دوستِ خوبِ من، اضطراب و نگرانی مبارزاتی هستند که در میدانِ جنگِ مغزِ ما، با حضورِ افکارِ ما بوجود می‌‌یاند.

برای پیشگیری از اضطراب و نگرانی، ما باید به طورِ صحیح و درست فکر کنیم!

متاسفانه بیشترِ مردم از این واقعیت آگاه نیستند که، “نحوه فکر کردنِ اونها” باید تحتِ انظبات، نظم و ترتیبِ صحیح و درستی باشه.

عزیزان، ما در کنترلِ افکارِ خودمون هستیم و می‌‌تونیم انتخاب کنیم که بر روی چه نوع افکاری تمرکز داشته باشیم.

این درسته که هر گونه فکری می‌‌تونه به طورِ ناگهانی به ذهن ما خطور کنه؛ اما ما ملزم نیستیم تا اجازه بدیم اون فکر در ذهنِ ما بمونه و بعد ما به اون عادت کنیم و باهاش مونس بشیم.

دوستِ خوبِ من، بعضی از افکار هستند که ارزشِ این را دارند تا در مغزِ ما بمونند و ما بر اونها تمرکز داشته باشیم.

کلامِ خدا در فیلیپیان ۴: ۸ – ۹ تعدادی از این افکار خدا پسندانهٔ صحیح و درست را به ما معرفی می‌‌کنه.

در کلامِ خدا، فیلیپیان ۴: ۸ – ۹ می‌‌خوانیم:  ۸ برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم: فکرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است، ثابت نگاه دارید. در باره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. در باره چیزهایی فکر کنید که می‌توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید.  ۹ هر چه از من دیدید و آموختید، در زندگی‌تان بکار گیرید تا خدای آرامش با شما باشد.

۱  –  اول از هر چیز، دیدیم که کلامِ خدا به ما امر می‌‌کنه که؛ “افکارمون را بر روی هر چه راست و خوب و درست است ثابت نگه داریم.”

افکاری راست، خوب و درست، یعنی افکاری واقعی، منطقی و خدا پسندانه نه افکاری تخیلی و عجیب و غریب.

به عبارتی دیگه، کلامِ خدا به ما میگه، مطمئن بشو که افکارتون افکاری واقعی هستند و نه افسانه ای.

۲  –  دومین افکاری که لایقِ موندن در ذهن ما و تمرکزِ ما بر اونها هستند؛ “افکاری هستند که، پاک و زیبا هستند.”

بله عزیزان، افکاری شرافتمندانه و راستین؛ نه افکاری آشوب آمیز، زننده، شرم آور و زیان بخش.

۳  –  سومین افکاری که لایقِ موندن در ذهنِ ما و تمرکزِ ما بر اونها هستند؛ “افکاری هستند منصفانه و به حق.”

افکاری منصفانه و به حق، چه از نظرِ استاندارد‌های عادلانهٔ انسانی و چه از نظرِ استاندارد‌های الهی خداوند.

۴  –  چهارمین افکاری که لایقِ موندن در ذهنِ ما و تمرکزِ ما بر اونها هستند؛ “افکاری هستند پاک، سالم و بی‌ غل و غش.”

عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید همواره از مغز و ذهنِ خودمون در برابرِ افکارِ نا پاک، غیرِ سالم و پر غل و غش محافظت کنیم.

۵  –  پنجمین افکاری که لایقِ موندن در ذهنِ ما و تمرکزِ ما بر اونها هستند؛ “افکاری هستند لذت بخش، دوست داشتنی و نیکو.”

۶  –  ششمین افکاری که لایقِ موندن در ذهنِ ما و تمرکزِ ما بر اونها هستند؛ “افکاری هستند آبرومند، شایسته و خوشنام.”

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، نباید افکاری داشته باشیم که نمی تونیم اونها را بر زبان بیاریم.

دوستِ خوبِ من، به طورِ کلی، این قسمت از کلامِ خدا را میشه اینطور خلاصه کرد که؛ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید افکاری پسندیدهٔ خداوند پدرِ آسمانیمان داشته باشیم  –  افکاری که، می‌‌تونیم خدا را برای اونها شکر کنیم!

اگه ما این امرِ خداوند را در موردِ کیفیتِ افکاری که باید داشته باشیم به طورِ صحیح رعایت کنیم؛ اونوقت خدای آرامش با ما خواهد بود.

این بدین معناست که، خداوند سراسرِ قلب فکر و روح و جانِ ما را، از آرامشِ الهی خودش سرشار می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من، حالا متوجه شدید چطور مغزِ ما می‌‌تونه به یک میدانِ جنگ تبدیل بشه؟

از این لحظه به بعد، به کیفیتِ افکاری که هر روزه به ذهنِ شما خطور می‌‌کنند کمی بیشتر توجه کنید.

افکاری که از سوی دنیای مجازی، رادیو و تلویزیون و چه از ذهنِ خودِ شما منشأ می‌‌گیرند.

وقتی به افکاری که هر روزه از ذهنمون عبور می‌‌کنند کمی توجه می‌‌کنیم، زود متوجهٔ یک حقیقت میشیم.

این حقیقت که، تعدادِ بسیار کمی از اون افکارِ گذرا از ذهنِ ما دارای اون خصلتهای افکارِ نیکویی که کلامِ خدا در این مطالعه به ما یاد داد هستند.

عزیزان، حفظ و نگهداری کردن از افکارِ مثبت، صلح جو، روحیه دهنده و نیکو در مغزمان، چالشِ روزانه برای همگی ما هستند.

اما ما ایمانداران به عیسی مسیح، بوسیلهٔ گفتگوی منظم و صادقانهٔ روزانه با خداوند پدرِ آسمانیمان، و با سعی در صحیح و درست فکر کردن، می‌‌تونیم از آرامشِ الهی خداوند برخوردار بشیم.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من راه‌های پیشگیری از اضطراب و نگرانی را یاد دادی.

خداوند از تو سپاسگزام که به من این اختیار را داده‌ای تا در کنترلِ افکار خودم باشم.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من نمونهٔ افکارِ صحیح و درست را شناساندی.

خداوند به من کمک کن تا افکارم را بر روی هر چه راست، خوب و درست هستند ثابت نگه دارم.

خداوند به من کمک کن تا در باره چیز هایی فکر کنم که پاک و زیبا هستند.

خداوند به من کمک کن تا به صفاتِ خوب و پسندیدهٔ دیگران فکر کنم.

خداوند به من کمک کن تا به چیز هایی فکر کنم که بتوانم به وجودِ آنها خوش باشم و تو را شکر کنم.

خداوند من تمامی وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم.

به قلبِ من بیا و با برخورداری از افکاری شایسته و پاک، از زندگی من برای جلالِ نام خودت استفاده کن.

در نامِ عیسیِ مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری