمِ اطمینان از شرایطِ زندگی آیندهٔ خودمان تمرکز داشته باشیم، در این صورت ما در استرس شدید هر روزمون را بسر خواهیم برد.

اما عزیزان خداوند، پدرِ آسمانی مهربانِ ما، برای طرزِ فکر و زندگی روزانهٔ ما ایمانداران به عیسی مسیح قصد و منظور دیگه‌ای داره.

قصد و منظورِ خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، برای ما اینه که؛ “در تمامی شرایطِ زندگی خودمون، پیوسته در آرامشِ الهی او بسر ببریم!”

آری عزیزان، قصد و منظورِ خداوند پدرِ آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، برای ما فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی خود اینه که، بدور از هر گونه استرس، با اطمینان از حضورِ دائمِ او با خود در آرامش الهی وی زندگی کنیم

آرامشی که از این دنیا نیست و با شرایطِ خوب و بدِ زندگی ما نیز تغییر نمی کنه.

آرامشی که فراتر از هر شرایطی که ما با اون روبرو میشیم، در ما باقی می‌‌مونه.

خداوند و منجی ما عیسی مسیح این آرامش را در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۷ اینطوور به ما معرفی می‌‌کنه.

۲۷ «من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه، آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم، مانند آرامش‌های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید! نترسید! آمین!

حال سوالی که ما باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، چطور می‌‌تونیم بنا به خواست  و منظورِ پدرِ آسمانی خودمان، همواره در آرامش الهی او بسر ببریم؟

ما چطور می‌‌تونیم بر تمامی ترس‌ها و استرس‌های خودمون از این فکر که، آیندهٔ من چطور میشه غلبه کنیم؟

خدا را شکر که “کلامِ خداوند” در یافتنِ پاسخِ صحیحِ این سوالاتِ مهم به ما کمک می‌‌کنه.

بله عزیزان، مطالعهٔ زندگی موسی در کلامِ خدا، می‌‌تونه به ما برای یافتنِ پاسخ به این سوال که؛ “ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، چطور می‌‌تونیم بنا به خواست، قصد و منظورِ پدرِ آسمانی خودمان، همواره در آرامشِ الهی او بسر ببریم” جوابِ صحیح و قانع کننده‌ای میده.

مطالعهٔ زندگی موسی در کلامِ خدا، می‌‌تونه به ما یاد بده چگونه می‌‌تونیم بر تمامی ترس‌ها و استرس‌های خودمون غلبه کنیم.

عزیزان، موسی تمامی دورانِ زندگی خودش را در نا اطمینانی و نا ثباتی از آینده‌ای استوار و قابلِ پیش بینی بسر برد

موسی یک قاتلِ فراری از کشورِ مصر بود.

موسی با وجودی که چهل سال در خانهٔ فرعونِ مصر زندگی کرده بود، سپس مجبور شد تا به مدتِ چهل سال در بیابانها چوپانی کنه.

در تمامی فراز و نشیب هایی که موسی در طولِ زندگی خود تجربه نمود، خداوند برای زندگی او قصد و منظورِ بسیار والأیی داشت

خداوند از زندگی موسی استفاده کرد تا قوم اسرائیل را از اسارتِ کشورِ مصر آزاد کنه.

در اینجا شاید این سوال برای ما بوجود بیاد که؛ موسی چطور تونست تمامی این تجربه‌های شگرف را تحمل کنه؟

موسی که یک انسانِ معمولی مانندِ من و شما بود، چطور تونست چنین وظیفهٔ سنگین و پر مسولیتی را با موفقیت انجام بده؟

کلامِ خدا در عبرانیان ۱۱: ۲۷ به این سوالاتِ ما جوابِ صحیح میده.

در کلامِ خدا، عبرانیان ۱۱: ۲۷ می‌‌خوانیم: ۲۷ بخاطر ایمان به خدا بود که او بدون ترس از غضب پادشاه، مصر را ترک گفت و استوار به پیش رفت، همچون کسی که خدای نادیده را در مقابل دیدگان خود دارد. آمین!

