دوستِ خوبِ من، حتما شما هم این تجربه را داشته اید که ببینید عزیزانِ بسیاری هستند که پس از گذشتِ سالها از ایمانشان به عیسی مسیح، هنوز عطیهٔ روحانی خودشون را نمی شناسند

همینطور، حتما شما هم عزیزانِ ایماندار بسیاری را می‌‌شناسید که، با وجودِ اگاهی و شناختِ کافی از عطیه یا عطایی روحانی خودشون، از اونها استفاده نمی کنند.

این عزیزان براشون عادت شده تا هر هفته به یک یا چند پیام از کلامِ خدا گوش کنند؛ ولی‌ هرگز تمایل و اشتیاقی برای شروعِ خدمت به خداوند را از خودشون نشون نمی دند.

گویی این عزیزان به کلی فراموش کرده ا‌ند که اونها عضوی از بدنِ عیسی مسیح، یعنی کلیسا هستند و باید وظیفهٔ عضو بودنِ خودشون را به خوبی انجام بدند.

متاسفانه با گذشتِ زمان، این عزیزان تصور می‌‌کنند که هیچ چیزی برای خدمتِ به خداوند در کلیسای او در خودشون ندارند و به همین جهت، فکر می‌‌کنند که به بدنِ مسیح هم تعلق ندارند

دوستِ خوبِ من، شما چطور؟

آیا شما از عطیه یا عطایای روحانی خودتون به خوبی آشنأیی دارید؟

آیا در حالِ حاضر، دارید از اون عطیه یا عطایای روحانی خاصِ خودتون برای جلالِ نامِ عیسی مسیح استفاده می‌‌کنید؟

اگه به هر دلیل شما تا کنون با عطیه یا عطایای روحانی خاصِ خودتون به خوبی آشنا نشده اید؛ یا اگه با عطیه یا عطایای روحانی خودتون آشنا هستید، ولی‌ تمایلی به استفاده از اونها ندارید، مطمئن باشید که خودتون را از لذتِ خدمتِ به خداوند و دیگر برکاتِ بسیارِ وی محروم نگه داشته اید!

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، حال شما عضوی از بدنِ او هستید و “بدنِ عیسی مسیح هم – اعضای کلیساست!”

هر کدام از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، حتما باید با عطیه یا عطایای روحانی خاصِ خودمون به خوبی آشنا باشیم، و از اونها برای خدمتِ به خداوند در کلیسای او استفاده کنیم

بله، از همان لحظه‌ای که شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان آوردید، روح القدس شما را برای خدمتی خاص مجهز نموده؛ و برای قادر شدنِ شما در انجامِ اون خدمتِ خاص، بهتون عطیه روحانی خاصی را نیز بخشیده

 سپس روح القدس در شما سکنا گزیده، تا به شما توان و حکمتِ لازمه را، برای استفادهٔ صحیح از عطیهٔ روحانی خاصتون عطا کنه.

به طورِ مختصر، روح القدس، بنا به صلاح دید الهی خود؛ عطیهٔ روحانی خاصی را به شما داده، تا به گونه‌ای خاص و در نقشه‌ای خاص، برای جلالِ نامِ خداوند موردِ استفاده قرار بگیره

 

عطیهٔ روحانی چی‌ هست؟

عزیزان، “عطیهٔ روحانی”؛ هدیهٔ فیضِ الهی خداوند به هر ایماندار به عیسی مسیح هست

بله هر ایماندارِ به عیسی مسیح، چه بدونه و چه ندونه، از عطایا یا عطیهٔ روحانی خاصی برخورداره!

لطفا توجه داشته باشید که؛ عطیه یا عطایای روحانی خداوند؛ بنا به خواستِ هر ایماندار و یا سعی و تلاشش به وی داده نمیشند؛ بلکه فقط به خاطرِ لطف، فیض و رحمتِ خداوند – بنا به خواست و صلاح دیدِ الهی وی!

عطیهٔ روحانی، توانأیی خاصی هست که خداوند به ما داده؛ تا بتونیم به کمکِ اون، وظیفه خاصی را که به ما محول می‌‌کنه انجام بدیم.

باز تکرار می‌‌کنم که، عطیهٔ روحانی، با انتخابِ خداوند به هر ایماندار بخشیده میشه

هیچکدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح، بنا به خواستمون، نمی تونیم انتخاب کنیم چه عطیهٔ روحانی داشته باشیم

کلامِ خدا در ۱قرنتیان ۱۲: ۱۱ این مهم را اینطور توضیح میده.

۱۱ اما تمام این عطایا از جانب یک روح، یعنی همان روح‌القدس است، و اوست که تصمیم می‌گیرد به هر کس چه عطایی ببخشد. آمین!

عزیزان، ما با لیستی از عطایای روحانی در کتابِ مقدس در، رومیان ۱۲: ۳ – ۸ و ۱قرنتیان ۱۲: – ۱۱ و افسسیان ۴: ۱۱ آشنا میشیم

چه تفاوتی هست بین، عطیهٔ روحانی و استعدادِ عادی؟

عزیزان، بر خلافِ عطایای روحانی” که فقط به هر ایماندار به عیسی مسیح از طرفِ روح القدس عطا میشه؛ “استعداد‌های عادی”، خصلت‌های معمولی هستند که به هنگامِ تولدِ هر شخص به او داده میشه.

در این باره در کتابِ مقدس، در مزمور ۱۳۹: ۱۳ – ۱۶ اینطور یاد می‌‌گیریم.

۱۳ تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی.  ۱۴ تو را شکر می‌کنم که مرا اینچنین شگفت انگیز آفریده‌ای! با تمام وجود دریافته‌ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است.  ۱۵ وقتی استخوانهایم در رحم مادرم بدقت شکل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی؛  ۱۶ بلـی، حتی پیش از آنکه من بوجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود، تـو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. آمین!

عزیزان، از آنجأیی که “عطایای روحانی” و “استعداد‌های معمولی” هر دو از سوی روح القدس به هر کس داده میشه؛ اغلب هر دوی اینها برای خدمتِ به خداوند با هم بکار گرفته میشند

برای مثال، اگر چه توانأیی نواختنِ یک وسیلهٔ موسیقی می‌‌تونه توسطِ استعدادِ فردی شخصی انجام بشه؛ ولی‌ محصولِ همون قطعهٔ موسیقی، می‌‌تونه راهی باشه که توسطِ اون ما عطای روحانی خودمون را به کار می‌‌بریم

 

هدف و منظورِ اصلی از عطایای روحانی چه هست؟

 در موردِ هدفِ اصلی عطایای روحانی، سؤ تفاهم‌های زیادی بوجود اومده.

اما آموزه‌های کلامِ خدا به روشنی به ما یاد می‌‌دند که؛ “عطایای روحانی، به خاطرِ خرسندی شخصی و یا رشدِ ایمان شخصی مون به ما داده نشده ا‌ند.”

اگر چه ما افتخار و سعادتمندی به کار بردنِ این عطایا را داریم؛ اما عطایای روحانی در واقع، برای بهره مندی دیگر ایماندارانِ کلیسا، یعنی اعضای بدنِ عیسی مسیح به ما بخشیده شده ا‌ند

پولس رسول این مهم را در ۱قرنتیان ۱۲: ۷ اینطور بیان می‌‌کنه.

۷ در واقع، روح‌القدس بوسیله هر یک از ما، قدرت خدا را جلوه گر می‌سازد، تا از این راه کلیسا را تقویت نماید. آمین!

 من چطور می‌‌تونم عطیهٔ روحانی خودم را کشف کنم و از آن در ارادهٔ خداوند استفاده کنم؟

عزیزان، اگه عطایای روحانی که روح القدس به ما داده، به گونه‌ای صحیح برای جلالِ نامِ خداوند – در راهِ کمک به اعضای کلیسا موردِ استفاده قرار نگیرند، هیچ ارزشی نخواهند داشت.

هدفِ ما باید این باشه که، از هر عطیهٔ روحانی که خداوند به ما ارزانی فرموده، به گونه‌ای صحیح، تحتِ خواست و هدایتِ مستقیمِ روح القدس استفاده کنیم!

خداوند هیچ عطیهٔ روحانی را به ما نداده تا اون را قأیم کنیم و بی‌ مصرف در خودمون نگهش داریم

ما هر چه داریم از فیض و رحمتِ خداست، و باید برای خدمتِ به او مصرف و به کار برده بشه.

مطالعهٔ ۱قرنتیان ۱۲: ۴ – ۶ به ما یاد میده که عطایای روحانی گوناگونی وجود دارند

۴ گر چه عطایایی که خدا به ما می‌بخشد گوناگون است، اما اصل و منشا تمام آنها، روح‌القدس است.  ۵ با اینکه می‌توان خدا را از راههای مختلف خدمت کرد، اما همه همان خداوند را خدمت می‌کنیم.  ۶ خدا یکی است، اما به صورت‌های مختلف در زندگی ما عمل می‌کند. او همان خداست که در همه ما و بوسیله ما که از آن او هستیم، کار می‌کند. آمین!

به نظرِ من، هر ایماندار به عیسی مسیح، حداقل یک عطیهٔ تشویق و بر افرازنده که ما در رومیان ۱۲: ۶ – ۸ با اونها آشنا میشیم را دارا می‌‌باشه.

۶ خدا از روی لطف خود، به هر یک از ما نعمت و عطای خاصی بخشیده است تا وظایف خاصی را انجام دهیم. اگر خدا به شما نعمت نبوت کردن داده است، هرگاه مطمئنید خدا از طریق شما سخن می‌گوید، نبوت کنید، یعنی پیغامهای خدا را به کلیسا اعلام نمایید.  ۷ اگر نعمت شما، خدمت کردن به دیگران است، این کار را بطرز شایسته انجام دهید. اگر نعمت تعلیم دادن دارید، خوب تعلیم بدهید.  ۸ اگر واعظید، بکوشید که موعظه‌هایتان مفید و موثر باشند. اگر نعمتتان کمک به دیگران از دارایی‌تان می‌باشد، با سخاوت این کار را انجام دهید. اگر خدا توانایی مدیریت عطا کرده است، این مسئولیت را جدی بگیرید. آنانی که این عطا را دارند که افسردگان را تسلی دهند، بگذار با رغبت و روحیه مسیحی، این خدمت را انجام دهند. آمین!

این عطایای روحانی عبارتند از؛ نبوت کردن + خدمت کردن + تعلیم دادن + وعظ نمودن + به دیگران کمک کردن + مدیریت کردن و تسلی دادن به دل شکستگان و افسردگان.

عزیزان، وقتی ما تمامی جوانبِ زندگی خودمون را کاملا به خداوند تسلیم می‌‌کنیم.

وقتی ما تمامی گناهانمون را به او اعتراف می‌‌کنیم، از او طلبِ بخشش می‌‌کنیم و دیگه در گناه زندگی نمی کنیم.

وقتی همه را بخشیده ایم و خشم و غضب و کینه‌ای از کسی را در خودمون پنهان نگه نداشته باشیم.

وقتی فروتنانه مایل باشیم تا هر چه را که خداوند از ما بخواد برای او انجام بدیم.

وقتی نیتِ ما برای خدمتِ به خداوند کاملا فروتنانه و فقط برای رشدِ اعضای بدنِ او در کلیسا باشه.

وقتی تمامی اینها را رعایت نمودیم، می‌‌دونید بعد خداوند چکار می‌‌کنه؟

خداوند یک اشتیاق و کششِ خاصی را، به سوی اون عطیه‌ای که می‌‌خواد توسطِ آن در ما استفاده کنه را بوجود می‌‌یاره

از خداوند فروتنانه بخواهید به شما کمک کنه، تا اشتیاق و کششی خاص را – به سوی آن عطیهٔ خاصِ در وجودتون شعله ور کنه

 دوستِ خوبِ من، وقتی خداوند به شما کمک کرد تا عطیهٔ روحانی خاصِ خودتون را بشناسید؛ و وقتی شما فروتنانه با هدایتِ روح القدس شروع به بکار بردنِ اون عطیهٔ خاصتون نمودید؛ روح القدس به تدریج کمکتون می‌‌کنه تا عطیهٔ خاصِ روحانیتون، بیشتر و بیشتر موثر واقع بشه

در هر قدمِ پرسهٔ بکار بری عطیهٔ روحانیتون، روح القدس با شما خواهد بود تا کمک، راهنمأیی و تشویقتون کنه

در تمامی طولِ زمانِ به کار بری عطیهٔ روحانی موجود در خودتون، همیشه یک نکتهٔ بسیار مهم را به یاد داشته باشید

اون نکتهٔ مهم اینه که؛ وظیفه شما فقط پاک زندگی کردن و خدمتِ فروتنانه و صادقانه به خداونده!

دیدنِ ثمره و نتیجهٔ خدماتتون وظیفه شما نیست.

عزیزان، فقط خداوند مسئولِ دیدنِ ثمره و نتیجهٔ خدماتِ ما به اوست!

بنا بر این، در تمامی طولِ زندگی خودتون، سعی کنید پاک و مقدس زندگی کنید.

دیگران را با عطیهٔ روحانی خاصِ خودتون خدمت کنید و نتیجهٔ آن را به خداوند بسپارید

زندگی ما زمانی معنای واقعی خودش را پیدا می‌‌کنه که؛ هر روزه با خداوند در ارادهٔ خاصِ او زندگی می‌‌کنیم و به وسیلهٔ عطیهٔ روحانی خاصی که به ما بخشیده، در حالِ خدمت به دیگران برای رشدِ کلیسای او بر روی زمین باشیم.

 عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

خداوند از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی عطیهٔ روحانی چیست.

خداوند روح القدس، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح تو به من عطیهٔ روحانی بخشیده ای.

خداوند روح القدس، از تو سپاسگزارم که حال تو در من بسر می‌‌بری تا به من کمک کنی در ارادهٔ خاصِ خداوند زندگی کنم.

خداوند روح القدس، از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا بتوانم عطیهٔ روحانی را که به من بخشیده‌ای بشناسم و از آن برای کمک به دیگر اعضای کلیسای خداوند استفاده کنم

خداوند از تو سپاسگزارم که مرا آفریده و مایلی تا برای انجام ارادهٔ الهیت از من استفاده کنی.

خداوند من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

خداوند در من روحی فروتن بوجود بیاور تا همواره فقط تو را خدمت کنم و در صددِ دیدنِ نتیجهٔ فرمانبریم از تو نباشم.

از وجودِ من، برای جلالِ نام خودت، در ارادهٔ خاص و مقدست استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری