دوستِ خوبِ من، حتی بعد از این که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان میاریم، راستگویی و همیشه حقیقت را بیان کردن، یک انظباطِ  بسیار ضروری هست که ما باید در زندگی روزمرهٔ خودمون جایگزین کنیم.

کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ به ما یاد آور میشه که؛ “کسی که از آنِ مسیح می‌‌گردد، تبدیل به شخصِ جدیدی می‌‌شود.  او دیگر آن انسانِ قبلی نیست.  او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.” آمین!

عزیزان، بعد از این که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان می‌‌یاریم، او تمامی گناهانِ ما را می‌‌بخشه – ما را به فرزند خواندگی خانوادهٔ الهی خودش بر می‌‌گزینه و به ما حیات نوِ ابدی عطا می‌‌کنه.

به عبارتی دیگه، همونطور که خداوند در کلامش در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ به ما گفت؛ ما مبدل به شخصِ جدیدی میشیم و زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز می‌‌کنیم. “کسی که از آنِ مسیح می‌‌گردد، تبدیل به شخصِ جدیدی می‌‌شود.  او دیگر آن انسانِ قبلی نیست.  او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.” آمین!

کلامِ خدا همچنین در افسسیان ۴: ۲۳ – ۲۴ می‌‌فرماید: ۲۳ فکر و ذهن شما باید روز بروز تغییر کند و بسوی کمال پیش رود.  ۲۴ بلی، شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید، شخصی مقدس و درستکار؛ و این طبیعت نو را که به صورت خداست، بپوشید. آمین!

پس خداوند عیسی مسیح، از ما انتظار داره تا ما ایماندارانِ به او، فکر و ذهنمون روز بروز عوض بشه، و بسوی کمال یعنی به دارا بودنِ خصلت‌های پاکی که در خداوند وجود داره برسیم.

باید همونطور که کلامِ خدا فرمود، شخصِ جدید و متفاوتی بشیم؛ یعنی شخصی مقدس و درستکار.

بنا بر این، برای رشد در این پرسهٔ مبدل شدن به شخصی که عیسی مسیح از ما انتظار داره، باید همیشه راستگو باشیم و تمامی حقیقت را بیان کنیم نه نصفِ حقیقت را.

عزیزان، در راهِ رشد در این پرسهٔ مهم، یعنی در راهِ مبدل شدن به شخصی که همیشه راستگوست و حقیقت را میگه؛ وجدانِ ما نقشِ مهمی را ایفا می‌‌کنه.

دقت کنید – تا حدی که ما به وجدانِ درونمون اجازه میدیم ما را اذیت نکنه؛ تا همون حد هم ما به دروغ گویی و کتمانِ حقیقت اجازه میدیم.

خداوند “وجدان” را، برای اخطارِ به ما، در زمان هایی که از استاندارد‌های الهی او دور میشیم، در وجودِ ما قرار داده.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید نسبت به ندای وجدانِ در درونمان، خیلی حساس باشیم!

ما هرگز نباید ندای وجدانمون را نادیده بگیریم، یا اون ندا را در خودمون خفه کنیم.

دوستِ خوبِ من، به هر اندازه‌ای که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح به خداوند و کلامِ او نزدیک و صمیمی میشیم، به همون اندازه ما نسبت به دروغ گویی حساس میشیم و از این عمل بد دوری می‌‌کنیم

دروغ گویی و بیان نکردنِ حقیقت، یکی از خصلت‌های ناپسندی هست که ما باید حتما از خودمون دور کنیم.

خصلتهای ناپسندِ دیگه‌ای که زبانِ ما به اونها عادت داره و ما باید بعد از ایمان به عیسی مسیح، حتما از خودمون دورشون کنیم عبارتند از؛ مبالغه – لاف زنیپر رویی – بی‌ ادبی – فریبکاری – حقه بآزی و اینگونه مرام ها.

دوستِ خوبِ من، بیأیید اجازه بدیم تا خداوند توسطِ آموزه‌های کلامش، به ما یاد بده چطور می‌‌تونیم مبدل به انسانی بشیم که همیشه راستگوست و حقیقت را بیان می‌‌کنه.

۱  –  قبل از هر چیز، برای مبدل به انسانی راستگو شدن؛ “ما باید مغز و افکارمون را از کلامِ خدا پر کنیم!”

یعنی اون چیزی که خودش حقیقتِ محضِ .

کلامِ خدا در مزامیر ۱۱۹: ۱۶۰ می‌‌فرماید:  ۱۶۰ تمام احکام تو برحق و داوریهای تو همیشه عادلانه است.

۲  –  دوما، باید دانسته و به اختیارِ خودمون، مصمم بشیم تا راستگویی را انتخاب کنیم!”

کلامِ خدا در مزمور ۱۱۹: ۳۰ می‌‌فرماید: ۳۰ من راه راست را اختیار نموده‌ام و داوریهای تو را از نظر خود دور نداشته‌ام.

دوستِ خوبِ من، اگه در این اثنا از راستگویی دور شدیم، باید بلافاصله به خود بیأییم و متوجه بشیم که به بیراهه افتاده ایم.

برای راستگو بودن و راستگو ماندن – برای برخورداری از یک زندگی پر حقیقت و راستی، ما باید منظبط و کوشا باشیم.

۳  –  سوّماً، برای مبدل شدن به شخصی که راستگوست و همیشه حقیقت را میگه، “ما باید از روح القدس پر باشیم!”

این بدین معناست که، ما از حضورِ دأیمِ روح القدس با خود آگاه باشیم و تمامی جوانبِ زندگی خودمون را هر روزه به او تسلیم کنیم!

در اونصورت روح القدس به ما کمک می‌‌کنه تا بتونیم طبقِ خواستِ مقدسِ او همیشه راستگو باشیم.

در کلام خدا در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۷ عیسی مسیح می‌‌فرماید: یعنی همان روح راستی که جهان نمی‌تواند بپذیرد زیرا او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد ولی شما او را می‌شناسید، چون او پیش شما می‌ماند و در شما خواهد بود‌.

همچنین کلامِ خدا در افسسیان ۴: ۲۹ – ۳۰ می‌‌فرماید: ۲۹ هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتارتان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند.  ۳۰ طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح‌القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن بطور کامل از گناه آزادی خواهید یافت.

۴  –  چهارم، برای مبدل شدن به انسانی که راستگوست و همیشه حقیقت را بیان می‌‌کنه؛ “ما باید دروغ‌های گذشته را به خداوند اعتراف کنیم و از او درخواستِ بخشش!”

کلامِ خدا در کولسیان ۳: ۹ می‌‌فرماید:  ۹ به یکدیگر دروغ نگویید، زیرا آن طبیعت کهنه و فاسد شما که دروغ می‌گفت، دیگر مرده و از بین رفته است؛

۵  –  پنجم، و بالاخره پنجمین اقدامی که باید برای قادر به راستگو شدن و راستگو ماندن انجام بدیم اینه که؛ “در راهِ رسیدن به بلوغِ روحانی کوشا باشیم!”

کلامِ خدا در عبرانیان ۵: ۱۴ می‌‌فرماید:  ۱۴ شما هرگز نخواهید توانست خوراک سنگین بخورید و مطالب عمیق کلام خدا را درک کنید، مگر آنکه در روحانیت رشد کنید، و با انجام کارهای خوب و با تمرین، نیک و بد را از هم تشخیص دهید.

دوستِ خوبِ من، اگه با خودمون روراست باشیم باید یک حقیقت  را قبول کنیم.

این حقیقت که؛ راهِ  مبدل شدن به انسانی که همیشه راستگوست و حقیقت را میگه، پیچیده، گیج کننده و غیر قابلِ فهم برای ما نیست.

 بیأیید تا از همین لحظه تصمیم بگیریم، تا با تسلیمِ کاملِ خودمون به خداوند – وقت گذرانی منظبط با او – مطالعهٔ کلامش و تعمقِ در آن، این خواستهٔ خداوند و این خصلتِ پسندیده را در خودمان شروع کنیم

عزیزان، خداوند درونِ قلب و نیتِ ما را می‌‌بینه و برای موفق شدنمون به انسانی راستگو، حتما بهمون کمک می‌‌کنه.

شنوندگانِ عزیز، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی چگونه مبدل به انسانی راستگو بشوم.

از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح، تو مرا مبدل به شخصِ جدیدی نموده ای.

شخصی که زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.

خداوند به من کمک کن تا فکر و ذهنِ خودم را عوض کنم و مطابق با خواستِ تو بیندیشم.

خداوند به من کمک کن تا همیشه، به ندای وجدانم و روح القدس تو در درونم حساس باشم.

خداوند به من کمک کن تا مغز و افکارم را از کلامِ تو پر کنم.

خداوند به من کمک کن تا هیچگاه سخنانِ بد و زشت بر زبان نیاورم.

خداوند به من کمک کن تا گفتارم همیشه نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند.

خداوند به من در راهِ رسیدن به بلوغِ روحانی کمک کن.

خداوند من تمامی جوانبِ زندگیم را به تو تسلیم می‌‌کنم.

به قلبِ من بیا و مرا مبدل به آن انسانی بساز که خودت منظور داشته ای.

خداوند از وجودِ من برای جلالِ نامت در ارادهٔ مقدست استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری