آیاتِ کلیدی این تعلیم، انجیلِ متی ۵: ۴۴ – ۴۵

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح در انجیلِ متی ۵: ۴۳ – ۴۵ می‌‌فرماید: ۴۳ شنیده‌اید که می‌گویند با دوستان خود دوست باش، و با دشمنانت دشمن؟  ۴۴ اما من می‌گویم که دشمنان خود را دوست بدارید، و هر که شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛

به آنانی که از شما نفرت دارند، نیکی کنید، و برای آنانی که به شما ناسزا می‌گویند و شما را آزار می‌دهند، دعای خیر نمایید  ۴۵ اگر چنین کنید، فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را برهمه می‌تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان؛ باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می‌باراند. آمین!

دوستِ خوبِ من، وقتی شما از سوی دیگران، موردِ آزار و اذیت قرار می‌‌گیرید، چه واکنشی نشون می‌‌دید؟

شما برای محافظتِ خودتون از موردِ آزار و اذیتِ دیگران قرار گرفتن چکار می‌‌کنید؟

شما برای حفظِ آرامش خودتون و داشتنِ صلح با کسانی که قصدِ آزار و اذیتِ شما را دارند، چکار می‌‌کنید؟

شما در حفظِ آرامشتون و صلحِ با کسانی که قصدِ آزارتون را داشته ا‌ند چقدر موفق بوده اید؟

عزیزان، خداوندِ دانای مطلق، پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ همیشه و در تمامی شرایطِ زندگی ما، از کیفیتِ احساسات و وضعیتِ روحی ما به خوبی آگاهه!

بنا بر این، خداوند پدرِ آسمانی ما، همیشه به خوبی می‌‌دونه که تحمل و برخوردِ صحیح داشتن با کسانی که بنا به هر دلیل آزارمون داده‌اند، چقدر مشکله.

بله، خداوند، پدرِ آسمانی ما، همینطور به خوبی می‌‌دونه که زخم‌های دردناکی که از آزارِ دیگران به ما وارد شده، چقدر می‌‌تونند به طورِ عمیق در روح و جانِ ما نفوذ داشته باشند.

خداوند، پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، یک حقیقتِ مهمِ دیگه‌ای را هم در موردِ اثرِ آزارِ دیگران به ما به خوبی می‌‌دونه.

اینکه، اگه ما آزار دهندگانِ خودمون را نبخشیم؛ یا اگه در فکر تلافی کردن باشیم و یا مشتاق این باشیم که اونها هم به نوعی مثل ما زجر و آزار ببینند، در این صورت ما فقط به خودمون صدمهٔ بیشتری خواهیم زد.

بله، اگه ما کسانی را که بنا به هر دلیل و به هر طریقی آزارمون داده ا‌ند و صدمه زده ا‌ند از صمیمِ قلب نبخشیم؛ در واقع به اون زخمِ وارد شده بر ما از اونها اجازه می‌‌دیم تا عمیق و عمیقتر در روح و جانِ ما نفوذ کنه.

تا جایی که، شدتِ درد و عذابِ نگه داشته شده در ما، موجب بشه تا ما مرتکبِ گناه بشیم.

دوستِ خوبِ من، دقیقا به همین دلیله که خداوند و منجی ما عیسی مسیح در انجیلِ متی ۵: ۴۳ – ۴۵ به ما یاد می‌‌ده که؛

۴۳ شنیده‌اید که می‌گویند با دوستان خود دوست باش، و با دشمنانت دشمن؟  ۴۴ اما من می‌گویم که دشمنان خود را دوست بدارید، و هر که شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛ به آنانی که از شما نفرت دارند، نیکی کنید، و برای آنانی که به شما ناسزا می‌گویند و شما را آزار می‌دهند، دعای خیر نمایید  ۴۵ اگر چنین کنید، فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را برهمه می‌تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان؛ باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می‌باراند. آمین!

در نگاهِ اول، انجامِ این خواستهٔ عیسی مسیح از ما تقریباً غیر ممکن به نظر می‌‌رسه.

اگه با دیدگاه و احساساتِ منشا گرفته از غریزهٔ انسانی خودمون بخواهیم این خواستهٔ عیسی مسیح را انجام بدیم، آره، انجامش خیلی مشکله.

اما دوستِ خوبِ من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، در رابطه با آزارِ دیگران به ما و چگونگی واکنشِ ما به آن، باز هم نکتهٔ مهمِ دیگه‌ای را می‌‌دونه.

اینکه، ما فقط در صورتی قادر به انجامِ این خواستهٔ وی خواهیم شد که همهٔ انسانها را، حتی دشمنانِ خودمون را از دیدگاهِ پر محبتِ الهی او ببینیم  و اجازه بدیم تا قدرتِ محبتِ بی‌ قید و شرطِ او از درونِ ما به سوی اونها جاری بشه!

بله فقط قدرتِ محبت بی‌ مانند و بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح در ماست که می‌‌تونه به ما کمک کنه تا تمامِ کسانی را که به هر دلیل و طریقی به ما آزار رسونده ا‌ند را ببخشیم!

بنابر این، هر چه زودتر با کسانی که به شما آزار رسونده ا‌ند آشتی کنید.

از خدا بخواهید تا مهر و شفقتِ الهی خودش برای اونها را در قلبِ شما هم جاری کنه.

وقتی ما فروتنانه از این خواستهٔ خداوند و منجی خودمان عیسی مسیح اطاعت می‌‌کنیم، یعنی به کسانی که به ما آزار رسونده ا‌ند از دیدگاهِ او نگاه می‌‌کنیم؛ وقتی اونها را از صمیمِ قلب می‌‌بخشیم و باشون آشتی می‌‌کنیدم، خداوند بتدریج یک حقیقتِ شگرفی را به ما نشون می‌‌ده.

خداوند به ما نشون میده؛ اون اشخاصی که موجبِ آزارِ ما بوده ا‌ند، چطور خودشون در گذشته از دیگران آزار دیده و چه زخم‌های دردناکی را در خود حمل می‌‌کنند.

خداوند به ما نشون میده؛ کسانی که موجبِ آزارِ ما بوده ا‌ند، خودشان بیشتر موردِ آزارِ دیگران قرار گرفته ا‌ند و دردهای بیشتری در خود دارند.

خداوند به ما نشون میده که آزارِ اونها به ما، در واقع واکنشِ منفی شون بوده نسبت به دردِ جانکاهی که از آزارِ دیگران در خود نگه داشته ا‌ند.

وقتی خداوند این حقایق را برای ما مکشوف می‌‌کنه، طولی نمی کشه که مهر، رحمت و محبت شدیدی نسبتِ به اونها در قلبِ ما بوجود می‌‌یاد.

قلبِ تسلیم شده ما به خداوند عیسی مسیح برای آزار دهندگانمون می‌‌سوزه و می‌‌خواد تا هر چه زودتر با اونها آشتی کنه  و بهشون محبتِ مسیح را بچشونه.

از اون به بعد، دیگه به هیچ وجه فکرِ تلافی و انتقام را به مغز و افکارمون راه نمی دیم.

ما برای اونها دعا می‌‌کنیم واز خداوند پدرِ آسمانی خودمون، در نامِ عیسی مسیح در خواست می‌‌کنیم تا اونها را کاملا شفا بده.

تا اونها را با محبت، رحمت، فیض و قدرتِ شفا بخشِ عیسی مسیح آشنا کنه.

وقتی ما اینطور رفتار کنیم، آنگاه امرِ خداوند ومنجی خودمان عیسی مسیح را در قبالِ آزار دهندگانِ به خود به طورِ صحیح انجام داده ایم.

همینطور، ما از قلبِ خودمان محافظت نموده ایم.

ما از روحِ خودمان محافظت نموده و از آرامش واقعی خداوند برخوردار و با او در رابطه‌ای صمیمی بسر می‌‌بریم.

ما دیگه در رابطه با آزار دهندگانمان، مرتکبِ گناه نمی شیم.

ما در نزدِ آزار دهندگانمان، سفیرِ عیسی مسیح خواهیم شد.

سفیرِ اعلانِ محبت، فیض و بخشش او .

امیدوارم که این مطالعه در کلامِ خدا به ما یاد داده باشه که؛

۱  –  وقتی از سوی دیگران موردِ آزار و اذیت قرار می‌‌گیریم، به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، باید چطور واکنش نشون بدیم!

۲  –  برای محافظتِ سلامتی خودمان از آزار و اذیت دیگران باید چکار کنیم!

۳  –  برای حفظِ آرامش خودمان و داشتنِ صلح با کسانی که قصدِ آزارِ ما را دارند باید چکار کنیم!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من اهمیتِ بخششِ دیگران را برای سلامتی خودم به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خداوندِ رحمت، فیض و محبت هستی‌.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در کلامت به من یاد می‌‌دهی چگونه باید همه را ببخشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من یاد می‌‌دهی چگونه حتی دشمنانِ خودم را ببخشم و دوست بدارم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که نه تنها به من یاد داده ای، بلکه به من کمک می‌‌کنی تا همه را از دیدگاهِ الهی تو بنگرم، ببخشم و دوست بدارم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح در من سکنا می‌‌گزینی و مرا قادرِ کنی تا بتوانم دیگران را ببخشم و به آنها محبت کنم.

خداوند، گناهانِ من را در نام و ایمانم به عیسی مسیح ببخش.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگی‌ام را به تو تسلیم می‌‌کنم.

خداوند، به من کمک کن تا اوامرِ تو را انجام دهم.

خداوند، به من کمک کن تا سفیرِ شایسته‌ای برای جلالِ نامِ تو نزدِ دیگران باشم.

خداوند، به من کمک کن تا با بخشش دیگران و محبت بی‌ قید و شرط، نور و نمکِ تو نزد همگان باشم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری