دوستِ خوبِ من، تنها چارهٔ غلبه بر فساد در جامعه‌های دنیای امروزهٔ ما، عوض شدنِ افکار و نو شدنِ قلب انسانهای هر جامعه است!

فسادِ موجود در هر جامعه، از قلبِ انسانهای اون جامعه سر چشمه میگیره.

و تا زمانی که قلب‌های انسان‌ها عوض و نو نشند، فساد در جامعه‌ها ادامه خواهد داشت.

خداوند و منجی ما عیسی مسیح، این اصلِ بسیار مهم را به طورِ واضح و صریح بدینگونه بیان فرموده.

در انجیل مرقس فصلِ ۷ آیاتِ ۲۱ تا ۲۳ عیسی مسیح می‌‌فرماید:

۲۱ چون از وجود و قلب انسان است که فکرهای نادرست بیرون می‌آیند، و منجر به اعمال نادرست می‌شوند، اعمالی نظیر: دزدی، آدم کشی، زناکاری،  ۲۲ طمع به مال دیگران، شرارت، فریب و تقلب، شهوت، حسادت، بدگویی و غیبت، خودپسندی و هرگونه حماقت دیگر.  ۲۳ تمام این چیزهای شرم آور از وجود و قلب انسان سرچشمه می‌گیرد و انسان را نجس ساخته، از خدا دور می‌کند.»

 عزیزان، تنها استاندارد‌های کلامِ خداست که ماهیتِ اصلی قلب و فکرِ انسان را به ما می‌‌شناسونه.

همینطور، استاندارد‌های عالی موجود در کلامِ خداست که قدرتِ تبدیلِ قلب و افکارِ هر انسانی را دارند.

در کلامِ خدا در عبرانیان، فصلِ ۴ آیاتِ ۱۲ و ۱۳ می‌‌خوانیم:

۱۲ کلام خدا زنده و با نفوذ است و برّنده‌تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا می‌کند، زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می‌شکافد تا ما را آنچنانکه هستیم، به خودمان نشان دهد.  ۱۳ هر کجا که باشیم، خدا تک تک ما را می‌شناسد؛ چشمان تیزبین خدای زنده، همه ما را چنانکه هستیم می‌بیند. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند، و به اوست که باید سرانجام حساب پس بدهیم.

دوستِ خوبِ من، وجودِ فساد و گناه در هر جامعه ای، در حقیقت انعکاسِ هر چه که در قلب و فکر مردمِ اون جامعه هست می‌‌باشه.

بنابر این، وقتی ما شاهدِ فساد در جامعه‌ای هستیم، این بدین دلیله که، مردمِ اون جامعه، خودشون عاملِ بوجود آوردنِ اون فساد هستند و یا به وجودِ فساد اجازه می‌‌دند.

 مردمِ هر جامعه، تنها زمانی که قلبا به عیسی مسیح ایمان می‌‌یارند و تولدی نو از خداوند دریافت می‌‌کنند می‌‌تونند نمونهٔ یک جامعهٔ پاک را از دیدگاه خداوند بشناسند وبوجود بیارند.

تا زمانی که انسان‌های هر جامعه، فروتنانه به گناهکار بودنِ خودشون پی نبرند،

و تا زمانی که انسان‌های هر جامعه، گناهان خودشون را به عیسی مسیح اعتراف نکنند و به وی به عنوانِ خداوند و منجی خودشون ایمان قلبی نیارند،

و بالاخره، تا زمانی که انسانهای هر جامعه تمامی جوانبِ زندگیشون را به خداوند تسلیم نکنند، فساد در جامعه‌های بشری همچنان ادامه خواهد داشت!

چون که انسانها در خود خواهی، مطابق با استاندارد‌های غیرِ الهی و خود خواهانهٔ خودشون زندگی می‌‌کنند و نه مطابق با استاندارد‌های عالی عادلانه و پاکِ خداوند.

دوستِ خوبِ من، فرهنگ و الگو‌های رفتاری مردمِ هیچ جامعه‌ای را نمیشه با زور و تهدید عوض کرد.

فرهنگِ هر جامعه ای، باید به خواستِ مردمِ اون جامعه و به کمکِ خداوند تغییر کنه.

مردمِ هر جامعه ای، با کاربردِ صحیح از آموزه‌های کلامِ خدا در زندگی‌های شخصی خود با کمکِ خداوند می‌‌تونند مانع بوجود آمدنِ فساد بشند.

پولسِ رسول این مهم را اینطور برای ما تشریح می‌‌کنه

پولس در دومِ قرنتیان فصلِ ۱۰ آیاتِ ۳ تا ۵ می‌‌فرماید:

۳ گرچه من یک انسان عادی و ضعیف هستم، اما برای پیروزی در مبارزات روحانی خود، از نقشه‌ها و روشهای انسانی استفاده نمی‌کنم.  ۴ من قلعه‌های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم می‌کوبم؛ نه با اسلحه انسانی و دنیوی!  ۵ با این سلاح‌های روحانی، هر فلسفه و تفکر پوچ را که بر ضد خداست، در هم می‌شکنیم و هر مانعی را که نمی‌گذارد مردم به خدا نزدیک شوند، از میان بر می‌داریم؛ و مخالفین را اسیر می‌کنیم و به حضور خدا باز می‌گردانیم و به اشخاصی تبدیل می‌کنیم که قلباً مطیع مسیح باشند. 

دوستِ خوبِ من، بهترین تدبیر برای تغییرِ هر جامعه‌ای اینه که؛ اول ما خودمون پاک و مطابق با استاندارد‌های کلام خدا زندگی کنیم.

دوم این که؛ برای محافظتِ جامعه‌های خودمون از شیطان و فساد، دعا کنیم.

و سوم این که؛ مژدهٔ انجیل را به انسانهای جامعه خودمون اعلان کنیم.

در کلامِ خدا، در دومِ تواریخ فصلِ ۷ آیهٔ ۱۴ خداوند می‌‌فرماید:  ۱۴ اگر قوم من که به اسم من خوانده می‌شوند فروتن شده، دعا کنند و مرا بطلبند و از راههای بد خویش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده، گناهانشان را می‌بخشم و سلامتی را به سرزمین آنها باز می‌گردانم.

دوستِ خوبِ من، زندگی پاک و مطابق با استاندارد‌های خداوند ما؛ در قلب و فکرِ مردمِ جامعه‌های ما تاثیر می‌‌گذاره.

در دعا‌های ما قدرتِ الهی نهفته هست و می‌‌تونند در قلب و افکار مردمِ جامعه‌های ما تاثیر بگذارند.

همچنین، در پیامِ انجیل قدرتِ تبدیل خداوند قرار داره.

وقتی پیامِ انجیل به طورِ صحیح به مردم اعلان بشه، حتما در قلب و فکرِ شنوندگان تاثیر می‌‌گذاره.

بیأیید از این لحظه به بعد، به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، به وظیفه خودمون برای برخورداری از جامعه هایی پاک، بدونِ فساد و مطابق با استاندارد‌های خداوند به خوبی عمل کنیم

بیأیید تا زندگی خودمون را کاملا به خداوند تسلیم کنیم.

بیأیید تا برای محافظتِ مردم جامعه مون از شیطان و دوری از هر گونه فساد، دعا کنیم.

بیأیید تا در اعلانِ مژدهٔ انجیل که همان بخششِ بشرِ گناهکار در ایمانِ او به عیسی مسیح است کوشا باشیم

عزیزان از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که امروز به من یاد دادی، تنها چارهٔ فساد در جامعه‌های ما چیست.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی به من کمک کنی تا قلب و افکاری  نو و مطابق با خواستِ تو داشته باشم.

خداوند به من کمک کن تا مطابق با آموزه‌های کلامِ تو زندگی کنم.

خداوند به من کمک کن تا برای محافظتِ خودم و افرادِ جامعه‌ام از شیطان دعا کنم.

خداوند به من کمک کن تا در بشارتِ انجیل تو به دیگران کوشا و موفق باشم.

خداوند من تمامی جوانبِ زندگیم را به تو می‌‌سپارم؛ به قلبِ من بیا و از وجود من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا بیشتر از جانِ خودت دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح این درخواستهایم را به تو تقدیم می‌‌کنم. آمین!

نویسنده کوروش باقری