دوستِ خوبِ من، چیز‌های بسیاری وجود دارند که متاسفانه ما میزانِ اهمیتِ اونها را در زندگیمون دستِ کم می‌‌گیریم.

چیز‌های بسیار با اهمیتی هستند که ما یا اصلا بهشون توجهی نداریم، یا که توجهٔ کم و ناکافی داریم.

یکی از شاخص‌ترین و مقدم‌ترین چیزهایی که ما یا اصلا بهش توجهی نداریم یا که کم به اون توجه می‌‌کنیم، کیفیتِ افکارمون” هستند.

 یکی از دلایلی که ما به “کیفیتِ افکارمون” اصلا توجهی نمی کنیم یا که کم توجه می‌‌کنیم می‌‌تونه این باشه که، اونها همیشه با ما هستند و با گذشتِ زمان، ما کاملا بهشون عادت کردیم و مونسِ ما شده ا‌ند.

از اون گذشته، اگه هم بخواهیم کیفیت و معیارِ پاکی و صحتِ افکارمون را بشناسیم، شاید ندونیم باید با چه منبعِ معتبر و صحیحی اونها را مقایسه کنیم و بسنجیم.

اما براستی معیارِ کاملا معتبری که ما می‌‌تونیم برای شناختِ کیفیتِ افکارمون” با اعتمادِ کامل از اون استفاده کنیم چی‌ هست؟

دوستِ خوبِ من، تنها راهِ قابلِ اطمینان برای اینکه ما بتونیم بفهمیم که آیا داریم درست فکر می‌‌کنیم یا نه اینه که، افکارمون را با تنها حقیقتِ محضِ موجود در این جهان همطراز و میزان کنیم!

تنها حقیقتِ محض در این جهان، فقط کلام خداست در کتابِ مقدسِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح انجیل و تورات!

اگه ما بر اساسِ دروغ‌ها و یا باور‌های اشتباهِ موجود در این جهان تصمیم گیری کنیم، در اون صورت تمامی جوانبِ زندگیمون تحتِ تاثیرِ ویران کنندهٔ اون دروغ‌ها و باور‌های اشتباه قرار می‌‌گیرند.

از همان روزِ اولی که ما بدنیا می‌‌آییم، مغز و ضمیرِ ما، بر اساسِ اونچه که تجربه می‌‌کنیم یا بهمون یاد می‌‌دند برنامه ریزی میشه.

بعضی از اون تجربه‌ها و آموخته‌های ما خوب بوده ا‌ند؛ ولی‌ بسیاری از اونها هم الگو‌های فکری منفی و مخربی در ما بوجود آوردند که دست و پا گیرمون شده ا‌ند.

بسیاری از الگو‌های فکری پرورش یافته در ما، بر اساسِ واقعیت نبوده ا‌ند، بلکه ساخته و پرداختهٔ سلیقه و عقایدِ خود خواهانهٔ انسانی که با مرورِ زمان در میان ما رشد کرده ا‌ند.

عزیزان، خداند و منجی ما عیسی مسیح، به ما ایماندارانِ به خود یاد داده که چطور می‌‌تونیم حقیقتِ محضِ موجود در این جهان را بشناسیم.

در انجیلِ یوحنا ۸: ۳۲ عیسی مسیح به ما یاد میده که: ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. آمین

عیسی مسیح همچنین در آیهٔ ۳۴ توضیحِ بیشتری در این مورد به ما داد.

وی فرمود؛  ۳۴ عیسی جواب داد: این عین حقیقت است که هر که گناه می‌کند، اسیر و برده گناه است. آمین

دوستِ خوبِ من، از زمانی که نسلِ بشر با طبیعت و ذاتِ گناه آلود بدنیا آمد؛ ذاتی که با قدوسیتِ خدا در ضدیت و دشمنیه، این ذاتِ گناه آلود، مغز و ضمیرِ انسان را خراب، فاسد و پر اشتباه کرده

و نتیجه این شده که؛ مغز و ضمیرِ خراب، فاسد و پر اشتباه انسان هم، تمامی جوانبِ زندگی او را تحتِ تاثیر مخرب خودش قرار داده.

بله، مغز‌های فاسد، خراب و پر اشتباهِ تحتِ کنترلِ ذاتِ گناه آلودِ موجود در ما، نمی تونند منبعی موثق و قابلِ اعتمادِ ما باشند.

ما نمی تونیم به دلایل و برهان‌های چنین مغز و ضمیری در خود اعتماد داشته باشیم

اما خدا را شکر که او موثق‌ترین و قابلِ اعتماد‌ترین منبعِ حقیقت، یعنی کلام خود را برای کمک و هدایتِ ما در اختیارمون قرار داده

بیأیید به کلامِ خدا مراجعه کنیم تا یاد بگیریم خداوند در موردِ مغز، عقل، شعور و خرد؛ چه درس هایی به ما داده.

۱  –  قبل از هر چیز آموزه‌های کلامِ خدا در موردِ مغزِ انسان به ما یاد میده که ؛ “مغزِ بی‌ ایمانانِ به خداوند تیره و تاره!” 

تیره و تار بودنِ مغزِ بی‌ ایمانانِ به خداوند بدین معنا نیست که این عزیزان توانأیی یاد گیری ندارند یا که از ضریبِ هوشی کمی برخوردارند.

تیره و تار بودنِ مغزِ بی‌ ایمانانِ به خداوند بدین معناست که؛ اونها قادر به شناخت و درکِ اموری که به خداوند مربوط میشند نیستند، چون اموری که به خداوند مربوط میشه، فقط توسطِ درک و تشخیصِ روحانی قابلِ درک و فهمه.

پولسِ رسول این نکتهٔ بسیار حائزِ اهمیت را در ۱قرنتیان ۲: ۱۴ اینطور توضیح داده.

۱۴ اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح‌القدس به ما می‌آموزد، درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی معنی می‌آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد، می‌توانند مقصود او را درک کنند؛ اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. آمین

عزیزان، دلیلِ تیره و تار بودنِ مغزِ بی‌ ایمانان به خداوند را، میشه بر اساسِ کلامِ خدا اینطور بیان کرد.

عزیزانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارند، اگر چه خود را دانا و خردمند می‌‌دونند، اما اونها تمامی حقایقی را که خداوند در تمامی خلقتِ خود، برای اثباتِ وجودِ خود در وجودشون قرار داده را عبث و بیهوده قلمداد می‌‌کنند و به او ایمان نمی آورند

باز پولسِ رسول در این مورد هم در رومیان ۱: ۱۸ – ۲۲ خیلی روشن و قابلِ فهم توضیح داده.

در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم.  ۱۸ اما از سوی دیگر، خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند، نازل می‌کند.  ۱۹ برای آنان حقیقت وجود خدا کاملا روشن است، زیرا خدا وجدانهایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است.  ۲۰ انسان از ابتدا، آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده، دیده است و با دیدن آنها می‌تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می‌ایستد، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد.  ۲۱ بلی، درست است که مردم این حقایق را می‌دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می‌کند، او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او، عقاید احمقانه‌ای ابداع می‌کنند. به همین علت ذهن نادانشان، تاریک و مغشوش شده است.  ۲۲ خود را دانا و خردمند می‌پنداشتند، اما همگی، نادان و بی خرد شدند. آمین

به علاوه، عزیزانی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان ندارند، هیچ کنترلی بر گناه نیز ندارند.

در همین احوال، شیطان نیز دائما این عزیزان را با دروغ‌ها و وسوسه‌های خود موردِ حملاتِ خودش قرار میده، ولی‌ اونها هیچ دفاعی برای محافظتِ خود در مقابلِ شیطان ندارند.

اما در صورتِ ایمانِ این عزیزان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، برایشان امید و پیروزی بر گناه و حملاتِ شیطان هست.

 ۲  –  ایماندارانِ به عیسی مسیح، مبدل به مخلوقاتِ جدیدی می‌‌شوند با مغزی نو!

این مهم را ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ یاد می‌‌گیریم.

۱۷ کسی که از آن مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین

دوستِ خوبِ من، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان می‌‌یاریم و گناهانِ خودمون را به او اعتراف می‌‌کنیم، او به ما ذات و طبیعتِ تازه‌ای عطا می‌‌کنه.

ذات و طبیعتی که مایله به سوی او بره و از او پیروی کنه و نه از گناه.

علاوه بر این، روح القدس در ما سکنا می‌‌گزینه تا در تمامی طولِ عمرمون بر روی این کرهٔ زمین، هادی حامی و محافظِ ما باشه.

روح القدس به ما توانائی و حکمت میده، تا بر گناه و حملاتِ شیطان پیروزی داشته باشیم.

روح القدس همچنین به ما کمک می‌‌کنه، تا قادر به زندگی در ارادهٔ خاصِ خداوند بشیم.

عزیزان، وقتی ما در ایمانمان به عیسی مسیح مبدل به مخلوقِ نو و تازه‌ای میشیم، این نو و تازه شدنِ ما، مربوط به نو و تازه شدنِ مغزِ ما هم میشه.

پولسِ رسول در ۱قرنتیان ۲: ۱۵ – ۱۶ نحوهٔ عملکردِ مغزِ نو و تازه شدهٔ ما را اینطور تشریح کرده

۱۵ شخص روحانی هر چیز را تشخیص می‌دهد و درک می‌کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می‌گردد، مردمی که هرگز نمی‌توانند او را درک کنند.  ۱۶ چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده‌اند افکار و مشیت خدا را درک کنند، یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می‌باشیم و افکار او را درک می‌کنیم. آمین

با نو شدنِ مغزمان به خاطرِ ایمانمان به عیسی مسیح، ما قادر به درکِ امور مربوط به خدا، یا همان امورِ روحانی می‌‌شویم.

اما این نو شدنِ مغزِ ما بدین معنا نیست که تمامی افکار گناه آلود ناگهان و برای همیشه از ما دور میشند.

عوض شدنِ افکارِ ما، یک پروسهٔ در تمامی طولِ عمرمون هست که برای موفق شدن در آن، ما هم نقشِ مهمی را بر عهده داریم

بعد از ایمان به عیسی مسیح، هنوز افکارِ گناه آلود هر از گاهی به مغزِ ما هجوم می‌‌یارند.

یا گاهی عادت‌های نا پسند از ما سر می‌‌زنه، یا که نسبت به مسأیلی دیدگاهِ انسانی خواهیم داشت.

اما خداوند روح القدس به ما کمک می‌‌کنه تا توانِ درکِ کلامِ خدا و ارادهٔ الهی او را داشته باشیم.

روح القدس به ما کمک می‌‌کنه تا بتونیم کلامِ او را در زندگیمون به عمل در آوریم.

این فقط در صورتی امکان پذیره که، ما با کمک و هدایتِ روح القدس، در کلامِ خدا تعمق و تفکر منظم داشته باشیم.

نهایتا در طی این پروسه، همونطور که عیسی مسیح فرمود ما حقیقت را خواهیم شناخت و حقیقت ما را آزاد خواهد نمود!

حقیقت در موردِ شخصیتِ واقعی خداوند، فیض و محبتِ او برای ما، نحوهٔ عملکردِ او در این جهان و زندگی ما، هدف از خلقت ما و خواستش از ما در طولِ عمرمون.

آزادی دریافت نمودهٔ ما پس شناختِ حقیقتِ خداوند، موجب میشه که ما هر روزه بیشتر و بیشتر به او نزدیک شویم، از او پیروی کنیم و از گناه دوری!

انجیلِ یوحنا ۸: ۳۲  حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.» آمین

۳  –  بدونِ عوض شدنِ مغز، عقل، شعور و خرد؛ ایماندارِ به عیسی مسیح همچنان در جهان بینی دنیوی خود باقی می‌‌ماند و دنیوی فکر خواهد کرد!

ایماندارانِ بسیاری هستند که با خلوصِ نیت، تمامی سعی خودشون را به کار می‌‌برند تا شاید بتونند بر اسارتِ گناهانشون غلبه کنند اما هرگز موفق نمیشند و همچنان در اسارتِ گناه باقی می‌‌مونند.

این عزیزانِ ایماندار پس از مدتی تلاش، به اشتباه خودشون را شخصی نالایق و یا دوست نداشتنی از طرفِ خداوند قلمداد می‌‌کنند.

در حالی که دلیلِ اصلی پیروز نشدنِ این عزیزان بر مشکلِ گناه و باقی ماندن در اسارت آن اینه که؛ اونها فقط سعی در تعویضِ اونچه که بیرونی و دیدنی هست دارند و مشکلِ واقعی خودشون را که درونی هست به فراموشی سپرده ا‌ند.  

مشکلِ اصلی و دلیلِ واقعی شکستِ آنها در مقابلِ گناه، نحوهٔ فکری دنیوی آنهاست!

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، برای غلبه بر گناه، باید نحوهٔ فکری خودمون را کاملا عوض کنیم!

بله، تنها راهِ غلبه بر الگوی افکارِ ویرانگرِ گناه آلود در خودمان اینه که؛ “ما افکارمان را با تعالیمِ کلامِ خدا مطابقت بدیم“!

ما باید مطابق با آموزه‌های کلام خدا فکر کنیم.

پولسِ رسول در ارتباط با این موضوعِ فوق العاده مهم در رومیان ۱۲: ۲ می‌‌فرماید:  ۲ رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست، کشف کنید. آمین

عزیزان، هر فقط ما با قلبی فروتن و تحتِ هدایتِ روح القدس کلامِ خدا را مطالعه می‌‌کنیم؛ خداوند مغز، عقل، شعور و خردِ ما را به کلی عوض و از نو برنامه ریزی می‌‌کنه

خداوند، قلب فروتن، نیتِ پاک و اشتیاقِ ما را برای شناختِ بهتر از او و نحوهٔ عملکردش می‌‌بینه و سپس مغز، عقل، شعور و خردِ ما را با حقیقتِ محضِ کلامِ خودش موزون و هماهنگ می‌‌کنه.

این تنها راهِ نجات از اسارتِ الگوی فکری ویرانگرِ گناه آلود در ماست!

نتیجهٔ مطالعهٔ کلامِ خدا، تعمق در آن و انجامِ آموخته هامون از اونچه که خداوند به ما یاد میده، یک زندگی پر از اعتماد به او و غلبه بر گناهه!

عزیزان، مطالعهٔ منظمِ کلامِ خدا و تعمق داشتن در آن، از واجباتِ انکار ناپذیر برای هر ایماندارِ به عیسی مسیحه.

همچنین، مطالعهٔ منظمِ کلامِ خداوند و تعمقِ در آن، از واجبات بسیار با اهمیت برای اعضای هر کلیساست.

کلامِ خدا در ۲تیموتاوس ۲: ۱۵ به ما یاد میده که: ۱۵ در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و هنگامی که خدمتت را ارزیابی می‌کند، شرمنده نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی. آمین

دوستِ خوبِ من، وقتی ما آموخته‌های خودمون از مطالعهٔ کلامِ خدا را در قلب و فکرمون ذخیره می‌‌کنیم، و آنگاه به روشِ صحیح آن آموخته‌هایمان را با دیگران در میان می‌‌گذاریم، کلامِ خدا بر زندگی آنها هم تاثیرِ شگرفی خواهد گذاشت.

درکِ صحیح از کلامِ خدا به زندگی اون عزیزان هم برکتِ بسیار خواهد داد.

وقتی ما فروتنانه به مطالعهٔ کلامِ خدا و تعمقِ در آن ادامه بدیم، با حقایقِ تازه و امید بخشی آشنا میشیم.

این حقیقت که؛ کلامِ خدا ما را از اسارتِ زندگی در الگو‌های فکری ویرانگرِ گناه آلود آزاد می‌‌کنه.

کلامِ خدا ما را از نشاط، شادی، آرامش، امید واقعی و اطمینان سرشار می‌‌سازه.

امیدوارم که این مطالعه در کلامِ خدا با قلبِ شما صحبت کرده باشه.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوندِ مهربانمان صحبت کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من اهمیتِ مطالعهٔ کلامت را شناساندی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا کیفیتِ افکار من، موردِ پسندِ تو باشند.

خداوند، از تو سپاسگزارم که یگانه منبعِ معتبر و صحیح دریافتِ افکارِ پاک و مورد پسندِ خودت را در کلامت به من هدیه نموده ای

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطرِ کلامِ حیات بخشت.

خداوند، از تو سپاسگزارم که آموزه‌های کلامِ تو به من کمک می‌‌کنند تا افکارم را با افکارِ تو موذون و هماهنگ کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که کلامِ تو چراغِ راه زندگی من است.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در کلامت حقیقتِ محض را به من می‌‌شناسانی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا مبدل به مخلوق تازه‌ای می‌‌گردانی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا مغز، عقل، شعور و خردی مطابق با خواستِ الهی تو در من بوجود آید.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا با شناختِ صحیح از آموزه‌های کلامِ تو، از اسارتِ هر گونه الگوی فکری گناه آلود آزاد شوم.

خداوند، به من کمک کن تا افکارم مطابق با خواستِ تو و موردِ پسندِ تو باشند.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی

تمامی این درخواست‌هایم را در نامِ عیسی مسیح به تو تقدیم می‌‌کنم. آمین!

نویسنده، کوروش باقری