دوستِ خوبِ من، وظیفهٔ “یحیی تعمید دهنده” در خدمتِ خود به خداوند این بود که؛ “وی می‌‌بایست روز به روز کوچکتر می‌‌شد، در حالی که عیسی مسیح روز بروز بزرگتر!

در کلامِ خدا، در انجیل یوحنا ۳: ۳۰ می‌‌خوانیم:  ۳۰ او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر. آمین!

یحیی تعمید دهنده در نهایتِ فروتنی، به شاگردن و پیروانِ خود اجازه داد تا آنها به دنبالِ عیسی مسیح رفته و از او پیروی کنند.

عزیزان، طول زمانِ خدمتِ یحیی تعمید دهنده، فقط شش ماه بود.

یحیی تعمید دهنده، پس از شش ماه خدمتِ وفادارانهٔ خود، که تعمیدِ مردم و مژدهٔ آمدنِ پادشاهی خداوند به آنها بود، توسطِ هیرودیس، پادشاهِ ستمکار و سنگدل زندانی و کمی بعد به طرزِ فجیعی به قتل رسید

ما جزئیاتِ چگونگی کشته شدنِ یحیی تعمید دهنده به امرِ هیرودیس را در کلامِ خدا، انجیل متی ۱۴: ۱ – ۱۲ مطالعه می‌‌کنیم.

 ۱ وقتی «هیرودیس» پادشاه از معجزات عیسی اطلاع حاصل کرد،  ۲ به افراد خود گفت: «بی شک، این همان یحیای پیامبر است که زنده شده، و به همین دلیل است که می‌تواند معجزه کند.»  ۳ زیرا هیرودیس، بنا به اصرار همسرش «هیرودیا» که قبلا زن برادرش «فیلیپ» بود، یحیی را گرفته و در زندان به زنجیر کشیده بود،  ۴ به این علت که یحیی به هیرودیس گفته بود که ازدواج با زن برادرش خطاست.  ۵ هیرودیس نیز قصد داشت یحیی را بکشد ولی از شورش مردم می‌ترسید، چون او را نبی می‌دانستند.  ۶ اما در جشن میلاد هیرودیس، دختر هیرودیا رقصید و رقص او هیرودیس را بسیار شاد کرد،  ۷ بطوریکه برای او قسم خورد که هر چه بخواهد برایش انجام دهد.  ۸ دختر هیرودیا نیز به توصیه مادرش، درخواست کرد که سر یحیای تعمید دهنده در یک سینی به او داده شود.  ۹ پادشاه از این تقاضا سخت رنجیده خاطر گشت اما چون در حضور همه قسم خورده بود، دستور داد تقاضای او را بجا آورند.  ۱۰ پس در زندان، سر یحیی را از تن جدا کرده،  ۱۱ در یک سینی آوردند و تقدیم دختر کردند، دختر نیز آن را نزد مادرش برد.  ۱۲ آنگاه شاگردان یحیی آمدند و بدن او را برده، بخاک سپردند، و پیش عیسی رفته، جریان را به او اطلاع دادند. آمین!

عزیزان، با وجودی که خدمتِ یحیی تعمید دهنده فقط شش ماه طول کشید، با این وجود، عیسی مسیح در موردِ ارزش شخصیت و خدمتِ وی در انجیل متی ۱۱: ۱۱ فرمود: ۱۱ مطمئن باشید در جهان تا بحال کسی بزرگتر از یحیی نبوده است؛ با وجود این، کوچکترین شخص در ملکوت خدا از او بزرگتر است. آمین!

دوستِ خوبِ من، ما عمق و اهمیتِ این فرمایشِ عیسی مسیح در موردِ یحیی تعمید دهنده را، زمانی بهتر درک می‌‌کنیم که؛ با خدمات دیگر خادمین و فرستادگانِ خداوند درکلامِ او آشنا باشیم.

برای مثال، در کلامِ خدا ما شاهدِ انجام معجزات بسیاری توسطِ قدرتِ خداوند توسطِ موسی هستیم.

می‌ بینیم که او حتی آبِ دریا را باز می‌‌کنه تا قوم اسرائیل از میان آن بر روی زمینِ خشک عبور کنند.

مثالِ دیگه از فرستادگان و خادمین وفادار و عظیمِ خداوند ایلیای نبی هست.

در کلامِ خدا می‌‌خوانیم که چگونه قدرتِ خداوند توسطِ وی، مرده را زنده کرد و به درخواستِ وی، آتش از آسمان نازل شد.

و باز نمونه‌ای دیگر از فرستاده و خادمِ بسیار با ارزش خداوند، اشعیای نبی هست.

ما امروزه، نبوت‌های حیرت انگیزِ او را در کتابی با همین نام در کلامِ خدا در اختیار داریم.

با وجودِ خدماتِ بسیار شایانی که دیگر فرستادگان و خادمینِ برجستهٔ خداوند، در طولِ عمرِ خودشون انجام دادند؛ ولی‌ می‌‌بینیم که عیسی مسیح به یحیی تعمید دهنده، افتخاری برتر از همگی آنها داده.

خواندیم که عیسی مسیح در انجیل متی ۱۱: ۱۱ فرمود: ۱۱ مطمئن باشید در جهان تا بحال کسی بزرگتر از یحیی نبوده است؛ با وجود این، کوچکترین شخص در ملکوت خدا از او بزرگتر است. آمین!

عزیزان، عیسی مسیح در ادامهٔ این اظهاریهٔ شگرف و خارق العادهٔ خود، اظهاریهٔ حتی شگرف آورتری را بیان می‌‌کنه

عیسی مسیح در ادامهٔ فرمایشِ خود در انجیل متی ۱۱: ۱۱ و همچنین در انجیلِ لوقا ۷: ۲۸ می‌‌فرماید: ۲۸ در میان تمام انسانهایی که تا بحال بدنیا آمده‌اند، کسی بزرگتر از یحیی نبوده است. با وجود این، کوچکترین فرد در ملکوت خدا از یحیی بزرگتر است!  آمین!

دوستِ خوبِ من، لطفا توجه بفرمأیید.

یحیی تعمید دهنده، “وظیفه اعلانِ آمدنِ عیسی مسیح را به مردمِ زمانِ خود بر عهده داشت.”

اما امروز، در حالِ حاضر، من و شما به خاطرِ ایمانمان به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند، او را در خود داریم!

چه موهبتِ بی‌ مانندی که هر شخص بعد از ایمان به عیسی مسیح – از حضورِ روحِ خداوند روح القدس با خود بهره‌مند میشه!

عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید نکتهٔ فوق العاده مهمی را همواره به یاد داشته باشیم.

اینکه؛ “خدمتِ به خداوند به هر نوعی، والاترین افتخار و امتیازی هست که ما می‌‌تونیم در طولِ عمرِ زمینی خودمون داشته باشیم!”

بله، افتخار و امتیازی که به خاطرِ حتی خدمتی به ظاهر کوچک به خداوند نصیبِ ما میشه، بسیار بیشتر از شایستگی و لیاقت ماست.

دوستِ خوبِ من، خداوند به یحیی تعمید دهنده مدتی کمتر از یکسال داده بود تا وی، وظیفهٔ خاصی را در ارادهٔ الهی او انجام بده.

یحیی تعمید دهنده هم وفادارانه و در فروتنی کامل، تمامی وجودِ خودش را در راهِ انجام وظیفه‌ای که خداوند به وی محول فرموده بود، بکار برد.

عزیزان، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان دارید، حال روح القدس در شماست تا “در و توسطِ شما” ارادهٔ الهی خداوند را انجام بده

موهبتِ در خود داشتنِ روح القدس و آگاهی از این که؛ او مشتاقه تا در و توسطِ ما ارادهٔ خداوند را انجام بده، نباید به هیچ وجه موجبِ غرورِ ما بشه.

 بلکه ما باید همانگونه که یحیی تعمید دهنده می‌‌گفت و بدان عمل نمود، بگویم و عمل کنیم

در انجیلِ یوحنا ۳: ۳۰ خواندیم که یحیی تعمید دهنده می‌‌گفت: ۳۰ او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر. آمین!

دوستِ خوبِ من، خواست و نیتِ قلبی هر کدام از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، در هر گونه خدمتی که برای وی انجام میدیم باید این باشه که؛ او جلال پیدا کنه و بزرگ و بزرگتر بشه و ما کوچک و کوچکتر!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من “درسِ فروتنی” یاد دادی.

خداوند از تو سپاسگزارم که در فیض و محبتِ بی‌ مانندت، در ایمانم به عیسی مسیح، گناهان من را بخشیده‌ای و به من حیات ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا فرموده ای.

خداوند از تو سپاسگزارم که مادامی که من بر روی این کرهٔ زمین به خواستِ تو زنده هستم، مایلی برای انجام ارادهٔ خاصِ الهیت، از من استفاده کنی.

خداوند من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو می‌‌سپارم.

خداوند به من کمک کن تا ارادهٔ خاصِ الهی تو برای زندگیم را به خوبی درک کنم، و در انجام آن فروتن، کوشا و وفادار باشم.  

خداوند به من کمک کن تا خواست و نیتِ قلبی من، همیشه پیروی از تو و اطاعتِ کامل از تو باشد

خداوند به من کمک کن تا در انجامِ هر خدمتی که به من محول می‌‌فرمأیی؛ تنها هدفم این باشد که، تو بزرگ و بزرگتر شوی و من کوچک و کوچکتر

در نامِ عیسی مسیح این درخواست‌هایم را به تو تقدیم می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری