آیاتِ کلیدی این مطالعهٔ در کلامِ خدا :افسسیان ۱: ۳ – ۱۴هستند

دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا شده که شما برای برطرف نمودنِ نیازِ خودتون یا یکی از عزیزانتون از خداوند درخواستی نموده باشید و بعد، او جوابِ شما را داده باشه و برای نیازِ شما یا عزیزتون فراهم نموده باشه؟

اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید و برای بر طرف نمودنِ نیازِ خودتون یا دیگر عزیزانتون از او تقاضای کمک نموده اید و او براتون فراهم فرموده، یقینا میتونید فرمایش او را در انجیل متی ۶: ۳۲ به یاد بیارید.

۳۲ پس غصه خوراک و پوشاک را نخورید. چون بی ایمانان درباره این چیزها دائماً فکر می‌کنند و سخن می‌گویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملاً می‌داند شما به چه نیاز دارید. آمین!

با این وجود، در طولِ زندگی بعضی اوقات این سوال برامون بوجود میاد که؛ چرا من اون برکتی را که از خداوند درخواست می‌‌کنم بهم نمیده؟

دوستِ خوبِ من، نگرشِ خداوند – با نگرشِ ما و اونچه که ما فکر می‌‌کنیم نیازمونه فرق می‌‌کنه.

کلامِ خدا در اشعیا ۵۵: ۹ تا حدی تفاوتِ نگرشِ خداوند با نگرشِ ما را برامون روشن می‌‌کنه.

۹ به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راههای من نیز از راههای شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است. آمین!

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.

اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، در این صورت شما در حالِ حاضر از والاترین برکتِ روحانی او برخوردارید!

کلامِ خدا در افسسیان ۱: ۳ این نکتهٔ حیاتی و آرامش بخش را اینطور به ما یاد آوار میشه.

۳ چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. آمین!

عزیزان، مادامی که پولِ بیشتر یا سلامتی کاملِ بدن و یا آزاد شدن از مشکل و یا چالشی که در زندگیمون بوجود اومده ممکنه به طورِ موقت برامون یک راحتی را فراهم کنه؛ ولی‌ برکاتِ روحانی که خداوند چه در حالِ حاضر و چه در آینده عطا می‌‌فرماید، ابدی هستند!

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید شناختِ صحیحی از “برکتِ روحانی” او داشته باشیم.

ما اغلب در درکِ مفهومِ صحیحِ برکت” و چگونگی استفادهٔ به جا از اون، دچارِ اشتباه میشیم.

خدا را شکر که خداوند توسطِ کلامِ خودش در این مورد به ما آموزش میده.

عزیزان، برکاتِ روحانی برکاتی هستند که از بهشت، یعنی مکانی که خداوند تختِ سلطنتِ خودش را مقرر فرموده و از آنجا بر تمامی عالم نظارت می‌‌کند، برای انجامِ ارادهٔ خاص و الهیش، به ایماندارانِ به عیسی مسیح عطا می‌‌فرماید.

برکاتِ روحانی خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، در طرحِ کلی نقشهٔ نجاتِ او به ما هدیه داده شده!

در این مطالعه با استناد به آیاتِ ۳ تا ۱۴ در فصلِ اولِ افسسیان در کلام خدا، به شناختِ مفهومِ صحیحِ برکاتِ روحانی” می‌‌پردازیم.

۱  –  اولا، در آیهٔ چهارم پولسِ رسول نویسندهٔ این قسمت از کلامِ خدا شرح میده که؛ “برکاتِ الهی خداوند، از زمان‌های بسیار دور، یعنی از ابدیتِ گذشته سر چشمه میگیرند.”

 ۴ خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آنکه جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد، از آن او گردیم. خدا از همان زمان، اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد بطوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود، تا وقتی در حضور او حاضر می‌شویم، سراپا مدیون محبت او باشیم.  افسسیان ۱: ۴

عزیزان، خداوند تصمیم گرفت تا ما را از مجازاتِ گناهانمان که مرگ و دوری ابدیِ ما از او بود نجات بده؛ حتی قبل از این که ما وجود داشته باشیم!

براستی که چه پدرِ آسمانیِ پر رحمت و مهربانی داریم که ما را در اوجِ ناتوانی و گناهکاری، در ایمانمان به عیسی مسیح می‌‌بخشه!

بعلاوهٔ این، خداوند برای اثباتِ محبت و فیضِ الهی خودش به ما، از این هم پیشتر رفت، به طوری که در آیهٔ پنجم می‌‌خوانیم؛

۵ نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد؛ و برای این منظور، عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند! آمین!

خداوند ما را در ایمانمان به عیسی مسیح به فرزندیِ خانوادهٔ الهی خود بر می‌‌گزینه و تمامی امتیازاتِ یک فرزند را به ما عطا می‌‌فرماید

یکی از امتیازاتِ عالی که خداوند به ما فرزند خواندگانِ خانوادهٔ الهی خود عطا فرموده اینه که؛ ما می‌‌تونیم مستقیما و بدونِ هیچ واسطه ای، با او در موردِ هر چه که در قلبمان می‌‌گذره و همینطور نیازهامون صحبت کنیم.

عزیزان، با مطالعهٔ قسمتِ عهدِ عتیق در کلامِ خدا، یاد میگیریم که خداوند در آن زمان، گاهی در ابر و گاهی در ستونِ آتش با قومِ برگزیدهٔ خود اسرائیل، بعد از خروجشان از کشور مصر حضور می‌‌یافت.

همچنین یاد می‌‌گیریم که خداوند بعدا در خیمهٔ عبادت و سپس در معبدی که سلیمان ساخت حضور می‌‌یافت.

سپس خداوند در زمانی که بهترین بود، یعنی زمانی که خودِ خداوند در دانشِ الهی خود برگزیده بود، تصمیم گرفت تا خود را به گونه‌ای دیگر به بشر نشان دهد.

او در نهایتِ فروتنی بدنِ انسانی پوشید و به شکلِ انسان، در بدنِ عیسی مسیح به این جهان آمد و در میانِ انسانها زندگی کرد.

نکتهٔ خارق العاده در اینجا اینه که، این “برکتِ الهی خداوند”، یعنی حضور وی به شکلِ انسان در میان مردمِ روی این کرهٔ زمین، فقط به خاطرِ فیضِ الهی او به ما عطا شد!

فیض یعنی اون چه که ما لیاقتِ دریافت و داشتنش را نداریم – ولی‌ خداوند از روی محبت و رحمتِ خودش به ما میده.

عزیزان، خداوند فیضِ الهی خودش را به ما نداد چون که چیزِ خوبی در ما بود.

بلکه بر عکس، خداوند زمانی فیضِ الهی خودش را به ما عطا فرمود که ما در گناه بسر می‌‌بردیم و از این جهت، دشمنانِ وی محسوب می‌‌شدیم.

بله، خداوند فقط به خاطرِ رحمت و ذاتِ پر محبتِ الهی خودش تصمیم گرفت تا به ما فیض عطا کنه تا بدین وسیله ما را برکتِ الهی داده باشه.

۲  –  دوما؛ دومین برکتِ روحانی خداوند را با مطالعهٔ آیهٔ هفت می‌‌شناسیم.

 ۷ لطف و فیض خدا نسبت به ما بقدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد،  

به عبارتی دیگه؛ “خداوند برکاتِ حالِ حاضرِ خودش را در باز خریدِ ما به ما عطا فرموده.”

عزیزان، ما همگی در اسارتِ گناه بسر می‌‌بردیم، و هیچ کاری هم برای آزادی خودمون نمی تونستیم انجام بدیم.

بله، ما زمانی کاملا اسیر و بردهٔ گناه بودیم، کسی باید ما را باز خرید می‌‌نمود و از این اسارت آزاد می‌‌ساخت.

این، اون فداکاری شگرف و بی‌ مانندی بود که عیسی مسیح برای ما انجام داد.

عیسی مسیح یکبار برای همیشه، با مرگِ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیب به جای ما، تمامی بهای آزادی ما را از اسارتِ گناه پرداخت نمود!

پس یکبار دیگه، ما فیضِ خداوند را می‌‌شناسیم.

در آیهٔ هشتم می‌‌خوانیم:  ۸ و سیل برکات و الطاف خود را بسوی ما جاری سازد. آه، که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است!  

۳  –  سوّماً؛ خداوند برکاتِ روحانی آینده را نیز از حال به ما داده.

دقت کنید؛ نقشهٔ نجاتِ ما که در ابدیتِ گذشته، یعنی قبل از خلقتِ هر چیزی در این دنیا در فکرِ خداوند وجود داشت؛ در به کمال رسیدن در آینده تضمین شده و حتما به وقوع خواهد پیوست

مطالعهٔ آیهٔ دهم در فهمِ این مهم به ما کمک می‌‌کنه.

 ۱۰ قصد خدا این بود که وقتی زمان معین فرا برسد، همه ما را در هر جا که باشیم، چه در آسمان و چه بر زمین، با هم در مسیح گرد آورد تا همواره با خدا بسر بریم.  آمین!

دوستِ خوبِ من، زمانی خواهد آمد که خداوند تمامی ناراستی‌های موجود در این دنیا را اصلاح خواهد نمود.

زمانی خواهد آمد که خداوند به وجودِ شیطان در این جهان و اعمال خبیثِ وی پایان میده.

زمانی خواهد آمد که خداوند عیسی مسیح پادشاهی خودش را بر قرار می‌‌کنه.

۴  –  چهارما؛ از آنجأیی که ما در ایمانمان به عیسی مسیح فرزند خواندگانِ خداوند گردیده ایم، به همین دلیل، خداوند پدرِ آسمانی ما؛ ارثیهٔ ما را از وی  –در بهشت برایمان محفوظ نگه داشته.

 خداوند ما را با روحِ مقدسِ خود، روح القدس در حالِ حاضر مهر نموده.

این، مهرِ فعلی روح القدس بر ما، نشانهٔ ضمانتِ دریافتِ برکاتِ الهی آینده و میراثمان از خداوند می‌‌باشد.

این مهم را نیز آیاتِ ۱۳ و ۱۴ اینطور به ما تعلیم میدند

۱۳ بسبب فداکاری مسیح، همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیل را شنیدید و به مسیح ایمان آوردید، بوسیله روح‌القدس مهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذشته، وعده داده بود که روح‌القدس را به همه ما مسیحیان عطا کند؛  ۱۴ و حضور روح‌القدس در ما، ضمانت می‌کند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمایانگر اینست که خدا ما را باز خرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم! آمین!

 عزیزان این بسادگی بدین معناست که؛ “ما در ایمانمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، تا ابدیت در حفاظت و خانوادهٔ الهی خداوند محفوظ هستیم!”

هچ قدرتی قادر نیست تا این “مهرِ خداوند” را از ما برداره و ما را از دستِ توانای وی بیرون بیاره.

دوستِ خوبِ من، آیاتِ ۱۳ و ۱۴ در فصلِ اولِ افسسیان، چند نکتهٔ بسیار مهم را برای ما روشن می‌‌کنه.

اول این که؛ “خداوند در کنترلِ کاملِ تمامی این برکاتِ روحانی هست.”

دوم این که؛ “این خداونده که بر می‌‌گزینه – می‌‌بخشه و عطا می‌‌کنه!”

و سوّماً اینکه؛ “نجات و رستگاری ما از گناه، از خداوند شروع میشه – به خداوند ختما میشه و فقط برای اوست!”

به همین خاطره که عبارتِ ، خاصِ ستایش و پرستش”، سه بار در این قسمت از کلامِ خدا تکرار شده.

در آیهٔ ۶ می‌‌خوانیم:  ۶ پس خدا را ستایش می‌کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است، آن هم فقط بخاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. آمین!

در آیهٔ ۱۲ می‌‌خوانیم:  ۱۲ مقصود خدا از این عمل این بود که ما بعنوان نخستین کسانی که به مسیح ایمان آوردیم، او را برای لطفی که در حق ما نموده است، تمجید و ستایش کنیم. آمین!

و همینطور در آیهٔ ۱۴ می‌‌خوانیم:  ۱۴ و حضور روح‌القدس در ما، ضمانت می‌کند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمایانگر اینست که خدا ما را باز خرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم! آمین!

بله دوستِ خوبِ من، وقتی خداوند فیض الهی خودش را بر روی انسانِ گناهکارِ بدور از خود پهن می‌‌کنه و اونها را مبدل به انسانهأیی مقدس می‌‌گردونه، به حق تمامی جلال و ستایش را سزاواره!

بنابر این، از این لحظه به بعد، وقتی خواستید چیزی را برای خودتون یا عزیزانتون از خداوند درخواست کنید، حتما از او به خاطرِ برکاتِ روحانی ابدی” که در ایمانتون به عیسی مسیح به شما عطا فرموده، تشکر کنید.

 عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من، “برکاتِ روحانی” خودت را شناساندی.

خداوند از تو سپاسگزارم که از تمامی نیاز‌های من آگاهی و برای مهیا می‌‌فرمأیی.

خداوند از تو سپاسگزارم که نگرشِ تو، افکارِ تو و راه‌های تو مانند من نیستند بلکه بسیار والاترند

خداوند از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی و مرا به فرزند خواندگی، به خانوادهٔ الهی خودت می‌‌پذیری.

خداوند از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح تو برکاتِ روحانی و ابدی خودت را به من عطا می‌‌فرمأیی.

خداوند از تو سپاسگزارم که تو همیشه، در همه جا و در تمامی شرایطِ زندگیم با من هستی‌ و هرگز مرا تنها نمی گذاری و فراموشم نمی کنی.

خداوند از تو سپاسگزارم که بر من مهرِ الهی خودت را زده و از من محافظت می‌‌کنی.

خداوند تنها تو لایق پرستش هستی‌، تمامی ستایشِ من نثار توست.

خداوند من تمامی وجودم را به تو تسلیم می‌‌کنم.

از وجودِ من، که هدیهٔ خود توست، برای جلالِ نام قدوست، در ارادهٔ خاص و مقدست استفاده کن.

در نام عیسی مسیح این درخواست‌هایم را به تو تقدیم می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری