۱ قرنتیان ۱: ۱۷ – ۳۱

۱۷ زیرا مسیح مرا نفرستاده تا مردم را تعمید دهم ، بلکه تا پیغام انجیل را اعلام کنم . حتی موعظه هایم نیـز چندان گیرا بنظر نمی رسد، زیرا کلمات زیبا و فلسفی بکار نمی برم ، مبادا از تأثیر نیرومندی که در پیام ساده صلیب مسیح وجود دارد، بکاهم .

۱۸ من بخوبی می دانم که برای آنانی که بسوی هلاکت می روند، چقدر احمقانه بنظر می رسد وقتی می شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشـد. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم ، این پیغام نشانه قدرت خداسـت . ۱۹ زیـرا خدا فرموده است : “تمام نقشـه هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح می کند، هرقدر هم که حکیمانه جلوه کند، باطل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد.” ۲۰ پس کجایند این خردمندان و علمای دین و فلاسفه که درباره مسایل عمیق دنیا به بحث می پردازند؟ خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده است که عقل و حکمت آنان پوچ و باطل است . ۲۱ زیرا خدای حکیم صلاح ندانست که انسان با منطق و حکمت خود او را بشناسد. بلکه او خود به میان ما آمد و همه آنانی را که به پیام او ایمان آوردند نجات بخشید، یعنی همان پیامی که مردم دنیا، چه یهودی وچه غیریهودی ، آن را بی معنی و پوچ می دانند. ۲۲ زیرا یهودیـان خواستار آنند که پیاممان را با معجزه ای ثابت کنیم ، و یونانیان نیز فقط مسایلی را می پذیرند که با فلسفه و حکمتشـان منطبق باشد. ۲۳ اما پیام ما اینست که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد؛ و این پیام برای یهودیـان توهین آمیز است و برای یونانیان پوچ و بی معنی . ۲۴ امـا آنانـی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شده اند، چه یهودی و چه یونانی ، خدا چشمانشان را گشوده تا ببینند که مسیح قدرت عظیم خدا و نقشـه حکیمانـه اوست برای نجات ایشان . ۲۵ این نقشـه نجـات خـدا که در نظر بعضی پوچ و بی معنی است ، بسی حکیمانه تر است از نقشه های حکیمانه داناترین مـردم ؛ و این پیام انجیل یعنی نجات بوسیله مرگ مسیح بر روی صلیب که در نظر برخی نشانه ضعف خداست ، بسیار نیرومندتر از تمام قدرتهای بشری است . ۲۶ برادران عزیز، اگر به خود که برای پیروی از مسیح دعوت شده اید نگاه کنید، پی خواهید برد که اکثر شما از نظر دنیوی حکیم و قدرتمند و ثروتمند نیستسد. ۲۷ درعوض ، خدا عمداً اشخاصی را برگزیده ، که مانند شما در نظر مردم دنیا، نادان و ضعیف هستند، تا از این راه آنانی را که دانا و قدرتمند به حساب می آیند، شرمگین سازد. ۲۸ خدا افرادی را انتخاب کرده که طبق معیارهای دنیا از طبقات پایین و مطرود جامعه هستند. بلی ، خدا همان کسانی را برگزیده که دنیا ایشان را هیچ می انگارد، تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ بنظر می آیند، هیچ هستند؛ ۲۹ و به این ترتیب هیچکس در هیچ جا، نتواند در برابر خدا فخرفروشی کند. ۳۰ این خدا بود که شمـا را به مسیح عیسی پیوند داد و هم او بود که باعث شد مسیح حکمت ما شود و با فدا ساختن جـان خود ما را پاک سازد و مقبـول خـدا گرداند. ۳۱ کتاب آسمانی نیز همیـن را می فرمایـد: “اگر کسی می خواهـد به چیزی افتخار کند، به کاری که خداوند انجام داده است ، افتخار کند.”

از دیدگاه دنیوی، مرگ مسیح بر روی صلیب، نشانهٔ ضعف و شکست او بود.

چرا که با فکر و درک انسانی، آنگونه که این دنیا پیروزی را برای ما ترسیم می‌کند،زجر کشیدن، و بالاخره – جان دادن بر روی صلیب بدان طریق فجیع، چگونه می‌‌توانست نشان و راه رسیدن به پیروزی عظیم باشد؟

اما من و شما به عنوان، ایمانداران به مسیح، از آموزه‌های کلام خدا آموخته ایم و اطمینان داریم که، مرگ مسیح بر روی صلیب، یگانه راه پیروزی و رستگاری ما شد!

مسیح با این فداکاری خود بر روی صلیب، راه پیروزی بر مرگ – شیطان و گناه را برای بشریت گشود.

و چون مسیح بر روی صلیب پیروزی را به دست آورد، ما هم به عنوان پیروان ووارثین او، در پیروزی وی سهیم هستیم.

اما ببینیم که مسیح با فداکاری خود بر روی صلیب، چه پیروزی هایی را برای ما بدست آورد.