دوستِ خوبِ من، توجه بفرمأیید.

تنها کلیدِ غلبه بر ترس‌ها و استرس هایمان، تنها کلیدِ قادر شدن به روبروی با آیندهٔ نا معلوممان؛ قادر بودن به دیدنِ خداونده!”

منظورِ من این نیست که ما باید بتونیم با چشم فیزیکی خودمون خدا را در شکل ببینیم.

خداوند هرگز توسطِ هیچ انسانی دیده نشده و هرگز هم دیده نخواهد شد!

کلامِ خدا در ۱تیموتاوس ۶: ۱۶ توضیحِ قابلِ فهمی از این که خدا چگونه است را داده.

۱۶ او خدایی است که هرگز نمی‌میرد و ساکن در نوری است که کسی نمی‌تواند به آن نزدیک شود. هیچ بشری او را ندیده و نخواهد دید. عزت و قدرت و سلطنت تا به ابد از آن او باد. آمین.

دوستِ خوبِ من، اگر چه کلامِ خدا در کتابِ خروج ۳۳: ۱۱ می‌‌فرماید:  ۱۱ در داخل خیمه عبادت، خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو کند، با موسی رو در رو گفتگو می‌کرد. آمین!

اما درست چند آیه بعد، در آیهٔ بیست، خداوند به موسی فرمود: من نخواهم گذاشت چهره مرا ببینی، چون انسان نمی‌تواند مرا ببیند و زنده بماند.

دقت کنید؛ اونچه که موسی در گفتگو و ملاقاتِ محرمانهٔ خود با خداوند تجربه نمود، حضورِ پر ابهت و قدوسِ خداوند بود.

و این درست همان گونه هست که من و شما هم قادر به دیدنِ خدای نادیده خواهیم بود.

نه با چشمِ فیزیکی قادر به دیدنِ صورتی، بلکه احساسِ قلبی، درک و فهمِ صحیح و کامل از حضورِ پر ابهت و قدوسِ خداوند را با خود.

عزیزان در ادامهٔ مطالعهٔ خود تحتِ عنوانِ ؛ ” چگونه خدا را ببینیم”، به معرفی و توضیحِ سه طریقی که خداوند خودش را به ما مکشوف می‌‌کنه می‌‌پردازم.

۱  –  یکی از طروقی که خداوند خودش را به ما مکشوف می‌‌کنه، “کلامِ اوست!”

۲تیموتاوس ۳: ۱۶ می‌‌فرماید:  ۱۶ در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت، برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. آمین!

امروزه در جامعه‌های ما، هر کس بنا به سلیقهٔ شخصی خودش، خدایی را در ذهنش خلق کرده که با خدای واقعیِ یگانه کاملا فرق داره.

بله، اشخاصِ بسیاری به خاطرِ تعالیمِ غلطی که در موردِ خدا دریافت کرده‌اند، یا بنا بر خواست و سلیقهٔ انسانی خودشون، خدأیی را نیز مطابق با آن در ذهنشون خلق نموده ا‌ند.

خداوندِ یگانه، خداوندی که من و شما را در حکمت، محبت و دانشِ الهی خودش آفریده، خداوندی که این هستی‌ را با قدرتِ الهی خود از هیچ چیز آفریده، خودش را در کلامش به ما مکشوف نموده.

در واقع خداوند برای همین کلامش را به ما داده.

در کلام خداست که ما با خصلتها و خلق و خوی وی آشنا میشیم.

در کلامِ خداست که ما با خواستِ الهی او آشنا میشیم.

در کلامِ خداست که ما با، نحوهٔ عملکردِ او در این جهان و زندگی خودمون آشنا میشیم.

تمامی این معلوماتِ بر گرفته از کلامِ خداست که او را به گونه‌ای کاملا صحیح و کامل به ما می‌‌شناسونه.

۲  –  دومین طریقی که خداوند خودش را به ما مکشوف می‌‌فرماید؛ “از طریقِ یگانه فرزندِ خود عیسی مسیح است!”

کلامِ خدا در انجیلِ یوحنا ۱: ۱۸ می‌‌فرماید:  ۱۸ کسی هرگز خدا را ندیده است؛ اما عیسی، فرزند یگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می‌باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم، به ما گفته است. آمین!

دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.

هر چه ما بیشتر در باره شخصیت، خلق و خو، خواست و نحوهٔ عملکردِ عیسی مسیح در اناجیلِ متی، مرقس، لوقا و یوحنا یاد می‌‌گیریم، شناخت و معلوماتِ بیشتری هم از خداوند پدرِ آسمانی مهربانمان بدست می‌‌آوریم

در حال حاضر، هر ایمانداری که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمانِ قلبی داره، حال توسطِ دعا، پرستش و تعمق در کلامش با او در رابطه‌ای شخصی و صمیمی بسر می‌‌بره.

وقتی عیسی مسیح بیش از دو هزار سال پیش در انجیلِ متی ۲۸: ۲۰ به شاگردانش فرمود،۲۰ ….. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم! “، منظورِ وی این بود که، تا زمانی که این دنیا به خواستِ خودِ وی باقی هست، او همیشه و در همه جا با ایمانداران به خود خواهد بود.

امروزه عیسی مسیح بطورِ فیزیکی بر روی این زمین حاضر نیست تا توسطِ چشم‌های فیزیکی ما دیده بشه.

اما او در روح، همیشه و در همه جا، با ایمانداران به خود حضور داره.

۳  –  سومین طریقی که خداوند خودش را به ما مکشوف می‌‌فرماید؛ “از طریقِ چشمِ ایمانِ قلبی ما به اوست!”

عزیزان کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۷ به ما یاد میده که ما باید با ایمان زندگی کنیم!

 ۷ ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می‌کنیم. آمین!

در حقیقت هیچ ایمانداری بدونِ چشم ایمان” قادر به دیدنِ خداوند نخواهد بود.

این مهم را ما با مطالعهٔ زندگی زمینی عیسی مسیح در اناجیل یاد می‌‌گیریم.

به وضوح می‌‌بینیم با وجودِ این که عیسی مسیح با قدرت، حکمت و دانش الهی خود به مردم تعلیم می‌‌داد؛ اما بسیاری به او ایمان نیاوردند

دوستِ خوبِ من، هیچ انسانی بدونِ ایمان به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی شخصی خود، هرگز نمی تونه یک قلبِ کاملا پاک و کاملی در خود داشته باشه.

اما وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان می‌‌یاریم، تمامی صلاحیت، پارسأیی و کاملیتِ قلبِ او به ما داده میشه.

این بدین معنا نیست که ما دیگه هرگز مرتکبِ گناه نخواهیم شد.

اما ما روح خداوند، روح القدس را در خود خواهیم داشت.

روح القدس همواره در ما خواهد بود تا به ما کمک کنه، اعمال، گفتار و افکارمون روز به روز پاکتر بشند تا به تدریج با صلاحیت، پارسأیی و کاملیتِ دریافت نمودهٔ خود از عیسی مسیح همتراز گردند.

دوستِ خوبِ من، وقتی قلب‌های ما به خاطرِ اعترافِ گناهانمان به خداوند، و زندگیِ پاکِ روزانه در ارادهٔ او پاک شده باشه؛ آنگاه وجدانِ ما آرام می‌‌گیره.

همچنین، ضمیرِ ما نسبت به گناه حساس میشه، و قادر میشیم تا درست را از نادرست تشخیص بدیم.

ما قادر میشیم تا تجربه‌ها و شرایطِ زندگیمون را آنگونه که از فیلترِ مغز و ضمیرِ عیسی مسیح عبور نموده درک کنیم.

مغز و ضمیری که او توسطِ روح القدس به ما هدیه داده. ۱قرنتیان ۲: ۱۵ – ۱۶ 

 شخص روحانی هر چیز را تشخیص می‌دهد و درک می‌کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می‌گردد، مردمی که هرگز نمی‌توانند او را درک کنند.  ۱۶ چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده‌اند افکار و مشیت خدا را درک کنند، یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می‌باشیم و افکار او را درک می‌کنیم. آمین!

از آن به بعد، در پایانِ هر روز وقتی به فعالیت‌های خودمون فکر می‌‌کنیم، و توسطِ وجدانِ پاک، ضمیر و خردی که عیسی مسیح به ما داده اون فعالیت‌ها را موردِ بررسی قرار میدیم، می‌‌تونیم همه چیز را از دیدگاهِ او ببینیم

می‌ تونیم درک کنیم که چطور خداوند اون روز ما را هدایت فرموده، محافظت فرموده، برای نیازهامون مهیا فرموده و دلداریمون داده

با آگاهی و اطمینان از محبت و وفاداری خداوند نسبت به ما، دیگه نا اطمینانی از بی‌ ثباتی‌های زندگی هیچ قدرتی برای نگران کردن یا ترساندنِ ما نخواهند داشت!

می‌ تونیم در آرامشِ کامل، به خداوند برای محافظت از ما و فراهم نمودنِ هر نیازمون در آینده اطمینان داشته باشیم.

می‌ تونیم در آرامشِ کامل، اطمینان داشته باشیم که خداوند در تمامِ بی‌ ثباتی‌های آینده با ما خواهد بود همانطور که همیشه در گذشته در کنارمان بوده

می‌ تونیم در آرامشِ کامل، اطمینان داشته باشیم که خداوند از تمامی شرایطِ زندگی ما، حتی بی‌ ثباتی‌های آن، برای خوبی و خیریتِ ما و جلالِ نام خودش استفاده خواهد نمود.

 دوستِ خوبِ من، اگه به جای نگران شدن و ترسیدن از آیندهٔ خودمان، به حضورِ خداوند با ما و وفاداری او اعتماد داشته باشیم، می‌‌تونیم هر شرایطی را با کمک و هدایتِ خودِ او با موفقیت متحمل بشیم.

عزیزان این پیام را با یاد آوری کلامِ خدا در فیلیپیان ۴: ۷ به پایان می‌‌برم.

۷ اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید. آمین!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چگونه می‌‌توانم تو را براستی ببینم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که با حکمت، محبت و توانِ الهیت کنترلِ کاملِ زندگی من را در اختیار داری

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، آرامشِ الهی خودت را به من هدیه نموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که آرامشِ الهی تو، مانندِ آرامش‌های موقتی و شرطیِ این دنیا نیست.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مطالعهٔ وفاداری و عملکردِ تو در زندگی ایماندارانت در طولِ تاریخ در کلامت، به من اطمینان و آرامش واقعی می‌‌بخشد.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا خودت را به من مکشوف فرمأیی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا بتوانم با چشمِ ایمان تو را ببینم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که توسطِ عیسی مسیح خود را به بهترین نحوِ ممکن به من می‌‌شناسانی.

 خداوند، به من کمک کن تا بتوانم همیشه از حضورِ پر محبت و وفادارِ تو با خودم اطمینان داشته باشم.

خداوند، به من کمک کن تا به جای نگرانی و ترس از بی‌ ثباتی‌های آینده، به یاد داشته باشم که تو در آینده هم با من خواهی بود

خداوند به من کمک تا همیشه به یاد داشته باشم که تو در آینده نیز همانندِ گذشته از من محافظت خواهی نمود، مرا هدایت خواهی نمود و برای تمامی نیاز‌های واقعی‌ام مهیا.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگی‌ام را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.  به قلبِ من بیا و از وجودِ من، در آرامش، حکمت و توانِ الاهیت استفاده کن

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری