دوستِ خوبِ من، آیا شما امروز، از همه چیز و همه کس؛ “نا امید” هستید؟ آیا شما امروز از همه چیز و همه کس؛ “مایوس و سر خرده” هستید؟آیا شما امروز، خودتون را “انسانی شکست خرده و بی‌ عرضه‌ای قلمداد می‌‌کنید؟

آیا شما امروز، “کاملا دلسرد از همه چیز و همه کس هستید و هیچ اشتیاقی برای شروعِ فعالیتی ندارید؟“دوستِ خوبِ من،

هر وقت خداوند اجازه میده، تا ما بیشتر از اونی که می‌‌تونیم کنترل و اداره کنیم، شکست، رنج و حتی درد هایی را تجربه کنیم؛ در اون صورت خیلی آسونه که ما کلافه بشیم، یا گیج و دست پاچه، احساسِ نا امیدی بر ما مستولی بشه.

وقتی اجازه بدیم تا شرایطِ بغرنجمون، “نا امیدی” را بر ما مستولی کنه، طولی نمی کشه که ما خودمون را کاملا از پای در آمده و “شکست خرده” تصور می‌‌کنیم.  

و وقتی اجازه بدیم تا تصور غلطِ شکست خرده بودن” در ما بمونه، اونوقت در مسیرِ قهقرأیی خطر ناکی به پیش خواهیم رفت.

در طی طریق در اون مسیرِ خطرناکِ قهقرأیی، افکارِ مخرب و اشتباهِ دیگری نیز به ذهنِ ما حمله می‌‌کنند.

افکارِ اشتباه و خطرناکی مثل ؛ چه فایده‌ای داره که من امروز از خواب بیدار بشم.

امروز هم زندگی من، مثلِ بقیهٔ روز‌های دیگه پر از مشکل، رنج و درد خواهد بود.

من که با وجودِ همهٔ تلاشم، هیچ موفقیتی در گذشته نداشته ام، چرا فکر کنم امروز همه چیز عوض میشه؟ 

در همین راستای اشتباه و خطرناک فکر می‌‌کنیم؛ اگه هم بیدار بشم، نمی دونم باید روزم را چطوری شروع کنم و چه قدم هایی بردارم

من کاملا گیج، درمانده و شکست خورده ام.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید.

اگه شما تمامی گناهانِ خودتون را به عیسی مسیح اعتراف نموده، و از او درخواستِ بخشش نموده اید.

اگه شما تمامی جوانبِ زندگی خودتون را کاملا به عیسی مسیح تسلیم نموده اید.

اگه ارادهٔ او را برای زندگی خودتون شناخته اید، و دارید روزانه در اون ارادهٔ خاص زندگی می‌‌کنید، اما با این وجود؛ شرایطی که عرض کردم، اوضاع و احوالِ شما را در حالِ حاضر توصیف می‌‌کنه، براتون خبرِ خوشی دارم.

خبرِ خوشِ من به شما، یاد آوری فیض و موهبتِ بی‌ مانندی هست که خداوند، پس از ایمانتان به عیسی مسیح به شما عطا فرموده.

این فیض و موهبتِ بی‌ مانند که حال، شما به فرزند خواندگی خانوادهٔ الهی خداوند برگزیده شده اید

حال در ایمانتان به عیسی مسیح، خداوند پدرِ آسمانی مهربان شماست.

دوستِ خوبِ من، به یاد آور که خداوند شما را بیشتر از جانِ خودش دوست داره و حال او با روحِ مقدسِ خود روح القدس، در شما زندگی میکنه.

خداوند برای شما و زندگیتون، نقشه‌ای خاص و عالی داره.

خداوند بسیار مشتاقه تا با شما؛ در اجرای اون نقشهٔ خاص و عالی در طولِ عمرتون همکار باشه.

دوستِ خوبِ من، خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، در دانش، حکمت و مشیتِ الهی خودش، گاهی اجازه میده تا ما زمان‌های بسیار دشواری را در طولِ عمرمون تجربه کنیم.

پاسخِ صحیح به این سوالات که؛ چرا مشکلات؟ تا کی مشکلات؟ و چطور مشکلاتی را خداوند به زندگی ما اجازهٔ ورودشون را میده را  –هیچ کس به غیر از خود خداوند به درستی نمی دونه.

ولی‌ وقتی ما در ایمانِ قلبی، با مطالعهٔ کلام او و وقت گذرانی منظمِ روزانه با وی با شخصیت، سیرتِ پاک، قدوس، با وفا و سخاوتمندِ خداوند، آشنا میشیم، تا حدی برای این سوالات خودمون جواب پیدا می‌‌کنیم

پی می‌‌بریم که خداوند اجازهٔ ورودِ مشکلاتی را به زندگی ما میده؛ تا ما را بیشتر و بیشتر به خودش نزدیک کنه.

تا ما را از هر جهت کاملا تصفیه کنه.

تا ما بیشتر فروتن بشیم و فقط به خودِ او، برای همه چیز اعتماد و اطمینان داشته باشیم.

 تا ما خواست و ارادهٔ مقدسِ او برای زندگیمون را جویا بشیم، و پس از شناختِ آن خواستهٔ خداوند از ما، در انجامش فروتنانه کوشا باشیم.  

 تا ما بیشتر و بیشتر در شخصیت و عملکرد، شبیهِ عیسی مسیح بشیم.

تا ما بتونیم با تجربهٔ واقعی این زمان‌های بسیار دشوار و بغرنج، دیگران را بهتر درک کنیم و برای کمکِ به اونها موثر باشیم.

دوستِ خوبِ من، خداوندِ دانای مطلقِ ما، از هر لحظهٔ زندگی ما کاملا آگاهه.

در واقع خودِ او شرایطِ هر لحظه از زندگیِ ما را طراحی و کنترل می‌‌کنه.

بنا بر این، اگه شما امروز خودتون را، نا امید یا شکست خورده و بی‌ عرضه تصور می‌‌کنید، به یاد بیار که خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ شما کیست؟

بیاد بیار که حال شما در ایمانتان به عیسی مسیح در چشم او کی هستید.

خداوند همیشه وفاداره و به همین جهت، همیشه به تمامی قول‌های خودش حتما عمل می‌‌کنه.

بیأیید با مطالعهٔ قسمت هایی از کلامِ خود او، وفاداری و محبتش را برایمان به یاد آوریم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان، در ۱پطرس ۱: ۳ – ۸ می‌‌فرماید:

۳ سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود، ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از اینرو، ما اکنون به امید حیات جاوید زنده‌ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ، حیات یافت.  ۴ خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی حیات جاوید را.  ۵ و از آنجا که به خدا توکل و اعتماد کرده‌اید، او نیز با قدرت عظیم خود، شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید تا این ارث را دریافت کنید. بلی، در روز قیامت، شما وارث حیات جاودان خواهید شد.  ۶ پس حال که چنین ارثی در پیش دارید، واقعا شاد باشید، حتی اگر لازم باشد در این دنیا برای مدتی سختیها و زحماتی را متحمل گردید.  ۷ این سختیها به منظور آزمایش ایمان شما پیش می‌آید، همانطور که آتش نیز طلا را می‌آزماید و پاک می‌سازد. ایمان شما پس از آنکه وارد کوره آزمایش گردید و سالم بیرون آمد، سبب خواهد شد که در روز بازگشت عیسی مسیح، مورد تحسین و تمجید و تکریم قرار گیرید.  ۸ با اینکه شما تا بحال مسیح را ندیده‌اید، اما او را دوست دارید. اکنون نیز گرچه او را نمی‌بینید، اما به او ایمان دارید؛ و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما بوجود آورده که قابل وصف نیست.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان، در مزمورِ ۱۳۸: ۷۸ می‌‌فرماید:

۷ خداوندا، هر چند اکنون در سختی هستم، اما تو مرا خواهی رهانید؛ تو دشمنان مرا مجازات خواهی کرد و مرا با قدرت خویش نجات خواهی داد.  ۸ تو کار مرا به کمال خواهی رساند. ای خداوند، رحمت تو ابدیست. کاری را که آغاز نموده‌ای به کمال بـرسان.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان، در انجیل متی ۲۸: ۲۰ می‌‌فرماید:

۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده‌ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!»

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان، در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱ – ۳ می‌‌فرماید:

۱ «خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید.  ۲و۳ نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می‌گفتم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان، در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۷ می‌‌فرماید:

۲۷ «من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه، آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم، مانند آرامش‌های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید! نترسید!

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان، در عبرانیان ۱۲: ۱ – ۲ می‌‌فرماید:

۱ پس حال که در این میدان مسابقه، چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشای ما گرد آمده‌اند، بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه می‌شود، از خود دور کنیم، و با صبر و شکیبایی در این میدان بسوی هدف بدویم؛  ۲ و برای پیروزی در این مسابقه روحانی، به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت. زیرا او خود نیز در همین مسیر، صلیب، و خفت و خواری آن را تحمل کرد، چون می‌دانست در پی آن، خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. به همین جهت، اکنون در جایگاه افتخار، یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان، در فیلیپیان ۱: ۶ می‌‌فرماید:

۶ اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود، شما را یاری خواهد داد تا در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح، کار او در شما تکمیل شده باشد.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان، در مزمورِ ۳۱: ۲۳۲۴ می‌‌فرماید:

۲۳ ای قوم خداوند، او را دوست بدارید! خداوند افراد وفادار و امین را حفظ می‌کند، اما متکبران را به سزای اعمالشان می‌رساند.  ۲۴ ای همه کسانی که به خداوند امید بسته‌اید، شجاع و قوی دل باشید!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایان این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم

خداوند، از تو سپاسگزام که امروز با من صحبت کردی و به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که راهِ حل صحیحِ غلبه بر “نا امیدی” را به من نشان دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در تمامی شرایطِ زندگی من، حتی اون زمان هأیی که کاملا گیج، درمانده و نا امید هستم، تو با من هستی‌ و هرگز مرا تنها رها نمیکنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در اون شرایطِ بسیار دشوارِ زندگیم، تو مرا بهتر از هر کسی درک می‌‌کنی و به من امیدِ تازه‌ای می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که هیچکدام از شرایطِ دشوار و زمان‌های بسیار سختِ زندگی من، بدونِ اطلاع و دانش تو نیستند، بلکه به خواست و ارادهٔ الهی تو به زندگی من وارد می‌‌شوند؛ تا منظورِ الهی تو را در من به کمال برسانند.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که از شرایطِ دشوار استفاده می‌‌کنی، تا به من که حال در ایمانم به عیسی مسیح فرزند خواندهٔ تو هستم، درس‌های حیات بخشِ خودت را بیاموزی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در ایمانم به عیسی مسیح، به من تولودی دوباره عطا فرموده و عضوِ خانوادهٔ الهی خودت گردانیده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، برای من میراثی به دور از فساد و تباهی، یعنی حیاتِ جاوید را در آسمان نگه داشته ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که هدیهٔ آ رامشِ فکر و دلِ خودت را به من هدیه داده ای.

 خداوند، من کمک کن، تا در شرایطِ دشوارِ زندگی و نا امیدی هایم، به تو بیشتر نزدیک بشوم

خداوند، به من کمک کن، تا در زمان هأیی که خودم را کاملا درمانده و شکست خورده می‌‌بینم، بیشتر به تو اعتماد و اتکا داشته باشم

خداوند، به من کمک کن تا در زمان‌های دشوارِ زندگیم، به یاد داشته باشم که تو داری در زندگی من خدأیی می‌‌کنی و مرا به خواستِ خودت تغییر می‌‌دهی.

خداوند، به من کمک کن تا هر چه را که موجبِ کندی و عقب افتادگی من در خدمتِ به تو و پیروی از تو می‌‌شود را از خودم دور کنم.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست‌های من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح، آمین!

نویسنده، کوروش باقری