۱- نجات ما مهیا شد:

صلیب یگانه راه رستگاری انسان گناهکار شد.

بدون کار تمام شدهٔ مسیح بر روی صلیب، ما به هیچ وجه نمی توانستیم رستگار شده و در بهشت در نزد خداوند جایی داشته باشیم.

اگر مسیح به جای ما بر روی صلیب نمرده بود و تاوان گناهان ما را تمامأ نپرداخته بود، ما می‌‌بایستی برای هر گناه خود در حضور خداوند جوابگو می‌‌بودیم.

اگر مسیح بر روی صلیب بر مرگ و شیطان پیروز نشده بود، ما می‌‌بایستی جریمه و تاوان هر گناه خود را به خداوند می‌‌پرداختیم.

۲-قدرت غلبه بر گناه:

مسیح با مرگ خود بر روی صلیب، نه تنها تاوان تمام گناهان ما را یکبار برای همیشه پرداخت، بلکه او پیروزی بر گناه را هم برای ایمانداران به خود ممکن و میسر فرمود.

وقتی ما با ایمان به جان دادن مسیح بر روی صلیب به جای خودمان ایمان می‌‌آوریم، گویی طبیعت کهنه و گناهکار ما هم با او مرده است.

رومیان ۶: ۶

۶ آن خواسته های پیشین و ناپاک ما با مسیح بر روی صلیب میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه بود، درهم شکسته شد، بطوری که بدن ما که قبلا اسیر گناه بود، اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و ازاسارت و بردگی گناه آزاد است .

با این فداکاری عظیم مسیح، و ایمان ما به او، ما از بردگی گناه رهایی یافتیم و پس از آن، مسیح با روح مقدّس خودش پیروزمندانه در ما سکنا گزیده و زندگی می‌‌کند.

بله، پیروی از روح القدس، روح مقدّس خداوند سکنا گزیده در درونمان – ما را از بردگی و قدرت گناه نجات می‌‌دهد.

حال دیگر ما قادر هستیم تا در صورت فروتن شدن و اطاعت از روح مقدّس او، پیروزمندانه و پاک -طبق خواست پدر آسمانیمان زندگی کنیم!

۳ – شکست شیطان:

مسیح با مرگ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیب، شیطان را شکست داد.

خواست شیطان – این نبود که مسیح برای پرداخت تاوان گناهان انسان بر روی صلیب جان خود را بدهد.

اما مسیح در نهایت فروتنی کامل از پدر آسمانی خود و محبتّش برای انسان گناهکار، مرگ بر روی صلیب را برگزید.

او با مرگ و پس از سه‌ روز قیام خود از مردگان، شیطان را شکست داد و قدرت به اسارت در آوردن بشر را از او برای همیشه سلب نموده و در هم کوبید.

کو لسیان ۲: ۱۳ –۱۵

۱۳ زمانی شما در گناهان خود مرده بودید، و هوسهای گناه آلود بر وجودتان مسلط بود. اما خدا شما را در حیات مسیح سهیم گرداند، زیرا همه گناهانتان را آمرزید،

۱۴ و سند محکومیت شما را که حاکی از نااطاعتی شما بود، از بین برد. خدا نامه اعمالتان را بر صلیب مسیح میخکوب کرد و همه گناهانتان را به حساب او گذاشت .

۱۵ به این ترتیب ، قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می ساخت ، در هم شکست . خدا به تمام مـردم دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است ؛ و شما هم بوسیله او، از تمام گناهان خود پاک شده اید.

شیطان دیگر نمیتواند به ما تهمت بزند.

او دیگر قادر نیست تا ما را در مورد آمرزش گناهانمان به شک و تردید اندازد.

چرا که خداوند در ایمان ما به کار تمام شده مسیح بر روی صلیب، سند محکومیت ما را نیز بر آن صلیب میخکوب نمود.

به این ترتیب، او قدرت شیطان را که ما را محکوم می‌‌کرد در هم شکست.

هر گاه ما به شیطان “نه‌” می‌‌گوئیم، و از روح القدس پیروی می‌‌کنیم، شیطان را به یاد شکست خود از مسیح می‌‌اندازیم.

خلاصهٔ کلام:

عیسی مسیح تمام نیاز‌های ما را با مرگ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیب بر آورده ساخت!

او با به عضویت در آوردن ما به خانوادهٔ الهی خود، به ما حسّ تعلق داشتن و عزیز و گرامی بودن را بخشید.

بله مسیح با مردن به جای ما، ارزش و اهمیت ما را در نزد خود به اثبات رسانید.

سپس او با سکنا گزیدن در وجود ما – ما را قادر به زیستن یک زندگی پیروز و خدا پسندانه نمود.

او با -همواره با ما بودن خود، وفاداری خود را در محبت به ما به کمال رسانید.

آیا روح مسیح در شما زندگی می‌‌کند؟

آیا مطیع او هستید؟

آیا زندگی امروز شما، منعکس کنندهٔ محبت بی‌ مانند او برای شما به انسان‌های دیگر هست؟

———————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان