دوستِ خوبِ من، اگه شما فقط یک حق انتخاب برای برگزیدنِ خصلتی” را داشته باشید، چه “خصلتی” را بر می‌‌گزینید؟برای یافتنِ پاسخ به این سوال، وقتی به اینترنت مراجعه کردم، از این که تعدادِ بسیاری خصلتِ فروتنی” را بیان کرده بودند خیلی تعجب کردم.

اما وقتی معنأیی را که اینترنت از خصلتِ فروتنی” توصیف کرده بود خواندم، تعجبِ من بر طرف شد

معانی‌ای که اینترنت از خصلتِ فروتنی” توصیف کرده بود عبارت بودند از؛ “خود آگاهی”، “اعتمادِ بنفس”، “خود شیفتگی” و “خود باوری.”

خیلی زود متوجه شدم که درک و برداشتِ فرهنگِ جامعه‌های ما از خصلتِ فروتنی”؛ با اون معنأیی که کلام خدا در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان در موردِ خصلتِ فروتنی” به ما یاد میده کاملا متفاوته.

فروتنی که فرهنگِ جامعه‌های ما می‌‌شناسند و سعی دارند تا به ما القا کنند، هیچ ارتباتی با خداوند و نقشِ او در خصلتِ فروتنی شخص نداره.

عزیزان، “فروتنی” خصلتی بسیار گرامی و با ارزشی در نزدِ ایماندارانِ اولیهٔ عیسی مسیح بود.

اما در میانِ رومیان و یونانیان آن زمان که بر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی تسلط داشتند، خصلتِ فروتنی” آنچنان فضیلت و حسنِ خوب بشمار نمی رفت

رومیان و یونانیان، برای قدرت، سلطه و تسلطِ بر انسانها ارزش قائل بودند و نه اون “فروتنی” که کتابِ مقدس به ما یاد میده.

رومیان و یونانیان، خصلتِ فروتنی” را، فقط برای بردگان جامعه‌های خودشون مناسب می‌‌دونستند.

در اذعانِ اونها، فقط انسان‌های برده می‌‌بایستی فروتن می‌‌بودند.

این یکی از دلایلِ اصلی بود که چرا عیسی مسیح با فرهنگِ جامعهٔ خود مخالفت می‌‌کرد.

عیسی مسیح که ذاتِ خدأیی داشت، در زمانی که خود بهترین می‌‌دانست، به خاطرِ محبتِ بی‌ مانندش برای انسانها، فروتنانه خود را از تمامی امتیازاتِ خدأیی خالی کرد و به شکلِ انسان به این کرهٔ زمین آمد.

پولسِ رسول این فروتنی بی‌ مانندِ خداوند و منجی ما عیسی مسیح را در فیلیپیان ۲: ۶ – ۸ اینطور بیان فرموده.

۶ او با اینکه ماهیت خدایی داشت، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند؛  ۷ بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد، و شبیه انسانها شد؛  ۸ و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت، تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار، بر روی صلیب اعدام شود. آمین!

بنا بر این عیسی مسیح، نمونهٔ کاملِ فروتنی” را خود اول انجام داد و به ما آموخت.

حال ما ایماندارانِ به وی، سر مشقِ عالی داریم که باید از آن پیروی کنیم.

دوستِ خوبِ من، وقتی پولسِ رسول نامه‌ای به ایماندارانِ کلیسای افسس نوشت، در فصلِ چهارم آیهٔ اول قید فرمود:

۱ من که بسبب خدمت خداوند اینجا در زندان بسر می‌برم، از شما التماس می‌کنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. آمین !افسسیان ۴: ۱ 

این فرمایشِ پولسِ رسول درس و سر مشق بسیار مهمی را به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح داده.

درس و سر مشقی که ما باید اون را خوب یاد بگیریم و با دقت انجام بدیم.

سر مشقِ ما، زندگیِ خداوند و منجیمان عیسی مسیح هست و درس اینه که، امروزه ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، تمامی رفتار، گفتار و روشِ زندگیمون باید در خور و شایستهٔ نجاتمان باشه.

نجاتی که عیسی مسیح با مرگِ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیبِ جلجتا به جای ما، برایمان مهیا فرمود.

بله، تمامی رفتار گفتار و روشِ زندگی ما باید درخور و شایستهٔ هر فرزند خواندهٔ خداوند باشه!

عزیزان، ما بعد از ایمان به عیسی مسیح به عنون خداوند و منجی، او ما را به عنوانِ فرزند خوانده به خانوادهٔ الهی خود می‌‌پذیره.

در ادامهٔ این مطالعه در کلام خدا با عنوانِ ، “فروتنی به روشِ عیسی مسیح”،  به شناخت و بررسی چهار نمونه‌ از زندگی فروتنانه‌ای را که کلامِ خدا به ما یاد میده می‌‌پردازم

۱  –  اول این که، ما باید در تمامی رفتار و گفتارمان با خدا و مردم، فروتنی کامل را رعایت کنیم!

اما چطور؟ کلامِ خدا در افسسیان ۴: ۲ به ما جواب داده.  ۲ فروتن و مهربان باشید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و بسبب محبتی که به هم دارید، از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید. آمین!

عزیزان، این به هیچ وجه بدین معنا نیست که ما خودمون را کاملا بی‌ ارزش قلمداد کنیم.

فروتنی اینه که؛ “ما درک و شناختِ دقیق و کاملی از خودمان، در رابطه با خدا داشته باشیم!”

دوستِ من، خداوند خالقِ ماست و ما مخلوقِ او هستیم.

بنابر این، جایگاهِ مناسب و صحیحِ ما به عنوانِ یک مخلوق، زیر دست و پائین تر از اوست.

علاوه بر این، ما گناهکاریم چرا که در اعمال، گفتار و افکارمان نسبتِ به او سرکشی نموده ائیم.

اما فقط در ایمانمان به عیسی مسیح، در حالی که اصلا شایستهٔ آن نبودیم، خداوند به ما فیضِ الهی خودش را عطا فرمود.

خداوند در ایمانمان به عیسی مسیح، گناهان ما را آمرزید، به ما حیاتِ نو و ابدی در بهشت هدیه داد، او ما را به عنوانِ فرزند خوانده، به خانوادهٔ الهی خودش بر گزید و با روحِ مقدسِ خود روح القدس در ما سکنا گزید.

قدردانی از تمامی این موهبت‌های شگرفی که خداوند در اوج نا لیاقتی به ما عطا فرموده، باید این باشه که ما در مقابلِ محبت، سخاوت، وفاداری و فروتنی او، ما هم فروتن بشیم!

با شناخت و بیاد آوری اینکه ما چقدر برای همه چیز به خداوند محتاج و نیازمندیم، باید ما را همیشه فروتن نگه داره.

عزیزان، فروتنی ما باید به روابطِ اجتماعی ما با دیگران نیز گسترش داده بشه.

غرور، خود خواهی و نفع طلبی ما به دیگران صدمه می‌‌زنه.

موجبِ تلخ شدنِ روابطِ دوستانه میشه، خانواده‌ها را از هم می‌‌پاشه، اتحاد و همدلی را بین ایماندارانِ به عیسی مسیح خدشه دار می‌‌کنه.

به همین خاطره که کلامِ خدا در فیلیپیان ۲: ۳ – ۴ به ما امر می‌‌کنه تا مانندِ عیسی مسیح رفتار کنیم.

۳ خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید.  ۴ فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسایل دیگران هم توجه نمایید. آمین!

۲  –  ما باید با ملایمت و ملاحظه با دیگران رفتار کنیم!

این مهم را کلامِ خدا در افسسیان ۴: ۲ به ما یاد آور میشه. ۲ فروتن و مهربان باشید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و بسبب محبتی که به هم دارید، از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید. آمین!

عزیزان، بسیاری به اشتباه تصور می‌‌کنند که “فروتنی” با ضعف و ناتوانی هماننده؛ در حالی که این اصلا صحیح نیست.

فروتنی” در واقع، “قوت است در کنترلِ خداوند“!

فروتنی راستینی که ما از عیسی مسیح یاد می‌‌گیریم، بر خلافِ ابرازِ وجود کردن، عرض اندام کردن و سماجته.

فروتنی راستین، بر خلافِ نفع طلبی و سود جویی هست.

شخصِ فروتن، سعی در جر و بحث یا رقابت با خدا نداره

شخصِ فروتن، قادره تا تحتِ محافظتِ خداوند، شرایطِ دشوار، سخنانِ نا عادلانهٔ دیگران و هر گونه سؤ تفاهمی را تحمل کنه.

عزیزان، عیسی مسیح در انجیل متی ۱۱: ۲۹ فرمود:  ۲۹ یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم، آمین!

عیسی مسیح  خود را مهربان و فروتن وصف نمود؛ ما هم باید سعی کنیم تا همچون او رفتار کنیم.

دوستِ خوبِ من، با ملایمت و فروتنی با دیگران رفتار نمودن بدین معنا نیست که ما هیچ وقت عصبانی نمیشیم.

گاهی پیش میاد که مشاهدهٔ ظلم و جفا به دیگران یا بی‌ احترامی شدیدِ دیگران به خداوند، ما را عصبانی می‌‌کنه

ولی‌ عصبانیتِ ما نباید به هیچ وجه موجبِ آزار و یا صدمه زدن به دیگران بشه.

خداوند و منجی ما عیسی مسیح، تمامی زخمِ زبان ها، شکنجه‌های روحی و جسمی و حتی مصلوب شدنِ خود روی صلیب را فروتنانه متحمل شد

اما او وقتی دید که چگونه عده‌ای سودجو، خانهٔ خدا را به محلِ تجارت خود مبدل کرده بودند، از آنها بشدت عصبانی شد

۳  –  ما باید با دیگران بردبار باشیم و از خطا‌ها و اشتباهاتِ آنها چشم پوشی کنیم!

۲ فروتن و مهربان باشید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و بسبب محبتی که به هم دارید، از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید. آمین  !افسسیان ۴: ۲

عزیزان، کلمهٔ “بردباری”؛ یعنی متحملِ درد، رنج و مصیبت شدن در دراز مدت

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید هم در شرایطِ دشوارِ زندگیمون و هم در روابطِ اجتماعی مون با دیگران بردبار باشیم.

وقتی ما روحی فروتن در خود داشته باشیم، اونوقت تحملِ دیگران و بردباری با اونها برامون آسون میشه.

چون که درک نموده و پذیرفته ائیم که چقدر خداوند با ما بردبار بوده و ما را فروتنانه تحمل نموده.

به جای اینکه خطا‌ها و گناهان دیگران را فاش کنیم، سعی در کمک کردن به اونها می‌‌کنیم.

به جای اینکه سعی کنیم تا خواسته‌ها و استاندارد‌های خودمون را بر دیگران تحمیل کنیم، یا اونها را موردِ قضاوت قرار بدیم، اجازه میدیم تا خداوند با قلبِ اونها صحبت کنه

کلامِ خدا در رومیان ۱۴: ۴ به ما یاد میده که:  ۴ آنان بندگان خدا هستند، نه بندگان شما؛ آنان فقط به خدا پاسخگو هستند، نه به شما. بنابراین، بگذارید خدا درستی یا نادرستی عقیده‌شان را به ایشان نشان دهد؛ و البته خدا قادر است کمکشان کند که راه صحیح را در پیش گیرند. آمین!

۴  –  ما باید نهایتِ سعی خودمون را به کار ببریم تا بتونیم با دیگران در صلح و صفا زندگی کنیم!

کلامِ خدا در افسسیان ۴: ۳ می‌‌فرماید: ۳ سعی کنید همواره متفقاً از روح خدا هدایت شوید، تا بتوانید همیشه با هم در صلح و صفا باشید. آمین! 

دوستِ خوبِ من، وقتی ما در فروتنی، با ملایمت و بردباری از اشتباهات دیگران چشم پوشی می‌‌کنیم، آنگاه اتحادِ زیبأیی در بینِ ایماندارانِ به عیسی مسیح در بدنِ او کلیسا بوجود می‌‌یاد.

آنگاه توجهِ اتحادِ بینِ ایمانداران بر آن خواهد بود که همگی آنها آن را دارا می‌‌باشند.

یعنی اتحاد در ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی!

او ما را با یک روح، با یک ایمان، با یک تعمید و با یک امید با خود متحد نموده است.

۴ ما همه، اعضای یک بدنیم و در همگی ما یک «روح» ساکن است، یعنی روح‌القدس؛ و همه ما برای رسیدن به یک امید دعوت شده‌ایم، یعنی به آن جلالی که خدا برای ما تدارک دیده است.  ۵ برای ما فقط یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید وجود دارد. آمین! افسسیان ۴: ۴ – ۵

بله، فقط یک خداوند است که تمامی ما ایمانداران به عیسی مسیح را به خود و با همدیگر پیوند و نگه داشته است.

۶ همه ما یک خدا داریم که پدر همه ما و بالاتر از همه ما و در همه ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می‌کند. آمین  !افسسیان ۴: ۶

 به نظرِ من، بزرگترین چالشِ ما در زندگی مسیحی اینه که؛ با وجودِ تمامی جاه طلبی ها، خواسته‌های شخصی، آرزها، اهداف و آرمان هامون، از خود گذشتگی کنیم و تمامی جوانبِ زندگیمون را فروتنانه کاملا به خداوند تسلیم کنیم.

با در نظر داشتنِ آن فداکاری بی‌ مانندی که عیسی مسیح برای ما انجام داده است، چطور می‌‌تونیم وجودمون را به او تسلیم نکنیم؟

اگر چه ما هرگز قادر نیستیم تا بهای بسیار گزافی را که او با پرداختِ جان خدا بر روی صلیبِ جلجتا برای آمرزشِ گناهان ما و نجاتمان از جهنم پرداخت به او باز پرداخت کنیم، ولی‌ می‌‌تونیم متعهد بشیم تا از این لحظه به بعد، در پیروی از او فروتنانه زندگی کنیم.

 عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز با من صحبت کردی و به من درس دیگری آموختی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که که امروز به من یاد دادی چگونه فروتنانه زندگی کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که بهترین نمونهٔ فروتنی را، تو خود اول انجام دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در نهایتِ فروتنی از امتیازاتِ خدأیی خود چشم پوشیدی، بدنِ انسانی پوشیده و به این کرهٔ خاکی زمین آمدی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در نهایتِ فروتنی، تاوانِ گناهانِ من را یکبار برای همیشه، با هدیهٔ جانِ خودت بر روی صلیبِ جلجتا کاملا پرداخت نمودی.

خداوند، از تو سپاسگزام که تو نه تنها خودت بهترین نمونهٔ فروتنی بودی، حال مشتاقی تا به من هم کمک کنی تا بتوانم فروتنانه زندگی کنم.

خداوند، به من کمک کن تا بتوانم همانطور که شایستهٔ هر ایماندار و فرزند خواندهٔ توست، فروتنانه زندگی کنم.

خداوند، به من کمک کن تا بتوانم با دیگران بردبار و صبور باشم.

خداوند، به من کمک کن تا از اشتباهات و قصوراتِ دیگران چشم پوشی کنم.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

از زندگی من برای جلالِ نامِ خودت، در ارادهٔ خاص و الهیت استفاده کن.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح تمامی این درخواست‌هایم را به تو تقدیم می‌‌کنم. آمین!

نویسنده، کوروش باقری