دوستِ خوبِ من، ما اغلب به خاطرِ محدودیتِ توانأیی درکِ انسانیمان، شناختی ناقص یا مغرضانه از شخصیتِ واقعی خداوند داریم.

شناخت و درکِ ما از شخصیتِ واقعی خداوند، اغلب به هم ریخته، سر در گم و نا مشخص هستند.

برای مثال، بعضی از مردم خداوند را به عنوانِ یک قاضی بسیار خشن و قصی القلبی می‌‌شناسند.

بعضی دیگه خداوند را یک پیرمردی نا بخرد و کهنه قلمداد می‌‌کنند

بعضی دیگه هم تصور می‌‌کنند خداوند موجودیست اون بالا بالاها و هیچ سر و کاری با ما و این جهان نداره.

عزیزان، خداوند خودش را در کلامش به خوبی به ما می‌‌شناسونه.

ما می‌‌تونیم برای برخورداری از شناختِ صحیح از شخصیت، سیرت و حتی نحوهٔ عملکردِ خداوند؛ با قلبی باز فروتنانه کلامِ او را مطالعه کنیم و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشیم.

یکی از دلایلِ اصلی که چرا بسیاری از خداوند شناختِ صحیحی ندارند اینه که؛ این عزیزان در سراسرِ عمرشون از او در ترس و وحشت بسر برده ا‌ند.

بله، بسیاری در این تصورِ غلط رشد نموده ا‌ند که، خداوند موجودیست فوق العاده مقرراتی و سختگیر.

به همین دلیل، این عزیزان سعی داشته ا‌ند تا همیشه بینِ خودشون و خداوند فاصله‌ای را حفظ کنند.

امیدوارم که این مطالعهٔ کوتاه در کلامِ خدا، بتونه شخصیتِ واقعی خداوند و محبتِ بی‌ مانندِ او را به ما بشناسونه.

عزیزان، قبل از هر چیز، باید نکتهٔ مهمی را در ارتباط با شخصیتِ خداوند و نحوهٔ عملکردِ او در این جهان و زندگی ما را به خوبی بدونیم.

اون نکتهٔ مهم اینه که؛ نکوهشِ گناهکاران توسطِ خداوند، با محبتِ بی‌ مانندِ او برای تمامی انسانها، از خصلت‌های اصلی طبیعت وی هستند و این دو هیچ مغایرتی با هم ندارند.

بله، ضرورتِ اساسی طبیعتِ الهی خداوند؛ “گناهکار را نکوهش می‌‌کنه، در حالی که وی در عینِ حال، همان گناهکار را بیشتر از جانِ خودش دوست داره!”

خداوند بعضی از خصایصِ شخصیتِ خودش را در کتابِ خروج، ۳۴: ۶ برای موسی بیان می‌‌کنه.

در خروج ۳۴: ۶ خداوند به موسی می‌‌فرماید: ۶ آنگاه خداوند …. فرمود: «من خداوند هستم، خدای رحیم و مهربان، خدای دیر خشم و پر احسان؛ خدای امین آمین!

 خداوند به موسی فرمود، من خداوند هستم، خدای رحیم، مهربان، خدای دیر خشم و پر احسان و خدای امین.

خداوند همچنین برای معرفیِ باز هم بیشتر از دیگر صفاتِ الهی خود در آیهٔ هفتم ادامه می‌‌دهد.

به هزاران نفر رحمت می‌کنم و خطا و عصیان و گناه را می‌بخشم؛ ولی گناه را هرگز بی سزا نمی‌گذارم. انتقام گناه پدران را از فرزندان آنها تا نسل چهارم می‌گیرم. آمین!

بله عزیزان، خداوند در عینِ حالی که، رحیم، مهربان، دیر خشم، پر احسان و امینه؛ وی همچنین خدأیی است عادل.

خداوند باید در عدالتِ خود گناه را نکوهش و مجازات کنه وگر نه او دیگه خدأیی عادل نخواهد بود.

ما نباید تصور کنیم او خدأیی خشن و سخت گیره چون که گناه را مجازات می‌‌کنه.

ما باید خصلت‌های دیگر او که؛ رحمت، مهربانی، دیر خشمی، پر احسانی و امینه را نیز در نظر داشته باشیم.

اگه ما تمامی خصلت‌ها و خصوصیاتِ شخصیتِ خداوند را با هم در نظر نداشته باشیم، در اون صورت ما انسانهأیی عادل نخواهیم بود.

 دوستِ خوبِ من، خداوند اونقدر ما را دوست داشته و داره که، خودش را به بهترین وجه ممکن –  در کلامش به ما شناسونده.

او یگانه فرزندِ عزیزِ خود، عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا تاوانِ گناهانِ ما را، با مرگِ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیب، به جای ما پرداخت کند.

خداوند اونقدر ما را دوست داره که راهی برای بخششِ گناهانِ ما –  دریافتِ حیاتِ ابدی و برخورداری از رابطه‌ای شخصی با خود را برای ما مهیا فرمود.

این راه، ایمانِ هر شخص به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب می‌‌باشد!

حال، هر انسانی که به گناهکار بودنِ خودش فروتنانه اعتراف کنه و به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خود ایمان بیاره، خداوند او را می‌‌بخشه و به فرزند خواندگی خانوادهٔ الهی خود بر می‌‌گزینه.

عزیزان، خداوند یگانه فرزندِ عزیزِ خود عیسی مسیح را به این جهان نفرستاد تا ما را محکوم کنه، یا بترسونه و یا عذاب بده.

بلکه تا خدای واقعی را به ما بشناسونه و به ما آرامش و تسلی بده.

عیسی مسیح در انجیلِ متی ۱۱: ۲۸ می‌‌فرماید: ۲۸ ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. آمین!

دوستِ خوبِ من، بخشش از گناهان، رستگاری و آرامشِ واقعی خداوند در انتظارِ کسی هست که، از گناهانِ خود دست کشیده و قلبا به عیسی مسیح ایمان آورد!

 بسیاری از ما وقتی لغتِ آرامش” را می‌‌شنویم، به فکر راحتی خیال، یا یک زندگی سراسر بی‌ دغدغه و عاری از هر چالشی می‌‌افتیم.

اما لغتِ آرامشی” که در کلامِ خدا ما با اون آشنا میشیم، معنأیی بسیار فراتر از اینها داره.

آرامشی” که عیسی مسیح در اینجا به کار می‌‌بره به معنای اینه که؛ او دوشا دوشِ ما خواهد بود!

او در کنارِ ما خواهد بود + او مشوقِ ما خواهد بود + او کمک کننده و هادی ما خواهد بود + او تسلی دهنده به ما خواهد بود + او هشدار دهنده و اندرز دهنده به ما خواهد بود!

بله دوستِ من، اینها الطاف و فداکاری هایی هستند که خداوند، به هر کس که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاره، برای وی انجام میده

عزیزان در ادامهٔ این مطالعه در کلامِ خدا با عنوانِ ؛ “شناختِ محبتِ پدرِ آسمانی”، به معرفی و توضیحِ چهار روشِ خاصی که ما با محبتِ خداوند آشنا میشیم می‌‌پردازم.

۱  –  خداوند پدرِ آسمانی ما، ما را همچون پدری دلسوز تسلی می‌‌دهد

عزیزان، اگر چه خداوند از بعضی جهات نسبت به تمامی انسانها رحمت و خوبی خودش را ارزانی می‌‌داره، مثلِ رحمتی که ما در انجیلِ متی ۵: ۴۵ با اون آشنا میشیم.

در این آیه می‌‌خوانیم: ۴۵ ……….. او آفتاب خود را برهمه می‌تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان؛ باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می‌باراند. آمین!

اما اشخاصی که از صمیمِ قلب به عیسی مسیح ایمان آورده ا‌ند، از رابطه‌ای مخصوص و منحصر بفرد با خداوند برخوردار گردیده ا‌ند.

ایمانداران به عیسی مسیح، حال پسران و دخترانِ خداوند گردیده ا‌ند!

در کلامِ خدا، در غلاطیان ۳: ۲۶ می‌‌خوانیم:  ۲۶ زیرا همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا می‌باشیم؛ آمین!

عزیزان، در موردِ این آرامش و تسلیِ خاصی که خداوند به هر ایماندار به عیسی مسیح ارزانی می‌‌داره، در کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۱: ۳ – ۴ می‌‌خوانیم که وقتی پولس رسول در زمانی که در شرایطِ بسیار دشواری بسر می‌‌برد، چگونه آرامش و تسلی خداوند به او کمک کرد

۳و۴ چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، خدایی که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات، ما را تسلی و قوت قلب می‌بخشد. بلی، او ما را تسلی می‌دهد تا ما نیز همین تسلی را به کسانی دهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. آمین!

دوستِ خوبِ من، شرایطی که پولس رسول در آن بسر می‌‌برد، شرایطی فوقِ تحملِ بشری بود

به حدی که پولس در آیهٔ ۹ اینطور اون را توصیف می‌‌کنه: ۲قرنتیان ۱: ۹ 

 ۹ و احساس می‌کردیم که محکوم به مرگ هستیم، چون برای نجات خود، کاری از دستمان بر نمی‌آمد. اما این زحمات درس خوبی به ما داد تا دیگر به خودمان متکی نباشیم، بلکه به خدایی توکل کنیم که می‌تواند حتی مرده‌ها را زنده کند. پس همه چیز را به دست خدا سپردیم. آمین!

فقط تسلی و آرامشِ الهی خداوند می‌‌تونست به پولسِ رسول در اون شرایطِ بسیار دشوار و بغرنجش کمک کنه

و خداوند پدرِ آسمانی پر محبتِ پولسِ رسول، آرامش و تسلی الهی خودش را به وی داد، تا او بتونه اون شرایطِ فوقِ تحملِ انسانی را که در اون قرار گرفته بود، پشتِ سر بگذاره

دوستِ خوبِ من، امروزه خداوند می‌‌تونه به من و شما هم همون طور تسلی بده.

این مهم نیست که شرایطِ زندگی من و شما چقدر دشوار، استرس زا و یا دردناک بشه؛ اگه ما به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم، در اون صورت پدرِ آسمانی دانا و قادرِ مطلقی داریم که همیشه با ماست.

پدر مهربانِ آسمانی دانا و قادرِ مطلقِ ما که همیشه با ماست، مشتاقه تا به ما کمک کنه و تسلی مون بده.

خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما، میاد و در اون شرایطِ دشوار و دردناکِ زندگی مون، دوش با دوش با ما راه میره تا با ما همدم و همراه باشه.

تا ما را از اون شرایطِ فوقِ تحملِ انسانی با موفقیت عبور بده.

هیچکسی نمی تونه به ما مثلِ خداوند تسلی بده؛ چون که او بهتر از هر کسی ما را می‌‌شناسه و از ضعفها و نیاز هامون کاملا آگاهه.

۲  –  خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما؛ با روحِ مقدسِ خودش به ما تسلی می‌‌دهد و آرامش می‌‌بخشد!

عزیزان، وقتی عیسی مسیح این جهان را ترک می‌‌نمود به شاگردان خود فرمود که وی روح القدس را به این جهان خواهد فرستاد.

در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۶ عیسی مسیح فرمود: ۱۶ من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. آمین!

پس می‌‌بینیم که، عیسی مسیح روح القدس را خیلی مناسب و به سزا، “پشتیبان” و “تسلی بخش” به ما معرفی می‌‌کنه.

اگر چه ممکنه که ما گاهی در طولِ زندگیمون احساسِ تنهایی داشته باشیم؛ ولی‌ حقیقت اینه که، “هیچ ایماندارِ واقعی به عیسی مسیح – هیچ زمانی در طولِ زندگی زمینی خودش تنها نیست!”

روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند، در تمامی زمانها و در هما جا با ماست!

روح القدس در ما بسر می‌‌بره، تا ما بتونیم تمامی شرایطِ گوناگونِ زندگیمون را از دیدگاهِ خداوند پدرِ آسمانی مهربانمون ببینیم.

روح القدس در ماست تا زمانی که فکر می‌‌کنیم دیگه هیچ امیدی به ادامهٔ بقا و پیروزی ما در زندگی مسیحی نیست؛ به ما آرامش، امید و تسلی بده.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان دارید، حال روح القدس در شماست، تا همین موهبت‌های الهی را در زمانِ نیازتون به شما عطا کنه.

 

۳  –  خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما؛ ما را با کلام خود تسلی می‌‌دهد!

در کلامِ خدا، در مزمور ۱۱۹: ۵۰ می‌‌خوانیم: در زمان مصیبت بوسیله کلامت تسلی یافتم، زیرا وعده تو حیات به جان من بخشید. آمین!

عزیزان، وقتی در طولِ مسیرِ زندگیمون به جایی می‌‌رسیم که احساس می‌‌کنیم کاملا گیج و از پا در آمده ایم، می‌‌تونیم به کلامِ خدا مراجعه کنیم و آموزه‌های حیاتِ بخشِ آن را به یاد آوریم.

حقایقِ حیات بخشی که زندگی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، بر اونها ساخته و استوار شده

به همین خاطره که مطالعهٔ منظم و تعمق در آموزه‌های کلامِ خدا، برای ما از اهمیتِ حیاتی بر خورداره.

اگه ما ندونیم چه‌ رهنمود‌های الهی در کلامِ خدا وجود داره، دیگه نمی تونیم از هدایت‌ها و تسلی‌های آن در زمانِ نیازمون بهره‌مند بشیم.

اما وقتی مطالعهٔ کلامِ خدا و تعمق در آموزه‌های آن در اولویتِ اولِ زندگی هر روزِ ما باشه، در اون صورت؛ وقتی ما با شرایطِ دشوار و هیج کننده‌ای روبرو بشیم، روح القدس ما را به قسمتی از کلامِ خدا که می‌‌تونه تشویق و راهنمأیی مون کنه و به ما تسلی بده هدایتمون می‌‌کنه

حقایق آموزه‌های حیات بخش کلامِ خدا در ذهنِ ما، می‌‌تونند هادی، حامی و تسلی دهندهٔ ما در طولِ زندگیمون باشند.

۴  –  خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما؛ ما را در تمامی مشکلات و مصیبت‌هایمان تسلی می‌‌دهد و نه فقط در بعضی از آنها!

عزیزان، یکبار دیگه به آیهٔ، ۲قرنتیان ۱: ۴ توجه بفرمایید: ۴ چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، خدایی که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات، ما را تسلی و قوت قلب می‌بخشد. بلی، او ما را تسلی می‌دهد تا ما نیز همین تسلی را به کسانی دهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. آمین!

 می‌ بینیم که پولس می‌‌فرماید، “زحمات”، یعنی، مجموعی از زحمت ها.

دوستِ خوبِ من، حتی اگه مشکل و مصیبتی که ما در اون گرفتار شده ایم ثمرهٔ سرکشی ما از خداوند و گناهمون باشه، او باز در محبت بی‌ مانندِ خودش برای ما، به کمکمون میاد.

اما در این شرایط، کمک و تسلی خداوند به صورتِ ، پند دادن، بر حذر داشتن و هشدار دادن به ماست.

خداوند نمی تونه اجاز بده تا هیچ یک از ایمانداران به عیسی مسیح، یعنی فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی وی، در سرکشی از او و زندگی گناه آلود باقی بمونند.

بلکه او همچون پدری بسیار مهربان و دلسوز میاد، دوش به دوش در کنار ما قرار می‌‌گیره تا به ما پند بده و به ما کمک کنه گناه را از زندگیمون بیرون کنیم

این مهم را کلامِ خدا در عبرانیان ۵: ۱۲ به خوبی برای ما تشریح می‌‌کنه.  ۵ گویا بکلی از یاد برده‌اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا، چه می‌گوید. کلام خدا می‌فرماید: «پسرم، هرگاه خداوند تو را تنبیه کند، دلگیر نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطرنشان سازد، دلسرد نشو.  آمین!

دوستِ خوبِ من، لطفا توجه بفرمأیید؛

تنها راهِ برخورداری از تسکین و آرامشِ جانِ واقعی و پایدار از تمامی هیا هوها، غو غاها و کش مکش‌های این زندگی که گناه ما یا دیگران موجب شده ا‌ند، اینه که به سوی پدرِ آسمانی مهربانمون بازگردیم و اجازه بدیم تا او ما را تسلی بده!

در خاتمه دوستِ من، شما برای برخورداری از آرامش و تسلی یافتن به چه کسی مراجعه می‌‌کنید؟

شما آرامشِ واقعی پایدار را در کجا جستجو می‌‌کنید؟

اشخاصی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، برای برخورداری از آرامش و تسلی‌های موقتی به لذاتِ این دنیا روی می‌‌آورند.

اما برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، تنها یک راه و منبعِ مطمئن برای دریافتِ آرامش و تسلی واقعی وجود داره.

آرامش و تسلی پایدار و واقعی، فقط نزدِ خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ماست!

دعا می‌‌کنم که شما امروز به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان بیارید!

تا در اون صورت خداوند تمامی گناهانِ شما را ببخشه – به شما حیات ابدی در بهشت عطا کنه – شما را به فرزند خواندگی خانوادهٔ الهی خودش بر گزینه – با روحِ مقدسِ خود روح القدس در شما زندگی کنه و در تمامی طول عمرتون، هادی، حامی و تسلی دهندهٔ شما باشه!

آغوشِ پر محبتِ خداوند برای پذیرشِ شما در همین لحظه آماده است

این فرصت را از دست ندید.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من کمک کردی تا محبتِ بی‌ مانندی را که تو برای من داری بشناسم.

خداوند از تو سپاسگزارم که که راهِ بخشش گناهانِ من را در ایمانم به عیسی مسیح مهیا فرمودی.

خداوند از تو سپاسگزارم که بعد از ایمانم به عیسی مسیح حال تو با روحِ مقدست روح القدس، در من زندگی می‌‌کنی.

خداوند از تو سپاسگزارم که خدأیی رحیم، مهربان، دیر خشم، پر احسان و امین هستی‌.

خداوند از تو سپاسگزارم که خداوندی عادل هستی‌ و نمی گذاری تا من در گناه زندگی کنم.

خداوند از تو سپاسگزارم که می‌‌تونم برای دریافتِ هدایت، آرامش و تسلی از تو کمک بخواهم.

خداوند از تو سپاسگزارم که همیشه، همه جا و در تمامی شرایطِ زندگی من با من هستی‌ و هرگز مرا ترک نمی کنی.

خداوند من تمامی وجودم را به تو تسلیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا هر روزه شخصیتِ واقعی تو و محبت و فیضِ الهی تو را بیشتر و بیشتر بشناسم.

خداوند به من کمک کن تا بتوانم با همکاری با روح القدس، رحمت، فیض و محبت تو برای تمامی انسانها را به همگان اعلان کنم.

دوستت دارم خدای مهربان، دلسوز و وفادارم.

ممنونم که با من هستی‌ و به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح تمامی این درخواست‌هایم به تو تقدیم می‌‌کنم. آمین!

 نویسنده کوروش باقری